Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/04/2017, 15:56
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
17/04/2017 | Trương Hùng
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, là đạo luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin cùa công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, là đạo luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin cùa công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 12/4/2017 UBND tỉnh có công văn (số 1427/UBND-NC) chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được phân công, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, bao gồm: triển khai quán triệt, phổ biến Luật theo Kế hoạch số 4693/KH-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh, quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của Luật; phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các hình thức, biện pháp phù hợp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp cận thông tin cho cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin và người làm nhiệm vụ là đầu mối cung cấp thông tin ở cấp tỉnh sau khi Bộ Tư pháp ban hành. UBND các huyện, thành phố cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp cận thông tin cho cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin và người làm nhiệm vụ là đầu mối cung cấp thông tin trên địa bàn.

Xây dựng các văn bản có liên quan đến việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin thông qua việc tổ chức rà soát các quy định pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan để kịp thời tự mình hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tiếp cận thông tin; ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm cơ quan.

Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành Luật Tiếp cận thông tin như phân công, bố trí cơ quan, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin; bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin; lập, vận hành cổng/trang thông tin điện tử theo kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin.

Sau các bước chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin, tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Các định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của sở, ngành, địa phương, từ đó bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng như cầu cung cấp thông tin cho công dân; hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực 30 ngày; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin; rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bảo mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm đảm bảo lợi ích công cộng, cộng đồng. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, bố trí nguồn lực thích đáng cho việc triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp cận thông tin.

Lượt người xem:   12909
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer