Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 15:35
Tổng kết đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018
10/01/2019 | Đăng Huy
Sáng ngày 10/01/2019, Ban cán sự đảng Chính phủ - Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu Trung ương Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Điểm cầu Bến Tre Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 10/01/2019, Ban cán sự đảng Chính phủ - Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu Trung ương Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Điểm cầu Bến Tre Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương bám sát phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Quán triệt, triển khai Kế hoạch và phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và chủ trương của cấp ủy cùng cấp Chính phủ, UBND và cơ quan hành chính các cấp đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần nhiệm vụ trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thực sự xem công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mình.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các địa phương còn thực hiện hình thức, hiệu quả chưa cao. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả cùng sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì theo đà chuyển biến tích cực. Hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Cùng với đó là GDP đạt mức tăng ấn tượng, cả năm đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế 2008. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả nước tăng 3,54% là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%. Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực, vượt mục tiêu đề ra. Xuất siêu lập kỷ lục, cả năm khoảng 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần số xuất siêu 2,92 tỷ USD năm 2017 và cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vượt mục tiêu đề ra. Đến nay có 61 huyện (11,2%) và 3.770 (42%) xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu đề ra 38,8%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35% (giảm 1,35% so với cuối 2017). Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, mạng lưới khám, chữa bệnh được tập trung đầu tư, nâng số giường bệnh trên vạn dân lên 26,5 giường, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 87,7% vượt chỉ tiêu đề ra 85,2%. Công tác CCHC được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Chính phủ đã rà soát, xây dựng, ban hành quy định cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, doanh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Đến nay, có 18 bộ, ngành và 54 địa phương đã xây dựng Trung tâm dữ liệu, trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin. Có 16/19 bộ, cơ quan và 57/63, tỉnh, thành phố đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử. 100% sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, huyện, quận, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 của các địa phương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn các cơ quan dân vận từ Trung ương đến địa phương đã cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó trên lĩnh vực dân vận. Thủ tướng cho rằng thời gian qua vẫn còn diễn ra tình trạng khiếu kiện đông người; một bộ phận cán bộ mất dân chủ, coi trọng quyền lực, nhũng nhiễu phiền hà, chưa quan tâm thực hiện nghiêm việc đối thoại với dân, chưa coi trọng nhân dân, chưa trọng dân, gần dân ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Từ tình hình trên cùng với thực tiễn một số nơi, để khắc phục tình trạng này thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường, quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Nghị quyết 25 của Trung ương về công tác dân vận. Nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình 79-CTr/BDVTW-BCSDCP. Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019. Trọng tâm đẩy mạnh việc giải quyết nguyện vọng mong muốn của người dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai, quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, thông báo của Đảng, địa phương về công tác dân vận chính quyền. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tinh giản bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt việc đối thoại công dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đẩy mạnh xử lý tham nhũng. Cán bộ, đảng viên, công chức, người làm công tác dân vận phải nêu gương trước dân. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết, đôn đốc rút kinh nghiệm để đưa công tác dân vận đi vào cuộc sống đến với người dân.

Dịp này, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Lượt người xem:  1012
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer