Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 08/08/2016, 14:20
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp
08/08/2016 | Trần Cao
Đó là chủ đề phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) của UBND tỉnh Bến Tre tại Kế hoạch 3986/KH-UBND ngày 04/8/2016.

Đó là chủ đề phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) của UBND tỉnh Bến Tre tại Kế hoạch 3986/KH-UBND ngày 04/8/2016.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Giai đoạn 2011-2015 các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà phát triển, các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đã hoàn thành và hoàn thành đạt khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả toàn diện. Đặc biệt năm 2015, tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX; các chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đều hoàn thành tốt.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước ở một số ngành, địa phương, đơn vị vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục đó là: Phong trào thi đua phát triển chưa sâu rộng; nội dung, tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá thi đua chưa cụ thể, chưa sát thực tế; công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến, song chưa phát hiện những bất cập để giải quyết kịp thời; một số Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, mà chủ yếu thực hiện việc xem xét đề nghị khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2020).

Nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; lĩnh vực công tác được giao trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở với những nội dung cụ thể sau:

Thi đua quán triệt và thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016- 2020).

Thi đua thực hiện tốt phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, xác định chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường các giải pháp để đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14,5%/năm.

Tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết, những dự án có tác động lớn đến sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhất là các doanh nghiệp đầu tư chế biến hàng nông, thủy sản; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của người dân, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 48,6 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tài chính của Trung ương. Phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu, tăng thu bình quân 12,7%/năm; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường các giải pháp để đưa tỷ lệ huy động vốn bình quân 8,29%/năm. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.660 triệu USD, tăng bình quân 15,5%/năm.

Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tập trung hai mũi nhọn là kinh tế vườn và kinh tế biển. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững gắn phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tạo liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý.

Thi đua nghiên cứu các giải pháp khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu đến năm 2020 có 45 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí; phấn đấu huyện Chợ Lách cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế và phòng khám đa khoa đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; duy trì 100% trạm y tế xã có bác sỹ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện.

Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao thành quả phổ cập giáo dục các cấp; hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, nhạc sống theo quy định; đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đa chiều, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm, tạo việc làm mới cho 18.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60 đến 65%; phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo người có công với cách mạng. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo hiểm y tế cho người nghèo, trợ giúp xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác gia đình, bà mẹ, trẻ em, thanh niên, bình đẳng giới và công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác cai nghiện; thi đua xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ vào thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ tạo bước đột phá về các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và các dịch vụ khoa học và công nghệ.

Nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các tổ chức và người dân. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác xử lý ô nhiễm môi trường; phấn đấu đến năm 2020, thu gom và xử lý 100% nước thải đô thị, 100% nước thải tại các khu, cụm công nghiệp; thu gom và xử lý 85% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị; 100% trang trại và hộ chăn nuôi quy mô lớn có hệ thống xử lý chất thải, các hộ chăn nuôi còn lại phải có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, kéo giảm khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nâng cao toàn diện chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chức chủ quyền, an ninh biên giới biển. Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính theo nội dung Kế hoạch số 6010/KH-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; mục tiêu là xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Trọng tâm cải cách hành chính là: cải cách toàn diện, đồng bộ về tổ chức, bộ máy và thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải thiện có hiệu quả môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng tạo sự phát triển nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hệ thống cổng thông tin, mạng hành chính điện tử 3 cấp.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960-17/01/2020), 45 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thi đua góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Tổ chức hội cấp tỉnh,cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng năm để xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, các tiêu chí thi đua, biện pháp thực hiện phải được xác định rõ ràng, phải giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kết quả của phong trào phải được xem xét, đánh giá cụ thể tránh nhận xét, đánh giá chung chung, phô trương, hình thức, chạy theo thành tích.

Lượt người xem:   1752
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer