Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 10/01/2017, 08:41
Trách nhiệm hành động trong năm 2017 của các ngành, đoàn thể trong tỉnh về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới
10/01/2017 | Thảo Duyên
Ngày 08/6/2016, Tỉnh ủy Bến Tre trong ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre” (gọi tắt Chỉ thị 11), để nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" (gọi tắt Chương trình hành động số 36). Đặc biệt, là góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ngày 08/6/2016, Tỉnh ủy Bến Tre trong ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre” (gọi tắt Chỉ thị 11), để nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt  Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" (gọi tắt Chương trình hành động số 36). Đặc biệt, là góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thành ủy Bến Tre khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Ảnh H.C)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 36, đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị số 11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4191/KH-UBND ngày 16/8/2016 về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới” (gọi tắt Kế hoạch 4191). Trong đó, đề ra chuẩn mực chung về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện trong từng nhóm đối tượng như: nhóm đối tượng trong các cơ quan, đơn vị hưởng lương, tiền công từ ngân sách nhà nước; trong môi trường sư phạm; lực lượng vũ trang; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đã có để góp phần xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện  như: Tiêu chí "Người tốt, việc tốt", "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan".

Năm 2017, là năm thứ hai toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy truyền thống quê hương, thi đua thực hiện phong trào "Đồng Khởi mới"; vận dụng phương châm "Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới", cùng với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể trong phối hợp, đồng hành trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Trách nhiệm hành động cụ thể trong năm 2017, đó là:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức; định hướng, hướng dẫn tổ chức các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; hướng việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về truyền thống đạo đức của người Bến Tre thông qua các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động khôi phục, bảo tồn, lưu giữ, lưu truyền, sử dụng, điều chỉnh các loại hình hoạt động văn hóa dân gian, thông qua các trò chơi, hát đồng dao trong thanh thiếu niên. Thông qua sân chơi đồng dao, hát mà chơi, hát mà học, hát chơi mà học thật và học để làm người, để giáo dục nhận thức, bồi dưỡng tình cảm và hướng tâm hồn trẻ em đến các giá trị chân - thiện - mỹ.

Tiết mục hát đồng dao với hoạt cảnh trò chơi dân gian của các em thiếu nhi nông thôn trong Hội thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ hàng năm tại Bến Tre. (Ảnh TTr)

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp, hướng dẫn gắn với tuyên truyền, vận động, lồng ghép việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị" với các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể như: xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre; tiêu chí "Người tốt, việc tốt"; tiêu chí “Người lớn gương mẫu”, “Trẻ em chăm ngoan”.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre; các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể như: "Người tốt, việc tốt"; tiêu chí "Người lớn gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quy định đạo đức nghề nghiệp chuyên ngành và văn hóa ứng xử trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm, bình xét các danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị hàng năm. Phát huy vai trò nêu gương và thông qua từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đồng hành trách nhiệm tuyên truyền, vận động đến gia đình, người thân tham gia thực hiện xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre; các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể, nhằm đáp ứng yêu câu xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ, thân thiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện gắn với quy định đạo đức nghề nghiệp chuyên ngành; nêu gương trong cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các cấp trường. Triển khai trong học sinh cấp tiểu học, trung học, các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và thông qua các em học sinh, học viên, sinh viên tác động đến thành viên gia đình, người thân trong việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre. Lồng ghép tiêu chí, chuẩn mực cụ thể các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân; trong các tiết sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động giáo dục truyền thống của học sinh, sinh viên thông qua sinh hoạt Đoàn, Đội, Hội.

Hình thức giáo dục truyền thống cho học sinh một trường tiểu học thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ. (Ảnh H.C)

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai đến các cấp Hội và toàn thể hội viên trong toàn tỉnh nội dung các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người phụ nữ Bến Tre, gắn với việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"; nuôi con khỏe, dạy con ngoan trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị.

 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh triển khai đến các cấp Đoàn và trong toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh về nội dung, tiêu chí xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre, gắn với việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống trong thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh qua các chủ đề: “Nghìn việc tốt”, “Học làm người có ích”, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, "Học làm con hiếu thảo".

- Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh triển khai sâu rộng đến các cấp Hội, trong toàn thể hội viên về nội dung, tiêu chí xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre, gắn với phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" và trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị.

- Phát huy vai trò các cấp Hội người cao tuổi trong nêu gương phối hợp, tổ chức xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre; các tiêu chí, chuẩn mực "Tuổi cao, gương sáng", "Cây cao, bóng cả", "Người tốt, việc tốt", "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan".

Đại biểu các xã, thị trấn và các ấp, khu phố huyện Giồng Trôm tham dự Hội nghị triển khai việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. (Ảnh TTr)

- Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, triển khai xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre theo hệ thống gắn với hoạt động tổ chức Công đoàn; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; gương mẫu trong nói đi đôi với làm; có kỷ luật, năng động, tận tụy, giỏi chuyên môn, làm việc khoa học, hết lòng phục vụ nhân dân; gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong giáo dục con cái trong gia đình; gương mẫu về đạo đức, lối sống và có trách nhiệm thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể trong xây dựng đời sống văn hóa như: "Người tốt, việc tốt"; “Người lớn gương mẫu”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Khối lực lượng vũ trang trong tỉnh (Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng) gắn nội dung tiêu chí xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc, những đức tính về đạo đức của người Bến Tre, những giá trị truyền thống, cách mạng của Công an, Quân đội, cùng với việc thực hiện các cuộc vận động theo quy định chuyên ngành trong lực lượng vũ trang.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện với các đức tính truyền thống của dân tộc và những đức tính về đạo đức của người Bến Tre; các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể thông qua giới thiệu gương điển hình, người tốt, việc tốt, người tử tế, việc làm tử tế trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong cộng đồng dân cư; phê bình, lên án các biểu hiện lạc hậu, các biểu hiện trái thuần phong mỹ tục, trái đạo lý dân tộc, đạo đức cách mạng, thiếu tôn trọng pháp luật; phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện theo nội dung, tiêu chí, chuẩn mực gắn với cuộc vận động, phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Đầu tư đúng mức cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho xây dựng con người.

Hy vọng với sự đồng hành trách nhiệm của các ngành, đoàn thể các cấp hướng dẫn, đôn đốc cấp cơ sở ngay từ kỳ họp Tổ nhân dân tự quản tháng đầu năm 2017 bắt tay vào triển khai việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới (theo Kế hoạch 4191), đến tận người dân trên địa bàn tỉnh. Tin rằng sự tăng cường quyết liệt trách nhiệm của các cấp ngành, đoàn thể trong tỉnh sẽ gặt hái những kết quả khả quan việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, góp phần hình thành nên nhân cách, phẩm giá con người Bến Tre với những nét đặc sắc riêng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu, đẹp, văn minh, tiến bộ, thân thiện với mọi người và môi trường.

Lượt người xem:   815
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer