Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Chủ Nhật, Ngày 08/01/2017, 21:00
Công tác dân vận cần nắm chắc tình hình nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng
08/01/2017 | Trương Hùng
Sáng 05/01/2016, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Thị Mai – Trưởng ban, đồng chí Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Bến Tre, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Dân vận Lê Văn Gặp và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải chủ trì tham dự Hội nghị.

Sáng 05/01/2016, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Thị Mai – Trưởng ban, đồng chí Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Bến Tre, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Dân vận Lê Văn Gặp và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải chủ trì tham dự Hội nghị.

IMG_3418.JPG

Điểm cầu Bến Tre tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiền văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận torng tình hình mới. Sau đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ỡ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo. Ngành dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước và từng địa phương trong năm 2016. Công tác dân vận có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp uỷ Đảng, chính quyền.

IMG_3425.JPG

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Dân vận Lê Văn Gặp và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực và quyết tâm, tích cực, chủ động làm tốt công tác dân vận trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ công tác dân vận trong năm qua cũng bộc lộ những mặt hạn chế, yếu kém. Đó là, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ đối với công tác dân vận, có nơi còn xem nhẹ công tác dân vận. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được kịp thời. Một bộ phận cán bộ còn nhũng nhiễu, quan liêu, xa dân; một số nơi còn chậm đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập hợp quần chúng, còn lúng túng, bị động đối phó, chưa thật sự chủ động làm công tác dân vận đi trước một bước để tạo sự thông suốt trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Có nơi chưa thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng công tác dân vận của Đảng cần nắm chắc tình hình nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, nhất là nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớn nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiến tới thực hiện tốt mục tiêu tổng quát 5 năm do Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

IMG_3428.JPG

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tham luận về công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc. (Ảnh chụp qua màn hình. Ảnh: Trương Hùng)

Đồng chí Đinh Thế Huynh xác định, những yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng uỷ các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc tự giác và có kế hoạch, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề, như: Một là, tập trung giải quyết hiệu quả, kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong xây dựng cơ chế, chính sách, cần quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, sâu sát từng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, việc gì có ích lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Hai là, các cấp uỷ, tổ chức đảng coi trọng và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đảng ta luôn xác định, cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới cần có những phương thức và hình thức vận động các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khoá XI về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng cần xây dựng những quy định để nhân dân được nhận xét đánh giá, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Sớm mở rộng việc thực hiện quy định lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với những cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết những công việc của người dân và doanh nghiệp.

IMG_3460.JPG

Ông Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình. Ảnh: Trương Hùng)

Ba là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân. Đây là nhiệm vụ hàng đầu, là mục đích trực tiếp và là nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa quan trọng của việc chăm lo đời sống nhân dân, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề này, có biện pháp cụ thể và tích cực, trước hết là bảo đảm việc làm, chăm lo cái ăn cái mặc, chăm sóc sức khoẻ và việc học hành của nhân dân.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đổi mới phải hướng mạnh về cơ sở, thực hiện vai trò người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục với nội dung và hình thức đa dạng, dễ hiểu, gần gũi với đời sống của nhân dân, phù hợp với trình độ dân trí, với đặc điểm cụ thể của từng giai tầng xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay và sáng tạo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên.

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Bên cạnh đó, cần chú trọng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận khoa học về dân vận, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt là phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng.

Lượt người xem:   1053
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer