Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 4, Ngày 23/09/2009, 00:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
23/09/2009 | Kim Cương
HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2114 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  01  tháng  9 năm 2009

                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A,
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre;

          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày  12  tháng 8  năm 2009.                

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975, ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.

Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết, bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ, bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không có ý kiến gì.  

Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7) tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082).  

Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ là người thừa kế sử dụng.

Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số 63 có diện tích 1.034,2m2, trong đó có phần đất ông Tính đang ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện tích 990,7m2 và  ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính và bà Phỉ đang tranh chấp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành đo đạc phần đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m2 (thuộc thửa 102A và thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và  bà Phỉ tranh chấp có diện tích 6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa  102D diện tích 6,2m2). Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện tích 810,8m2 và thửa 63B có diện tích 47m2.

Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật.  

Nhận xét và kết luận:

Diện tích 6,9m2 đất tranh chấp (theo đo đạc thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2. Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông Tính đang sử dụng.  

Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.

Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.

Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.

Điều 2. Công nhận cho ông Phan Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m2 đất thuộc thửa đất số 102B, 102C, 102D.

- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần đất hẻm có diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A , để sử dụng làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).

          Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2114 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  01  tháng  9 năm 2009

                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A,
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre;

          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày  12  tháng 8  năm 2009.                

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975, ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.

Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết, bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ, bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không có ý kiến gì.  

Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7) tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082).  

Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ là người thừa kế sử dụng.

Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số 63 có diện tích 1.034,2m2, trong đó có phần đất ông Tính đang ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện tích 990,7m2 và  ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính và bà Phỉ đang tranh chấp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành đo đạc phần đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m2 (thuộc thửa 102A và thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và  bà Phỉ tranh chấp có diện tích 6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa  102D diện tích 6,2m2). Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện tích 810,8m2 và thửa 63B có diện tích 47m2.

Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật.  

Nhận xét và kết luận:

Diện tích 6,9m2 đất tranh chấp (theo đo đạc thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2. Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông Tính đang sử dụng.  

Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.

Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.

Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.

Điều 2. Công nhận cho ông Phan Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m2 đất thuộc thửa đất số 102B, 102C, 102D.

- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần đất hẻm có diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A , để sử dụng làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).

          Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

Lượt người xem:   539

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2114 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  01  tháng  9 năm 2009

                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A,
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre;

          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày  12  tháng 8  năm 2009.                

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975, ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.

Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết, bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ, bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không có ý kiến gì.  

Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7) tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082).  

Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ là người thừa kế sử dụng.

Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số 63 có diện tích 1.034,2m2, trong đó có phần đất ông Tính đang ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện tích 990,7m2 và  ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính và bà Phỉ đang tranh chấp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành đo đạc phần đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m2 (thuộc thửa 102A và thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và  bà Phỉ tranh chấp có diện tích 6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa  102D diện tích 6,2m2). Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện tích 810,8m2 và thửa 63B có diện tích 47m2.

Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật.  

Nhận xét và kết luận:

Diện tích 6,9m2 đất tranh chấp (theo đo đạc thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2. Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông Tính đang sử dụng.  

Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.

Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.

Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.

Điều 2. Công nhận cho ông Phan Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m2 đất thuộc thửa đất số 102B, 102C, 102D.

- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần đất hẻm có diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A , để sử dụng làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).

          Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

','/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg');">
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Banner_kndn.jpg

Banner_nguoidan.jpg

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer