Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 10/01/2017, 17:05
Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10/01/2017 | Phan Nghị
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6876/KH-UBND về rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6876/KH-UBND về rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục đích rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) là nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của của Trung ương, Tỉnh ủy và góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung rà soát, đánh giá TTHC, quy định có liên quan trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cả 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã), nhất là  TTHC, quy định có liên quan tới người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, lao động, văn hóa, công thương, khoa học công nghệ… và một số lĩnh vực khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn.

Theo yêu cầu của kế hoạch này giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát quy định, TTHC tại cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị. Đối với cấp huyện, cấp xã ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC để đề xuất, kiến nghị sửa đổi.

Các cơ quan được giao chủ trì rà soát phải chủ động triển khai và phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng rà soát và mục tiêu đã được xác định tại Kế hoạch này; kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát quy định, TTHC. Kết quả rà soát quy định, TTHC là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Về nội dung, lập kế hoạch rà soát quy định, TTHC

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2017 của cơ quan, đơn vị (Mẫu: Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp). Trong kế hoạch, cần xác định cụ thể tên từng TTHC thuộc nhóm quy định, TTHC theo Danh mục ban hành kèm theo Kế hoạch này. Ngoài ra, có thể chọn thêm các TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, mạnh dạn kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết để bổ sung vào kế hoạch rà soát của từng cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo về sở, ban, ngành liên quan được giao chủ trì rà soát theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2017 về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/01/2017 để theo dõi, tổng hợp, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách TTHC hàng năm.

Về trách nhiệm tổng hợp báo cáo và thời gian báo cáo

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã gửi về sở, ban, ngành liên quan theo quy định tại Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm; đồng thời gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để theo dõi, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua cải cách TTHC.

Cơ quan được giao chủ trì rà soát (sở, ban, ngành tỉnh) có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan và chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và lĩnh vực ngành quản lý (TTHC cấp huyện, cấp xã) và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 15/7/2017.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra các biểu mẫu rà soát, bảng tổng hợp kết quả rà soát và góp ý để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC. Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2017.

Trên cơ sở góp ý của Sở Tư pháp, các cơ quan được giao chủ trì rà soát hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ, ngành theo quy định. Thời gian trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trước ngày 01/9/2017.

Căn cứ Quyết định phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC theo từng lĩnh vực, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh gửi về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ, ngành liên quan theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; kiểm soát chất lượng, kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, Sở Tư pháp không tiếp nhận, trả lại và đề nghị cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung, hoàn thiện để đạt mục tiêu đề ra; đôn đốc, kiểm tra việc thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đánh giá chất lượng kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch này và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát quy định TTHC, có sáng kiến cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị các hình thức xử lý đối với những cơ quan, đơn vị thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ rà soát quy định, TTHC theo quy định.

Lượt người xem:   2148
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer