Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 03/08/2016, 15:32
Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
03/08/2016 | Vũ Hải
Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư phát triển GDMN, tạo điều kiện thuận lợi cho GDMN phát triển. Việc chăm lo phát triển GDMN là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư phát triển GDMN, tạo điều kiện thuận lợi cho GDMN phát triển. Việc chăm lo phát triển GDMN là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong giai đoạn 2016-2020 và cụ thể hóa trong kế hoạch hàng năm phát triển GDMN. Với mục tiêu là phát triển GDMN cùng với tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1.

Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở GDMN; nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non, bổ sung các điều kiện thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi ở những nơi có điều kiện.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Tỉnh ủy, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung tạo bước đột phá trong đổi mới giáo dục nói chung và GDMN nói riêng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng đối với GDMN: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình về vai trò, vị trí của GDMN trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong sự phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đối với phát triển GDMN. Tiếp tục phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, tăng cường quan hệ giữa giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường. Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các bậc phụ huynh và toàn xã hội tham gia phát triển GDMN.

Phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non đủ số lượng, đảm bảo chất lượng: Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo Điều lệ trường mầm non; bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL giáo viên; từng bước đảm bảo đủ số lượng CBQL, giáo viên và nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về Quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập. Điều tiết, phân bổ hợp lý số lượng người làm việc cho khối mầm non trong tổng số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành giáo dục và đào tạo hàng năm.

Trường Cao đẳng Bến Tre tiếp tục đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng hàng năm từ 150-200 giáo viên. Chú trọng đổi mới công tác đào tạo CBQL và giáo viên nhằm đáp ứng thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện, trong đó chú trọng kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao yêu cầu về trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng GDMN. Chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CBQL trường mầm non, kể cả lực lượng dự nguồn. Tạo điều kiện thuận lợi để CBQL, giáo viên tham gia học tập nhằm đủ điều kiện để xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ.

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mạng lưới trường lớp phù hợp, đầu tư tài chính, cơ sở vật chất: Xây dựng mạng lưới cơ sở GDMN trên từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong quá trình xây dựng trường mầm non, mẫu giáo các đơn vị chủ quản phải thực hiện theo chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Xây dựng quy định để đảm bảo chuẩn quy định trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2. Địa phương chủ động quy hoạch đất để xây dựng các công trình trường mầm non theo kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn dân cư, hệ thống giao thông, đảm bảo mặt bằng trường học có diện tích đạt chuẩn tối thiểu. Kêu gọi, khuyến khích tổ chức, cá nhân mở trường lớp ngoài công lập. Các khu công nghiệp khi quy hoạch, thành lập phải dành quỹ đất xây dựng trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân lao động. Các cấp quản lý, các cơ sở GDMN có kế hoạch bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho hầu hết các trường lớp mầm non nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình GDMN.    

Đổi mới trong thực hiện chương trình GDMN: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động cho trẻ phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo yêu cầu theo bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi để chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 được thuận lợi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở GDMN trong công tác giảng dạy và quản lý. Ở những nơi có điều kiện cho trẻ được tiếp cận với tin học. Thực hiện thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ. Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường mầm non.

Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo về phát triển GDMN: Hàng năm, đưa chỉ tiêu về GDMN vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện PCGDMNTNT vào tiêu chí bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Cấp ủy, chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ đến trường, lớp học 2 buổi/ngày. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác vận động trẻ ra lớp và chăm sóc, giáo dục trẻ; phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các trường, các cơ sở GDMN có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên và trẻ mầm non: Thực hiện chế độ chính sách đối với GVMN theo đúng quy định Nhà nước, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương nhằm tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác ở các loại hình cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập. Đối với CBQL, giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở GDMN tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với trẻ đang học tại các cơ sở GDMN: Đảm bảo thực hiện đủ, đúng và kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa GDMN: Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong khuôn khổ pháp luật quy định. Khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển GDMN tư thục; tạo phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, trong đó có GDMN.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao các ngành liên quan, căn cứ vào chức năng quản lý tham mưu và công bố rộng rãi các chính sách ưu đãi, tạo cơ chế thuận lợi, thu hút sự đầu tư cho GDMN. Có trách nhiệm quy hoạch diện tích đất, công khai đất quy hoạch và áp dụng các phương thức giao đất, cho thuê đất, thuê cơ sở vật chất; công bố thời gian trình tự thủ tục giao, cho thuê đất. Áp dụng cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong GDMN. Tham mưu ban hành khung học phí cho giáo dục ngoài công lập, trong đó có GDMN. Đảm bảo các chính sách cho CBQL, GVMN và học sinh ngoài công lập theo quy định hiện hành.

Lượt người xem:  1940
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer