Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 19/10/2017, 16:30
Vận dụng Tư tưởng Hồ chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
19/10/2017 | Quốc Hưng
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiếm tra, giám sát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiếm tra, giám sát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được hình thành từ rất sớm, ngay từ khi chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Trong các văn kiện, bài viết, bài nói của mình, tư tưởng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải kỹ và không ngừng bổ sung, hoàn thiện để nâng thành lý luận. Trong thời kỳ Đảng tạm lui vào hoạt động bí mật, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm đến công tác củng cố và xây dựng Đảng. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết vào tháng 10/1947, lần đầu tiên Người đưa ra một cách hiểu đầy đủ nhất các quan điểm về kiểm tra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng phải thực hành đầy đủ những điều sau: “Phải nghiêm ngặt kiểm tra, các địa phương kiên quyết thực hành những Nghị quyết của Đảng. Kiên quyết chống lại thói Nghị quyết một đường, thi hành một nẻo”.

Ngay sau khi cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng được thành lập (ngày 16/10/1948), trong tác phẩm "Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Song, Người cũng nhận ra rằng, từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự còn phải tổ chức, phải đấu tranh.

Về ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra. Người đã chỉ rõ: “Làm mà không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa” và “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ”. Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra.

Về kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng, Người cho rằng: kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng là một tất yếu khách quan để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm; sửa chữa thói hư, tật xấu; thải loại những kẻ thoái hóa biến chất; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bởi vì Đảng bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội nên trong Đảng, bên cạnh những người có đức, có tài và phần đông là những người hăng hái nhất, yêu nước nhất, kiên quyết, dũng cảm nhất, tất yếu không thể tránh khỏi một vài kẻ vu vơ hoặc làm những việc không chính đáng. Tính chất kỷ luật Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, bổ sung, phát triển làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng, phù hợp với hoạt động của Đảng ta và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Ngay từ khi mới thành lập, đảng ta đã rất chú ý đến công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng. Trong bản Điều lệ vắn tắt của Đảng tại Hội nghị thành lập Đảng (2/1930), Mục V đã ghi rõ: “Điều tra các việc” và Mục IX, điểm c đã ghi “Cách xử phạt người có lỗi trong Đảng do hội chấp hành ủy viên trong cấp đảng hay đại biểu đại hội định”. Trong Điều lệ Đảng chính thức được thông qua vào tháng 10/1930, đã quy định: Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ gìn kỷ luật đảng một cách nghiêm khắc.

Trải qua 12 kỳ Đại hội, Đảng ta luôn xác định: Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo,nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Tổ chức Đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra cũng không ngừng được tăng lên; tại Đại hội VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho Ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên; Đại hội X Đảng giao thêm nhiệm vụ giám sát cho cấp ủy đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp.

Ngày 13/7/2007, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 càng khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Tại tỉnh Bến Tre, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp vững về chuyên môn, nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu sai phạm để giáo dục, cảnh báo, răn đe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các nguyên tắc, quy định của Đảng. Tập trung kiểm tra công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách, các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; kiểm tra, phúc tra giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, dù ở bất cứ cương vị nào.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo, Tỉnh ủy đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; công tác giám sát được mở rộng về đối tượng và nội dung; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai các trường hợp vi phạm. Qua đó, đã có tác dụng răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, góp phần ngăn chặn từng bước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 274 đảng viên và 17 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật 313 đảng viên và 03 tổ chức Đảng; kiểm tra 209 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; đã giám sát 539 đảng viên và 483 tổ chức Đảng. 

Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng hiểu đúng và đầy đủ tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên không phải tất cả đều tốt. Không ít tổ chức Đảng và đảng viên là người đứng đầu chưa nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng của Người một cách đầy đủ. Chính vì vậy, thực tế những năm qua cho thấy việc vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong xem xét xử lý kỷ luật có lúc, có trường hợp còn chưa đúng, chưa kể còn gắn động cơ cá nhân trong xem xét, xử lý. Tình trạng nể nang, né tránh, nhất là với trường hợp xử lý kỷ luật đảng viên có chức, có quyền. Trong xử lý kỷ luật cũng vẫn còn tình trạng thiếu khách quan, công bằng, chưa bình đẳng, “nhẹ trên, nặng dưới” hoặc sợ ảnh hưởng thành tích của địa phương, đơn vị mà không muốn kiểm tra hoặc vì “dĩ hòa vi quý” mà không muốn kỷ luật. Chưa thực hiện nghiêm chỉnh di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Phải kiên quyết trừng trị những kẻ bất liêm, so với quần chúng, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm phải xử lý nặng hơn gấp nhiều lần. Trong phê bình và tự phê bình, tình trạng né tránh, ngại va chạm, sợ mất phiếu, tư tưởng “mi không động đến ta, ta không động đến mi” vẫn còn khá phổ biến.

Để tiếp tục vận dụng và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong toàn đảng bộ; các ban của cấp ủy, y ban kiểm tra các cấp phải nêu cao vai trò tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật vào hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp mình; xây dựng tổ chức bộ máy kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong tình hình hiện nay.   

Lượt người xem:   1230
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer