Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

 
Tin tức và sự kiện - Giáo dục
 
Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, những năm qua Huyện ủy Ba Tri thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, đã phát huy được truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.  
 
Ngày 16/01/2017, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố Bến Tre.  
Trước tình trạng bạo lực học đường thời gian gần đây diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5727/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện – thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.  
 
Ngày 10/11/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có chủ trương đồng ý cho Trường Trung cấp nghề Bến Tre liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tổ chức đào tạo trình độ trung cấp nghề chính quy cho học sinh chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh đang học hệ giáo dục thường xuyên, học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 THPT.  
 
UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, nhằm góp phần thực hiện đạt kết quả Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.  
 
Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Tạo sự chuyến biến tích cực trong hệ thống chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.  
 
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc kế thừa, phát huy, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  
 
 
Sáng 25/9/2016, Báo Đồng Khởi phối hợp UBND huyện tổ chức trao học bổng “Báo Đồng Khởi – tiếp bước đến trường”. Tại đây, 60 em lớp 9 và 12 ở các xã bãi ngang hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại; mỗi em được nhận mức học bổng 1 triệu đồng và tập vở.  
Với mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục đào tạo (GD-ĐT) trên cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém, kết hợp huy động mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng GD-ĐT, ưu tiên xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục đạt chuẩn, đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn; kết hợp với đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trình độ phát triển GD-ĐT của tỉnh đạt ngang mặt bằng chung của cả nước từ sau năm 2020.  
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, và Công văn số 435-CV/TU ngày 01/9/2016 về việc trích biên bản họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 29/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  
 
 
 
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Bình Đại: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng chuỗi giá trị các mặt hàng nông sảnNew
Ngành nông nghiệp của huyện Bình Đại đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, với hơn 80% dân số làm kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Vì vậy, huyện xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ cốt lõi trong tổng thể xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Ngành nông nghiệp của huyện Bình Đại đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, với hơn 80% dân số làm kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Vì vậy, huyện xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ cốt lõi trong tổng thể xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Thời gian qua, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ngành nông nghiệp Bình Đại đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thanh Hương)

Công tác xây dựng thương hiệu các sản phẩm cũng được quan tâm. Bước đầu, huyện đã hình thành mối liên kết tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển vượt bậc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện chú trọng đảm bảo công tác quản lý môi trường và tuân thủ tốt lịch thời vụ, các khuyến cáo, giải pháp kỹ thuật của ngành chức năng.

Đặc biệt, trong năm 2016, huyện đã thực hiện chuyển đổi được 272ha lúa sang trồng cây lâu năm, vận động ngư dân tham gia đánh bắt trên biển được 38 tổ, đội, tổ chức và phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn về quy trình ủ phân hữu cơ từ nguyên liệu tại địa phương hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học EM trong chăn nuôi thủy sản, xử lý môi trường, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất canh tác cây có múi, kỹ thuật chăm sóc dừa, ủ phân bò, dê làm phân xanh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đề án vẫn còn chậm và chưa đồng bộ, còn mang tính hình thức, kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi không rõ nét, hiệu quả mang lại còn thấp, nông dân chưa liên kết tốt trong sản xuất và tìm đầu ra sản phẩm, phần lớn người dân tự sản xuất ra sản phẩm và bán ra thị trường thông qua hệ thống phân phối, bán lẻ, nên chưa tạo được nguồn hàng lớn, chất lượng và đồng nhất theo yêu cầu thị trường.

Với mục tiêu tạo ra sự đổi mới căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ và phát triển bền vững, để tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Đại đã đề ra kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng chuỗi giá trị mặt hàng nông nghiệp từ khâu quy hoạch, cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Theo đó, Đề án đưa ra định hướng chung áp dụng xuyên suốt trong tái cơ cấu trên ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ở lĩnh vực cây trồng: tiếp tục thực hiện mô hình liên kết “4 nhà”, kêu gọi đầu tư của các công ty, doanh nghiệp giúp nông dân liên kết trong canh tác và tiêu thụ. Tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng trị cho các loại cây trồng. Vận động thực hiện thâm canh vườn dừa, tỉa thưa vườn dừa trồng xen bưởi, cam, chanh, nhất là tập trung ở khu vực ngọt hóa, để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Huyện phấn đấu giảm 250ha lúa, trong đó vùng lúa 3 vụ giảm 50ha chuyển sang trồng cây ăn trái 30ha, trồng dừa 10ha, trồng cỏ nuôi gia súc 10ha, vùng lúa 1 vụ giảm 200ha chuyển sang nuôi thủy sản, tôm – lúa, trồng dừa. Xây dựng hợp tác xã nhãn ở xã Long Hòa, đồng thời củng cố, xây dựng chuỗi liên kết các tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ trái dừa ở xã Phú Long, Phú Vang, Thạnh Trị. Vận động thành lập mới 3 tổ hợp tác gồm: tổ hợp tác trồng dưa hấu xã Thới Thuận, tổ hợp tác nuôi bò sinh sản xã Bình Thắng và tổ hợp tác trồng rau màu thị trấn Bình Đại.

Ở lĩnh vực chăn nuôi: phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, theo hướng trang trại với quy mô lớn, Tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tăng tổng đàn, nhất là đàn bò, heo, dê, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, hỗ trợ người chăn nuôi xây dựng hầm biogas, đệm lót sinh học balasa để xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây dựng chuỗi liên kết các hộ chăn nuôi heo ở các xã Vang Quới Tây, Long Hòa.

Lĩnh vực thủy sản: tổ chức quản lý nuôi thủy sản theo quy hoạch, nâng cao ý thức cộng đồng. Tập trung nghiên cứu và nhân rộng sản xuất các đối tượng nuôi chủ lực, nhất là mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong mươn vườn dừa và các ao vùng ngọt hóa. Tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án xây dựng mô hình quản lý và phát triển mạnh nhãn hiệu tập thể cá khô Bình Thắng. Nghiên cứu đởi mới, đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại khai thác, bảo quản trong và sau thu hoạch, để giảm tỷ lệ thất thoát và xuất khẩu thủy sản sống có giá trị cao. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết cung ứng con giống, thức ăn, thu mua tôm thương phẩm đối với hình thức nuôi tôm chân trắng thâm canh ở các xã Định trung, Bình Thới và tôm càng xanh ở Phú Long. Phấn đấu thành lập 1 hợp tác xã nuôi thủy sản tại xã Định Trung và củng cố hoạt động các tổ đội khai thác thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết: Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, Bình Đại đang triển khai nhiều giải pháp, cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, an toàn, đảm bảo môi trường, quy hoạch tổng thể ngành nông – thủy sản chi tiết đến từng vùng, từng xã, thị trấn, tổ chức có hiệu quả các cuộc hội thảo, họp mặt doanh nghiệp, để có điều kiện thực hiện tốt chính sách liên doanh, liên kết, đẩy mạnh tiếp thị, xúc tiến thương mại, dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện mục tiêu chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân và cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn đến năm 2020.

27/03/2017 4:20 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_16_36_59_287.JPG15Thanh Hương
Công bố xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mớiNew
Sáng ngày 25/3/2017, UBND huyện Bình Đại đã long trọng tổ chức lễ công bố xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng đại diện các sở ngành tỉnh, huyện và đông đảo người dân.

Sáng ngày 25/3/2017, UBND huyện Bình Đại đã long trọng tổ chức lễ công bố xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng đại diện các sở ngành tỉnh, huyện và đông đảo người dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Long Hòa. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa Dương Văn Minh báo cáo quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, những nhiệm vụ tập trung nâng chất để hoàn thiện các tiêu chí sau khi được công nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Long Hòa, đã xây dựng thành công xã NTM.

Long Hòa xây dựng NTM trong điều kiện khó khăn, khi mới bắt đầu thực hiện chỉ đạt 5 tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí rất thấp như nông thôn, môi trường, phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập còn thấp. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng của người dân nên xã đã vượt qua thách thức, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó. Đặc biệt, xã đã vận động người dân đóng góp tới trên 20 tỷ đồng, chiếm 22% nguồn vốn xây dựng toàn xã là điều rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, nếu so với bộ tiêu chí thì còn nhiều vấn đề phải làm. Một số tiêu chí chưa đạt trọn vẹn, chưa vững chắc như giảm nghèo bền vững, kết cấu hạ tầng bước đầu đáp ứng nhu cầu người dân nhưng cần tiếp tục đầu tư nâng cấp; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, cần có sự liên kết tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thành lập HTX kiểu mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Do vậy, xã cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Phát động tốt phong trào thi đua Đồng khởi mới. Trong xây dựng NTM phải thực hiện đúng nguyên tắc dân là chủ thể, kiên định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tổ chức tuyên truyền vận động người dân phát huy truyền thống, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và sự cần cù lao động, chăm lo phát triển sản xuất, định hướng cho người dân từng bước chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, hiệu quả. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Long Hòa không được thỏa mãn thành tích, mà sau lễ công nhận cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí. Khai thác, bảo dưỡng những công trình đã đầu tư, hoàn thiện các công trình còn tồn đọng.

Chủ tịch cũng chỉ đạo UBND huyện Bình Đại tập trung nâng chất xã Phú Thuận, Long Hòa để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Tiếp tục xây dựng các xã Thới Thuận, Long Định, Châu Hưng, Thới Lai đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016-2020.

27/03/2017 4:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_16_10_36_131.JPG15Hữu Hiệp
Nhiều công trình cấp nước tiếp tục đầu tưNew
Trong Quý I năm 2017, nhiều công trình cấp nước được khẩn trương xây dựng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong toàn tỉnh.

Trong Quý I năm 2017, nhiều công trình cấp nước được khẩn trương xây dựng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong toàn tỉnh.

Sở Xây dựng đã thực hiệt tốt công tác thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế - dự toán được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả và phù hợp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Tổng giá trị sau khi thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật giảm 147 tỷ đồng (tương đương 4,9% giá trị trình thẩm định); tổng giá trị sau thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán giảm 45 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị trình thẩm định).

Ông Đoàn Công Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Công tác kiểm tra nghiệm thu công trình được tổ chức thực hiện tốt, xây dựng kế hoạch kiểm tra ở các giai đoạn thi công quan trọng và trước khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; không có công trình xây dựng bị kém chất lượng. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng nước: Đã và đang rà soát, điều chỉnh các quy hoạch lĩnh vực cấp nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Khu vực cấp nước Thạnh Phú cho biết: Khoảng 30 ngày nữa, bể lắng lọc cao 12m, đường kính 3,8m sẽ hoàn thành. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Việc đầu tư các công trình trọng điểm có: Dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng (Trung ương đã ghi vốn trung hạn để triển khai thực hiện). Đã xây dựng hoàn thành các dự án: Nhà máy nước An Hiệp công suất 15.000m3/ngày đêm, cùng tuyến ống chuyển tải nước An Hiệp - Sơn Đông; Dự án Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc; nâng công suất Nhà máy nước Hòa Lợi; Hệ thống phân phối nước khu dân cư Giao Long (giai đoạn 2).

Các dự án đang được triển khai: Dự án hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri (tại xã Phú Ngãi, Phước Tuy, Tân Xuân), dung tích chứa nước thô khoảng 800.000m3; thi công đạt 30% khối lượng công trình. Dự án nhà máy nước sạch huyện Bình Đại công suất 15.000 m3/ngày đêm (Công ty Cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy – Bình Đại thi công); Công ty đang xây dựng: Hệ thống xử lý nước đạt 60%, các hạng mục phụ trợ đạt 90%... Nâng công suất Nhà máy nước Thạnh Phú: thi công đạt 85% khối lượng. Nâng công suất Nhà máy nước Lương Phú (Giồng Trôm): thi công đạt 15% khối lượng. Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để chuẩn bị triển khai các dự án thuộc Chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu do chính phủ Đan Mạch tài trợ (mô hình xử lý nước nhiễm mặn bằng công nghệ RO nhà máy nước An Ngãi Trung (Ba Tri) 218m3/ngày đêm; mô hình xử lý nước nhiễm mặn nhà máy nước Bình Thành (Giồng Trôm) 136m3/ngày đêm).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Khu vực cấp nước Thạnh Phú cho biết: Nhà máy nước Thạnh Phú đang nâng cấp đường ống dẫn nước, máy bơm nước, bể lắng lọc với tổng kinh phí 53,7 tỷ đồng. Khoảng 30 ngày nữa, hoàn thành bể lắng lọc có đường kính 3,8m, cao 12m, góp phần nâng công suất của nhà máy lên khoảng 7.000m3/ngày đêm. Đường ống dẫn nước đã đến xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải (xa nhất là Thạnh Hải khoảng 28km). Nhà máy nước Thạnh Phú đang phục vụ cho khoảng 6.900 hộ trong toàn huyện (riêng thị trấn Thạnh Phú có 2.100 hộ).

Trong phòng, chống hạn mặn, Sở có những giải pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn 4421/UBND-TCĐT ngày 25-8-2016 về chủ trương thực hiện các giải pháp tích trữ nước cục bộ ứng phó hạn mặn ở các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND cấp huyện - xã. Theo đó, cho chủ trương các chủ đầu tư, chủ sử dụng xây dựng bổ sung hoặc nâng dung tích các bể chứa nước; xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước mưa vào các bể chứa nước để tích trữ.

Các dự án đầu tư xây dựng mới công trình trên địa bàn tỉnh có đầu tư các hồ trữ nước ngọt phòng, chống hạn mặn, quy mô bình quân 30-60m3/hồ (tùy quy mô dự án và điều kiện kinh phí).

Các ngành, Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã phối hợp đánh giá, đề xuất phương án chuyển giao từng bước một số nhà máy nước nông thôn từ Trung tâm nước sạch sang Công ty Cổ phần cấp thoát nước quản lý (trong đó có Nhà máy nước Nhơn Thạnh – thành phố Bến Tre, Nhà máy nước Lương Hòa – Giồng Trôm).

Sở Xây dựng đang tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và phòng, chống thất thoát, thất thu nước sạch; phối hợp với các đơn vị cấp nước trong tỉnh lập kế hoạch cấp nước an toàn.

27/03/2017 3:50 CHĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_15_58_42_852.jpg18Hoàng Vũ
Bến Tre với hoạt động thể dục – thể thao một năm nhìn lạiNew
“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Đó là “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 27/3/1946.

“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào cũng tập”. Đó là “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 27/3/1946.

Hoạt động TDTT trong CBCC, VC tỉnh Bến Tre hàng năm. (Ảnh TTr)

Hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Bác Hồ, 71 năm qua nhân dân cả nước nói chung, Bến Tre nói riêng đã tham gia nhiều phong trào và loại hình luyện tập thể dục – thể thao (TDTT) rộng lớn, đặc biệt là phong trào "Toàn dân tập thể dục, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ" do Ủy ban TDTT Việt Nam phát động từ năm 1990 đến nay.

Tại Bến Tre thông qua các loại hình và hình thức hoạt động TDTT, nhất là phong trào TDTT quần chúng có những chuyển biến tích cực, phát triển sâu rộng từ trong lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên đến CBCCVC, lực lượng vũ trang và tại các địa bàn dân cư, với các loại hình đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao thể lực, phòng chữa bệnh tật, tạo dựng lối sống lành mạnh cho nhân dân; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và mang lại những tầm vóc mới, sức vóc mới cho TDTT quần chúng nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng.

Hội thao qua loại hình trò chơi dân gian tại các huyện, thành phố. (Ảnh TTr)

Kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017), là dịp toàn ngành thể dục – thể thao (TDTT) tỉnh nhà nhìn lại sau một năm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cụ thể trong hoạt động TDDT quần chúng đã phối hợp Cục Công tác phía Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển mô hình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao vùng Đồng bằng sông Cửu Long”; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần VII – Bến Tre 2017. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016) gắn với tổng kết liên tịch với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và ký kết liên tịch giai đoạn 2016 – 2021; chương trình thiếu nhi Bến Tre với Ngày hội bóng đá lần thứ V – năm 2016; ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016, có gần 2.000 người tham gia; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020 và triển khai 02 Đề án thể thao; thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ xe đạp tỉnh Bến Tre; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức 02 lớp hướng dẫn viên bơi năm 2016, cấp 188 giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học; Quyết định khen thưởng cho 16 câu lạc bộ TDTT cơ sở đạt chuẩn hoạt động tốt 03 năm liên tục và cấp bằng công nhận cho 53 câu lạc bộ TDTT cơ sở đạt chuẩn năm 2015. Số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 36,3%, gia đình thể thao đạt 32,5%, số câu lạc bộ TDTT cơ sở đạt chuẩn 1.103 câu lạc bộ.

Đối với công tác tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc: đã tổ chức và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức giải xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Bến Tre lần thứ 18; các lượt trận đấu giải Bóng đá hạng nhì Quốc gia; hỗ trợ tổ chức chặng 04 giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang năm 2016; đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ III, khu vực 2 năm 2016; giải trẻ karatedo Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ tổ chức chặng 04 giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 tranh cúp Hạt Ngọc Trời năm 2016; giải Bóng chuyền nam nữ các đội mạnh phía Nam mở rộng,...

Phong trào bóng đá trong thanh niên tại xã nông thôn mới Châu Bình. (Ảnh TTr)

Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh như: Tổ chức và phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức giải Quần vợt đồng đội nam, giải Billiards Carom 3 băng vô địch tỉnh, giải Việt dã Báo Đồng Khởi, giải vô địch bóng chuyền tỉnh Bến Tre; giải khiêu vũ thể thao tỉnh Bến Tre lần I năm 2016; giải Vovinam các câu lạc bộ tranh Cúp Xổ số kiến thiết Bến Tre; Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre; Hội thao Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Bến Tre (19/4); hội thao quốc phòng, hội thao ngành công an; hội thao công đoàn viên chức tỉnh; hội thao ngành ngân hàng, bóng chuyền hơi Đoàn Khối các cơ quan tỉnh,... với trên 1.500 vận động viên tham gia thi đấu.

Tổ chức các giải thể thao cấp huyện, thành phố như: trò chơi dân gian, giao lưu thể thao phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm các ngày lễ, đặc biệt là phục vụ nhân dân trong đợt xuân Bính Thân năm 2016 như: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ tướng, liên hoan múa lân, đập bóng nước, đập nêu, nhảy bao bố, kéo co và nhiều loại hình hoạt động khác, với sự tham gia của hàng ngàn vận động viên và thu hút hàng chục ngàn lượt người xem và cổ vũ. Trong đó phối hợp phòng giáo dục và đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thành phố và chuẩn bị lực lượng tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Công tác tập huấn và thi đấu các đội tuyển, đội trẻ, năng khiếu năm qua cũng được quan tâm. Đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu tham dự các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc như: giải xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Bến Tre lần thứ XVIII, giải bóng chuyền vô địch quốc gia (vòng 1), giải cờ vua hạng nhất toàn quốc, giải bóng đá hạng nhì quốc gia, giải Judo cúp các câu lạc bộ toàn quốc, giải canoeing cúp câu lạc bộ toàn quốc, giải Vovinam các đội mạnh cúp câu lạc bộ toàn quốc, giải điền kinh quốc tế Hà Nội mở rộng; giải vô địch cờ vây toàn quốc tại Hà Nội, giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tại Lâm Đồng; giải vô địch các câu lạc bộ mạnh karatedo quốc gia lần thứ 16 tại Đắk Lắk. Kết quả đạt 228 huy chương, gồm 59 Huy chương vàng, 83 Huy chương bạc, 86 Huy chương đồng (đạt 114% kế hoạch năm), trong đó phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn và cử lực lượng tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc tại Nghệ An đạt 13 huy chương (03 Huy chương vàng, 03 Huy chương bạc, 07 Huy chương đồng) xếp hạng 32/63 tỉnh, thành.

Hội thao hàng năm của ngành Ngân hàng Bến Tre. (Ảnh TTr)

Công tác giáo dục thể chất tại Trường Năng khiếu TDTT cũng được tập trung  thực hiện tốt, đã đào tạo 82 học sinh năng khiếu tập trung và 84 học sinh năng khiếu dự bị tập trung; tuyển sinh năng khiếu TDTT khoá 20 năm 2016, kết quả 16 học sinh trúng tuyển. Có 18/21 học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT (đạt 85,7%). Triển khai giáo dục học sinh với các chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”, “Mừng Đảng, mừng Xuân”, “Thanh niên với lý tưởng cách mạng”, “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm qua, tiếp tục hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ, cũng như thực hiện mục đích của việc tập luyện là phát triển phong trào tập thể dục để giữ gìn và bồi đắp sức khỏe cho mọi người. Bởi, theo Bác Hồ “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”, năm 2017 ngành TDTT tỉnh nhà đề ra phương hướng hoạt động như: Tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, trong đó tập trung phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bến Tre, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018; phối hợp các sở, ngành trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao Đồng bằng sông Cửu Long – Bến Tre 2017. Đến cuối năm 2017 phấn đấu đạt 37,6% số người tập luyện TDTT thường xuyên; 33,26% hộ gia đình thể thao. Các đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu tham gia các giải khu vực, toàn quốc và quốc tế phấn đấu đạt 200 huy chương các loại.

Tin rằng toàn ngành TDTT tỉnh nhà tiếp tục thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ TDTT phải học tập chính trị, nghiên cứu nghiệp vụ và hăng hái công tác. Vì đó cũng là một công tác trong những công tác cách mạng khác”. Học tập và làm theo lời Bác dạy, nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện phi thể thao; rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, để góp phần tích cực xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tập thể dục không chỉ để bồi bổ sức khỏe mà con là “bổn phận của mỗi người dân yêu nước” vì "Dân cường, nước thịnh" theo quan điểm của Bác Hồ, góp phần xây dựng một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần và khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

27/03/2017 10:34 SAĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_11_46_28_777.JPG22Thảo Duyên
Phong trào xã hội hóa thể dục thể thao ở Ba TriNew
Những năm gần đây, phong trào xã hội hóa thể dục thể thao ở Ba Tri có sự chuyển biến tích cực về cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Những năm gần đây, phong trào xã hội hóa thể dục thể thao ở Ba Tri có sự chuyển biến tích cực về cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Để phát triển phong trào thể dục thể thao, huyện xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng. Từ đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư xây dựng sân bãi luyện tập. Từ năm 2012 đến nay, huyện Ba Tri có 10 sân bóng đá mini thảm cỏ nhân tạo được xây dựng đúng quy cách đều do tư nhân đầu tư. Các sân bóng có diện tích 1.000m2, trang bị lưới bao bọc, hệ thống đèn chiếu sáng để phục vụ hoạt động cả ban đêm. Kinh phí xây dựng mỗi sân bóng trên 500 triệu đồng.

Xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất góp phần giúp người dân ở Ba Tri có điều kiện luyện tập thể dục thể thao tốt hơn. (Ảnh: Trần Xiện)

Song song đó, người dân còn đầu tư xây dựng hồ bơi, bể bơi. Đến nay huyện Ba Tri có 1 hồ bơi cố định, 5 bể bơi di động, 2 lồng  bơi được xây dựng, lắp đặt, đúng quy cách. Kinh phí xây dựng hồ bơi trên 2 tỷ đồng, xây dựng mỗi bể bơi 210 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện cho người dân luyện tập, góp phần thực hiện Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện Ba Tri giai đoạn 2013 – 2020.

Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phát triển phong trào thể thao quần chúng tại đơn vị, phục vụ tốt cho đời sống tinh thần và nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động như sân bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông.

Bên cạnh đó, huyện còn vận động tư nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải thể thao trong huyện và tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức. Trong năm 2016, mạnh thường quân đã hỗ trợ trên 76 triệu đồng.

Việc thực hiện các hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao ở địa phương không ngừng phát triển. Hiện nay huyện Ba Tri có 40% tổng số dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có 39% gia đình được công nhận gia đình thể thao.

Ông Trương Văn Kỷ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Tri cho biết: “Phong trào xã hội hóa thể dục thể thao ở địa phương trong thời gian qua được nhiều người tham gia. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động các tư nhân, doanh nghiệp, không chỉ có những người yêu thích thể thao mà cả những ai có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thể dục thể thao để phong trào ngày càng phát triển”

27/03/2017 10:24 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_10_31_41_663.JPG28Trần Xiện
Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2017: Giồng Trôm đoạt Cúp toàn đoànNew
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017), sáng 26/3/2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Báo Đồng Khởi phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2017. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre Cao Thành Hiếu.

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017), sáng 26/3/2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Báo Đồng Khởi phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2017. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre Cao Thành Hiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi trao cờ lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đội tham gia.

Tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho biết: Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân là cuộc vận động lớn trong toàn xã hội với mục đích tiếp tục tuyên truyền, vận động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020. Đồng thời thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và là một hoạt động thường niên tiếp tục thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Đông đảo đoàn viên – thanh niên thành phố Bến Tre chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.

Qua 71 năm hình thành và phát triển, ngành thể dục thể thao đã đẩy mạnh quá trình hội nhập, nhanh chóng đưa trình độ, thành tích thể thao nước nhà bắt kịp với thành tích thể thao khu vực; một số môn thể thao đã giành huy chương châu lục và thế giới. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, Giải Việt dã Báo Đồng Khởi là một hoạt động đã và đang thu hút các tầng lớp nhân dân. Đây hoạt động truyền thống, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao.

Ông Nguyễn Thiện Chí – Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (Trưởng Ban tổ chức Giải) trao Cúp Toàn đoàn cho đội Giồng Trôm.

Sau buổi thi đấu sôi nổi, kết quả cự ly 1.500m thiếu niên nữ lứa tuổi 12-13 – VĐV Trương Thị Bé Trúc (Giồng Trôm) đoạt hạng nhất; cự ly 1.500m thiếu niên nam lứa tuổi 12-13 – VĐV Nguyễn Chí Thanh (Mỏ Cày Nam) hạng nhất; cự ly 1.500m thiếu niên nữ lứa tuổi 14-15 – VĐV Cao Thị Trang (Mỏ Cày Nam) hạng nhất; cự ly 1.500m thiếu niên nam lứa tuổi 14-15 – VĐV Huỳnh Phú Thọ (Giồng Trôm) hạng nhất; cự ly 1.500m nam lão tướng – VĐV Phùng Văn Âu (Mỏ Cày Bắc) hạng nhất; giải khuyến khích cho VĐV nhỏ tuổi nhất Phùng Trần Mỹ Duyên (6 tuổi ở Giồng Trôm); cự ly 1.500m nữ trung học cơ sở - VĐV Nguyễn Thị Hồng Thắm (THCS Mỹ Hoá) hạng nhất; cự ly 1.500m nam THCS – VĐV Nguyễn Hoàng Lam (THCS Phú Hưng) hạng nhất; cự ly 1.500m nữ trung học phổ thông – VĐV Võ Thị Ngọc Hân (THPT Lạc Long Quân) hạng nhất; cự ly 1.500m nam THPT – VĐV Nguyễn Quốc Vinh (THPT Nguyễn Đình Chiểu) hạng nhất; cự ly 3.000m nữ trẻ - VĐV Phùng Thị Huỳnh Như (Giồng Trôm) hạng nhất; cự ly 7.000m nam Trẻ - VĐV Tạ Lê Phúc An (Bình Đại) hạng nhất; đồng đội nữ trẻ Giồng Trôm hạng nhất; đồng đội nam trẻ Giồng Trôm hạng nhất; Giồng Trôm đoạt Cúp toàn đoàn.

27/03/2017 8:51 SAĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_27_8_53_1_491.jpg29Hoàng Vũ
Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)
Tối 23/3/2017, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc và gần 200 đại biểu đoàn viên, thanh niên cùng tham dự.

​Tối 23/3/2017, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc và gần 200 đại biểu đoàn viên, thanh niên cùng tham dự.

12676_2432017_18446.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Minh Tiếu - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. (Ảnh: Trần Văn Phương)

Tại chương trình họp mặt, các đại biểu được ôn lại truyền thống 86 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống của tuổi trẻ khối doanh nghiệp với nhiều phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: Thanh niên xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì công tác an sinh xã hội. Nhiều cán bộ, đoàn viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiêp và phát triển doanh nghiệp”.

12676_2432017_18447.jpg

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đoàn Khối đối thoại với đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: Trần Văn Phương)

Nhân dịp này, các bạn đoàn viên, thanh niên được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Đảng ủy Khối và lãnh đạo Đoàn Khối về một số nôi dung cụ thể như tuổi trẻ khối doanh nghiệp với phong trào “Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiêp”; tuổi trẻ với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; thanh niên khối doanh nghiệp tiến bước dưới cờ Đảng, và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực về công tác Đoàn và công tác thanh niên trong thời gian tới.

24/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12676_2432017_18447.jpg111Trần Văn Phương
Kiểm tra Đề án đa dạng sinh kế tại Ba Tri
Ngày 23/3/2017, Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Đoàn Hải Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, khởi nghiệp thoát nghèo năm 2016 và tình hình triển khai Đề án năm 2017 tại huyện Ba Tri.

Ngày 23/3/2017, Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Đoàn Hải Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, khởi nghiệp thoát nghèo năm 2016 và tình hình triển khai Đề án năm 2017 tại huyện Ba Tri.

Trong năm qua, Đề án phát triển sinh kế, khởi nghiệp thoát nghèo ở huyện Ba Tri được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện, với nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo. Thông qua các dự án, chương trình, Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ cho địa phương và sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí trên 40,3 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trần Xiện)

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 554 hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án để phát triển sản xuất với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Thực hiện 4 mô hình nuôi dê sinh sản cho 40 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 400 triệu đồng.

Hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng tiền điện, xây tặng 19 căn nhà tình thương trị giá 900 triệu đồng, cấp hơn 39.000 thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí trên 20 tỷ đồng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 6.000 lượt người và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 8 tỷ đồng.

Từ đó, trong năm qua, trong số 346 hộ nghèo, 360 hộ cận nghèo tham gia Đề án có 267 hộ nghèo, 287 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, trong đó có 19 hộ nghèo, cận nghèo tham gia Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo.

Tuy nhiên, một số xã còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Đề án; việc ghi chép nhật ký, nhất là đối với hộ gia đình còn hạn chế.

Phát tại buổi làm việc, ông Đoàn Hải Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: khi phân công nhiệm vụ theo dõi thực hiện Đề án cho các ngành, đoàn thể phải cụ thể, rõ ràng; phải có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng cấp trên để kịp thời hỗ trợ chính sách cho hộ tham gia Đề án. Thực hiện tốt việc điều tra, thống kê hộ tham gia Đề án để thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp, tránh bị trùng lấp.

24/03/2017 4:56 CHĐã ban hànhTinTin Sở ngành
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_24_17_6_6_476.JPG170Trần Xiện
Nhiệm vụ và hành động của tuổi trẻ Bến Tre năm 2017
Năm 2017, chủ trương của Tỉnh uỷ là năm hành động và tăng tốc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh nhà (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Theo đó, tuổi trẻ Bến Tre đã đề ra chủ đề hoạt động trong các cấp Đoàn đó là: “Tuổi trẻ Bến Tre đoàn kết, năng động khởi nghiệp, xây dựng Đoàn vững mạnh”. Đặc biệt, năm 2017 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung.

Năm 2017, chủ trương của Tỉnh uỷ là năm hành động và tăng tốc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh nhà (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Theo đó, tuổi trẻ Bến Tre đã đề ra chủ đề hoạt động trong các cấp Đoàn đó là: “Tuổi trẻ Bến Tre đoàn kết, năng động khởi nghiệp, xây dựng Đoàn vững mạnh”. Đặc biệt, năm 2017 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung.

Phương châm hành động của tuổi trẻ tỉnh nhà năm 2017: “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp”. Nội dung và nhiệm vụ cụ thể như:

- Củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn các cấp.... Tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre đã được công nhận năm 2016. Tổng kết đánh giá “Về việc thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012 - 2017”. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ (2017 - 2022). Nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư; tập trung thực hiện và tổng kết đánh giá chương trình “Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017” theo từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đồng chí Phan Văn Nhanh – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh trống khai lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2017. (Ảnh TLTĐ)

- Tổ chức tuyên truyền, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai Chương trình hành động (kế hoạch) của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng Ban Chấp hành Đoàn, cán bộ Đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII).

- Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với tuyên truyền giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” và Chỉ thị 01 CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ Đoàn” hướng tới mục tiêu cụ thể là: xây dựng tính gương mẫu trong cán bộ Đoàn, tuyên truyền thực hiện giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới song song với lan toả tinh thần “Tuổi trẻ hành động giúp tỉnh nhà thoát khỏi tụt hậu kinh tế” đến đoàn viên, thanh niên; có mô hình học tập lý luận chính trị, 06 bài học lý luận chính trị cho từng đối tượng.

- Tập trung xây dựng nhiều mô hình vận động thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh, không tệ nạn ma tuý (chọn Thành phố Bến Tre, Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh làm điểm), ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật (chọn Bình Đại, Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh, Đoàn trường học trực thuộc làm điểm). Và kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận trong thanh niên đa dạng nhiều kênh như: cộng tác viên, mạng xã hội, đường dây nóng, trong đó tập trung các giải pháp nắm chắc đối tượng thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân. Tổ chức tuyên truyền hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại trong năm.

Nghiên cứu, học hỏi, vận dụng các hình thức tuyên truyền mới song song với tập huấn và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên của Đoàn các cấp nhất là trong công tác truyền thông khởi nghiệp, tuyên truyền về cơ hội, thách thức và hành động của thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại. Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông khởi nghiệp cho từng đối tượng thanh thiếu nhi, trọng tâm là trong trường học.

 

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động Đoàn. (Ảnh TLTĐ)

Tiếp nối và phát huy phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cụ thể:

- “Đồng hành với thanh niên trong học tập” tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào trong học sinh, sinh viên, trọng tâm là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và chương trình “Tuổi 17”, “Khi tôi 18”, chương trình “Gắn kết yêu thương” phù hợp với nhu cầu học sinh, sinh viên. Đa dạng hoá các hình thức tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm: Tiếp tục phối hợp tư vấn hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; giúp đỡ thanh niên yếu thế được học nghề, có việc làm để hoà nhập cộng đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên.

- Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá, tinh thần: Đa dạng hoá, phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao cho thanh thiếu nhi; phối hợp các ngành chức năng triển khai các hoạt động tham gia giữ gìn, khôi phục và phát huy những di tích lịch sử, cách mạng, những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma tuý và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số.

- Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội: Tiếp tục triển khai rộng rãi các mô hình, chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”; phát huy hoạt động các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; phối hợp triển khai đầu tư trang thiết bị của trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, nhà thiếu nhi huyện trên cơ sở nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hoá.

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức diễn đàn thanh niên với biển, đảo quê hương và Đồng Khởi khởi nghiệp. (Ảnh TLTĐ)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng thông qua giáo dục truyền thống cho thiếu niên, nhi đồng với phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp tuổi trẻ Bến Tre”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”. Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi, bổ sung; nâng cao chất lượng lớp đội viên lớn là nguồn quan trọng kế cận kết nạp vào Đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt là Hội đồng Đội cơ sở. Triển khai thực hiện về chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách Đội sửa đổi, bổ sung. Chú trọng đánh giá triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”; khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Cụ thể hoá tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, các cấp Đoàn phát huy tinh thần “Đồng Khởi mới” trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện tính năng động, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ khắc phục tình trạng trông chờ, thụ động, rập khuôn trong lề lối làm việc của cán bộ Đoàn. Xác định công trình, phần việc cụ thể Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn với công trình, phần việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp xung kích vào các việc khó, việc mới tại địa phương; trong đó tập trung vào 04 nội dung: Giảm nghèo trong thanh niên; ứng dụng khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Xây dựng các mô hình cải cách hành chính trong cán bộ công chức trẻ, tổ chức hoạt động thi đua phục vụ nhân dân trong đoàn viên khối công chức từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai hiệu quả giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới, lan toả tinh thần quyết tâm của “Đồng Khởi mới” trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao của Ban Chấp hành Đoàn và cán bộ Đoàn các cấp nhất là trong đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo tạo đột phá cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham gia Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” qua tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp như: tập huấn bồi dưỡng các nhóm truyền thông cho từng đối tượng trong học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, thanh niên là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Triển khai thí điểm chiến dịch truyền thông trong trường học trong đó truyền thông trực tiếp đến các trường Cao đẳng, trung cấp, THPT và cho sinh viên Bến Tre đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ; xây dựng mô hình sân chơi kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT; phối hợp tổ chức cho học sinh khối THCS, tiểu học thực hành ứng dụng công nghệ sinh học trồng sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tổ chức Hành trình khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên tìm hiểu môi trường khởi nghiệp tỉnh Bến Tre và tham quan mô hình khởi nghiệp ngoài tỉnh. Tổ chức Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp để quảng bá sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của thanh niên Bến Tre. Tham mưu Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp tỉnh tổ chức thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp năm 2017. Phối hợp các nguồn Quỹ hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, mô hình thanh niên khởi nghiệp; hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp. Thành lập các nhóm thanh niên khởi nghiệp tương ứng với các hoạt động hỗ trợ phù hợp trước mắt là: Nhóm học sinh, sinh viên sáng tạo khởi nghiệp nòng cốt là Nhóm Sáng tạo trẻ và các sinh viên ngoài tỉnh đang có nhu cầu khởi nghiệp tại Bến Tre; nhóm thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp nòng cốt là các thanh niên nông thôn có mô hình khởi nghiệp; nhóm thanh niên là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện thành lập doanh nghiệp nòng cốt là những thanh niên đã được các địa phương rà soát có danh sách cụ thể năm 2016.

 

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó lập thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn. (Ảnh TLTĐ)

 Phát huy và tiếp nối thành quả đạt được năm qua; học tập lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, "... Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên", nhất là vận dụng phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới” của Đại hội X tỉnh nhà, các cấp Đoàn trong tỉnh đoàn kết, thống nhất đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2017, để vừa thực hiện chủ trương “hành động” và “tăng tốc” của Tỉnh uỷ, vừa lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2020). Cụ thể:

- Mỗi cơ sở Đoàn có giải pháp triển khai hiệu quả về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới; kéo giảm tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 1,5% so với năm 2016; đảm bảo 100% huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn có trang mạng xã hội hoạt động hiệu quả.

- Phát triển 14.000 đoàn viên mới; giới thiệu 1.600 đoàn viên ưu tú và phát triển đảng viên mới đạt 70% trên tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu, trong đó phát triển lớp đảng viên Đồng Khởi mới là 350 đảng viên (đạt 30% tổng số đảng viên được kết nạp). Xây dựng 70 Chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện, thành phố và tương đương; mỗi huyện, thành phố và tương đương xây dựng ít nhất 01 Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh; Đoàn cơ sở cuối năm đạt 80% mạnh, 17% khá, trung bình 3%; tập trung nâng chất lượng, củng cố các Chi đoàn, Đoàn cơ sở khá, trung bình, yếu trong năm 2016. Thành lập Câu lạc bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tỉnh Bến Tre.

- Thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 18 công trình thanh niên quy mô cấp huyện, thành phố và tương đương, trồng  60.000 cây xanh.

- Xây dựng mới 15 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong thanh niên; Mỗi đơn vị huyện, thành phố tổ chức ít nhất 01 chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Cuối năm toàn tỉnh thành lập 08 tổ hợp tác tại 08 huyện trong vùng dự án AMD. Mỗi huyện, thành phố xây dựng mới 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và duy trì tốt các mô hình hiệu quả năm 2016. Mỗi huyện hỗ trợ ít nhất 01 hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất và thành lập doanh nghiệp, riêng Thành phố Bến Tre và Chợ Lách hỗ trợ ít nhất 02 hộ.

- Xây dựng 100 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; đoàn viên thanh niên tham gia góp ngày công hỗ trợ xây dựng và vận chuyển vật tư cho 100% nhà tình thương, tình nghĩa thuộc đối tượng chính sách, neo đơn, mất sức lao động trên địa bàn xã, phường, thị trấn; giúp đỡ 6.000 gia đình chính sách, cựu cán bộ Đoàn, Cựu Thanh niên Xung phong, đoàn viên thanh niên. Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 15.000 người nghèo, hiến 2.500 đơn vị máu.

- Tham gia xây mới 35 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa 50 km đường giao thông nông thôn. Mỗi cơ sở đoàn thực hiện 01 mô hình xây dựng Nông thôn mới và Văn minh đô thị.

- Đoàn cơ sở nhận giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ và tạo việc làm ổn định hoặc giới thiệu tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục cho 200 thanh niên chậm tiến.

- Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu, giải quyết việc làm cho 20.000 thanh niên trong đó có 30% thanh niên sau tư vấn, giới thiệu có việc làm; vận động xuất khẩu lao động cho 500 thanh niên, có ít nhất 200 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động; dạy nghề cho 5.000 thanh niên, có 30% thanh niên có việc làm ổn định sau dạy nghề.

- Giới thiệu vay vốn giải quyết việc làm, phấn đấu mỗi huyện có từ 02 xã trở lên có tổ tiết kiệm vai vốn trong thanh niên, phát triển kinh tế 06 tỷ đồng; mỗi Đoàn cơ sở giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên làm chủ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

- Đảm nhận hỗ trợ 01 xã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và hỗ trợ 01 xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2017.

Tin rằng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2017. Đó là cũng là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

24/03/2017 4:48 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_24_17_2_35_398.jpg93Văn Tuyên
Bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc
Sáng 23/3/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì cuộc họp với thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo).

Sáng 23/3/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì cuộc họp với thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo).

IMG_0445.jpg 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận, góp ý quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Theo các thành viên cần bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ thành viên cụ thể hơn; bổ sung thêm thành viên phụ trách các huyện.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thông qua kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; thông qua Tờ trình về phương án điều chỉnh Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND và chủ trương phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh quy chế làm việc. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến đóng góp của các thành viên điều chỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để bổ sung thêm một số thành viên vào Ban Chỉ đạo và bổ sung thêm thành viên tổ giúp việc.

IMG_0442.jpg 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo cụ thể hơn, bổ sung thêm thành viên phụ trách các huyện, trong đó chú trọng huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre để đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vì thời gian qua công tác tuyên truyền chưa mạnh.

24/03/2017 4:30 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/IMG_0442.jpg130Huy Hoàng
Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX: Thông qua các nghị quyết về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới, bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh
Sáng ngày 24/3/2017, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 54 trên 55 đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự kỳ họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo và các Phó Chủ tịch Huỳnh Quang Triệu và Đỗ Thị Thu Thảo. Dự Kỳ họp còn có Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn, cùng đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Sáng ngày 24/3/2017, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 54 trên 55 đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự kỳ họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo và các Phó Chủ tịch Huỳnh Quang Triệu và Đỗ Thị Thu Thảo. Dự Kỳ họp còn có Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn, cùng đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

IMG_1362.JPG 

Đại biểu dự Kỳ họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 3 nghị quyết về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện các dự án như: Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre với tổng mức vay là 330.600 triệu đồng (thời gian giải ngân là 05 năm); Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với tổng mức vay là 5.967/154.150 triệu đồng (thời gian giải ngân là 04 năm); và Hợp phần III, Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, vay vốn WB” với tổng mức vay là 53.717/154.150 triệu đồng (thời gian giải ngân là 05 năm).

Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 gồm 12 dự án, trong đó có 08 dự án mới bổ sung, 03 dự án điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi; 01 dự án bổ sung địa điểm thực hiện. Tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là 67,28643 ha.

Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017, theo đó bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 gồm 05 dự án, tổng diện tích cần chuyển mục đích là 19,57537 ha, trong đó diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 12,31537 ha và đất rừng là 7,26 ha.

IMG_1370.JPG 

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận Nghị quyết. (Ảnh: Trương Hùng)

Đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó, biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2017 là 22.535 biên chế, tăng 171 biên chế so với số biên chế được thông qua theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND; trong đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 16.364 biên chế (tăng 70 biên chế), sự nghiệp y tế là 4.634 biên chế (tăng 101 biên chế).

Cũng tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trương Minh Nhựt do chuyển công tác về Huyện ủy Châu Thành, miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Hùng do nghỉ hưu; đồng thời bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 2 ông Trương Quốc Phong – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết luận Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo phân tích việc thông qua các Nghị quyết về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện 3 dự án lớn, trong đó Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre với tổng mức vay 330.600 triệu đồng được xem là có vai trò rất quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre phấn đấu đưa thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020.

IMG_1387-crop.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Trương Hùng)

Sau khi HĐND tỉnh đã cho chủ trương bằng Nghị quyết, việc còn lại là UBND thành phố Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre và các sở, ngành có liên quan cần tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết sao cho tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Riêng đối với HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết thật tốt.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, bên cạnh nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trong Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam của Chính phủ thì tỉnh ta cũng cần phải thu hút, kêu gọi đầu tư từ các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Bến Tre. Hiện nay, đã có nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án lớn nâng cấp đô thị thành phố Bến Tre. Vì vậy, ông đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Bến Tre và các sở, ngành liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt pháp lý, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách và sự phối hợp công tác để nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Bến Tre. Đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận và hưởng ứng, đặc biệt là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị toàn tỉnh chúng ta thực hiện tốt cam kết của chính quyền địa phương trong việc trả nợ vay, lãi vay theo hợp đồng của Chính phủ. Chủ tịch cho biết, khả năng bố trí ngân sách của tỉnh để trả nợ vay trong thời gian tới là khả thi. Vấn đề còn lại là việc điều hành, tổ chức giải ngân để thực hiện đúng cam kết với đối tác là một việc tỉnh cần phải lãnh đạo thực hiện cho tốt.

IMG_1406.JPG

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo phát biểu kết luận, bế mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX. (Ảnh: Trương Hùng)

“Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng rằng UBND tỉnh, UBND thành phố Bến Tre và các ngành sẽ thực hiện tốt, trót lọt, thông suốt các khoản vay mà chúng ta đã cam kết với nhà tài trợ, để trên cơ sở đó chúng ta sớm có thể thực hiện được mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, thành phố Bến Tre cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II” - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo nói và đề nghị UBND tỉnh và UBND thành phố Bến Tre hết sức lưu ý.

Đối với các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là những dự án kêu gọi đầu tư lớn, rất quan trọng, có thể giúp tỉnh nhà tăng thu nhân sách, cải thiện cán cân thu chi ngân sách, một trong những mục tiêu rất quan trọng của tỉnh. Do vậy, ông đề nghị HĐND tỉnh ngoài việc ra Nghị quyết cũng cần thực hiện tốt việc giám sát để UBND tỉnh tổ chức triển khai tốt các dự án vừa nêu.

Đối với các ủy viên UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung, Chủ tịch HĐND tỉnh hy vọng, tin tưởng các vị nhanh chóng tiếp cận công việc tại cơ quan mới, thực hiện tốt việc tập hợp, đoàn kết, quy tụ cán bộ, kế thừa và phát triển những thành quả của những người tiền nhiệm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tin tưởng giao cho.

24/03/2017 3:20 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/IMG_1406.JPG136Trương Hùng
Kết quả xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước năm 2016
Tiếp tục thực hiện việc xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 537/KH-UBND về xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành việc khảo sát, giao Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn cụ thể và phát phiếu điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện việc xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 537/KH-UBND về xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành việc khảo sát, giao Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn cụ thể và phát phiếu điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và báo cáo kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước năm 2016. (Ảnh: Trương Hùng)

Phạm vi khảo sát được tiến hành trên 7 dịch vụ hành chính của một số ngành, địa phương, như: cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp Giấy phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy, cấp, đổi Giấy phép lái xe mô tô, dịch vụ đăng ký thuế lần đầu và dịch vụ khám chữa bệnh. Mỗi dịch vụ tiến hành khảo sát khoảng 20-30% tổng giao dịch phát sinh trong năm 2016 để làm căn cứ tính quy mô mẫu khảo sát.

Kết quả khảo sát đã phản ánh được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đưa ra những giải pháp để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan mình, góp phần nâng cao sự tín nhiệm của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quanh hành chính nhà nước năm 2016. (Ảnh: Trương Hùng)

Qua so sánh kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2016 với chỉ số của năm 2015, có sự giảm sút đáng kể; cụ thể năm 2016 Chỉ số hài lòng chỉ đạt 77,35%, giảm 15,24% so với năm 2015, trong đó có một số lĩnh vực chỉ số này đạt khá thấp, như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe (đạt 70%), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt 78,91%), dịch vụ khám chữa bệnh (đạt 66,67%).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan các dịch vụ sụt giảm sự hài lòng, như Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Cù Lao Minh và các sở, ngành khác có chỉ số hài lòng sụt giảm phải ban hành ngay kế hoạch để thực hiện việc nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình, chậm nhất đến ngày 15/4/2017 phải hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh theo dõi.

23/03/2017 5:02 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_23_17_6_28_601.jpg131Trương Hùng
Đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng Khu vực Cồn Bửng huyện Thạnh Phú
Sáng 22/3/2017, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì cuộc họp góp ý Đề án điều chỉnh phân khu chức năng Khu vực Cồn Bửng (xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) và đề xuất đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM Việt Nam trình bày. Tham dự cuộc họp còn có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, các sở, ngành liên quan và UBND huyện Thạnh Phú.

Sáng 22/3/2017, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì cuộc họp góp ý Đ án điều chỉnh phân khu chức năng Khu vực Cồn Bửng (xã Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) và đề xuất đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM Việt Nam trình bày. Tham dự cuộc họp còn có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, các sở, ngành liên quan và UBND huyện Thạnh Phú.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM đã phân tích hiện trạng cũng như đề xuất những phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng Khu vực Cồn Bửng. Để hoàn thiện các giá trị tích cực từ Đề án phát triển du lịch đã duyệt, khắc phục các điểm hạn chế từ đề án phát triển du lịch, khai thác và bảo vệ các giá trị tự nhiên, phát triển du lịch theo hướng bền vững.

 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM đề xuất hai phương án: Phương án 1 đi theo hướng đề án cũ đã được duyệt. Phương án này chưa khai thác, tận dụng hết các giá trị tài nguyên biển, thiếu việc tổ chức các giá trị tiềm năng du lịch của vùng. Phương án 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM quy hoạch hoàn toàn. Phương án này khai thác tốt không gian ven biển, cũng như tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Theo nhà đầu tư, phương án chia làm ba giai đoạn và thời gian thực hiện 7 năm gồm xây dựng cảng nước sâu, cổng chào, xây dựng mô hình tàu không số, bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trên biển, Giếng thề, biển nhân tạo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý về việc có cần thiết xây dựng cảng nước sâu, vì hiện nay xã An Nhơn đã có Cảng cá nhưng vẫn chưa khai thác hết công suất, lượng tàu cá về Thạnh Phú không nhiều và vấn đề nạo vét luồng rạch là không khả thi. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý vấn đề lợi ích của người dân trong vùng quy hoạch, phải nắm được đặc điểm dân cư, cách sống của người dân trong khu dân cư để hài hoà lợi ích của người dân và nhà đầu tư, tránh xung đột.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải cho rằng cảng nước sâu ảnh hưởng đến quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch cảng biển của quốc gia. Trong đề án nên làm bến cá để phục vụ du lịch hơn là cảng cá, vì Thạnh Phú phát triển tàu cá rất ít, nên chọn phương án lấn biển. Bên cạnh đó nghiên cứu thêm vấn đề nước ngọt, điện.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo cho rằng để dự án được triển khai thì nhà đầu tư và tư vấn phối hợp chia sẻ những ý tưởng để nhà quản trị địa phương đồng tình cùng nhau làm hay không. Theo Bí thư Tỉnh ủy, ba yếu tố thời gian là cơ chế, chính sách có đủ tốt để nhà đầu tư có thể triển khai; nguồn lực nhà đầu tư đủ mạnh để hiện thực hoá; tạo được sự đồng thuận trong dân chúng. Nếu cơ chế chính sách không tốt, thủ tục rườm rà, nguồn lực yếu thì tất cả chỉ nằm trên quy hoạch.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND huyện Thạnh Phú nên ủng hộ định hướng quy hoạch phát triển tổ hợp du lịch sinh thái, tâm linh, di tích lịch sử, văn hoá của Cồn Bửng để phát huy được tiềm năng của vùng này.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu nhà đầu tư sau khi ủng hộ phương án quy hoạch, thống nhất về quan điểm, chủ trương, nhà đầu tư phải thuê tư vấn làm việc hết sức chi tiết các bước tiếp theo. Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý nhà đầu tư nên cân nhắc đưa các đề xuất của địa phương vào quy hoạch, trong quy hoạch phải tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và gợi ý nhà đầu tư nên xây dựng đập mềm để giữ đất và xin cơ chế để sử dụng đất đó.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trung Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ATM Việt Nam cho rằng điểm nhấn của khu vực Cồn Bửng là du lịch tâm linh gắn với đoàn tàu không số Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ông Tuấn cũng đồng ý với đề xuất của địa phương là sẽ điều chỉnh quy hoạch để hài hoà lợi ích của nhà đầu tư và nhân dân. Đồng thời, sẽ nghiên cứu xây dựng đập mềm để giữ đất, thay đổi quy hoạch cảng nước sâu thành bến cá để phát triển du lịch.

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đồng tình với nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu du lịch Cồn Bửng. Chủ tịch cho rằng, mặc dù hai bên chưa thống nhất toàn bộ nhưng với quyết tâm cao và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, dự án sẽ sớm được triển khai.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để triển khai dự án này nhà đầu tư cần xác nhận lại vị trí quy hoạch tổng thể phát triển của khu vực Cồn Bửng và xác định vị trí đầu tư, khu nào nhà đầu tư sẽ triển khai, khu nào giữ lại để bảo tồn, khu nào tái bố trí và khu nào cùng phối hợp khai thác với người dân tại chỗ để tránh xung đột lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư để khi triển khai điều chỉnh phân khu chức năng khu vực Cồn Bửng thì góp ý, thảo luận để hình thành quy hoạch vừa kế thừa được ý tưởng phát triển du lịch của tỉnh nhà cũng như khu vực Cồn Bửng và lợi thế của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các bước tiếp theo nhà đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện được đề án này. Theo Chủ tịch UBND tỉnh muốn hiện thực hoá đề án thì người dân phải rõ và chính quyền phải thông để đưa ra hệ thống chính trị tuyên truyền và triển khai.

23/03/2017 4:59 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_23_17_5_16_898.jpg148Huy Hoàng
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017
Để tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2017 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là

​Để tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2017 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là:

Tập trung rà soát, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật, các hành vi gây lãng phí, tham nhũng, buông lỏng quản lý của các tổ chức, cá nhân liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường của người dân ngay từ cấp cơ sở trên tinh thần thượng tôn phap luật, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội.

Quan tâm đào tạo, kiện toàn tổ chức của ngành Tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính. Xây dựng các Trạm quan trắc, giám sát môi trường, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và tài nguyên môi trường biển. Tập trung thực hiện quyết liệt để tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính năm 2017, nhất là cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và chỉ số cải cách hành chính (PAPI) đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn trách nhiệm với người đứng đầu; công bố, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của địa phương, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính liên kết giữa các ngành, các vùng, phát huy được nguồn lực tài nguyên và môi trường, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và việc tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực. Việc thực hiện các dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch và có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng tự phát, tràn lan, dẫn đến thất thoát, sử dụng kém hiệu quả, lãng phí các nguồn lực tài nguyên, nguồn lực xã hội.

Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 nhằm tháo gỡ những vướng mắc về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện; công khai minh bạch dân chủ trong xác định giá đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng; Quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Rà soát, yêu cầu các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nay thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê; hoàn thành cơ bản việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông lâm nghiệp. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người dân để thực hiện các quyền và đảm bảo việc quản lý được thực hiện đến từng thửa đất.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm, xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường bảo vệ các hành lang lưu vực sông. Quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép.

Tổ chức thực hiện tốt việc thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; triển khai quy hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu  về quản lý tài nguyên, môi trường  biển và hải đảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường, huy động sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong quá trình thẩm định; gắn kết hài hòa giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Kiên quyết không cho đầu tư đối với các dự án không đảm bảo về môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải, quản lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại; cải thiện chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

23/03/2017 4:00 CHĐã ban hànhBài viếtMôi trường
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg115Phúc Trường
Thành phố Bến Tre: Tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông
Thời gian qua, Công an thành phố Bến Tre đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, tập trung vào một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bến Tre như: Đại Lộ Đồng Khởi, Nguyễn Đình Chiểu… với mức xử phạt hành chính theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

​Thời gian qua, Công an thành phố Bến Tre đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, tập trung vào một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Bến Tre như: Đại Lộ Đồng Khởi, Nguyễn Đình Chiểu… với mức xử phạt hành chính theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc vi phạm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Hiện nay, việc xử phạt người lái xe uống rượu, bia say đã được các lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Song trên thực tế, tình trạng người điều khiển phương tiện tham giao thông sau khi sử dụng tượu bia vẫn còn khá phổ biến, nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, những gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

12658_2232017_18414.jpg

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển phương tiện vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. (Ảnh: Phương Thảo)

Chính vì vậy, bản thân mỗi người khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với an toàn của chính mình và những người xung quanh. Mỗi gia đình phải thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, nhắc nhở ý thức tham gia giao thông cho các thành viên trong gia đình; người lớn phải gương mẫu, có ý thức tham gia giao thông an toàn để con em học tập.

Hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia là vấn đề của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, gia đình, địa phương và các cơ quan chức năng cần phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ý thức người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra.

23/03/2017 3:30 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12658_2232017_18414.jpg212Phương Thảo
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022
Trong hai ngày 21 và 22/3/2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong hai ngày 21 và 22/3/2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ngày 22/3/2017, có sự tham dự của các đồng chí: Đoàn Văn Thái - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Uỷ ban nhân dân và Hội Chữ thập đỏ các huyện – thành phố; đại diện các nhà tài trợ và hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 80.000 hội viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Với phương châm hoạt động “Công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng cần trợ giúp”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn phát huy vai trò, từng bước có những đột phá trong công tác cứu trợ xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam (bên phải) tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ VI. (Ảnh: Trường Phúc)

Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh phát triển khá toàn diện, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và vị thế của hội trong các hoạt động nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động, hoạt động nhân đạo được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, có sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân, để trợ giúp người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Lễ hội xuân hồng”…

05 năm qua, các cấp hội đã thăm, tặng quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam gần 222.000 suất quà, tổng trị giá trên 53,9 tỷ đồng (tăng 36 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); có gần 24.400 địa chỉ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động hỗ trợ (vượt 30 lần so với chỉ tiêu đặt ra).

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng triển khai các chương trình hỗ trợ cho vay vốn, công cụ sản xuất, con giống cho các hộ nghèo. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay ủng hộ chương trình “Ngân hàng bò” với số lượng 323 con bò giống, trị giá trên 7 tỷ đồng, cho các hộ nghèo chăn nuôi để thoát nghèo.

Công tác cứu trợ nhân đạo được các cấp hội thực hiện đúng lúc, đúng nơi và kịp thời như các đợt cứu trợ do lốc, hạn hán – xâm nhập mặn, trị giá trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ cho 14.777 hộ (23.955 người); đặc biệt là đợt cứu trợ do thiên tai hạn mặn trong năm 2016, Hội đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội đã vận động xây dựng 728 căn nhà Chữ thập đỏ, 112 nhà tình nghĩa, 7 phòng học, 137 giếng nước, 265 ống xi-măng chứa nước, 294 nhà vệ sinh, 338 cây cầu bê tông…, với tổng trị giá trên 44 tỷ đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện có bước phát triển tích cực, số lượng máu hiến tặng năm sau cao hơn năm trước, đã tổ chức 414 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, với gần 3.800 tình nguyện viên. Trong 05 năm, đã vận động và tiếp nhận trên 42.100 đơn vị máu, tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hết sức ý nghĩa mà các cấp Hội Chữ Thập đỏ trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bày tỏ lóng biết ơn và đánh giá cao sự đóng góp, tham gia nhiệt tình, hiệu quả trong hoạt động nhân đạo của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, cá nhân thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhà.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ VI, 2017-2022. (Ảnh: Trường Phúc)

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017 – 2022, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị: Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ mới cùng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phải nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng chỉ đạo trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần X, để tăng cường công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, đa dạng hoá các hoạt động nhân đạo; tích cực củng cố, phát triển tổ chức hội; chủ động, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, quan tâm hơn nữa đến người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Thường trực Tỉnh hội được đại hội tín nhiệm giao trọng trách, cần tiếp tục đoàn kết, có trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp nhân đạo, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 07 lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội; tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện các Chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ Thập đỏ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống nhân đạo, nghĩa tình thương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; mở rộng quan hệ quốc tế, nhận và triển khai có hiệu quả các dự án do tổ chức phi chính phủ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong vận động và thực hiện các dự án theo chức năng của Hội, đảm bảo công khai minh bạch, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả tốt. Đồng thời, chủ động phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể, cơ quan, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cơ quan Báo, Đài trong những hoạt động nhân đạo theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động và thực hiện “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”, bảo đảm việc vận động trợ giúp, cũng như tổ chức hoạt động nhân đạo được tiến hành đồng bộ, giảm chồng chéo, trùng lắp và mang ý nghĩa giáo dục cao về truyền thống nhân ái.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện – thành phố cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt vai trò và chức năng hoạt động của Hội.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam đã trao tặng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre với nội dung “Đoàn kết, xây dựng Hội vững mạnh, vì sự nghiệp nhân đạo”.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Huỳnh Văn Công - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá V tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí Nguyễn Thị Đèo, Võ Trung Hậu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 thành viên; bầu 06 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam được bầu làm đại biểu danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái, đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ; tặng bằng khen cho 05 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc

23/03/2017 11:12 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_23_11_27_20_710.jpg161Trường Phúc
Bí thư Huyện uỷ Thạnh Phú: “Từng cấp uỷ, chính quyền phải cố gắng làm từng việc, phải hành động cho ra kết quả”
Sáng 22/3, Bí thư Huyện uỷ Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đã chủ trì buổi làm việc với các xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2017.

Sáng 22/3, Bí thư Huyện uỷ Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đã chủ trì buổi làm việc với các xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh, trong quý I năm 2017, các xã, thị trấn đã quán triệt khá tốt tinh thần hành động, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đã tổ chức tốt các hoạt động để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, phấn khởi. Tổ chức thành công Lễ hội Nghinh Ông truyền thống tại xã Thạnh Hải và khởi công xây dựng Lăng Ông, Miếu Bà trong khu vực tổ hợp Khu du lịch Cồn Bửng.

Trong phát triển kinh tế, huyện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận nhãn hiệu “Lúa sạch Thạnh Phú” cùng với việc thành lập được HTX lúa tôm đầu tiên. Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đang được tích cực triển khai; đã tổ chức thành công Lễ công nhận xã Quới Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã nông thôn mới thứ hai của huyện. Ngoài ra, công tác giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu; hệ thống chính trị hoạt động ổn định, tình hình an ninh trật tự được giữ vững…

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Vĩnh Thừa Ngã)

Phân tích những khó khăn, hạn chế mà các địa phương đề cập tại buổi làm việc, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Trúc Sơn chỉ ra những việc trọng tâm mà các xã, thị trấn quan tâm thực hiện trong quý II/2017 đó là: Quan tâm việc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt chú ý đến việc xây dựng chương trình hành động của từng đảng viên, cán bộ, không nói chung chung mà phải tập trung vào công việc cụ thể. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị về năm hành động 2017, cố gắng làm, cố gắng từng việc, hành động phải cho ra kết quả.

Bên cạnh đó, phải củng cố và nâng cao chất lượng các cuộc họp Chi bộ ấp; tiếp tục quan tâm phát triển lớp đảng viên Đồng Khởi mới, trong đó, đặc biệt chú ý đến các đối tượng cán bộ đoàn thể thực hiện tốt phong trào cách mạng ở địa phương kể các đối tượng là doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế, Bí thư Huyện uỷ lưu ý các xã An Nhơn, Thạnh Phong, Thạnh Hải phải đặc biệt quan tâm đến đội ngũ quản trị các HTX, làm thế nào để xây dựng và mở rộng được thương hiệu, đặc biệt là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp thông qua sản phẩm hàng hoá giá trị cao. Đồng thời, tập trung nâng chất lượng 3 trong số 6 thế mạnh của huyện là con tôm, cây lúa và cây xoài để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với từng công trình, dự án, UBND huyện phải thông tin về vốn, tiến độ, trách nhiệm từng địa phương đầy đủ để nhân dân nắm; đồng thời, khẩn trương ưu tiên đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, cấp nước để phục vụ sản xuất, phòng chống hạn mặn.

Về Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, các địa phương phải xác định tinh thần là giúp dân trước, trong đó ưu tiên các điều kiện để chuyển đổi các hộ sản xuất kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm khởi nghiệp, làng nghề. Mặt khác, tiếp tục quan tâm công khai, đổi mới các thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là nâng cao tinh thần, thái độ, giờ giấc phục vụ nhân dân của bộ phận một cửa.

23/03/2017 11:05 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_23_11_10_53_601.jpg162Vĩnh Thừa Ngã
Các ngành, các cấp phải đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
Chiều 22/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và báo cáo kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước năm 2016.

Chiều 22/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và báo cáo kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước năm 2016.

 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2015 và căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, ngày 25/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6848/KH-UBND về việc thực hiện công tác CCHC năm 2016. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo đánh giá qua một năm thực hiện Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo đến việc trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và trong tổ chức thực hiện CCHC tại đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền CCHC với các hình thức phong phú, đã góp phần phổ biến, quán triệt chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; phản ánh được những hoạt động tiêu biểu về CCHC tại địa phương.

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2016. (Ảnh: Trương Hùng)

Trong công tác CCHC năm qua, vai trò của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong việc theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện CCHC thuộc lĩnh vực quản lý đã được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức được nhịp nhàng, đồng bộ hơn. Chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản, công tác xây dựng và ban hành văn bản tại các đơn vị, địa phương được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua thực hiện công tác CCHC, bộ máy hành chính hoạt động ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sử dụng cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, khung năng lực. Trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương được nâng lên. Các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng quan tâm đến chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hiện đại hóa nền hành chính tại tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh nhà trong năm qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để việc thực hiện công tác trong năm 2017 và những năm tới được tốt hơn.

Đó là công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, còn mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao; chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

 

Ông Trịnh Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Do ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp nên đến nay tỉnh chưa đầu tư xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại tất cả các huyện còn lại; chưa đầu tư phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC nên công tác quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, việc thống kê, báo cáo gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Công tác liên thông gửi nhận văn bản qua môi trường mạng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã chưa thực hiện. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã sử dụng máy tính còn thấp, chỉ đạt 46,6%. Tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của một ít cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.

Để việc thực hiện CCHC trong năm 2017 đạt được những kết quả tốt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu các ngành, các cấp phải đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt đẩy mạnh thực hiện CCHC theo 7 nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo, đó là các nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Trong từng nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện quyết liệt một số nội dung như: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07-CT/TU ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020; thực hiện đầy đủ các đầu việc liên quan đến CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức được xác định trong danh mục các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các thông tư liên tịch của bộ, ngành Trung ương để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, yêu cầu, phạm vi và đối tượng quản lý của từng loại hình tổ chức; thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, mỗi cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm và xác định rõ tỷ lệ tinh giản của từng năm để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC thuộc phạm vi quản lý để kịp thời chỉ đạo, xử lý khi có vấn đề phát sinh; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, hạn chế ách tắc, tồn đọng công việc và thụ động trong tham mưu đề xuất; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tính tích cực, năng động của mỗi CBCCVC trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, đơn giản hóa TTHC và kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC.

Một điểm nhấn quan trọng là trong tình hình hiện nay, rất cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân để giảm thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc và tiết kiệm chi phí hành chính; tăng số lượng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, thực hiện.

Để công tác CCHC theo hướng từ dân, vì dân và gần dân, phục vụ tốt nhất theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức do Sở nội vụ thực hiện và kết quả khảo sát của chính các cơ quan, đơn vị thực hiện để có giải pháp chấn chỉnh, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index của tỉnh, đồng thời thực hiện thành công phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của tỉnh nhà.

23/03/2017 11:04 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_23_11_13_0_663.jpg119Trương Hùng
Đẩy nhanh tiến độ phối hợp triển khai thực hiện “Đề án quản lý, truy xuất nguồn gốc thịt heo của thành phố Hồ Chí Minh”
Ngày 15/8/2016 UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo và ngày 21/11/2016 UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế để thực hiện Đề án này.

Ngày 15/8/2016 UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo và ngày 21/11/2016 UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế để thực hiện Đề án này.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017, mọi trường hợp heo hoặc thịt heo không tham gia đề án sẽ không được đưa vào giết mổ và phân phối tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 02 chợ Hóc Môn và Bình Điền.

Qua thời gian thực hiện thí điểm công tác tổ chức cho người chăn nuôi và thương lái tỉnh Bến Tre tham gia Đề án còn khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn, đồng thời bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức cho người dân tham gia Đề án, ngày 13/3/2017 UBND tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và địa phương có liên quan. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập kết luận và chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Việc thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh tạo ra được sản phẩm sạch, từng bước tạo được uy tín về chất lượng thịt heo,… từ đó góp phần tạo được đầu ra ổn định cho người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác triển khai thực hiện Đề án của các ngành, địa phương chưa được tốt nên người chăn nuôi và các thương lái chưa hiểu, chưa tham gia, dẫn đến gặp khó khăn trong công tác đưa thịt heo của tỉnh vào tiêu thụ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, để tổ chức thực hiện tốt nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập yêu cầu các ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Đề án. Sở Công thương chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các bước ban đầu, đăng ký danh sách các thương lái, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở, hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, liên hệ cung cấp các vòng nhận diện trên cơ sở danh sách đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của thành phố Hồ Chí Minh”, nội dung đề án phải thể hiện rõ lộ trình, giải pháp, phân công cụ thể công việc cho các ngành, địa phương có liên quan (trong đó có đề nghị các cơ quan đoàn thể cùng tham gia), kể cả việc liên kết, thành lập hợp tác xã, đặc biệt là đối với các hộ dân có quy mô nuôi dưới 100 con.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức cho thương lái, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở và hộ chăn nuôi đăng ký tham gia Đề án, gửi Sở Công thương đăng ký với Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo công khai, rộng rãi các tổ chức, cá nhân tiếp nhận việc đăng ký tham gia Đề án của các thương lái, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở và hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại, cơ sở và hộ chăn nuôi heo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia theo quy định của Đề án.

Xây dựng các nội dung, chương trình để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức các hội thảo tuyên truyền tại các địa phương có quy mô chăn nuôi lớn để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia.

Khẩn trương xây dựng khuyến cáo, trong đó thể hiện rõ điều kiện, quy trình, lợi ích của việc tham gia đề án, tác hại của việc không tham gia đề án, cơ quan, cá nhân tiếp nhận việc đăng ký tham gia của thương lái, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở, hộ chăn nuôi gửi Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, UBND các huyện, thành phố, Đài truyền thanh các xã, thị trấn để tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và hệ thống thú y, khuyến nông viên cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia Đề án.

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu đề xuất địa điểm xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung quy mô lớn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

2. UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, tổ chức cho các hộ nuôi tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi, thành lập hợp tác xã, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhất là các hộ chăn nuôi có tổng đàn dưới 100 con,… để đủ điều kiện tham gia đề án.

22/03/2017 3:22 CHĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg159Phúc Nguyên
Ba Tri qua 10 năm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, những năm qua Huyện ủy Ba Tri thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, đã phát huy được truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, những năm qua Huyện uỷ Ba Tri thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, đã phát huy được truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội Khuyến học, đến nay, huyện đã thành lập 1.375 chi, tổ hội khuyến học với 30.600 hội viên, tăng gần 27.000 so năm 2007; 100% ấp, khu phố, các trường học có chi hội khuyến học. Trong 10 năm qua, thông qua sự vận động của các ngành, các cấp, huyện Ba Tri đã tiếp nhận được tổng số tiền trên 26,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Từ nguồn kinh phí trên, những năm qua, hội khuyến học các cấp đã bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng trường học, tặng hàng ngàn học bổng, học phẩm, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ. (Ảnh: Huỳnh Thiện Tài)

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng gia đình hiếu học, dòng họ học tập ngày càng phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện có 9.609 gia đình được công nhận gia đình hiếu học và 20 dòng họ học tập theo tiêu chí mới. Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được quan tâm, hàng năm số học sinh giỏi đều tăng; số học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS nhiều năm liền xếp hạng nhất, nhì của tỉnh.

Đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, huyện luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. Hiện tại, các Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, hình thức và nội dung hoạt động khá đa dạng, phong phú, phục vụ thiết thực cho việc học tập của nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, các Trung tâm đã tổ chức hàng trăm lớp, học tập, bồi dưỡng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và chuyển giao công nghệ sản xuất, phòng chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, cho hàng ngàn lượt người dự học.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính Trị khoá X. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 1996; năm 2004 huyện được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 2005 được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trong 10 năm qua, huyện đã đưa đào tạo 662 công chức cấp xã và 79 công chức cấp huyện.

Kết quả đào tạo cho thấy đa phần cán bộ được đào tạo đều nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp cụ, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách cao trong công việc. Đã tổ chức đào tạo nghề cho 4.583 lao động nông thôn, các ngành nghề như may công nghiệp, đan ghế nhựa, đan giỏ cọng dừa, cơ khí, điện dân dụng, chăn nuôi, trồng trọt. Qua đào tạo, huyện đã tư vấn, định hướng, giới thiệu được 4.346 lao động có việc làm ổn định. Ngoài ra, huyện cũng đã tham gia đào tạo nghề cho 24 trường hợp là người hết tuổi lao động và 1.107 người nội trợ.

 

Trao xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng (đứng giữa) cùng dự, trao. (Ảnh: Huỳnh Thiện Tài)

Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, số gia đình hiếu học, dòng họ học tập không ngừng phát triển; quỹ khuyến học, khuyến tài tăng nhanh, số lượng học bổng, học phẩm ngày càng nhiều. Kết quả trên nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nhiệt tình, tích cực của hội khuyến học các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, đóng góp quý báu của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong, ngoài huyện và ở nước ngoài để đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào có tầm ảnh hưởng sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ tại địa phương.

Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài ở Ba Tri cũng còn một số hạn chế như cơ sở hội còn khó khăn về phương tiện làm việc, đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học hoạt động chưa đều, chưa thể hiện vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp huy động các nguồn lực cho việc xây dựng xã hội học tập. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trung tâm học tập cộng đồng đã xuống cấp, hoạt động chưa hiệu quả nên không thu hút người dân tham gia. Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận người dân chưa thấy được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời nên chưa quan tâm đến việc học tập, nâng cao trình độ.

Nhằm phát huy được truyền thống hiếu học và tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, trong thời gian tới, huyện Ba Tri đặt mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ đảng viên công chức về việc học thường xuyên, học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống và công tác. Quan tâm củng cố hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tiếp tục tôn vinh, nhân rộng các mô hình khuyến học tiêu biểu xuất sắc, đồng thời tăng cường vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

22/03/2017 3:14 CHĐã ban hànhBài viếtGiáo dục
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_22_15_15_55_69.jpg122Thiện Tài
Phong trào hoạt động thiếu niên nhi đồng và thi đua “Đồng Khởi mới” của tuổi trẻ xứ dừa năm qua
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017). Tuổi trẻ tỉnh nhà đã tiếp nối và phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi, học tập và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017). Tuổi trẻ tỉnh nhà đã tiếp nối và phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi, học tập và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Đặc biệt, vận dụng phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới” của Đại hội X tỉnh nhà, tuổi trẻ Bến Tre đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hành động thiết thực, hiệu quả trong chuỗi các hoạt động công tác Đoàn, trong đó sôi nổi có phong trào thanh thiếu nhi và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tại tỉnh nhà năm qua.

 

Lễ ra quân Hành trình “Sức trẻ Đồng Khởi - Đoàn kết, đổi mới xây dựng Đoàn vững mạnh”. (Ảnh TLTĐ)

Phong trào hoạt động thiếu niên nhi đồng

Song song với các hoạt động phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác tổ chức, xây dựng Đoàn vững mạnh, đoàn kết, tập hợp thanh niên, thì phong trào hoạt động thiếu niên nhi đồng và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của tuổi trẻ xứ dừa năm qua cũng được xem là một trong những nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong chuỗi hoạt động của Đoàn các cấp.

Nhìn lại các hoạt động năm qua, có thể thấy trong tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, thì các hoạt động của thiếu nhi tỉnh nhà cũng đã mang lại những kết quả đáng kể như: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các lớp năng khiếu, chương trình giáo dục kỹ năng sống... với nhiều nội dung phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động Hội thi “Búp bê xinh ngoan”; hội thi vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu tuổi thơ”; chương trình văn nghệ “Mừng xuân ơn Đảng” và trao 40 phần quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn các huyện thành phố (mỗi phần trị giá 300.000 đồng/phần); phát lộc đầu năm thu hút hơn 1.500 thiếu nhi tham gia. Tổ chức 05 chương trình “Trải nghiệm cuộc sống quanh em” với 700 em học sinh khối Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia; tổ chức chương trình “Học làm người có ích” tại trường THCS Tiên Thủy (huyện Châu Thành) có 400 em học sinh tham dự; 100% Liên đội trong toàn tỉnh đều tổ chức tốt ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.

Chủ đề các hoạt động của thiếu nhi được tổ chức như: hội trại, thi rung chuông vàng, hội thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, lịch sử dân tộc, xem phim tư liệu, tổ chức hái hoa dân chủ, trắc nghiệm kiến thức, đồng diễn thể dục, dân vũ, trò chơi dân gian, thi hát Quốc ca, Đội ca và bài hát truyền thống của trường, hóa trang, hội chợ ẩm thực,... Thông qua các hoạt động đã tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 85 năm xây dựng, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Bến Tre và tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại các cơ sở Đội thu hút trên 165.000 đội viên tham gia.

 

Hội trại vui xuân Đinh Dậu của thiếu nhi Bến Tre. (Ảnh HC)

Năm học 2015 - 2016 đã kết nạp 17.789 đội viên mới, 5.924 đội viên được trưởng thành. Tổng số đội viên toàn tỉnh hiện nay 132.992 đội viên.  Hội đồng Đội các cấp tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với nhiều nội dung như: họp mặt, hội thi, hội diễn văn nghệ,... (Thành Đoàn Bến Tre đã tổ chức họp mặt với gần 3.000 đội viên tham gia; Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động như: Tập huấn Chỉ huy Đội, Thi nghi thức Đội, Phụ trách Sao giỏi, chương trình Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Bến Tre, trao 13 giải thưởng Tài năng trẻ Trần Văn Ơn, 03 suất học bổng Thắp sáng ước mơ, tuyên dương 22 Thủ lĩnh trẻ tương lai và 90 chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, tổng kinh phí là 80 triệu đồng). Các đơn vị Huyện, Thành đoàn hướng dẫn Đoàn xã, phường phối hợp các trường trên địa bàn tổ chức giao nhận lực lượng học sinh hè về địa phương sinh hoạt; thông báo về thời gian, địa điểm để học sinh biết và chủ động đăng ký về địa phương sinh hoạt.

Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khai mạc Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2016 vào ngày 01/6/2016. Cấp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động: Hội thi vẽ tranh Liên hoan thể dục nhịp điệu, Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức hội chợ ẩm thực phục vụ 2.000 suất ăn cho thiếu nhi, tổng kinh phí 25 triệu đồng.... Tổ chức chiêu sinh và khai giảng 32 lớp năng khiếu cho 360 thiếu nhi hè 2016. Các xã phường thị trấn, Liên đội các trường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ cho các em thiếu nhi nhân Tháng hành động vì trẻ em; thực hiện các công trình vì đàn em thân yêu, chương trình Tấm lòng của bạn, Chương trình văn nghệ gây quỹ, tổ chức các hoạt động sân chơi, hội chợ tuổi thơ, chương trình chia sẻ yêu thương, bê-tông hóa sân trường với 245 cuộc, có 31.673 các em đội viên, thiếu nhi tham gia. Tổ chức trao 03 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 02 ngôi nhà tình ban, 01 ngôi nhà Trái tim tuổi nhỏ, 09 tủ sách măng non, tặng 1.982 suất học bổng, 16.274 phần quà, học phẩm, 25.470 quyển tập, 456 bộ sách giáo khoa, 300 hộp bút chì, 40 nón bảo hiểm, 03 xe đạp, 01 cột mốc biển đảo, 01 bộ trống, 02 bồn rửa tay, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho 07 học sinh nghèo với tổng số tiền 4,855 tỷ đồng.

Đoàn các cấp phối hợp tổ chức 12 diễn đàn trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em” với sự tham gia của hơn 2.770 em học sinh. Nhà Thiếu nhi huyện Giồng Trôm đã phối hợp với Nhà Thiếu nhi Quận 6 tổ chức chương trình triển lãm sách hè năm 2016 và tiếp nhận 900 bản sách thiếu nhi do Nhà thiếu nhi Quận 6, TP. Hồ Chí Minh vận động Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho gần 100 em học sinh nhân dịp hè, góp phần hình thành văn hóa đọc trong thiếu nhi, học sinh.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như: sinh hoạt hè, trò chơi lớn, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Kết quả, tổ chức được trên 521 sân chơi với hơn 38.384 lượt thiếu nhi tham gia. Tổ chức và duy trì 45 lớp ôn tập hè, 06 lớp phổ cập bơi cho 1.022 em học sinh. Duy trì việc sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư 01 đến 02 lần/ tuần.

 

Thanh niên thành phố Bến Tre tham gia chiến dịch tình nguyện trên các lĩnh vực. (Ảnh TLTD)

Đoàn các cấp tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2016 với các hoạt động như: chương trình “Vui tết cùng trẻ em nghèo”, chương trình “Tết trẻ thơ” với hoạt động sơn, sửa, trang trí Trường Mầm non, nấu bánh tét ngày xuân tổ chức sân chơi thiếu nhi; chương trình “Xuân yêu thương”, “Xuân chia sẻ”, “Xuân nghĩa tình”. Kết quả, Đoàn các cấp phối hợp tổ chức các sân chơi, chương trình văn nghệ “Thắp sáng niềm tin”, “Văn nghệ gây quỹ cho học sinh nghèo” có 49.195 thiếu nhi tham gia, qua đó vận động tặng 09 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, 6.603 suất học bổng, học phẩm, 76 xe đạp, 40 bộ quần áo, 620 kg gạo, 82 bộ sách, 50 cây bút chì, 02 bộ máy vi tính, 11 tủ sách măng non, 01 tủ thuốc, 14.940 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 2,672 tỷ đồng. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức hội thi “Tin học trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ 13”, kết quả Ban tổ chức hội thi trao 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, các giải khuyến khích tương ứng từng bảng A, B, C; chọn 02/08 sản phẩm để trao giải phần mềm sáng tạo, đồng thời tuyển chọn 03 thí sinh đạt giải cao tham gia Hội thi cấp toàn quốc.

Tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập Nhà thiếu nhi (1991 - 2016) và tổng kết hoạt động hè 2016 với 200 đại biểu tham dự. Để ghi nhận những đóng góp của cán bộ chuyên trách, giáo viên, cộng tác viên có thành tích xuất sắc hoạt động Nhà thiếu nhi Bến Tre 25 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 10 cá nhân. Dịp này, Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi đã trao khen thưởng cho 27 em đội viên, đội nhóm chuyên Nhà thiếu nhi có đóng góp tích cực trong những năm qua và đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi và Liên hoan cấp tỉnh và toàn quốc; đồng thời, tặng giấy khen cho 41 em thiếu nhi đạt thành tích học tập tốt tại các lớp năng khiếu hè 2016.

Đoàn các cấp tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Các cấp Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa và phát động và tham gia thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới”; “Đồng Khởi khởi nghiệp trong thanh niên”; phát động phong trào “Đồng khởi trữ nước ngọt” đã thật sự trở thành phong trào lớn của Đoàn các cấp và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Thiếu nhi Bến Tre tham gia hội thi vẽ tranh tổ chức tại Công viên Đồng Khởi. (Ảnh HC)

Trong xây dựng nông thôn mới, Đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, với 06 nội dung của Đoàn tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, sinh hoạt hè (tổ chức 1.129 cuộc 39.216 đoàn viên, thanh niên tham gia). Các cấp Đoàn tổ chức cao điểm các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, cụ thể: vận động người dân xóa 97 cầu cá; thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường dài trên 19,3 km, kinh phí trên 105 triệu đồng; phát quang bụi rậm các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 121 km; làm mới lộ pê tông với chiều dài gần 35,64 km; khởi công xây dựng 05 cây cầu, sửa chữa 10 cây cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp 73,8 km lộ nông thôn, trồng 60.500 cây xanh và chăm sóc cây xanh các tuyến đường thanh niên tự quản với chiều dài 63,3 km; phối hợp tổ chức bóc xóa các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép khu vực chợ, các tuyến đường xã với hơn 4.625 lực lượng tham gia; vận chuyển vật tư xây dựng 40 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa; thu gom rác thải các tuyến đường chính của xã; đào 950 hố rác, 40 hố xí tự hoại; chỉnh trang 67 đền thờ liệt sĩ; sửa chữa và xây mới biển Tổ nhân dân tự quản, 57 hàng rào cây xanh; hỗ trợ mắc 269 bóng đèn, xây dựng 25 cột cờ. Các phần việc nêu trên, đã có hơn 36.010 đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân tham gia. Ngoài ra, còn tặng 03 bể chứa nước và 10 thùng chứa nước ngọt; hỗ trợ người dân xóa 05 căn nhà tạm bợ; tặng 60 bộ bàn ghế cho trụ sở ấp; phát 15.700 tuyên truyền về sức khỏe, dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí cho các công trình, phần việc trị giá 18,105 tỷ đồng và hơn 1.457 ngày công lao động. Các cấp Đoàn trong tỉnh còn phát 2.340 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến và bảo quản cho đoàn viên, thanh niên và người dân. Phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm 152 cuộc với 3.947 đoàn viên, thanh niên, học sinh viên và người dân tham gia. Bên cạnh đó, còn phối hợp tổ chức chương trình “Nhịp cầu ước mơ” tạo sân chơi và tạo điều kiện giúp bà con nhân dân tại xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú đi lại thuận lợi hơn như: hỗ trợ xây dựng 01 cầu thép dây giăng cho xã Hòa Lợi, kinh phí 700 triệu đồng với 2.000 lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia chương trình. Phối hợp hỗ trợ xã Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam), xã Quới Điền (huyện Thạnh Phú) xây dựng hoàn thiện tiêu chí về môi trường (cụ thể hỗ trợ xây dựng 149 hố xí hợp vệ sinh).

Tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp Đoàn (phường, thị trấn) thông qua sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, tổ chức tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc, góp phần thiết thực trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị: xây dựng tuyến đường văn minh với nhiều hình thức như treo băng-rôn tuyên truyền, pa-nô, áp-phích; trồng hoa, cây xanh các tuyến đường văn minh và các điểm đặt biểu trưng văn hóa; bóc, gở xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép; chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải; xây dựng vỉa hè văn minh, khu chợ sạch đẹp; sửa sang, vệ sinh lộ hẻm, khu phố, các tuyến đường văn minh; chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải; vận động trang bị 114 thùng rác tại những nơi đông dân cư; xây dựng và duy trì 184 vỉa hè văn minh, tuyến đường thanh niên tự quản, dọn dẹp khu chợ sạch đẹp tại 93 khu phố, thị trấn được 1.059 cuộc, với 44.510 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thi “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đô thị loại II, thành phố văn minh và xã nông thôn mới” có 07 đội với 150 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Có thể nói, năm qua, với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre đoàn kết, đổi mới, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, đã được cụ thể hóa thành hành trình “Sức trẻ Đồng Khởi - Đoàn kết, đổi mới xây dựng Đoàn vững mạnh”, các cấp Đoàn trong tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời định hướng, lãnh đạo Đoàn triển khai những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị, cũng như tổ chức tốt các phong trào hoạt động chăm sóc, giáo dục, thiếu niên nhi đồng được duy trì tốt với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sức trẻ, trí tuệ, của tuổi trẻ xứ dừa trong tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong năm qua, nhất là tích cực tham gia phong trào Đồng Khởi mới, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

22/03/2017 1:08 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_22_13_17_25_226.JPG109Văn Thanh
Bến Tre là một điển hình của sự thành công khi triển khai các dự án BOT
Chiều 21/3/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT” của tỉnh.

Chiều 21/3/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT” của tỉnh. Tiếp Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Thành Hạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật; bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, ông Huỳnh Quang Triệu - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trương Hùng)

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh hiện đang có hai công trình giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) với vốn đầu tư trong nước, đó là cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên. Đây là hai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phá thế cù lao cho tỉnh, giải tỏa thế biệt lập, tạo điều kiện để tỉnh Bến Tre vươn lên hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Chính vì thế, ngay sau khi các dự án được phát động, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai ngay và đồng bộ các công tác liên quan đến dự án đầu tư; tích cực tuyên truyền sâu rộng về tác động của dự án đến nhân dân các tỉnh Trà Vinh – Tiền Giang – Bến Tre. Nội dung tuyên truyền nêu bật ý nghĩa về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng, nằm trong chiến lược phát triển tuyến hành lang ven biển, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước đối với Bến Tre – quê hương Đồng Khởi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tạo đà phát triển cho Bến Tre và khu vực trong những năm đầu thế kỷ XXI.

Nhận thức được tác động của việc xây dựng các cầu đến sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, nhân dân Bến Tre đã đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư theo chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng thúc đẩy nhanh quá trình triển khai giao mặt bằng sớm cho nhà đầu tư. Từng thời điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã theo dõi sâu sát, chỉ đạo tích cực các địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ giải quyết các phát sinh từ thực tế hướng đến các hộ dân trong vùng dự án. Nhìn chung, công tác vận động và chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng của tỉnh diễn ra thuận lợi; mặc dù trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân sách tỉnh hạn hẹp, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết tâm chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chia sẻ thêm một số thông tin về hai dự án BOT trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Trương Hùng)

Trên cơ sở những kết quả thực hiện thành công của hai dự án BOT cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã kiến nghị Đoàn giám sát tiếp tục kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2 theo hình thức BOT để giải quyết tốt phương án tắc nghẽn giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện tại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng chia sẻ thêm: Hai cầu Rạch Miễu và Cổ Chiên được xây dựng đưa vào sử dụng đã góp phần hình thành một tuyến giao thông kết nối thông suốt các tỉnh ven biển phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn đáng kể lộ trình từ một số tỉnh phía Đông đồng bằng sông Cửu Long đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đối với Bến Tre, và cả một số tỉnh lân cận, sự ra đời của các công trình cầu BOT đã và đang phát huy tác dụng rất tốt, đã tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tốt cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cũng chia sẻ, hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án BOT cầu Rạch Miễu và Cổ Chiên đối với tỉnh Bến Tre là rất lớn. Ông đánh giá, trong khi nhiều dự án BOT của nhiều tỉnh thành trên cả nước đang gặp nhiều vấn đề gây dư luận phản ứng, thì ở Bến Tre, các dự án cầu BOT đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cầu Rạch Miễu đã giúp Bến Tre phá thế biệt lập, đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho Bến Tre thu hút các nhà đầu tư đến Bến Tre. So với trước khi có cầu thì hiện nay các nhà đầu tư về Bến Tre tìm hiểu cơ hội và triển khai dự án đầu tư rất nhiều.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Trương Hùng)

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong những vấn đề liên quan đến các dự án BOT mà báo chí nêu gần đây, cần phân biệt rõ dự án nào có sai phạm, dự án nào làm tốt, không thể gộp chung. Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra rằng, các vấn đề gây dư luận không tốt thời gian qua chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, vì vậy chỉ cần khắc phục yếu kém, làm tốt các khâu quản lý khi triển khai các dự án thì BOT sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy xác định cầu Rạch Miễu hiện nay đang trở thành một điểm nghẽn trên toàn tuyến giao thông hành lang phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lưu lượng xe cộ qua lại tuyến Quốc lộ 60 từ các tỉnh ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng gia tăng. Do đó, nếu không xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 60. Ông khẳng định, làm cầu Rạch Miễu 2 không chỉ làm cho riêng Bến Tre mà làm cho sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực, cho liên kết vùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Trương Hùng)

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên đánh giá, Bến Tre là một điển hình của sự thành công khi triển khai các dự án BOT. Và Bến Tre cũng là một trong những địa phương phối hợp cùng với Bộ Giao thông vận tải đi đầu trong việc thực hiện BOT, trong đó cầu Rạch Miễu là một điển hình, đã được triển khai từ những năm 2001-2002.

Ông Nguyễn Đức Kiên nhìn thấy tác động lan tỏa, hỗ trợ của các dự án BOT đối với phát triển kinh tế - xã hội khi các dự án này được đưa vào khai thác ở Bến Tre.

Ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng vấn đề thông tin đối với các dự án BOT là rất quan trọng. Nhiều mô hình cần được công khai, minh bạch rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong dư luận trong quá trình triển khai dự án BOT. Ông cho rằng, các nhà đầu tư dự án BOT chưa quan tâm đúng mức đến công tác quan hệ công chúng, vốn có vai trò ràng buộc trong hoạt động của dự án. Vì thế, ông cho rằng các nhà đầu tư dự án BOT cần phải quan tâm hơn đến việc thông tin đầy đủ cho công chúng biết về những yếu tố quan trọng của dự án như tình hình cân đối vốn, để tạo được sự đồng thuận trong người dân, những người sử dụng sản phẩm dự án.

22/03/2017 10:49 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_22_10_54_22_523.jpg171Trương Hùng
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017
Hàng năm, Liên Hiệp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới (ngày 22/3) nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Hàng năm, Liên Hiệp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới (ngày 22/3) nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Ngày Nước thế giới 2017 có chủ đề là “Nước thải”. Chủ đề này, cùng với chiến dịch "Tại sao là nước thải?" nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, coi nước thải là một nguồn tài nguyên.

Hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017.

Cụ thể đó là: Thực hiện treo băng-rôn truyền thông tại các khu công nghiệp, khu vực đông dân cư, một số tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, trường học; lễ míttinh, diễu hành, hội thảo khoa học; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông hồ; khơi thông cống rãnh, làm thông thoáng nguồn nước; phát tờ rơi, chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Mặt khác, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên hưởng ứng, truyền thông về Ngày Nước thế giới năm 2017, vận động nhân dân tham gia thực hiện bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước. Đồng thời, đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi tổ chức ghi hình, đưa tin các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 tại các huyện – thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức các hoạt động này.

22/03/2017 10:40 SAĐã ban hànhTinMôi trường
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg127Trường Phúc
Chợ Lách: Họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội cây - trái ngon, an toàn lần thứ XVI năm 2017
Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và các ban ngành huyện họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVI năm 2017. Ông Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy đến dự.

Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và các ban ngành huyện họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVI năm 2017. Ông Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy đến dự.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức và phân công nhiệm vụ từng đơn vị phụ trách các hoạt động của Lễ hội. Với chủ đề “Cây trái Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển”, Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVI dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 27 đến 31/5/2017 tại địa điểm chính là Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách.

12644_2132017_18393.JPG 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Việt Cường)

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu trái cây, cây giống, hoa kiểng của các làng nghề truyền thống địa phương; xây dựng mối liên kết giữa nhà nông – doanh nghiệp và nhà khoa học để phát triển nền nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sông nước miệt vườn; tạo sân chơi cho nhà vườn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Điểm nhấn của Lễ hội cây – trái ngon, an toàn năm nay là: Lễ dâng hương thần nông, Hội thi trái ngon, thi đấu xảo, thi kiểng bonsai, thi tạo dáng Bonsai và các hội thảo khoa học với 3 chuyên đề: “Chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ trái cây”, “Nâng cao chất lượng trái cây đặc sản Bến Tre”, “Những giải pháp đảm bảo sản xuất trái cây trong điều kiện hạn mặn”.

Ngoài ra, trong Lễ hội còn có phiên chợ cây giống, hoa kiểng, phiên chợ ẩm thực, hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn, trưng bày hoa kiểng và sinh vật lạ, tổ chức trò chơi đá gà nghệ thuật dân gian. Song song đó là các hoạt động tham quan du lịch làng nghề và vườn cây ăn trái, các điểm di tích lịch sử, hoạt động hội chợ thương mại và chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Đém – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đề nghị các ban, ngành huyện được phân công tổ chức các hoạt động khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, tích cực huy động sự tham gia Lễ hội của người dân và nhà vườn trên địa bàn, đảm bảo sự thành công của Lễ hội, tạo ấn tượng tốt đẹp với khách tham quan, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá thương hiệu trái cây, cây giống, hoa kiểng và tiềm năng du lịch Chợ Lách.

21/03/2017 6:00 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12644_2132017_18393.JPG213Việt Cường
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sunjin
Sáng 21/3/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp ông An Seung Bum – Giám đốc Bộ phận kinh doanh quốc tế Liên doanh Sunjin – Hyunhdai – Mirae – Ezcaretech (Sunjin) đến tìm hiểu hợp tác Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (ODA).

Sáng 21/3/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp ông An Seung Bum – Giám đốc Bộ phận kinh doanh quốc tế Liên doanh Sunjin – Hyunhdai – Mirae – Ezcaretech (Sunjin) đến tìm hiểu hợp tác Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (ODA).

Tại buổi làm việc, ông An Seung Bum đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu khái quát về năng lực của công ty cũng như những dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam.

12645_2132017_18395.jpg

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo ông An Seung Bum, nếu được lựa chọn, Sunjin sẽ có các phương án rà soát, cập nhật các thông tin để tối ưu hóa hoạt động bệnh viện tốt nhất, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và quảng bá để bệnh viện hoạt động có hiệu quả; sắp xếp kiến trúc bệnh viện đẹp, gắn với môi trường, tiết kiệm năng lượng phù hợp với khí hậu Việt Nam, sử dụng không gian tối ưu hóa, tính đến phương án phát triển trong tương lai phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới; đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng Cảm ơn ông An Seung Bum cùng đoàn đã dành thời gian đến thăm và báo cáo nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao năng lực cũng như những nghiên cứu của Sunjin về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. 

12645_2132017_18394.jpg

Ông An Seung Bum (giữa) – Giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế Sunjin giới thiệu năng lực của Sunjin. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đây là dự án được ký kết theo dạng hợp đồng mở. Tất cả nhà thầu từ tư vấn, thiết kế, xây lắp và cung cấp thiết bị của Hàn Quốc nhưng mở ở đây là phía đối tác phải có hợp đồng phụ, cơ quan tư vấn phụ cũng như nhà cung cấp gắn với Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng trong hồ sơ chưa thấy Sunjin có ý định, phương án chọn đối tác của Việt Nam để giới thiệu, cũng như chưa thể hiện rõ ý tưởng thiết kế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre.

Theo đại diện Sunjin, phía Sunjin sẵn sàng trao đổi với lãnh đạo tỉnh để lắng nghe tâm tư, yêu cầu của tỉnh. Vấn đề chọn đối tác Việt Nam, Sunjin cần thêm thời gian tìm hiểu năng lực, tiêu chuẩn của công ty địa phương để phối hợp có hiệu quả.

21/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/12645_2132017_18395.jpg191Huy Hoàng
Bến Tre tham gia Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017
Festival Đờn ca tài tử được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử sẽ tạo điều kiện để giới thiệu về văn hóa địa phương, đồng thời giúp đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân giao lưu, học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng phong trào đờn ca tài tử và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Festival Đờn ca tài tử được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử sẽ tạo điều kiện để giới thiệu về văn hóa địa phương, đồng thời giúp đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân giao lưu, học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng phong trào đờn ca tài tử và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 08 - 12/4/2017 tại khu vực bờ hồ Công viên thành phố mới Bình Dương.

Sự kiện có nhiều hoạt động như: Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ, Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử, Tọa đàm gắn kết đờn ca tài tử với phát triển du lịch; cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Khoảnh khắc đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017; Không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ năm 2017…

Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký ban hành kế hoạch tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017. Theo đó, Bến Tre sẽ tham gia  tại Festival gồm các nội dung như: Chương trình đặc biệt đêm Khai mạc Festival vào lúc 20 giờ ngày 08/4/2017 tại Quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và Bế mạc Festival vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 12/4/2014 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương; tham gia trưng bày một số hình ảnh, nhạc cụ dân tộc truyền thống có loại nhạc cụ chất liệu bằng dừa do nghệ nhân Bến Tre chế tác; biểu diễn thể điệu của 20 bài bản đờn ca tài tử; biểu diễn và truyền dạy cách hát, sử dụng nhạc cụ cho du khách và nhân dân đến tham quan từ ngày 08 đến ngày 12/4/2017 tại Khu vực bờ hồ Công viên thành phố mới tỉnh Bình Dương; tham gia Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử từ ngày 08 đến ngày 12/4/2017 với chủ đề “Đờn ca tài tử - Di sản đất Phương Nam” tại Sân khấu Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương; tham gia không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ năm 2017, trưng bày và bán các loại đặc sản nổi tiếng của Bến Tre và tham dự Tọa đàm gắn kết đờn ca tài tử với phát triển du lịch vào ngày 09/4/2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn; đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương tuyển chọn nghệ nhân đờn ca tài tử, chọn sản phẩm đặc trưng của Bến Tre để tham gia không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ.

21/03/2017 9:23 SAĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg166Trường Phúc
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng nâng cao
Trong quý I năm 2017, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Trong quý I năm 2017, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Theo Sở Y tế, trong quý I, sốt xuất huyết không xảy ra chết người, sốt phát ban xảy ra 16 ca (không chết người), so với quý I năm 2016 giảm 64 ca, hội chứng tay – chân – miệng xảy ra 269 ca (so với cùng kỳ giảm 69 ca). Trong Chương trình mục tiêu Y tế và dân số, ngành y tế toàn tỉnh thực hiện 11 dự án làm cho sức khoẻ người dân ngày càng nâng lên.

Đó là các dự án: chống phong; chống lao; phòng, chống sốt rét; phòng, chống sốt xuất huyết; phòng, chống bệnh đái tháo đường; chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng; tiêm chủng mở rộng; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS.

Bác sĩ ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đang quyết tâm nâng cao tay nghề nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. (Ảnh: Hoàng Vũ)

11 dự án đạt mốt số kết quả khả quan: tiêm đủ 8 loại văcxin cho 2.939 lượt bệnh nhân, mô hình “Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân” đã tư vấn cho 320 nam nữ chuẩn bị kết hôn, 1.103 lượt bà mẹ mang thai tầm soát bệnh, trong quý I (tính đến ngày 5-3-2017) đã tiến hành khởi liều thuốc Methadone cho 430 bệnh nhân nghiện ma tuý.

Các bệnh viện trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác chuyên môn (quý I có 23 ca tử vong) so với cùng kỳ năm qua, giảm 11 ca. Công tác thanh tra phát hiện: 2 cơ sở Y tế tư nhân vi phạm, 2 cơ sở Dược tư nhân vi phạm, 10 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Công đoàn ngành đã phối hợp Ban Giám đốc Sở Y tế hỗ trợ cho cán bộ - viên chức gặp khó khăn (1 triệu đồng/người), 93 công đoàn viên (500 ngàn đồng/người), tặng 4 nhà “Mái ấm ngành y” (30 triệu đồng/căn), 16 trạm y tế (được tặng 1 triệu đồng/trạm).

Trong quý I có 19 trường hợp dự học sau đại học. 5 Trung tâm Y tế 2 chức năng (bệnh viện và trung tâm y tế) đi vào hoạt động tốt từ 1-1-2017. Đó là các trung tâm ở: Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại, Chợ Lách và Giồng Trôm. 5 trung tâm này có con dấu riêng và tài khoản riêng. Dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường (vốn ODA Hàn Quốc), luỹ kế giải ngân vốn hiện tại được 1,2 tỷ đồng, đang chờ đàm phán ký kết hiệp định với Chính phủ Hàn Quốc. Trong quản lý hành nghề y, dược tư nhân cho thấy toàn tỉnh có 960 cơ sở hành nghề y tư nhân được cấp phép và hoạt động đúng quy định.

Trong công tác y tế quý II năm 2017, ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo tập trung thực hiện những công việc: Tiếp tục tăng cường, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm dễ gây dịch. Tiếp tục thanh tra hậu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Truyền thông về phòng, chống dịch tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, tay-chân-miệng. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Đảm bảo tiến độ triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Chương trình Mục tiêu Y tế và Dân số. Tiếp tục giám sát hỗ trợ lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng. Thực hiện Đề án 1816 ngày càng có hiệu quả hơn. Mùa nước mặn xâm nhập sâu đang diễn ra, các cơ sở y tế tăng cường phòng, chống bệnh tiêu chảy. Vận động bà con trữ nước mưa theo phát động của Tỉnh uỷ. Làm thủ tục nâng Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lên hạng I.

21/03/2017 9:16 SAĐã ban hànhBài viếtY tế
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_21_9_20_48_467.jpg153Hoàng Vũ
Tuyên truyền tốt thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 cụ thể như sau

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 cụ thể như sau:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội; trong đó, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh toàn dân đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh phải đúng quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, chính sách quốc phòng - an ninh của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh của đất nước. Trong đó bám sát các nội dung trọng tâm trong Quyết định số 13/QĐ-TTg.

Hình thức tuyên truyền phải thường xuyên, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh đến với người dân. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, bảo đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tạo điều kiện cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện...

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh phong trào Đồng khởi mới, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thông theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. Phấn đấu năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giữ vững an ninh chính trị, chủ động phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt: giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người.

Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các hình thức tuyên truyền mở chuyên mục để tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế quốc phòng - an ninh; thông qua người tốt, việc tốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên đài truyền thanh cấp huyện, xã. Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức và nhân dân.

Thời gian thực hiện định kỳ hàng năm, từ nay đến năm 2020.

20/03/2017 4:42 CHĐã ban hànhBài viếtPháp luật
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg179P.T.T.
Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc trẻ, giỏi
Chiều ngày 17/3/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã đến tận Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) để trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Chiều ngày 17/3/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Văn Trọng đã đến tận Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) để trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Quyết định số 504/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ký ngày 10/3/2017, trong đó điều động, bổ nhiệm ông Lâm Văn Tân – nguyên Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú giữ chức vụ Giám đốc Sở KHCN kể từ ngày 15/3/2017, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Tân được đánh giá là một cán bộ trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao. Trước khi được điều động về làm Giám đốc Sở KHCN, ông Tân từng làm Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện từ ngày 31/12/2015.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Sở KHCN dự Lễ trao quyết định Giám đốc Sở mới. (Ảnh: Trương Hùng)

Sau khi nhận quyết định, ông Lâm Văn Tân cảm ơn lãnh đạo tỉnh quan tâm phân công ông nhiệm vụ lãnh đạo tại Sở KHCN, đồng thời hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh giao cho. Ông Tân cũng không quên đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở KHCN quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ ông trong quá trình công tác.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào ông Tân. Chủ tịch cho biết, khi quyết định bổ nhiệm ông Tân vào vị trí Giám đốc Sở KHCN, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng ông sẽ phát huy tốt nhất sự năng động, nhạy bén, xung kích của sức trẻ, mạnh dạn và đổi mới trong suy nghĩ, hành động để điều hành, quản lý ngành KHCN tỉnh nhà ngày thêm khởi sắc, tạo được dấu ấn mới, tích cực hơn.

Là một cán bộ ở huyện được điều động về tỉnh công tác và giao giữ nhiệm vụ thủ trưởng một cơ quan cấp sở, ông Tân sẽ gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong công việc cũng như trong xử lý những vấn đề phát sinh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể Ban Giám đốc và tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở KHCN tích cực hỗ trợ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để giúp ông Tân nhanh chóng nắm bắt công việc, vận hành bộ máy cơ quan hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu và niềm tin mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tín nhiệm giao phó.

Khoa học và công nghệ được xác định là ngành tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, giúp nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động, hiện đại hoá cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành KHCN tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, từ đó đã tạo tiền đề, nền tảng quan trong để ngành KHCN tỉnh nhà phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn trọng trao Quyết định và hoa chúc mừng cho ông Lâm Văn Tân. (Ảnh: Trương Hùng)

Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, sự đóng góp của ngành vào sự phát triển chung của tỉnh chưa ngang tầm. Vì vậy, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh rất mong chờ một sự đột phá, một cú huých lớn từ ngành để tạo nền tảng, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc ở các ngành, lĩnh vực khác. Để hiện thực hoá điều này, lãnh đạo tỉnh đã mạnh dạn thay đổi người đứng đầu, với hy vọng tạo sự đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm của ngành trong giai đoạn tới.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành KHCN luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công tác để ngành KHCN tỉnh nhà phát triển đúng hướng, phù hợp xu thế của thời đại. Chủ tịch đã định hướng một số vấn đề chủ yếu để ngành quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, ngành cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KHCN, trong đó chú trọng công tác sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu công việc; xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện thành công chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan nghiên cứu KHCN trên địa bàn tỉnh theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ.

Hai là nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý tài chính và đầu tư cho KHCN theo hướng chú trọng đầu tư cho chất xám, tạo động lực cho các tổ chức sự nghiệp KHCN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện xã hội hoá, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho KHCN; ưu tiên đầu tư để tạo ra công nghệ mới, sản phẩm công nghệ mới có hàm lượng chất xám cao.

Giám đốc Sở KHCN Lâm Văn Tân hứa quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao. (Ảnh: Trương Hùng)

Ba là tăng cường cơ chế đặt hàng nhằm huy động và thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất được giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc của tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế.

Song song đó, phải mạnh dạn phổ biến, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế. Phải mạnh dạn khắc phục tốt hạn chế trong việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu KHCN, đồng thời nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học.

Bốn là chú trọng đổi mới công nghệ và phát triển thị trường KHCN; ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đổi mới, sáng tạo. Tăng cường sự liên kết, hợp tác với các viện, trường và doanh nghiệp trong phát triển KHCN; thực hiện có hiệu quả chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đầu tàu trong thực hiện hoạt động KHCN.

Năm là tiếp tục triển khai đạt kết quả Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre đến năm 2020; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển KHCN; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu; xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm sản xuất tại tỉnh để xây dựng uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng gửi gắm nhiều vấn đề quan trọng với cán bộ, công chức, viên chức ngành KHCN tỉnh nhà. (Ảnh: Trương Hùng)

Sáu là chú trọng đầu tư phát triển tiềm lực KHCN, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức về KHCN để phát triển nguồn nhân lực KHCN có chất lượng, nhất là những ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh; khai thác triệt để và có hiệu quả Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bảy là chủ động kêu gọi nguồn lực, tích cực liên kết tham gia các chương trình nghiên cứu cấp bộ, cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển và ứng dụng công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học để giải quyết căn bản những vấn đề bức xúc đang đặt ra mà tỉnh phải xử lý.

Tám là đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KHCN. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động dịch vụ KHCN, nhất là dịch vụ thông tin, tư vấn, đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, các dịch vụ sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của tất cả các cá nhân công tác trong ngành KHCN tỉnh nhà. Đồng thời, Chủ tịch mong muốn tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác, cùng phấn đấu, nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm phát triển ngành KHCN tỉnh nhà toàn diện hơn trong thời gian tới.

20/03/2017 4:34 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_20_16_35_48_717.jpg278Trương Hùng
Hơn 600 người tham gia ngày hội việc làm tại huyện Bình Đại
Ngày 19/3/2017, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Đại, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức ngày hội Hướng nghiệp – Việc làm - Dạy nghề và Xuất khẩu lao động năm 2017 với sự tham gia của 01 công ty xuất khẩu lao động ở TP.HCM; 08 công ty, doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là sự kiện kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và người lao động trong giải quyết việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.

Ngày 19/3/2017, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Đại, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức ngày hội Hướng nghiệp – Việc làm - Dạy nghề và Xuất khẩu lao động năm 2017 với sự tham gia của 01 công ty xuất khẩu lao động ở TP.HCM; 08 công ty, doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là sự kiện kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và người lao động trong giải quyết việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.

Mục đích tổ chức ngày hội việc làm là nhằm tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp về ý thức lập thân, lập nghiệp cho học sinh và người lao động; đồng thời thông tin về các chế độ chính sách của Nhà nước về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động đến học sinh có nhu cầu học nghề và người lao động có nhu cầu tìm việc, tham gia xuất khẩu lao động.

Đông đảo đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: Tấn Lộc)

Ngày hội thu hút hơn 600 người tham gia, trong đó chủ yếu là bộ đội xuất ngũ, học sinh, người lao động có nhu cầu học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động với các ngành nghề như sửa chữa ôtô, lắp ráp điện tử, cơ khí, hàn, tiện, xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt may.

Diễn ra cùng với ngày hội, chương trình còn có buổi đối thoại giữa các trường, các doanh nghiệp (Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Trung cấp Nghề Bến Tre, Công ty Xuất khẩu lao động Saigon Inserco TP.HCM) với các học sinh và người lao động, trao đổi, bàn luận các vấn đề về hướng nghiệp, việc làm, dạy nghề cũng như giải đáp những thắc mắc của các ứng viên về xuất khẩu lao động.

 

Các em học sinh được các công ty tư vấn về việc làm và xuất khẩu lao động. (Ảnh: Tấn Lộc)

Ông Võ Văn Quân – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại cho biết: “Ngày hội Hướng nghiệp – Việc làm – Dạy nghề và Xuất khẩu lao động năm 2017 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chính là cơ hội để các doanh nghiệp lựa chọn, tuyển dụng nhân sự trẻ, năng động, giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp và là nơi để lao động tìm cơ hội học nghề, tìm việc làm phù hợp, theo khả năng nguyện vọng của mình. Đây cũng là dịp để các công ty xuất khẩu lao động có uy tín tư vấn cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động với chi phí thấp, an toàn, giúp cho người lao động có được việc làm phù hợp, có thu nhập cao và tiếp cận với nền sản xuất hiện đại, tiên tiến…”.

20/03/2017 2:06 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-03/avatar2017_3_20_14_10_20_166.jpg214Tấn Lộc
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer