Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 02/10/2015, 09:25
​Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
02/10/2015 | N.TH
Ngày 14/9/2015 UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 06/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Ngày 14/9/2015 UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 06/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại tỉnh bến Tre trong thời gian qua và để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 41-CTr/TU, kế hoạch của UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là phải: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi có đạo đức, lối sống phát triển toàn diện: yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành công dân có ích, tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Song song đó, kế hoạch cũng đã xác định các chỉ tiêu cụ thể phải đạt được và phấn đấu đạt được đến năm 2020 như: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì việc gặp gỡ, đối thoại thanh niên ít nhất 01 lần trong năm; 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh,  sinh  viên; 70% tổng số thanh niên còn lại trên địa bàn được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu hàng năm 100% trường học không có bạo lực học đường, không có học sinh vi phạm pháp luật, vận chuyển, buôn bán các chất ma túy và tệ nạn xã hội; 100% học sinh, sinh viên được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thuộc 5 Điều Bác Hồ dạy và đăng ký làm theo 01 đến 02 phần việc cụ thể; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, lao động tập thể; 100% các trường thực hiện tốt và có hiệu quả thực chất phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;  100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; 100% thanh niên là học sinh được giáo dục hướng nghiệp; Phấn đấu 100% trường phổ thông trong tỉnh có phòng truyền thống; 100% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; 100% thanh niên, thiếu niên và thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện các kỹ năng giúp các em rèn luyện, hoàn thiện nhân cách sống đẹp, sống có ích; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có mô hình cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến hoạt động có hiệu quả; Phấn đấu 90% hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình...

Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu trên, các ngành, các cấp cần phải tập trung thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện công tác tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

- Phổ biến, quán triệt trong hệ thống chính trị và nhân dân về  ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ gắn với việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Bến Tre; Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm các ngành, các cấp, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ;

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

- Ngành giáo dục xác định vai trò nồng cốt, trách nhiệm chủ yếu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục cho từng cấp học và trình độ đào tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa;

- Củng cố, nâng chất các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi để tác động đến nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội;

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh thiếu nhi trong các trường học, tổ chức Đoàn, Đội, Hội.

Thứ hai, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 33-NQ-/TW về “ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống và phát triển toàn diện;triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan đến thanh thiếu nhi gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Tiếp tục duy trì tổ chức có hiệu quả “Ngày hội quê Dừa”, “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc”..; củng cố, nâng chất phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin; quản lý chặt chẻ các cơ sở kinh doanh internet; Thường xuyên củng cố, nâng chất “ gia đình văn hóa” đảm bảo các chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, bền vững”; nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, câu lạc bộ ông - bà – cháu;

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sự dụng các sân chơi, công trình văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi; phát huy các thiết chế văn hóa hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất  phục vụ nhu cầu vui chơi, giải chí lành mạnh cho thanh thiếu nhi;

- Đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc có ảnh hưởng tiêu cực, chi phối nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên như tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, môi trường xung quanh trường học...

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giá dục thanh thiếu nhi: các bậc ông bà cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; chủ động phối hợp với nhà trường và các tổ chức có liên quan trong việc chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên; tạo môi trường gia đình tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện; phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hỗ trợ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến;

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện; xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; tạo không gian văn hóa và thiết kế chương trình ngoại khóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh, sinh viên; bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lý thanh thiên, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường;

- Việc chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ chính trị của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; hàng năm lãnh đạo UBND các cấp gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ; củng cố, nhân rộng mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến có hiệu quả.  

Lượt người xem:   3682
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer