Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 14/05/2018, 09:00
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bến Tre hai năm qua
14/05/2018 | Hoàng Thanh
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tuy Người đã đi xa 49 năm (1969 – 2018), nhưng Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản tinh thần to lớn và vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người chứa đựng những giá trị nhân văn cao cả, sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Tư tưởng, đạo đức của Người là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, Người viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

​Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tuy Người đã đi xa 49 năm (1969 – 2018), nhưng Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản tinh thần to lớn và vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người chứa đựng những giá trị nhân văn cao cả, sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Tư tưởng, đạo đức của Người là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, Người viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

15939_145201882742_24888_XL.JPG

Cơ quan Thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05. (Ảnh: H.C)

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đó là những lời dạy về đạo đức cách mạng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương… mà bất kỳ giai đoạn phát triển nào của đất nước ta cũng không thể bỏ qua. Bởi khi nghiên cứu các tài liệu viết về Bác, chúng ta thấy rằng tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực riêng biệt, thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động, tạo thành chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức thẩm mỹ. Khi nói đến phong cách Hồ Chí Minh đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học, vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới Đảng ta đã phát động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, được triển khai và tổ chức thực hiện cả nước bắt đầu Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thi số 06). Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06, phát huy kết quả đã đạt được Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị số 03). Và nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị số 05). Như vậy, một lần nữa Đảng ta tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài.

15939_145201882748_24889_XL.JPG

Thành ủy TP. Bến Tre khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05. (Ảnh: H.C)

Tại tỉnh ta, ngay sau khi tiếp tục tiếp thu Chỉ thị số 05 các cấp ủy trong tỉnh đã chủ động ban hành các kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc chặt chẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tỉnh ủy đã đề ra 5 nhiệm vụ đột phá để triển khai thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre theo Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và cấp ủy; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua lãnh đạo triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với việc cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ vừa nêu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực, cụ thể. Tỉnh đã chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức trong cơ quan, đơn vị; việc đăng ký nội dung học tập và làm theo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá kết quả thực hiện. Hàng tháng, có kiểm tra, đánh giá việc học tập, làm theo của tập thể, cá nhân; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện và đăng ký nội dung tiếp tục thực hiện cho năm tiếp theo. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, biểu dương nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

15939_145201882754_24890_XL.JPG

Đảng bộ Khối doanh nghiệp trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05. (Ảnh: H.C)

Đối với Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các trường học trên địa bàn tỉnh cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm mới trong Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa và từng năm vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, chương trình học, sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, sinh viên. Song song đó, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05 ở các cấp uỷ trực thuộc. Và 02 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 1.630 cuộc, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 06 cuộc (03 tập thể, 03 cá nhân); các huyện, thành ủy và tương đương 1.624 cuộc (235 tập thể, 1.379 cá nhân). Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, Tỉnh ủy chủ trương công khai nội dung đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ trên Báo Đồng Khởi, phát hành đến tổ nhân dân tự quản; trên Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh các cấp. Tiếp đến các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh, huyện và tương đương; bí thư các chi bộ, đảng bộ ngành công khai tại chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị; bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn công khai nội dung đăng ký trên đài truyền thanh địa phương, tờ tin sinh hoạt nội bộ, tổ nhân dân tự quản để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện; cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thì công khai trong chi bộ.

Có thể nói, việc triển khai và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) hai năm ở tỉnh ta, gắn với chuyên đề toàn khoá và từng năm tiếp tục đạt những kết quả tích cực trong nhận thức, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến tích cực trong đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành; gương mẫu trong công tác cũng như rèn luyện về phong cách, đạo đức, lối sống; tích cực trong lãnh đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được nâng lên; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Qua hai năm tổ chức thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được ghi nhận và đánh giá cao.

15939_14520188280_24891_XL.JPG

Tuyên truyền Chỉ thị 05 qua thể hiện hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ ngành Y tế Bến Tre do Nghệ sĩ ưu tú Văn Tân thực hiện. (Ảnh: LKN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế nhất định, đó là một số cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nhiều cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên đưa nội dung  Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chi bộ và một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, chưa thấy được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhu cầu thiết thân để bản thân được hoàn thiện hơn, để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân tốt hơn. Nội dung đăng ký học tập và làm theo của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách nhiệm vụ và hạn chế của bản thân. Việc kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện và công tác tuyên truyền chưa tương xứng với yêu cầu của Chỉ thị số 05…. Từ đó dẫn tới gương điển hình của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn ít.

Có thể nói, thực tiễn trong đời sống xã hội tư tưởng của Bác luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để tất cả mọi người phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên. Vì vậy, cần phải tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn, cũng như làm cho tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng văn hoá tinh thần của xã hội. Song song đó, từng cá nhân, tập thể cần làm tốt công việc hiện tại mình đang làm cũng chính là cách học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực nhất. Nhất là ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, bè phái.... Tin rằng các cấp ủy, các cấp các ngành trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi tiếp tục quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để hoàn thiện mình hơn.

Lượt người xem:   1142
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer