Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 4, Ngày 23/09/2009, 00:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
23/09/2009 | Kim Cương
HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2244 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  18  tháng  9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính,
cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ quyết định số 815/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính về việc yêu cầu giao lại đất cũ trưóc đây vào tập đoàn sản xuất;

 Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 745/TTr-TT ngày 03 tháng  9  năm 2009.

Qua thẩm tra xác minh:

Trước đây, bà Nguyễn Thị Mính có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng tọa lạc tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Năm 1990, tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn điều chỉnh giao khoán cho các hộ dân  khác sử dụng.

Năm 2001, bà Mính gửi đơn yêu cầu giải quyết giao trả diện tích còn thừa trước đây vào tập đoàn sản xuất. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung, ngày 06 tháng 02 năm 2002 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 279/QĐ-UB giao cho hộ bà Nguyễn Thị Mính diện tích  5.000m2 đất ruộng. Ngày 03 tháng 4 năm 2003, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung giao cho bà Mính diện tích 3.221m2 đất ruộng, bà Mính đã nhận đất sử dụng. Phần diện tích 1.779m2 đất còn lại do địa phương chưa có quỹ đất, nên chưa giao.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung tiếp tục giao phần diện tích đất còn thiếu cho hộ bà Mính với diện tích thực tế là 1.886m2 (thuộc thửa số 13, tờ bản đồ số 20). Nhưng do giao phần đất ruộng khác, nên bà Mính không đồng ý nhận, và tiếp tục khiếu nại yêu cầu phải giao lại đất cũ hiện hộ ông Đặng Thành Cao đang sử dụng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính; giữ y Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri. Bà Mính tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây hộ bà Nguyễn Thị Mính vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng. Năm 1990, tập đoàn điều chỉnh giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2 ; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Thực hiện theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cho hộ bà Mính 5.000m2 đất ruộng, theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002, là phù hợp quy định.

Tuy nhiên, do số đất của bà Mính trước đây vào tập đoàn đã được điều chỉnh giao khoán cho hộ dân khác, nên địa phương đã vận động hộ dân được nhận khoán giao lại cho bà Mính 3.221m2 đất ruộng cũ; còn lại 1.779m2 địa phương giao đất khác, nhưng cũng liền ranh với phần đất gia đình bà Mính đang sử dụng, là hợp lý.

Việc bà Mính khiếu nại yêu cầu phải giao đất tuộng cũ là không thể giải quyết.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

- Công nhận Quyết định giải quyết số 1692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Mính trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân An Ngãi Trung, bà Nguyễn Thị Mính và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2244 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  18  tháng  9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính,
cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ quyết định số 815/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính về việc yêu cầu giao lại đất cũ trưóc đây vào tập đoàn sản xuất;

 Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 745/TTr-TT ngày 03 tháng  9  năm 2009.

Qua thẩm tra xác minh:

Trước đây, bà Nguyễn Thị Mính có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng tọa lạc tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Năm 1990, tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn điều chỉnh giao khoán cho các hộ dân  khác sử dụng.

Năm 2001, bà Mính gửi đơn yêu cầu giải quyết giao trả diện tích còn thừa trước đây vào tập đoàn sản xuất. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung, ngày 06 tháng 02 năm 2002 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 279/QĐ-UB giao cho hộ bà Nguyễn Thị Mính diện tích  5.000m2 đất ruộng. Ngày 03 tháng 4 năm 2003, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung giao cho bà Mính diện tích 3.221m2 đất ruộng, bà Mính đã nhận đất sử dụng. Phần diện tích 1.779m2 đất còn lại do địa phương chưa có quỹ đất, nên chưa giao.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung tiếp tục giao phần diện tích đất còn thiếu cho hộ bà Mính với diện tích thực tế là 1.886m2 (thuộc thửa số 13, tờ bản đồ số 20). Nhưng do giao phần đất ruộng khác, nên bà Mính không đồng ý nhận, và tiếp tục khiếu nại yêu cầu phải giao lại đất cũ hiện hộ ông Đặng Thành Cao đang sử dụng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính; giữ y Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri. Bà Mính tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây hộ bà Nguyễn Thị Mính vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng. Năm 1990, tập đoàn điều chỉnh giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2 ; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Thực hiện theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cho hộ bà Mính 5.000m2 đất ruộng, theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002, là phù hợp quy định.

Tuy nhiên, do số đất của bà Mính trước đây vào tập đoàn đã được điều chỉnh giao khoán cho hộ dân khác, nên địa phương đã vận động hộ dân được nhận khoán giao lại cho bà Mính 3.221m2 đất ruộng cũ; còn lại 1.779m2 địa phương giao đất khác, nhưng cũng liền ranh với phần đất gia đình bà Mính đang sử dụng, là hợp lý.

Việc bà Mính khiếu nại yêu cầu phải giao đất tuộng cũ là không thể giải quyết.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

- Công nhận Quyết định giải quyết số 1692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Mính trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân An Ngãi Trung, bà Nguyễn Thị Mính và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

Lượt người xem:   592

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2244 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  18  tháng  9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính,
cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ quyết định số 815/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính về việc yêu cầu giao lại đất cũ trưóc đây vào tập đoàn sản xuất;

 Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 745/TTr-TT ngày 03 tháng  9  năm 2009.

Qua thẩm tra xác minh:

Trước đây, bà Nguyễn Thị Mính có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng tọa lạc tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Năm 1990, tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn điều chỉnh giao khoán cho các hộ dân  khác sử dụng.

Năm 2001, bà Mính gửi đơn yêu cầu giải quyết giao trả diện tích còn thừa trước đây vào tập đoàn sản xuất. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung, ngày 06 tháng 02 năm 2002 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 279/QĐ-UB giao cho hộ bà Nguyễn Thị Mính diện tích  5.000m2 đất ruộng. Ngày 03 tháng 4 năm 2003, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung giao cho bà Mính diện tích 3.221m2 đất ruộng, bà Mính đã nhận đất sử dụng. Phần diện tích 1.779m2 đất còn lại do địa phương chưa có quỹ đất, nên chưa giao.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung tiếp tục giao phần diện tích đất còn thiếu cho hộ bà Mính với diện tích thực tế là 1.886m2 (thuộc thửa số 13, tờ bản đồ số 20). Nhưng do giao phần đất ruộng khác, nên bà Mính không đồng ý nhận, và tiếp tục khiếu nại yêu cầu phải giao lại đất cũ hiện hộ ông Đặng Thành Cao đang sử dụng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính; giữ y Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri. Bà Mính tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây hộ bà Nguyễn Thị Mính vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng. Năm 1990, tập đoàn điều chỉnh giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2 ; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Thực hiện theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cho hộ bà Mính 5.000m2 đất ruộng, theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002, là phù hợp quy định.

Tuy nhiên, do số đất của bà Mính trước đây vào tập đoàn đã được điều chỉnh giao khoán cho hộ dân khác, nên địa phương đã vận động hộ dân được nhận khoán giao lại cho bà Mính 3.221m2 đất ruộng cũ; còn lại 1.779m2 địa phương giao đất khác, nhưng cũng liền ranh với phần đất gia đình bà Mính đang sử dụng, là hợp lý.

Việc bà Mính khiếu nại yêu cầu phải giao đất tuộng cũ là không thể giải quyết.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

- Công nhận Quyết định giải quyết số 1692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Mính trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân An Ngãi Trung, bà Nguyễn Thị Mính và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

','/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg');">
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Banner_kndn.jpg

Banner_nguoidan.jpg

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer