Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 25/05/2017, 16:34
Bến Tre qua một năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
25/05/2017 | Thảo Trâm
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là trong giai đoạn nước ta đã, đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đạo hóa và hội nhập sâu rộng thế giới, sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị 03).

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là trong giai đoạn nước ta đã, đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đạo hóa và hội nhập sâu rộng thế giới, sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị 03). Từ đây việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung mà các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Bến Tre tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh H.C)

Có thể khẳng định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, hiện nay và sắp tới là một biện pháp quan trọng, để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, Bộ Chính trị (khoá XII) tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).

Tại Bến Tre, sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị; ban hành kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào thực chất. Kết quả có 1.689 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và tương đương, 43.860/45.504 đảng viên (đạt 96%) tham gia học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05. Những tháng đầu năm 2017, tiếp tục triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề toàn khóa), đến nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xong việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề trong cán bộ, đảng viên, có 2.150 cán bộ chủ chốt và 41.160/42.886 (đạt 95,97%) cán bộ, đảng viên dự học.

Thực hiện và chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 05 cho đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh (chuyên trang, chuyên mục trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, đài truyền thanh huyện, xã và bản tin sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt tổ, hội,...). Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng lên; đồng tình cao và thực hiện nghiêm chủ trương “trên trước, dưới sau”. Bên cạnh đó, để việc học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp uỷ các cấp đưa nội dung này vào các chương trình, kế hoạch hàng năm của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng chọn một chủ đề sinh hoạt và tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả.

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi đoàn cơ sở TP. Bến Tre. (Ảnh TLTĐ)

Việc triển khai học tập Chỉ thi 05 thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” và yêu cầu nội dung đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên phải ngắn gọn, rõ việc, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, dễ làm, dễ đánh giá. Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 05 sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Định hướng các cấp uỷ tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy các điển hình, nhân tố tiêu biểu đó để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (NQĐH X Đảng bộ tỉnh); các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình cụ thể hoá NQĐH X Đảng bộ tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện quan trọng của đất nước, của quê hương, nhất là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và ban tuyên huấn (tuyên giáo) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện tốt việc cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm mới trong Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khoá vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, bản tin sinh hoạt nội bộ của ban tuyên giáo các cấp, đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn kịp thời củng cố các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, thường xuyên giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, những mô hình đạt hiệu quả. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đều có chuyên mục tuyên truyền những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện một số nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo khởi động khá thành công việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo sự đồng thuận và chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, tính tiến công trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu; phân định rõ quyền hạn của tập thể, cá nhân, làm cơ sở để thực hiện chức trách, nhiệm vụ đúng thẩm quyền, không làm thay.

Tuyên dương tuổi trẻ TP. Bến Tre học tập và làm theo lời Bác. (Ảnh TLTĐ)

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc theo hướng nâng chất lượng, hiệu quả, sâu sát cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, gần gũi, tôn trọng nhân dân và được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm, có tư tưởng tiến công trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai một số chủ trương lớn bước đầu mang lại kết quả như: Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phân công lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”, phát động trữ nước mưa, nước ngọt kịp thời thích ứng tốt với tình hình xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai; trách nhiệm người đứng đầu được phát huy khá tốt, thể hiện qua họp giao ban, làm việc định kỳ, đột xuất với cấp ủy, cơ quan có liên quan. Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; mối quan hệ giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được thực hiện đúng theo quy chế, phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp uỷ quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan. Các tổ công tác, hội đồng thẩm định thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, giúp các cấp uỷ xem xét, quyết định kết quả sát thực tế, phản ánh đúng thực chất, khắc phục dần tình trạng chạy theo thành tích, nhiều tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tốt. Minh chứng, năm 2015 có 41 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, năm 2016 có 29 tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tốt, được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sau đánh giá, phân loại, các cấp uỷ có quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, nâng chất những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có dấu hiệu sa sút, mất đoàn kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một số đơn vị, địa phương đã triển khai vận dụng tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm.

Hoạt động học tập và làm theo lời Bác về công tác khám chữa bệng cho người dân của CLB Thầy thuốc trẻ TP. Bến Tre. (Ảnh TLTĐ)

Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm thực hiện khá tốt. Cấp tỉnh: Đoàn Kiểm tra của Tỉnh uỷ kiểm tra tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Bắc; tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Cấp huyện, thành phố và một số cấp uỷ địa phương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở 41 đơn vị. Qua đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, cách làm hình thức ở cơ sở, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 bước đầu đã có tác động tích cực đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lao động, học tập, công tác và trong cuộc sống hàng ngày. Huyện Mỏ Cày Nam có 10 bài viết giới thiệu, tuyên truyền mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số đơn vị chủ động tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh hoạt chủ đề về Bác góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp gửi tài liệu “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chọn và đưa những mẫu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” biên soạn thành tài liệu để các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể sinh hoạt hàng tháng.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05, còn những hạn chế, tồn tại mà cấp ủy các cấp, các ngành cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới như: Việc cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị 05 chỉ mới hoàn thành ở bước tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cơ bản chứ chưa có nhiều kết quả cụ thể. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm. Cấp uỷ một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo, hướng dẫn đăng ký nội dung làm theo và chưa bám sát kế hoạch chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ kỳ ở các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể còn hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến thực chất, vẫn còn tình trạng đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống, có những đảng viên là cấp uỷ viên vi phạm bị xử lý kỷ luật . Năm 2016, có 18 cấp uỷ viên cơ sở vi phạm bị thi hành kỷ luật. Việc chọn nội dung đột phá gắn với tình hình và nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị chưa được tập trung thực hiện, nên kết quả chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, cổ động đôi lúc chưa bám sát thực tiễn cuộc sống, chưa kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, cũng như phê phán các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt; hình thức tuyên truyền còn giản đơn, một chiều, thiếu sáng tạo, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ; chưa quan tâm đúng mức chế độ báo cáo định kỳ.

Lượt người xem:  4003
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer