Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/01/2018, 09:24
Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ năm 2017 ở Bến Tre
24/01/2018 | Thanh Thảo
Hoạt động văn hóa, văn nghệ là lĩnh vực luôn giữ vị trí đặc biệt và làm phong phú, sinh động cho toàn bộ hoạt động của công tác tư tưởng. Chính vì vậy, trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh,... Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ là lĩnh vực luôn giữ vị trí đặc biệt và làm phong phú, sinh động cho toàn bộ hoạt động của công tác tư tưởng. Chính vì vậy, trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh,... Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Biểu diễn tác phẩm âm nhạc đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre lần II - năm 2017. (Ảnh: TTr)

Để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động, Chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ, UBND tỉnh, các huyện, thành phố và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hàng năm có tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Đến nay, gần 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 24, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn học, nghệ thuật đã nâng cao nhận thức chung về vị trí, vai trò, trách nhiệm, tích cực sáng tạo văn học, nghệ thuật với khí thế mới, chất lượng mới. Thành tựu văn học, nghệ thuật tỉnh nhà đã được nâng lên rõ rệt, có bước tiến mới cả về đội ngũ lẫn chất lượng, số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà năm 2008 có 350 hội viên, đến nay đã tăng thêm 180 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 530 hội viên, đặc biệt chú trọng phát triển hội viên ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động văn học - nghệ thuật trên khắp địa bàn tỉnh, trên nhiều lĩnh vực, vừa hấp thu, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, vừa lao động, sáng tác nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật phục vụ nhân dân; động viên, chia sẻ, khích lệ, cổ vũ, ca ngợi thành quả lao động xây dựng cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, năm 2017 đã tổ chức xét và công bố giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu lần II cho 36 văn nghệ sĩ có tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc và cống hiến cho sự phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh nhà trong kháng chiến chống Mỹ và sau năm 1975.

Thành phố Bến Tre công bố Di tích lịch sử cấp tỉnh và công nhận Phường 1, 2, 3, 4 đạt chuẩn văn minh đô thị. (Ảnh: TTr)

Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin được tăng cường; các ngành chức năng tập trung giải quyết, khắc phục những hạn chế về tiếng ồn; chấn chỉnh các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh,... Các cấp, các ngành quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thông qua đầu tư, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, để làm phương tiện chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thiết chế văn hóa xã, ấp đã đáp ứng việc tổ chức các cuộc hội nghị, sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ nhân dân, các sự kiện văn hóa của cộng đồng.

Trình diễn diễn xướng dân gian Hát sắc bùa Phú Lễ tại Bảo Tàng tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam. (Ảnh: TTr)

Song song, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tiếp tục được duy trì, phát triển, nâng chất song hành với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Để tiếp tục phát triển, nâng chất Phong trào tỉnh ta đã ban hành “Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào TDĐKXDĐSVH phù hợp với giai đoạn mới. Cấp ủy các cấp và các sở, ban, ngành có quan tâm nâng chất các danh hiệu văn hóa, tiếp tục triển khai theo hệ thống, chuyên ngành, góp phần cho các danh hiệu văn hóa ngày càng đi vào chuẩn, chất, đúng quy trình, quy định, để không bị thu hồi danh hiệu. Xây dựng văn hóa nơi công sở, văn hóa công vụ tiếp tục được duy trì và nâng chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cung cấp dịch vụ, đạt sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh luôn được chú trọng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có những chuyển biến tích cực; hoạt động quản lý việc sử dụng các phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng có nhiều tiến bộ, người dân chấp hành khá tốt các quy định, giảm gây phiền hà cho cộng đồng.

Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được các cấp, các ngành quan tâm, đảm bảo phục vụ tốt khách tham quan. Năm 2017, Bến Tre có 02 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (Di tích Đồng Khởi và Di tích Nguyễn Đình Chiểu); 02 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ hội Nghinh Ông, Hát Sắc bùa Phú Lễ); xếp hạng được 01 di tích quốc gia (Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Long Phụng); 05 di tích cấp tỉnh (Sự kiện tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 tại Bến Tre, Sự kiện Chiến thắng Giá Thẻ; xếp hạng các di tích kiến trúc nghệ thuật gắn với tín ngưỡng dân gian: Đình An Định, Đình Châu Hưng Đình An Hóa). Nâng tổng số di tích trong tỉnh lên 57 (gồm 02 di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích quốc gia, 40 di tích cấp tỉnh).

Các thế hệ văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đoàn Văn công Giải phóng Bến Tre. (Ảnh: TTr)

Nhìn chung, năm 2017 việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động về văn hóa, văn nghệ của Đảng tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết đáng kể. Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế nhất định cần khắc phục trong năm 2018, năm tiếp tục vận dụng phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, gắn với chủ trương năm “tăng tốc” thực hiện nghị quyết Đại hội X; Nghị quyết XII của Đảng, đó là: Tăng cường quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong cụ thể hóa và có giải pháp thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động về văn hóa, văn nghệ sát với tình hình, đối tượng. Các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đặc biệt đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà hãy đồng hành trách nhiệm và luôn xứng đáng lời Bác dạy: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy…”; tiếp tục xây dựng chuẩn mực, xây dựng con người phát triển toàn diện, gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu, đẹp, văn minh, tiến bộ, thân thiện với mọi người và môi trường trong giai đoạn mới.

Lượt người xem:   1665
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer