Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 28/02/2017, 16:25
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
28/02/2017 | Trường Phúc
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu Kế hoạch là nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật, về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của ấp, khu phố; các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2016 và năm 2017; các văn bản pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, của đất nước, nhất là vấn đề khởi nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Triển khai thực hiện Luật phổ biến, Giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác PBGDPL, phát huy những kết quả, triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả sau khi tổng kết Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW.

Tiếp tục thực hiện các đề án “Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chống tra tấn và các hinh thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL nhất là việc tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật; bình luận, đánh giá về các sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm; nâng cấp và duy trì hoạt động có hiệu quả các Trang thông tin điện tử phục vụ công tác PBGDPL.

Tập trung chỉ đạo, theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẩn, tranh chấp ngay tại cộng đồng.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật. Mặt khác, tổ chức rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về quy ước và nội dung quy ước trên địa bàn; sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua; quy định liên quan đến thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đơi sống văn hóa”; bổ sung quy dịnh việc sử dụng phương tiện pháp âm thanh trong sinh hoạt văn hóa và kinh doanh theo Quy định tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 3/10/2016 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2017. Sở Tư pháp, là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Lượt người xem:   2351
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer