Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 14/08/2017, 14:03
Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Bến Tre
14/08/2017 | Thanh Hoàng
Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay là một thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại, những tác động của nó ngày càng nghiêm trọng và không ai có thể xác định được hết những thiệt hại gây ra. Hậu quả của BĐKH ảnh hưởng trực tiếp đối với các mục tiêu dân số, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay là một thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại, những tác động của nó ngày càng nghiêm trọng và không ai có thể xác định được hết những thiệt hại gây ra. Hậu quả của BĐKH  ảnh hưởng trực tiếp đối với các mục tiêu dân số, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta không thể chống lại BĐKH, do đó để sống và phát triển bền vững không có cách nào khác hơn là phải biết thích ứng và ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xem đây vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ của toàn cầu và xã hội. Hành động để thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay không còn là sớm nhưng chưa bao giờ là muộn và đó chính là nhiệm vụ của tất cả chúng ta.

Hình thức tuyên truyền trực quan về chung tay BĐKH ở nông thôn Bến Tre. (Ảnh: H.C)

Tại Bến Tre, quan tâm đến công tác BĐKH, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/5/2016 “Về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường” (gọi tắt Chỉ thị số 10). Trên cơ sở đó, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai, học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kết quả có 2.068 cán bộ chủ chốt, tỷ lệ đảng viên dự học đạt 97%. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị số 10 đến các chi, tổ hội và đại diện hộ dân thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường như: Hội nghị về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường cho đối tượng là công đoàn viên các cấp; tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên một số trường trên địa bàn; tập huấn nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường cho cán bộ phụ trách môi trường các cấp; duy trì chuyên mục Tài nguyên và Môi trường 2 lần/tháng phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình; phát hành Thông tin môi trường 02 số /năm; tổ chức tốt các phong trào hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; ngày Môi trường thế giới; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Giờ trái đất…, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tuổi trẻ thành phố Bến Tre ra quân trồng cây xanh hàng năm. (Ảnh: TLTĐ)

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã cụ thể hóa ban hành 06 văn bản; các cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành văn bản (hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) để cụ thể hoá thực hiện các mục tiêu, quan điểm xác định trong Chỉ thị số 10 phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương. Nhìn chung, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 10 nghiêm túc; qua đó giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, xem việc chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là việc làm có ý nghĩa, thiết thực, quyết định sự phát triển bền vững của địa phương. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, đồng loạt Chỉ thị số 10, cấp uỷ, chính quyền và ngành chức năng chỉ đạo theo hệ thống xây dựng kế hoạch, nâng cao năng lực, kỹ năng, phổ biến kinh nghiệm phòng tránh thiên tai, hỗ trợ sinh kế, khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có tính thích nghi cao phù hợp với điều kiện BĐKH trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức như: Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, Qxfam..., hỗ trợ triển khai công tác ứng phó BĐKH tại tỉnh Bến Tre; tiếp tục phối hợp triển khai dự án thích ứng với BĐKH vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre (AMD); huy động nguồn lực địa phương để triển khai có hiệu quả các dự án trọng điểm ứng phó với BĐKH có tính chất cấp thiết, lâu dài, thiết thực như: Áp dụng khoa học, kỹ thuật vào các mô hình nuôi tôm thích ứng với BĐKH, và đồng thời, tỉnh đang triển khai 02 Dự án: Quản lý nước tỉnh Bến Tre và Cấp nước sinh hoạt Cù Lao Minh. Định kỳ tổ chức cập nhật, công khai cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, thực hiện tốt công tác cảnh báo thiên tai như: Triển khai hệ thống tin nhắn SMS cung cấp thông tin độ mặn hàng ngày để nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai; thường xuyên cập nhật thông tin về khí tượng thủy văn; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre theo kịch bản của Trung ương ban hành với mức độ chi tiết hơn về sự phân bố không gian, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động, lồng ghép các tác động của BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực phù hợp và có hiệu quả; cập nhật kế hoạch hành động và phát hành 1000 quyển kịch bản BĐKH đến các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND cấp huyện, xã làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH lồng ghép nhiệm vụ ứng phó BĐKH.

Tuổi trẻ Ba Tri và xã Bảo Thuận hưởng ứng chiến dịch làm sạch biển. (Ảnh: TLBT)

Quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực, kỹ năng, phổ biến kinh nghiệm phòng tránh thiên tai, hỗ trợ sinh kế, khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có tính thích nghi cao phù hợp với điều kiện BĐKH, cấp ủy địa phương, đơn vị có kế hoạch tăng cường quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả như: Cấp tỉnh triển khai thực hiện khá tốt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; trình Bộ TNMT thẩm định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh; triển khai điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, bền vững; triển khai dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) để xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về đất đai phục vụ đa ngành, đa mục tiêu; ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch thực hiện thủ tục hành chính, tiến đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai ở mức độ 3 và 4. Tỉnh cũng đang thực hiện lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước, cát lòng sông tiết kiệm và hiệu quả; triển khai phương án tìm kiếm nước ngầm phục vụ sinh hoạt, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành Chuyên đề Phân vùng xả nước thải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn tỉnh để kiểm soát xả thải vào nguồn nước; đồng thời, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác trái phép. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, tập trung thực hiện rà soát, cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp đối với diện tích trong ranh giới, mốc giới đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý đạt 64,85%; tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2020, hiện nay diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có 6.921 ha. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt quản lý tổng hợp biển; đang triển khai thực hiện dự án Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre để đánh giá tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường ven biển. Tổ chức hưởng hứng chiến dịch hãy làm sạch biển tại huyện Thạnh Phú.

Có thể nói, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ nét, nhất là thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề về ô nhiệm môi trường. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực; nhiều đề án, dự án về bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai thực hiện; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi, khu, cụm công nghiệp,... có bước chuyển biến, từng bước giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống nhân dân. Các điểm ô nhiễm môi trường từng bước được kiểm soát, khắc phục, ngăn ngừa không phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng môi trường sinh thái và sức khoẻ cộng đồng; trong công tác thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường luôn lấy tiêu chí phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững là tiêu chí quan trọng để làm căn cứ thẩm định, đánh giá; đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đã đề ra trong Chỉ thị như: Xử lý 6/9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự án Đóng cửa Bãi rác Phú Hưng đạt 30% tiến độ; Nâng cấp, cải tạo bãi rác Bình Đại và bãi rác Thạnh Phú đạt 20% tiến độ; xây dựng nhà máy xử lý rác Hữu Định (dự kiến đến tháng 9/2017) đi vào hoạt động; chưa thực hiện được việc thu gom, xử lý nước thải đô thị tại các chung cư, tái định cư do tỉnh không đủ kinh phí; thu gom, xử lý 100% nước thải tại các khu, cụm công nghiệp (2/2 khu); thu gom, xử lý rác thải nguy hại đạt 85%, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 85%; đẩy mạnh xã hội hóa, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông thôn, đến nay có 44,4% xã đạt tiêu chí về môi trường (20/45 xã); có 100% trang trại và hộ chăn nuôi quy mô lớn có hệ thống xử lý chất thải, 70% các hộ chăn nuôi còn lại phải có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Triển khai thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường quản lý các giống, loài quý hiếm; xây dựng và phát triển các khu bảo tồn của tỉnh gắn với thích ứng với BĐKH. Hoàn thành công tác xây dựng và triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Phối hợp với Đoàn chuyên gia Rumani khảo sát thực địa và đề xuất dự án Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông MeKong trình Liên minh Châu Âu xin tài trợ kinh phí.

Hướng dẫn, kiểm tra xử lý chất thải trong chăn nuôi ở xã nông thôn huyện Mỏ Cày Nam. (Ảnh: QN)

Từ năm 2016 đến nay, để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, UBND tỉnh đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, cũng tập trung công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (Sở TNMT là cơ quan thường trực); thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là cán bộ ở cơ sở. Kinh phí từ Nhà nước, huy động từ các nguồn khác đầu tư ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Kết quả, tổ chức thanh tra về công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác tài nguyên nước đối với 08 doanh nghiệp, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 doanh nghiệp; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 41 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Đoàn Kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý 190 trường hợp vi phạm. Song song không tiếp tục cấp phép đầu tư cho các ngành nghề, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Quan tâm cải thiện chất lượng, môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho nhân dân; nhất là đối với các khu đô thị, vùng dân cư nông thôn, khu công nghiệp, làng nghề. Đưa nội dung ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của tỉnh.

Lượt người xem:   8882
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer