Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 10/01/2017, 17:11
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua năm 2017
10/01/2017 | Trần Cao
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 06/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 06/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần của năm “Hành động”, từng ngành, địa phương xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét bằng hành động tiến công, chủ động, phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp với trọng tâm là xây dựng chuỗi giá trị các nông sản chủ lực, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mùa vụ cho phù hợp với từng vùng, chủ động rãi vụ và thâm canh tăng năng suất, chọn giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn, mặn; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt gây ra.

Phấn đấu trong năm 2017 thành lập mới 05 hợp tác xã trên các lĩnh vực; xây dựng thành công 03 mô hình hợp tác xã kiểu mới cấp tỉnh trên lĩnh vực thủy sản, gạo, trái cây. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển các công trình hạ tầng cơ bản, của xã, ấp, mô hình tăng thu nhập gắn liền với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân; tập trung xử lý vấn đề môi trường, rác thải, nước sinh hoạt ở nông thôn. Phấn đấu cuối năm 2017 xây dựng thành công các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo danh sách đã được thẩm định vào quí IV năm 2016 đạt từ 14 tiêu chí trở lên; các xã còn lại tăng bình quân từ 2 tiêu chí trở lên.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là trong lực lượng thanh niên, sinh viên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để phát triển doanh nghiệp và kiến tạo những điều kiện cần thiết giúp cho người nghèo sinh kế thoát nghèo bền vững; phấn đấu trong năm có 6.500 hộ kinh doanh cá thể mới ra đời; và vận động khoản 3% hộ kinh doanh cá thể nâng quy mô, điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để chuyển lên thành doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tạo ra sức mạnh kinh tế cho tỉnh nhà. Năm 2017 cấp mới 400 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm của phong trào là thực hiện 113 đầu công việc trong thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh liên quan đến ngành, địa phương mình với tinh thần đồng lòng, đồng thuận, đồng bộ tạo động lực mới của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện cho được bốn chỉ tiêu quan trọng đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu 830 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.159 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 30,2 triệu đồng.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp và trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, ưu tiên triển khai đầu tư các công trình trường học xuống cấp, trường học các xã nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; kịp thời phát hiện và chủ động phòng, chống dịch bệnh; quản lý giám sát chặt chẽ lĩnh vực y tế tư nhân.

Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ thực phẩm qua chế biến, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt gia súc gia cầm… thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tập trung nâng chất gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Phấn đấu năm 2017, có 09 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 37,6% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 33,26% hộ gia đình thể thao.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nhiệm vụ liên quan đến chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh, khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ để hỗ trợ đổi mới công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; nghiên cứu các chế phẩm sinh học trong việc xử lý nhiễm mặn trong đất, cây trồng, tạo ra các loại giống cây trồng vật nuôi, thuốc phòng, trị bệnh. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới cho lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đồng Khởi Khởi nghiệp, Khởi nghiệp thoát nghèo”.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Thực hiện tốt công tác gia đình, bà mẹ, trẻ em, thanh niên, bình đẳng giới và công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội.

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Phấn đấu năm 2017 giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động, trong đó có 600 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 54%, tỉ lệ qua đào tạo nghề 27%; giảm tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 3,5%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1,5%/năm.

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm trong khai thác sử dụng đất, nguồn nước ngọt; tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất, sinh hoạt gây bức xúc cho người dân nhằm cải thiện chất lượng và điều kiện sống của người dân; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa xử lý ô nhiễm môi trường (rác thải, nước thải).

Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính; trọng tâm là tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; rà soát rút ngắn ít nhất 1/3 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên qua đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường.

Tiếp tục cải cách thủ tục thuế; cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI); duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở nhóm tốt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ tốt công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo và điều hành trên môi trường mạng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; pháp luật về thanh tra, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, lãng phí, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, chế độ chính sách, tài sản nhà nước, quản lý tài chính - ngân sách, thực hiện nghĩa vụ thuế, thực hiện chính sách kinh tế, an sinh xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chi tiêu công gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong các lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Quan tâm củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ và các phương án tổ chức diễn tập nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến sát với thực tế địa phương gắn với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung giải quyết có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự vùng nông thôn; tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đường bộ. Phấn đấu kéo giảm 3 mặt về số vụ tai nạn, số người chết và bị thương so với năm 2016.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Thông tri số 05-TT/TU ngày 27/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở các cấp các ngành.

Chú trọng và tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở đơn vị, địa phương. Đồng thời bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu về tỉnh biểu dương, tôn vinh, nhân rộng toàn tỉnh.

Tổ chức tốt việc thi đua theo cụm, khối; nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua ở các cấp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 60% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 25% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ động triển khai, đôn đốc và thường xuyên theo dõi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan báo, đài tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Lượt người xem:   1646
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer