Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 14:31
Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2019 - 2023
24/01/2019 | Trường Phúc
Trên cơ sở nội dung phối hợp theo Quy chế số 1232/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 26/6/2015 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, hai bên đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp ký kết và thực hiện tốt các nội dung phối hợp hoạt động; tạo điều kiện phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trên cơ sở nội dung phối hợp theo Quy chế số 1232/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 26/6/2015 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, hai bên đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp ký kết và thực hiện tốt các nội dung phối hợp hoạt động; tạo điều kiện phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội TDTT. (Ảnh: Trường Phúc)

Công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; từng bước xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.735,574 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 34,9 triệu đồng/người; hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; an sinh xã hội được cải thiện. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động.

UBND tỉnh phối hợp với tổ chức Công đoàn, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động (CBCCVC và NLĐ), phong trào thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Kết quả có 124 công trình sản phẩm, 11.690 sáng kiến kinh nghiệm, 1.033 đề tài khoa học do CBCCVC và NLĐ đăng ký thực hiện, được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hàng năm, tại hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân xuất sắc, nhân tố điển hình trong phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn được UBND tỉnh biểu dương khen thưởng kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 417 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào do Công đoàn phát động.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các xã điểm của tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đề ra giải pháp, lộ trình, quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương; hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền và tham gia thực hiện Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020. Tiếp tục vận động CBCCVC và NLĐ tham gia phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”, tham gia đoàn kiểm tra nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa; tính đến nay toàn tỉnh có 2.262 cơ quan, đơn vị (đạt tỷ lệ 100%), 160 doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 75%) được công nhận cơ quan đơn vị văn hóa. Tích cực vận động CBCCVC và NLĐ hưởng ứng thực hiện “Văn hóa giao thông”; ký cam kết hàng năm về đảm bảo an toàn giao thông, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2019 - 2023. (Ảnh: Trường Phúc)

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị người lao động đúng thời gian quy định; tỷ lệ Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đều đạt 100%; hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt trên 90% (đối với các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn). Mặt khác, đã phối hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và CNLĐ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và chủ doanh nghiệp; tham dự buổi “cà phê doanh nghiệp”… Qua đó, nhiều ý kiến đặt ra từ các doanh nghiệp, phản ánh những khó khăn của CNLĐ đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan từng bước giải quyết đạt kết quả.

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC-NLĐ còn chậm so với thời gian quy định; một số đơn vị tổ chức còn mang tính hình thức, đối phó, chất lượng chưa cao; vai trò của Công đoàn trong một số doanh nghiệp chưa thể hiện rõ, người lao động chưa phát huy quyền dân chủ của mình. Một số bản thỏa ước lao động tập thể ở vài nơi còn sao chép, việc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể chưa được lấy ý kiến rộng rãi đến người lao động. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn lúng túng, chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác phối hợp giữa LĐLĐ và Sở Y tế trong việc giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn ca của người lao động tại các doanh nghiệp chưa được thường xuyên; việc phối hợp thu kinh phí công đoàn 2% trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đạt chưa cao….

Để công tác phối hợp hoạt động giữa hai bên đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, sáng ngày 15/01//2019, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023 với sự chính kiến của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và LĐLĐ, công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Theo đó, Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2019 - 2023 có 4 chương, 14 điều; tiếp tục quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh có liên quan đến quyền, trách nhiệm của công đoàn, bao gồm: Phối hợp tham gia xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CBCCVC và NLĐ; đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC và NLĐ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về lao động; phối hợp giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các hoạt động của tổ chức công đoàn có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà.

Lượt người xem:   794
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer