Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 10/09/2015, 15:00
​Bến Tre chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX năm 2015
10/09/2015 | Văn Thanh
Phong trào thi đua yêu nước Việt Nam do Bác Hồ kính yêu khởi xướng và kiến tạo. Sinh thời Bác từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong thời kỳ nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2, nước nhà còn nhiều vất vả khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất, ngày 11/6/1948 Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Thời khắc "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ ra đời đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Đến nay, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong các phong trào hành động của cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng, trở thành nhiệm vụ và hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được Đảng, Nhà nước ta chủ trương tổ chức phát động thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bến Tre nói riêng.

Phong trào thi đua yêu nước Việt Nam do Bác Hồ kính yêu khởi xướng và kiến tạo. Sinh thời Bác từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong thời kỳ nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2, nước nhà còn nhiều vất vả khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất, ngày 11/6/1948 Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Thời khắc "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ ra đời đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Đến nay, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong các phong trào hành động của cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng, trở thành nhiệm vụ và hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được Đảng, Nhà nước ta chủ trương tổ chức phát động thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bến Tre nói riêng.

7579_10092015_11045.JPG

Trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. (Ảnh: H.C)

Năm 2015 là năm chẵn nước ta diễn ra các cuộc lễ kỷ niệm trọng đại, cùng với những sự kiện nổi bật, kết thúc kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, là chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, hưởng ứng Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Bến Tre đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trong tỉnh.

Trong những tháng đầu năm 2015, tất cả các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung tiến hành Hội nghị điển hình tiên tiến từ cơ sở nhằm đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện các chính sách khen thưởng, rút ra các kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Và trên cơ sở đó tiến tới tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2015.

Theo kế hoạch đề ra, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2015 (gọi tắt Đại hội thi đua) dự kiến sẽ diễn ra lúc 08 giờ ngày 18/9/2015 tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài nghi thức theo quy định diễn ra trong Đại hội thi đua, chương trình chính gồm: diễn văn khai mạc; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015); tọa đàm, giao lưu với 06 điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua; công bố các Quyết định khen thưởng của Trung ương và của tỉnh (các Quyết định khen thưởng kinh tế - xã hội năm 2014); phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016- 2020); hạ quyết tâm, kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm (2016-2020); phát biểu của lãnh đạo Trung ương; phát biểu tổng kết, chỉ đạo Đại hội thi đua của lãnh đạo tỉnh.

Việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trong tỉnh Bến Tre cũng nhằm tổng kết đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, rút ra những mặt đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

Song song đó, để biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, cũng như ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp và trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân. Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần Nghị Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Bến Tre lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng thời, thông qua Đại hội và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trong tỉnh, khẳng định tác dụng về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng cũng như những kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhận Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng. (Ảnh: H.C)

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua sẽ có 500 đại biểu tham dự gồm: khách mời Trung ương; đại biểu tỉnh bạn Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp; lãnh đạo tỉnh nhà, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện, thành phố; các chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp; phóng viên báo, đài, còn có đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, đại biểu các đơn vị nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2014; 74 đại biểu các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong tỉnh; 05 đại biểu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiêu biểu; 41 đại biểu công nhân tiêu biểu; 164 đại biểu nông dân tiêu biểu; 18 đại biểu là gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                    

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2015 diễn ra, cũng là lúc trên quê hương xứ dừa Bến Tre đã và đang thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960-17/1/2015). Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được phát động rộng mạnh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà và biến tinh thần Đồng Khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển toàn diện theo hướng dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về phương châm của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” là đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghị quyết năm 2015, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá:

- Xây dựng thành phố Bến Tre đạt các tiêu chí đô thị loại II. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội để thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam) trở thành đô thị loại IV; đầu tư xây dựng, nâng cấp và công nhận 20 trung tâm xã đạt chuẩn đô thị loại V.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo ra phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua” chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt 45 xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất là 10 tiêu chí (trong đó phải có tiêu chí thu nhập, giao thông nông thôn và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội).

- Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng chi bộ.

Có thể nói, việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2015, trong giai đoạn cả nước đã, đang trên đường xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đó cũng là tỉnh ta góp phần làm tốt "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ, cũng như hưởng ứng phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" của tỉnh nhà đang phát động thực hiện.

Hơn bao giờ hết, để thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước, mỗi người chúng ta hãy tiếp tục học và làm theo lời dạy Bác dạy trên các lĩnh vực; càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Mỗi người làm tốt hơn nữa công việc của mình; cùng có trách nhiệm "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014. Xem đó là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của những người con trên quê hương Bến Tre Đồng khởi.

Lượt người xem:   2423
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer