Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 6, Ngày 17/04/2009, 00:00
Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Bé, ở phường 7, thị xã Bến Tre.
17/04/2009 | Administrator
 
HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 1078 /UBND-TD
V/v trả lời đơn
của
bà Huỳnh Thị Bé,

ở phường 7, thị xã Bến Tre. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2009

   Kính gửi: Bà Huỳnh Thị Bé, cư ngụ số 126C, khu phố 3, phường 7, thị xã Bến Tre

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhận đơn khiếu nại của bà với nội dung cho rằng quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giải quyết vụ tranh chấp đất giữa gia đình bà với bà  Nguyễn Kim Cương, là không đúng pháp luật và không đúng thẩm quyền.

 

Qua kiểm tra xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trả lời bà như sau:

 

- Về nội dung giải quyết : Diện tích 76,6m2 đất đang tranh chấp (theo đo đạc thực tế), thuộc thửa 18, tờ bản đồ số 21, phường 7, thị xã Bến Te, trước đây nằm trong diện tích 0, 1740ha đất vườn thuộc Bằng khoán số 905, tờ bản đồ số 5 xã An Hội (cũ) có nguồn gốc của ông Lê Văn Chánh đăng ký vào năm 1936, và để lại cho con là ông Lê Văn Mãn quản lý. Sau đó, ông Mãn để cho ông Lê Văn Phát (giữa ông Phát và ông Mãn là anh em chú bác ruột) một phần đất để sử dụng (không có giấy tờ, nên không xác định rõ diện tích cụ thể bao nhiêu m2). Sau khi nhận đất, ông Phát và các con sử dụng một phần để cất nhà ở; phần đất còn lại ông Phát cho 04 hộ dân khác thuê cất nhà ở, trong đó có ông Huỳnh Văn Đằng caát moät caên nhaø baèng caây laù ñeå ôû.

 

Năm 1984, ông Đằng thoả thuận bán căn nhà lại cho bà Huỳnh Thị Bé mua để ở với giá là 2.400đồng (không làm giấy tờ). Sau khi bà Bé mua căn nhà của ông Đằng, ngày 03/4/1985 ông Lê Văn Phát làm giấy giao kèo cho bà Bé thuê vĩnh viễn phần đất cuûa căn nhà, với kích thước: chiều dài 14mét, chiều rộng đầu trên 04mét, chiều rộng đầu dưới 07mét. Ngày 15/5/1986, ông Huỳnh Văn Đằng làm giấy bán căn nhà cho bà Huỳnh Thị Bé với diện tích 40m2 (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 7 và Sở Xây dựng Bến Tre).

 

Ngày 31/5/1987, ông Lê Văn Phát và bà Lê Thị Út (con ông Phát) làm giấy tay nhượng nền nhà cho bà Huỳnh Thị Bé với diện tích 56m2 (ngang 04mét, dài 14mét) và diện tích đất trống bên hong nhà với diện tích 18m2 (ngang 03mét, dài 06mét) tổng diện tích là 74m2, với giá tiền 15 ngàn đồng.

 

Ngày 12/6/1987, ông Lê Văn Phát làm đơn xin chuộc lại đất và ủy quyền cho con là ông Lê Văn Sết nhận sử dụng diện tích đất trên; bà Bé đồng ý cho oâng Phaùt chuộc laïi đất và bà Bé đã nhận lại của ông Sết (con ông Phát) số tiền 15 ngàn đồng. Thực tế trong diện tích đất gia đình ông Phaùt chuộc lại, có phần diện tích đất của căn nhà bà Bé mua của ông Đằng.

 

Năm 1990, bà Bé tháo dở nhà, xây dựng lại nhà tường kiên cố trên nền đất cũ, lúc này ông Lê Văn Sết và bà Nguyễn Kim Cương (vợ ông Sết) ngăn cản tranh chấp, không cho bà Bé xây cất nhà.

 

Theo nội dung biên bản hoà giải của Thanh tra thị xã Bến Tre ngày 30/01/1991, bà Bé thừa nhận phần đất bà đang ở thuộc quyền sử dụng của ông Sết và yêu cầu ông Sết bán hoặc cho bà Bé thuê sử dụng dài hạn. Cuối cùng hai bên đã thống nhất xác định: ông Sết là chủ đất, bà Bé là bên thuê đất. Ông Sết đồng ý để cho bà Bé thuê dài hạn phần diện tích đất trên (theo hoạ đồ phần đất có diện tích 76,8m2) và hàng năm bà Bé phải trả cho ông Sết 20 lít gạo. Với điều kiện nếu bà Bé không sử dụng ở, thì giao trả ñaát laïi cho ông Sết.

 

Sau khi bà Bé xây cất lại nhà ở trên diện tích khoảng 40m2; phần diện tích còn lại để trống. Năm 1997 ông Lê Văn Sết kê khai đăng ký phần đất trên với diện tích 79m2, thửa số 18, tờ bản đồ số 21.

 

Năm 1998, bà Bé tiến hành xây dựng khu nhà vệ sinh trên phần đất trống, luùc naøy vợ chồng ông Sết, bà Cương ngăn cản, vì cho rằng trước đây chỉ cho bà Bé thuê 40m2 đất cất nhà ở, phần diện tích đất trống còn lại, không cho thuê, nên phát sinh tranh chấp.

 

Vụ việc tranh chấp trên, Ủy ban nhân dân phường 7 tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Năm 2003, thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Văn Tư (cũ), phần đất bà Bé đang sử dụng bị giải toả 3,6m2 và bà Bé đã nhận số tiền bồi thường phần diện tích đất bị giải toả; phần diện tích căn nhà còn lại bà Bé tiếp tục sử dụng.

 

Theo kết quả đo đạc ngày 29/5/2003, phần đất tranh chấp có diện tích 76,6m2 thuộc thửa 18, tờ bản đồ số 21 (phường 7), trong đó có phần diện tích đất thổ cư ông Phát (cha ông Sết) để cho ông Đằng sử dụng cất nhà ở từ trước năm 1975. Đến năm 1984, ông Đằng bán căn nhà lại cho bà Bé sử dụng với diện tích 40m2. Năm 2003, thực hiện việc giải toả mở rộng lộ giới, phần diện tích đất căn nhà của bà Bé bị giải toả 3,6m2; diện tích còn lại là 36,4m2.

 

Ngày 10/8/2007, bà Bé tiếp tục gởi đơn xin trả cho vợ chồng ông Sết, bà Cương số tiền 20 triệu đồng, để bà Bé được sử dụng phần diện tích đất trống đang tranh chấp phía sau nhà; Đoàn công tác liên ngành tỉnh tiến hành hoà giải, nhưng kết quả không thành. Như vậy, Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, giải quyết công nhận cho bà Huỳnh Thị Bé được sử dụng diện tích 36,4m2 đất theo hiện trạng là có cơ sở và phù hợp pháp luật.

 

- Về thẩm quyền giải quyết: Vụ việc tranh chấp trên, Ủy ban nhân dân phường 7 tổ chức hoà giải không thành, bà Nguyễn Kim Cương (vợ ông Sết) gởi đơn khởi kiện tại Toà án nhân dân thị xã Bến Tre. Ngày 01/10/2003, Toà án nhân dân thị xã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, vì không thuộc thẩm quyền. Bà Cương tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre.

 

          Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre tiếp tục giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Cương theo nội dung quyết định số 2844/QĐ-UB ngày 07 tháng 11 năm 2003 và quyết định số 830/QĐ-UB ngày 26 tháng 02 năm 2004. Sau đó bà Cương tiếp tục gởi đơn khởi kiện hành chính 02 quyết định trên tại Toà án nhân dân thị xã Bến Tre.

 

Theo bản án hành chính sơ thẩm số 08/QĐ ngày 05/8/2004 của Toà án nhân dân thị xã và bản án hành chính phúc thẩm số 35/HC-PT ngày 15/9/2004 của Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 136 Luật Đất đai năm 2003.

 

Bà Cương tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết vụ tranh chấp đất trên là đúng thẩm quyền.

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trả lời để bà Bé được rõ./.

 


 

 Nơi nhận:                                         
- Như trên (để trả lời);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;
- UBND thị xã Bến Tre;

- Chánh văn phòng UB;
- Phòng TD, NCNC tỉnh;
- Lưu: VT, Tg.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Hiếu

 

Lượt người xem:   552
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer