Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 11/05/2018, 08:42
Xây dựng đội ngũ trí thức ở Bến Tre trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
11/05/2018 | Thanh Hoàng
Trong mọi thời kỳ lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới cũng như nước ta, đội ngũ trí thức luôn là lực lượng có vai trò vô cùng to lớn trong việc sáng tạo ra những giá trị tinh thần cũng như vật chất của nhân loại. Có lẽ vậy, ngay từ những ngày đầu khi vừa mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”.

Trong mọi thời kỳ lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới cũng như nước ta, đội ngũ trí thức luôn là lực lượng có vai trò vô cùng to lớn trong việc sáng tạo ra những giá trị tinh thần cũng như vật chất của nhân loại. Có lẽ vậy, ngay từ những ngày đầu khi vừa mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”. Và Người còn khẳng định và trả lời các nhà báo nước ngoài về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong nhận thức, chính sách của Chính phủ cũng như trong thực tiễn cách mạng ở Việt Nam: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc, ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Chứng thực là trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, những người trí thức Việt Nam đã chung một phần quan trọng. Một số thì trực tiếp tham gia vào công việc kháng chiến, hy sinh cực khổ, chen vai thích cánh với bộ đội nhân dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp đỡ ở ngoài”.

Bến Tre liên kết đào tạo trình độ chính trị cho đội ngũ trí thức của tỉnh. (Ảnh: H.C)

Vận dụng tư tưởng của Bác, quá trình lãnh đạo đất nước Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng đội ngũ trí thức, cụ thể ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (gọi tắt là Nghị quyết số 27). Trên cơ sở Nghị quyết số 27, Tỉnh ủy Bến Tre đã xây dựng Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 16/10/2008 về thực hiện Nghị quyết số 27; cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành... đã đưa chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trí thức vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để tổ chức thực hiện.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27 có hiệu quả, tỉnh đã hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức như: Xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác đào tạo và bồi dưỡng; đồng thời, tạo điều kiện pháp lý cho các tổ chức, đoàn thể quy tụ, tập hợp đội ngũ trí thức, tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát huy vai trò trong việc nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo và cống hiến, lực lượng trí thức thực hiện nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và dự án ứng dụng có giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều giải pháp sáng tạo giải quyết được những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh, góp phần tích cực để xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách ở địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm trí thức và bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp và chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Song song đó, tỉnh cũng đã ký văn bản thoả thuận hợp tác với một số trường đại học để đào tạo, bồi dưỡng trí thức cho tỉnh như: Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành...; ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh; mời gọi một số tổ chức khoa học, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, phản biện đề tài, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện khá tốt, tạo điều kiện cho trí thức tiếp cận và phát huy năng lực nghiên cứu. Tỉnh cũng đã phân cấp, đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với quy trình tuyển dụng, bố nhiệm đã góp phần nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có lực lượng trí thức, cũng như tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng thể hiện rõ hơn. Ngoài ra, tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung các chế độ, chính sách để tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức cống hiến, phát triển.

Bến Tre sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27. (Ảnh: H.C)

Về thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, tỉnh đã ban hành các chủ trương, chính sách về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng và thu hút người có năng lực tốt về công tác tại tỉnh được thực hiện khá tốt, đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tác động tích cực đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, đáp ứng một phần yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh đã thực hiện trợ cấp kinh phí đào tạo sau đại học cho 1.051 CBCCVC; đã thu hút 04 thạc sĩ, 39 bác sĩ và 80 người có trình độ đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để CBCCVC được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Tính từ năm 2009 đến nay, có 5.011 CBCCVC được đưa đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, 4.537 CBCCVC đi đào tạo về lý luận chính trị và 83.547 lượt CBCCVC đi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; tỉnh đã triển khai Đề án Mekong 50 để đào tạo sau đại học ở nước ngoài cho cán bộ trẻ; chủ trương của Tỉnh ủy (khóa XI) yêu cầu một số đồng chí Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 phải sử dụng được tiếng Anh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ trí thức, nhất là chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với CBCCVC có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ.

Nhìn chung, các cấp, các ngành luôn quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức cống hiến, phát triển; thường xuyên tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để đội ngũ trí thức ra sức phấn đấu rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt đẹp, phát huy trách nhiệm trong xây dựng và phát triển quê hương. Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng có trí thức tham gia hoạt động, bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước”. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây đựng và phát triển của tỉnh. Tổng số CBCCVC trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp là 32.319 người, trong đó khối Đảng, đoàn thể là 1.120 người, khối Nhà nước là 31.199 người (trên 90% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó sau đại học chiếm khoảng gần 20%; tăng 10% trình độ đại học và 12% sau đại học so với năm 2008); trên 50% cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị cao cấp (tăng 30% so với năm 2008). Đội ngũ trí thức những năm gần đây đã được trẻ hóa, số trí thức có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 13%, từ 30 đến 45 tuổi, chiếm 45%; 45 tuổi trở lên chiếm 42%. Số người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương phần lớn ở độ tuổi từ 40- 50 tuổi. Hầu hết trí thức đã đóng góp tích cực trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó, nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng và hội nhập nhanh.

Hội thảo về khởi nghiệp cho đội ngũ trí thức trẻ Bến Tre. (Ảnh: H.C)

Thực tiễn quá trình thực hiện Nghị quyết số 27, để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy năng lực trong xu thế mới, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 10-CTr/TU về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp (năm 2016) và thu hút được nhiều trí thức trẻ tham gia. Trong đó, có nhiều trí thức trẻ mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt được kết quả bước đầu. Đặc biệt, hàng năm, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tỉếp xúc, đối thoại thường xuyên với đội ngũ trí thức bằng nhiều hình thức như: Họp mặt trí thức tiêu biểu, họp mặt văn nghệ sĩ, báo chí đầu xuân, đối thoại công nhân, gặp gỡ doanh nghiệp,... để thăm hỏi, động viên; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ trí thức; tạo sự gắn kết mật thiết giữa các cấp lãnh đạo với đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh; đồng thời, biểu dương, tôn vinh những trí thức có công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống xã hội mang lại hiệu quả cao.

Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm ưu tiên, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông được quy hoạch hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện khá tốt, đến nay, toàn tỉnh có 520 cơ sở giáo dục với 16.131 biên chế; trong đó, giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn: Mầm non chiếm 96,04%, tiểu học chiếm 97,26%, trung học cơ sở chiếm 87,07%, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên chiếm 15,18%. Tỷ lệ cán bộ quản lý qua bồi dưỡng lý luận chính trị là 86,51%, quản lý giáo dục là 94,06%. Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển. Toàn ngành Y tế hiện có 4.707 biên chế (sau đại học chiếm 12,19%, đại học chiếm 20,52%), tỷ lệ bác sĩ đạt 7,56 bác sĩ/1 vạn dân, số giường bệnh/vạn dân đạt 26,91%. Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn được triển khai thực hiện khá tốt; nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả đã có tác động tích cực và lan toả trong cộng đồng.

Họp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đầu năm 2018. (Ảnh: H.C)

Tin rằng, được sự quan tâm của các cấp ủy dành cho đội ngũ trí thức tỉnh nhà, cũng như vừa phát huy và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, vừa trách nhiệm với quê hương trong giai đoạn mới, để theo kịp xu thế của xã hội hiện đại, đội ngũ trí thức tỉnh nhà sẽ luôn ý thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình, nhất là cần thường xuyên rèn luyện để nâng cao lập trường tư tưởng chính trị dưới ánh sáng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, hăng hái thi đua yêu nước, hội nhập vững chắc, để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre Đồng Khởi ngày càng giàu, đẹp, văn minh, tiến bộ và thân thiện.

Lượt người xem:   988
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer