Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 12/10/2017, 09:30
Đảng ủy khối Doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”
12/10/2017 | Trần Văn Phương
Nhận thức được tầm quan trọng việc phát động các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy nói riêng, từ năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong toàn Đảng bộ đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Nhận thức được tầm quan trọng việc phát động các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy nói riêng, từ năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong toàn Đảng bộ đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.  

Hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định, có tăng trưởng. Hiện nay, có 47 dự án thứ cấp đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 12.385,19 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đầu tư đạt 282,15 tỷ đồng; tổng vốn giải ngân các dự án đạt 745 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28.265,23 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.245,35 triệu USD. Có 31.919 lao động; số lao động tham gia bảo hiểm là 26.254, đạt 82,25% trong tổng số lao động.

Ngành Ngân hàng hoạt động ổn định, phát triển và an toàn. Nguồn vốn luôn được các ngân hàng chủ động, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu. Vốn huy động tiền gửi đạt 27.287 tỷ đồng, doanh số cho vay 82.781 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 24.504 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từng năm đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Phần lớn nguồn vốn tín dụng đều tập trung phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 76,3% tổng dư nợ cho vay). Cùng với mở rộng tín dụng, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn, với tỉ lệ nợ xấu duy trì dưới mức 1,5% tổng dư nợ và có xu hướng giảm qua các năm.

Các doanh nghiệp tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, từng bước khẳng định uy tín thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh; sắp xếp, bố trí lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn để giảm chi phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân và xã hội. Tổng doanh thu các doanh nghiệp trong 03 năm qua đạt 26.567,407 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu 268,839 triệu USD; giá trị đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh 458,805 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 3.522,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thể hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp cho công tác an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền 132,963 tỷ đồng và hiến trên 2000 đơn vị máu.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) từng bước đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, cấp ủy cơ sở đã biểu dương khen thưởng 493 gương điển hình; Đảng ủy Khối biểu dương 111 gương, khen thưởng 60 gương; đề nghị cấp tỉnh tuyên dương 04 gương điển hình, có 03 gương điển hình nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cấp ủy cơ sở đã biểu dương 113 gương điển hình; Ban Thường vụ biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 16 cá nhân.

Qua  03 năm thực hiện phong trào thi đua“Đồng Khởi mới”, toàn Đảng bộ có có 378 chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành Trung ương; 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 05 Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 65 Cờ, Bằng khen của bộ, ngành Trung ương; 120 Bằng khen, Giấy khen Tập đoàn, Tổng công ty; 165 Cờ, Bằng khen của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua“Đồng Khởi mới” trong Đảng bộ Khối có nhiều thành công hơn nữa, từng cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và từng cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện một số giải pháp cụ thể như:

Thứ nhất, tổ chức và phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, phù hợp điều kiện cơ quan, doanh nghiệp; đưa việc thực hiện phong trào thi đua thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp và các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.  

Thứ hai, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy cơ sở, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thứ ba, thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia tổ chức đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, thi đua giữ vững an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, trật tự an toàn tại cơ quan, doanh nghiệp; quan tâm xây dựng “văn hóa doanh nghiệp”, “văn hóa doanh nhân”; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cháy, nổ, mất cắp xảy ra.

Thứ năm, thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tham gia công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì người nghèo, vì trẻ thơ, công tác đền ơn đáp nghĩa.... Đẩy mạnh thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi “Đồng Khởi mới”.

Thứ sáu, kịp thời sơ kết, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Phát huy truyền thống Đồng Khởi những năm 1960, tiếp tục thực hiện phương châm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội,  cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, góp phần xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; nâng chất cơ quan, doanh nghiệp văn hoá và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lượt người xem:   504
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer