Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 18/04/2017, 17:15
“Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4) - tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống
18/04/2017 | Trâm Duyên
Đất nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sống chung trên dải đất hình cong chữ S. Có lẽ vậy mà vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng, độc đáo, tạo nên một nền văn hóa giàu sắc thái, luôn thống nhất và trở thành bản sắc văn hóa riêng, được hình thành thuở ông, cha ta dựng nước và giữ nước.

Đất nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sống chung trên dải đất hình cong chữ S. Có lẽ vậy mà vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng, độc đáo, tạo nên một nền văn hóa giàu sắc thái, luôn thống nhất và trở thành bản sắc văn hóa riêng, được hình thành thuở ông, cha ta dựng nước và giữ nước. Đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn đời sống xã hội ở nước ta từ và được khẳng định vốn văn hóa truyền thống của Việt Nam đóng vai trò kiến tạo trí tuệ và tâm hồn con người; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững đất nước; hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam và làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Hiroyuki Yushita đã từng nhận xét: "Việt Nam đã có một nền văn hóa truyền thống ưu tú, các bạn phải làm sao không những chỉ giữ gìn, trân trọng mà còn phát huy và giới thiệu rộng rãi di sản quý báu để cho bạn bè thế giới cùng biết".

 

Giao lưu văn nghệ Ngày Văn hóa các dân tộc tại Bến Tre. (Ảnh TTr)

Có thể nói, vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam được khẳng định là thành quả của hàng ngàn năm lao động, sáng tạo, đấu tranh kiên cường trong dựng nước, giữ nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh trên thế giới, để không ngừng hoàn thiện. Đi dọc chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em từ miền núi cũng như miền xuôi đã có nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống hòa trộn, đan xen vào nhau, đã trở thành máu thịt dân tộc; luôn chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh vượt qua mọi cam go, thử thách; làm nên những nét văn hoá riêng đặc sắc, tạo nên nền văn hoá Việt Nam đa dạng và làm tỏa sáng giá trị truyền thống văn hóa về lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc; làm giàu bản sắc dân tộc và trở thành sức mạnh tinh thần, để chiến thắng mọi thế lực ngoại xâm, dựng xây nên một đất nước Việt Nam hôm nay sánh vai cùng các cường quốc như mong muốn của Bác Hồ. Sinh thời Bác từng khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Trong thư gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19/4/1946, Bác Hồ viết: “Mỗi dân tộc cần chăm lo đến đặc tính dân tộc mình… Gốc của văn hóa mới là dân tộc” và “… đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Và tư tưởng, quan điểm đó của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong đường lối chiến lược của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước.

 

Sản phẩm văn hóa phi vật thể tại Bến Tre. (Ảnh TTr)

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di huấn của Bác, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với 54 dân tộc đang sinh sống trên mọi miền đất nước ta và trên cơ sở quan điểm của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa VIII (năm 1998) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", cũng như thể theo nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong cả nước, ngày 17/11/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg xác lập ngày 19 tháng 4 hàng năm là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

Như vậy, “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4) chính thức bắt đầu từ năm 2009 và kể từ đó đến nay trở thành lệ, cứ mỗi dịp tháng 4 về “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” đã trở thành là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc gắn với chuỗi các hoạt động nhân sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua các hoạt động “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, qua đó hướng đến mục tiêu: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc; góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tuyên truyền, vận động làm cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hoà hợp nhau hơn; tương trợ, hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tại mỗi địa phương.

 

Hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại nông thôn Bến Tre. (Ảnh TTr)

Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4) hàng năm trên cả nước phải có trọng tâm, trọng điểm, có mục đích cụ thể và có nhiều nội dung gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo ở các vùng, miền, địa phương; tích cực tham gia và lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào cách mạng, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước thường xuyên đưa công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức các hoạt động “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” vào kế hoạch hàng năm, hoặc trong từng giai đoạn với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trên các hệ thống phát thanh, truyền hình kết hợp với các hoạt động tọa đàm, giao lưu, liên hoan. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn theo hệ thống đến cơ sở; khuyến khích các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống phù hợp, để hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, để góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc; lan tỏa sâu rộng và toả sáng các giá trị truyền thống văn hoá đặc sắc của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Qua đó để các thế hệ dân tộc Việt Nam càng khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hoá Việt Nam; càng thấm thía hơn và khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc sẽ luôn là vấn đề trọng đại, là sự sống còn trong bối cảnh nước ta hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng.

Trong giai đoạn hiện nay nước ta đã, đang trên đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn bao giờ hết văn hoá là một lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương, trong đó bản sắc văn hoá, văn hoá truyền thống dễ bị tổn thương hơn cả. Vì vậy, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, sẽ làm phong phú văn hoá đất nước, thúc đẩy văn hoá phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá của dân tộc tại các cộng đồng dân cư.

 

Hoạt động trò chơi dân gian hàng năm nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre. (Ảnh TTr)

Và việc tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam, khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân. Chính vì vậy, sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) của Đảng về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", ngày 09/6/2014, Đảng ta tiếp tục ban hành Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Như vậy, Đảng ta tiếp tục khẳng định xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triền bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”.

Năm 2017, tại Bến Tre theo chủ trương của tỉnh, "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" (19/4) gắn trong khung các hoạt động tháng 4 như: Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) hướng về cội nguồn dân tộc tại các đình làng trên toàn tỉnh; tổ chức Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hát sắc bùa Phú Lễ tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri; Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) tại Công viên Đồng Khởi; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); các địa phương trong tỉnh tùy vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống; gắn các hoạt động hội tại cộng đồng dân cư trước hoặc sau Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam; xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm; xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách; xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Nam). nông thôn mới (Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam; Lương Phú, huyện Giồng Trôm; Phú Sơn, huyện Chợ Lách

Có thể nói, các hoạt động hưởng ứng "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" (19/4) ở tỉnh ta những năm qua thật sự có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh của Bến Tre Đồng Khởi, góp phần làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và khẳng định sức sống, sự trường tồn văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, cũng như các hoạt động văn hóa truyền thống của xứ dừa Bến Tre Đồng Khởi trong dòng chảy văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa của nước Việt.

Lượt người xem:   1840
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer