Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Khí tượng - Thủy văn
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017 
 
Thông báo khí tượng thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017) 
 
​Xem tập tin đính kèmKTTV_Tuan11_2017.pdfTải vềKTTV_Tuan11_2017.zip 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/3/2017 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10/2017) 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 03 năm 2017 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 3 năm 2017 
 
​Xem tập tin đính kèm KTTV_170228.pdf 
 
​Xem tập tin đính kèm CBTC_170222.pdf 
 
​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_170221.pdf 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ngay 21_03_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ngay 21_03_2017.zip

21/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_DoMan_Tuan 12_2017.pdf

Tải về: KTTV_DoMan_Tuan 12_2017.zip

21/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn33No
Thông báo khí tượng thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)Thông báo khí tượng thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)
Thông báo khí tượng thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 12_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 12_2017.zip

20/03/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn13No
Sở Tư pháp: Cung cấp danh sách thủ tục hành chính giải quyết và không giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchSở Tư pháp: Cung cấp danh sách thủ tục hành chính giải quyết và không giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

268-STP-VP.pdf

Tải về

268-STP-VP.zip

20/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích18No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_DoMan_Tuan 11_2017.pdf

Tải về KTTV_DoMan_Tuan 11_2017.zip

15/03/2017 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn100No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 11 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 11 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm

KTTV_Tuan11_2017.pdf

Tải về

KTTV_Tuan11_2017.zip


14/03/2017 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bảo hiểm xã hội: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchBảo hiểm xã hội: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

191-BC-BHXH.pdf

Tải về

191-BC-BHXH.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích33No
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thống kê danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công íchSở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thống kê danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

331-SVHTTDL-VP.pdf

Tải về

331-SVHTTDL-VP.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích34No
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành: Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchỦy ban nhân dân huyện Châu Thành: Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

625-UBND-VHXH.pdf

Tải về

625-UBND-VHXH.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích33No
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủỦy ban nhân dân huyện Chợ Lách: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem nội dung

64-BC-VP.pdf

Tải về

64-BC-VP.zip


13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích31No
Sở Tài nguyên và Môi trường: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Tài nguyên và Môi trường: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

Xem nội dung

517-BC-STNMT.pdf
Tải về
517-BC-STNMT.zip

13/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích37No
Sở Tài chính: Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủSở Tài chính: Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem nội dung

731-STC-VP.pdf

Tải về

731-STC-VP.zip

13/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích30No
Sở Xây dựng: Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủSở Xây dựng: Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem nội dung

330-SXD-VP.pdf

Tải về

330-SXD-VP.zip

13/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích36No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/3/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/3/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/3/2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_Tuan_11032017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_11032017.zip

13/03/2017 10:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Sở Khoa học và Công nghệ: Cung cấp danh sách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cỉa Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công íchNewSở Khoa học và Công nghệ: Cung cấp danh sách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cỉa Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

200-SKHCN-VP.pdf

Tải về

200-SKHCN-VP.zip

10/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích2No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 07 đến 14/3/2017) Tuần 10/2017Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 07 đến 14/3/2017) Tuần 10/2017
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 07 đến 14/3/2017) Tuần 10/2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_DoMan_Tuan 10_2017.pdf

Tải về KTTV_DoMan_Tuan 10_2017.zip

08/03/2017 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn107No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10/2017)

​Xem tập tin đính kèm KTTV_07 ngay_Tuan 10_2017.pdf

Tải về KTTV_07 ngay_Tuan 10_2017.zip

07/03/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 03 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 03 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 03 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_Tuan01_03_2017.pdf

Tải về KTTV_Tuan01_03_2017.zip

02/03/2017 10:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn82No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 3 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 3 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 3 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_Thang03_2017.pdf

Tải về KTTV_Thang03_2017.zip

02/03/2017 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/02 đến ngày 07/03/2017 (Tuần 09 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/02 đến ngày 07/03/2017 (Tuần 09 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170302.pdf

tải tập tin DBDM_170302.zip

02/03/2017 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn127No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm KTTV_170228.pdf

28/02/2017 7:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn74No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26/02 - 03/03/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26/02 - 03/03/2017)

Xem tập tin đính kèm CBTC_170222.pdf

22/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn97No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 02 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 02 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_170221.pdf

21/02/2017 5:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn88No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 (Tuần 08 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 (Tuần 08 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170221.pdf

tải tập tinDBDM_170221.zip

21/02/2017 5:15 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn186No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170221.pdf

21/02/2017 10:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn72No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/02/2017 (Tuần 07 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/02/2017 (Tuần 07 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170215.pdf

15/02/2017 4:05 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn171No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170214.pdf

14/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn107No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 02 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 02 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_170213.pdf

13/02/2017 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn106No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/02/2017 (Tuần 06 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/02/2017 (Tuần 06 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170208.pdf

08/02/2017 11:15 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn183No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 06 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 06 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170206.pdf

06/02/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn121No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer