Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 11/06/2018, 08:21
Phát huy phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Bác ở tỉnh ta những năm qua
11/06/2018 | Thanh Hoàng
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đó là lời khởi xướng và kiến tạo thành công phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân ta hưởng ứng tích cực trong từng thời kỳ phát triển nước nhà.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đó là lời khởi xướng và kiến tạo thành công phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân ta hưởng ứng tích cực trong từng thời kỳ phát triển nước nhà.

Các cơ quan Đảng họp mặt đầu xuân phát động thi đua khối 1. (Ảnh: H.C)

Nhớ lại cách đây 70 năm, thời kỳ đất nước ta còn nhiều vất vả, khó khăn, gian khổ, ác liệt khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác đó là: “Hỡi toàn thể đồng bào/ Hỡi toàn thể chiến sĩ/ Tiến lên!”, thời khắc đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang.

Quan điểm, tư tưởng của Bác trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” giai đoạn đó với mục đích “Diệt giặc đói khổ/ Diệt giặc dốt nát/ Diệt giặc ngoại xâm”, cách làm là dựa vào “Lực lượng của dân/ Tinh thần của dân, để gây “hạnh phúc cho dân”. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến/ Toàn diện kháng chiến”. Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta “Vừa kháng chiến/ Vừa kiến quốc”. Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là “Toàn dân đủ ăn đủ mặc/ Toàn dân biết đọc, biết viết/ Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới, để diệt ngoại xâm/ Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”. Qua đó chúng ta thực hiện được mục tiêu: “Dân tộc độc lập/ Dân quyền tự do/ Dân sinh hạnh phúc”.

Biểu dương khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: H.C)

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948, Bác còn kêu gọi: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc/ Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn/ Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp/ Đồng bào công nông thi đua sản xuất/ Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh/ Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân/ Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”…. Sau “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948, Bác Hồ đã có rất nhiều bức thư, bài nói, bài viết đề cập đến thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực. Bác luôn xem thi đua làm động lực, bồi dưỡng nâng cao, phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua. Theo Bác “Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, bất kỳ công việc gì ích nước lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội phải được tiến hành một cách tích cực và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần; qua đó thể hiện lòng yêu nước, thương dân, tình cảm thiết tha đối với quê hương, đất nước; phấn đấu vì độc lập, tự do, thống nhất của nước nhà, phát triển kinh tế và văn hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Có thể nói, đến nay đã 70 năm “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhưng những quan điểm, tư tưởng về thi đua của Bác luôn gắn liền với thực tiễn cách mạng Việt Nam và đã minh chứng thi đua yêu nước luôn là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Lời  kêu gọi thi đua của Bác thời khắc đó là kêu gọi mọi người ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc với các phong trào sôi nổi; thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Trải qua từng giai đoạn lịch sử đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ các phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam, đoàn kết mọi người như một, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đất nước ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước hàng năm. (Ảnh: H.C)

Hưởng ứng, vận dụng và thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác, xem đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trên các lĩnh vực và trong mọi hành động cách mạng, các hình thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua nhiều năm qua ở tỉnh ta có những chuyển biến tích cực đáng kể. Nổi bật từ năm 2011, phát động Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng thành phố Bến Tre đạt các tiêu chí đô thị loại II; năm 2015 phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; năm 2016 phát động và thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; năm 2017 phát động năm “hành động” và năm 2018 phát động năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Ngoài ra, còn các phong trào thi đua khác được các tầng lớp hưởng ứng tích cực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (nay đổi thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh); Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;...

Song hành việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở tỉnh ta gắn kết với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp đến là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc gắn kết phát động phong trào thi đua gắn với việc học và làm theo lời Bác trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nhiều hình thức phù hợp, tiết kiệm, kết hợp với việc họp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh nhà, cũng như thông qua các phong trào thi đua yêu nước được phát động.

Công nhân Công ty Công trình Đô thị thực hiện phong trào thi đua xây dựng TP. Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II. (Ảnh: H.C)

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) là dịp để chúng ta ôn lại những lời dạy của Bác về phong trào thi đua yêu nước, để giai đoạn tiếp theo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay, cũng như thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, mỗi người chúng ta luôn trách nhiệm làm tốt hơn nữa công việc của mình; cùng trách nhiệm xây dựng con người Bến Tre hướng đến chân - thiện - mỹ. Hãy tiếp tục học và làm theo lời Bác dạy trên các lĩnh vực; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Tiếp tục phát huy tư tưởng của Bác: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục hàng ngày” và “cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng phải khắc phục, nhiệm vụ gì cũng phải hoàn thành tốt”.

Lượt người xem:   1593
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer