Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/05/2017, 09:17
Triển khai phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017
23/05/2017 | Tuấn Kiệt
Năm 2016, việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được tỉnh quan tâm thực hiện, kết quả đạt 95% các cơ quan ban ngành đoàn thể đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và có xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá, triển khai Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các quy định xử lý vi phạm; 100% các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá; 95% các cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể xây dựng mô hình không khói thuốc trong cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

Năm 2016, việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được tỉnh quan tâm thực hiện, kết quả đạt 95% các cơ quan ban ngành đoàn thể đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và có xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá, triển khai Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các quy định xử lý vi phạm; 100% các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá; 95% các cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể xây dựng mô hình không khói thuốc trong cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá các cấp thành lập và phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả của năm 2016 và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Bến Tre tiếp tực xây dựng kế hoạch năm 2017 để thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Kế hoạch năm nay tiếp tục thực hiện các quy định môi trường không khói thuốc lá; thực hiện nghiên cứu, đánh giá về tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tiếp xúc thụ động với khói thuốc; giám sát đánh giá việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá, kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá. Giảm nhu cầu sử dụng và giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể là 100% công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ký cam kết với lãnh đạo đơn vị không hút thuốc lá nơi công sở, nơi làm việc; 65% điểm kinh doanh thuốc lá không quảng cáo thuốc lá và trưng bày thuốc lá đúng quy định; 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có xây dựng môi trường không khói thuốc lá; 100% các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có triển khai các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá; 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu rõ về quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá ở tất cả các cấp và có tổ, đoàn giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với các ngành triển khai, sơ kết, tổng kết các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá theo kế hoạch. Hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện ký cam kết không hút thuốc lá nơi công sở. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị liên quan; thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử lý vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, dân cư. Thực hiện đánh giá về tình hình sử dụng thuốc lá các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Bến Tre. Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức hội thi Tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức hội thảo, tọa đàm công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức tập huấn xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá. Sản xuất tài liệu truyền thông như: tờ bướm, áp-phích, sổ tay, pa-nô cung cấp cho cộng đồng. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thành lập tổ, đoàn giám sát việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí cho hoạt động từ Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá Trung ương. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện theo quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ 06 tháng, 01 năm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn về quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với Sở Y tế về việc thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Sở Công thương quản lý tốt việc sản xuất, kinh doanh thuốc lá theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình trường học không khói thuốc.

Sở Tài chính bảo đảm phối hợp với các đơn vị có liên quan cân đối kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Công an tỉnh tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành công an; phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Sở Y tế xây dựng chương trình phát sóng về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sắp xếp thời lượng phù hợp để phát sóng, đưa tin bài, câu chuyện truyền thanh về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá. Kêu gọi người dân thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa quy định về hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Lồng ghép phong trào xây dựng làng văn hóa – sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quản lý. Mỗi địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá để hoạt động. Đồng thời thành lập mạng lưới thanh tra, kiểm tra từ huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn và tổ chức các đợt thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm tại địa điểm đã có quy định cấm trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại tài trợ theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chỉ đạo triển khai các quy định không hút thuốc lá nơi công sở, nơi làm việc trên địa bàn quản lý. Đưa quy định về việc hạn chế hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội vào hương ước theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người dân biết. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá. Xây dựng và phát triển môi trường không khói thuốc lá. Tổ chức Lễ phát động thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại địa phương.

Kế hoạch năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Lượt người xem:   3721
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer