Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 17/11/2016, 22:25
Sự lãnh đạo của Đảng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
17/11/2016 | Khánh Mai
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài và được Đảng ta sớm nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh như lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trước lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài và được Đảng ta sớm nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh như lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trước lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta”1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) đã khẳng định: “Đường lối chính trị, nề nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức của Hồ Chí Minh. Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch. Sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn”2.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ngày 29/9/1969, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 173-CT/TW về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”. Chỉ thị khẳng định “Tư tưởng, đạo đức và tác phong của Hồ Chủ tịch là kết tinh những truyền thống tốt đẹp và tinh hoa của dân tộc Việt Nam trong hơn bốn nghìn năm lịch sử, kết hợp với tư tưởng cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin"3.

Đến ngày 6/3/1970, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 195-NQ/TW về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Trong nghị quyết, Trung ương đã quyết định kết nạp một lớp đảng viên mới lấy tên là Lớp Hồ Chí Minh, thời gian kết nạp từ 19/5/1970-19/5/1971 với yêu cầu “đợt kết nạp này phải đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng đảng viên, bảo đảm tính trong sạch và vững mạnh của Đảng, phải được tiến hành thật tốt để làm mẫu mực cho công tác kết nạp đảng viên từ nay về sau”4.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) đã xác định: “Đảng phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng” 5. Như vậy đã có bước phát triển trong nhận thức của Đảng ta, từ chỗ đặt vấn đề học tập đường lối chính trị, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh (1951), học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh (1960) đến khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Do đó, năm 1991, tại Đại hội VII của Đảng đã đưa ra phương hướng nghiên cứu, học tập, vận dụng những tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta xác định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.[6] Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chính thức được đặt trong văn kiện Đại hội của Đảng, đồng thời toàn Đảng phải ra sức học tập một cách có hệ thống. Từ đó, việc nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, có cả các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Đến năm 2001, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng cũng xác định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

Để cụ thể thành những việc làm cụ thể trong học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/2003, Ban Bí thư khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới Ðây là một sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan trọng cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học, có hệ thống và sau này phải trở thành nền nếp thường xuyên trong hoạt động của Ðảng và trong đời sống xã hội ta. Trong Chỉ thị, Đảng ta đã phân tích một cách toàn diện những thành tựu và hạn chế trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến năm 2003, qua đó, đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và việc tổ chức thực hiện. Hàng trăm nghìn lớp học được tổ chức, thu hút hàng chục triệu người tham gia học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhiều tác phẩm văn học, báo chí, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đã được giới thiệu rộng rãi ở trong nước và nước ngoài.

Đến năm 2006, trước thực trạng “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bênh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng”. Ngày 3-2-2007, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Chỉ thị ra đời nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội.

Để đánh dấu bước phát triển hoàn thiện hơn về chủ trương của Đảng, ngày 14/5/2011, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hoạt động chính trị địa phương. Từ đó, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05, tiếp đó ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Hướng dẫn 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị 27-CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ra đời với 8 điểm mới  đã tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân cũng chính là một giải pháp quan trọng, thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.


1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr.630.

2 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng TW, HN-1965, tr.15.

3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, NXB. Chính trị Quốc gia, HN, 2000, t.30, tr.285.

4 Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, t.31, tr.135.

5 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, HN-1982, tr.61.

6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, t.51, tr.29.

Lượt người xem:   6690
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer