Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/10/2016, 16:24
Các mục tiêu và giải pháp trọng tâm để thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020
17/10/2016 | Vũ Hải
Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Tạo sự chuyến biến tích cực trong hệ thống chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Tạo sự chuyến biến tích cực trong hệ thống chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” (Khu dân cư văn hóa), xã, phường, thị trấn văn hóa đúng chuẩn, chất, để làm nền tảng xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Phát huy xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo tiêu chuẩn mới. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

Theo đó UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp trọng tâm để triển khai và các mục tiêu phấn đầu đạt được trong quá trình thực hiện.

Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo: đưa mục tiêu thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Kiện toàn, củng cố về tổ chức, để đảm bảo điều kiện cho Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH từng cấp phải xây dựng kế hoạch nâng chất và kiểm tra, giám sát nâng chất phong trào ở địa phương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH chú động tăng cường các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung được phân công.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chi đạo các cấp theo hướng: Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban vận động “TDĐKXD nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp, Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Liên đoàn Lao động phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tố chức thực hiện phong trào.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thông nhất của Ban Chỉ đạo, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

Giải pháp về huy động nguồn lực

Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp, kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh phí khen thương các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định hiện hành.

Ngân sách nhà nước xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở (Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã) đạt chuẩn, hỗ trợ một phần xây dựng Nhà văn hóa, Khu thể thao ấp đạt chuẩn. Bảo đảm kinh phí khen thưởng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” và được cấp kèm giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng. Bổ  sung kinh phí khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho UBND huyện, thành phố khen thưởng trong công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các “Ấp, khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thi trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Hỗ trợ kinh phí khuyến khích các khu dân cư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoàn thành quy hoạch, dành quỹ đất công, hỗ trợ kinh phí đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao xã hội hóa theo các quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa: khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị, đầu tư xây dưng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao (nhà tập luyện, sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi), các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở nông thôn, theo quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên tại thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở (xã, ấp). Hàng năm xã, phường, thị trấn, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của người dân ở từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thục hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, gắn với phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo động lực, thúc đấy và khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện phong trào XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ tổ chức Hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc trong Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp, tiến tới Hội nghị tôn vinh các điển hình tiên tiên trong phong trào XDĐSVH nông thôn mới và văn minh đô thị vào năm 2020.

Lấy kết quả thực hiện nâng chất Phong trào TDĐKXDĐSVH, xem đó là một trong các tiêu chuẩn để bình xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể hàng năm. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

Giải pháp về nghiệp vụ

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện và nâng chất Phong trào TDĐKXDĐSVH cho Ban Chỉ đạo phong trào cấp sơ sở hàng năm.

Xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa, có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo thực hiện và nâng chất Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp.

Hàng năm từng cấp, từng ngành tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời khắc phục chấn chỉnh những hạn chế, để nâng cao chất lượng phong trào.

Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Các mục tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2020

Tiếp tục củng cổ về chất lượng, nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn 2011-2015.

Tuyên truyền, vận động trên 90% công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký thực hiện tiêu chí “Người tốt, việc tốt”.

Tuyên truyền, vận động và công nhận trên 90% cá nhân “Người lớn gương mẫu", “Trẻ em chăm ngoan”.

Hàng năm công nhận trên 92% danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 70% gia đình văn hóa đạt chuẩn 3 năm liên tục.

Trên 80% Tổ nhân dân tự quản đạt vững mạnh hàng năm.

Thu hút trên 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trên 40% Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn, 50% khu dân cư có Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, liên ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hàng năm giữ vững và công nhận trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”, 80% “Ấp, khu phố văn hóa” đạt chuẩn 3 năm liên tục và giữ vững danh hiệu 5 năm liền.

Nâng chất và giữ vững trên 95% xã văn hóa, phấn đấu có 40% “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Nâng chất và giữ vững 90% phường, thị trấn văn hóa, phấn đấu có trên 70% “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Xây dựng và công nhận 95% “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo tiêu chuẩn mới.

Lượt người xem:   2877
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer