Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/01/2016, 17:00
Phát động phong trào thi đua năm 2016
12/01/2016 | Vũ Hải
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016.

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016.  

Chỉ thị nêu rõ, năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân toàn tỉnh, là động lực tinh thần to lớn, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2015. (Ảnh: Thanh Trần)

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung như: Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa để thúc đẩy sản xuất. Phát triển mạnh và đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phục vụ tốt nhu cầu phát triển xã hội; đảm bảo an sinh xã hội cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức liên kết sản xuất; mở rộng chuổi giá trị sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững gắn phát triển nông nghiệp với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; đẩy mạnh phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi “Đồng Khởi mới”, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới để tổ chức huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; phấn đấu cuối năm 2016 công nhận thêm trên 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tập trung củng cố, nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tập trung giáo dục con người mới, xây dựng đạo đức, truyền thống văn hóa ngay từ hộ gia đình; tăng cường kiểm tra viêc thực hiện các tiêu chí, bảo đảm việc công nhận lại các danh hiệu văn hóa bảo đảm đúng thực chất.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất, trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; kịp thời phát hiện và chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y - dược tư nhân.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo đa chiều một cách vững chắc trong đó kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt trên 1,5%; phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt công tác gia đình, bà mẹ, trẻ em, thanh niên, bình đẳng giới và công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

Quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công đất bãi bồi; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với tinh giản biên chế tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chấn chỉnh hành vi văn hóa giao tiếp nơi công sở; xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hệ thống cổng thông tin, mạng hành chính điện tử 3 cấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; pháp luật về thanh tra, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, lãng phí, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản nhà nước, quản lý tài chính - ngân sách, thực hiện nghĩa vụ thuế, thực hiện chính sách kinh tế, an sinh xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” trong các lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nẩy sinh từ cơ sở; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao toàn diện chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh việc tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung xóa các điểm đen, các địa bàn phức tạp về phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh nông thôn, tập trung giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn động kéo dài, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Thông tri số 05-TT/TU ngày 27/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác tham mưu đề xuất về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở đơn vị, địa phương. Đồng thời bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu về tỉnh biểu dương, tôn vinh, nhân rộng toàn tỉnh.

Tổ chức tốt việc thi đua theo cụm, khối; nâng cao chất lượng hoạt động cụm khối thi đua ở các cấp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.

Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 60% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 20% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp, các ngành tỉnh tập trung rà soát, kiểm tra chặt chẽ và phải khẩn trương đề nghị khen thưởng dứt điểm các chính sách khen thưởng kháng chiến, người có công như: Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ, danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, không để sót người có công.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) chủ động triển khai, đôn đốc và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan báo, đài tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, lập thành tích chào mừng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIII, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

(Nguồn: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 8/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre)

Lượt người xem:   2794
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer