Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 21/09/2016, 17:00
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21/09/2016 | Khánh Mai
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW và ngày 8/9/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong  cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW và ngày 8/9/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 

Đồng chí Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khánh Mai)

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ra đời với 8 điểm mới cụ thể như sau:

Điểm mới thứ nhất là nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII đã nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện cả cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng.

Điểm mới thứ hai, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điểm mới thứ ba, nhấn rất mạnh vai trò của “người đứng đầu”. Trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị, Bộ Chính trị nhấn mạnh “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, giao nhiệm vụ cho cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Điểm mới thứ tư, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nhấn mạnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Điểm mới thứ năm, Bộ Chính trị đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Điểm mới thứ sáu, Gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Điểm mới thứ bảy, Chỉ thị 05 yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Điểm mới thứ tám, trong Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện, như trong Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW đều xác định việc thực hiện chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khóa X và khóa XI. Lần này, Bộ Chính trị ban hành một Chỉ thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng thực chất và có hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tăng cường quán triệt sâu ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị có tác động rất lớn, quyết định hiệu quả việc làm theo gương Bác. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ tính gương mẫu, đi đầu trong việc học và làm theo Bác. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ba là, rà soát lại các nội dung đăng ký làm theo, đánh giá xem cái gì làm được, cái gì chưa được, nguyên nhân; từ đó, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo làm cho được, cho có kết quả cụ thể. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái đạo đức và lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng thực chất, tránh hình thức, nhất là kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt.

Năm là, những tập trong bình chọn, tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu cần đúng thực chất, bảo đảm xuyên suốt; đồng thời, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên bồi dưỡng các tấm gương đó để nhân rộng, để tạo sự lan tỏa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh “là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam”. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người mãi mãi là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ Người Việt Nam.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ra đời với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp uỷ đảng theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; đưa việc thực hiện Chỉ thị vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, cùng sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tin chắc rằng sẽ đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Lượt người xem:   7558
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer