Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 07/05/2019, 10:45
Hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn
07/05/2019 | Hữu Hiệp
Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1125-CV/TU ngày 8-3-2019 về việc giải thể chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn. Xung quanh việc triển khai thực hiện công văn trên, phóng viên có cuộc trò chuyện với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến như sau:

​Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1125-CV/TU ngày 8-3-2019 về việc giải thể chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn. Xung quanh việc triển khai thực hiện công văn trên, phóng viên có cuộc trò chuyện với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến như sau:

PV: Đồng chí cho biết sơ nét về nội dung Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên?

- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến: Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị là đánh giá kết quả sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Toàn Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn cho phù hợp; không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư, để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên.

PV: Vì sao phải giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, thưa đồng chí?              

- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Do vậy, từ năm 2003 đã hình thành đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, đa số cán bộ, công chức là đảng viên. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Ban Bí thư, khóa X đã chỉ đạo thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn Đảng.

19075_752019838_2019577341748_XL.JPG

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến (bìa phải) trao Huy hiệu Đảng tại huyện Mỏ Cày Bắc. (Ảnh: H.Hiệp)

Năm 2014, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn để báo cáo Ban Bí thư. Tại thời điểm này, một số tỉnh đã giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, nên Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục duy trì, củng cố chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã được thành lập, dừng việc thành lập mới theo mô hình này. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thay thế Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW và tiến hành tổng kết mô hình sau 10 năm hoạt động. Sau đó, nhiều Tỉnh ủy đã giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn do không còn đủ điều kiện. Đồng thời, một số Tỉnh ủy, Thành ủy cũng thống nhất kiến nghị giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

PV: Lộ trình, thời gian và các bước thực hiện chỉ đạo trên như thế nào, thưa đồng chí?

- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến: Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo theo Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1125-CV/TU ngày 8/3/2019, để chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy tiến hành giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tháng 4/2019; đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 20/3/2019 để hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt đảng, phân công đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố và một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như: kết nạp đảng viên mới; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; phân công đảng viên; giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú...

Đến nay, việc tiến hành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã thực hiện xong 164/164 xã, phường, thị trấn. Qua theo dõi, công tác chuẩn bị và tiến hành giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc; tạo được sự đồng thuận của đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là đối với chi bộ khu dân cư ít đảng viên. Điều quan trọng là chi bộ khu dân cư bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên sao cho phù hợp giữa đảng viên khu dân cư và đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư nhằm giúp cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh và giám sát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ cơ sở.

Lượt người xem:   737
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer