Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 5, Ngày 29/10/2009, 00:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương, cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
29/10/2009 | Kim Cương
 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2483
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  15  tháng  10 năm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương,
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1,
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT ngày 02  tháng  5 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương) quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc (bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết, toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp 8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.

Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích 6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn - được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.

Nhận xét , kết luận:

Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích 10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã quản lý sử dụng đến sau năm 1975.

Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng.

- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất, thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực hiện theo điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
- Như điều  3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);    
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);      
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;       
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2483
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  15  tháng  10 năm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương,
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1,
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT ngày 02  tháng  5 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương) quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc (bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết, toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp 8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.

Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích 6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn - được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.

Nhận xét , kết luận:

Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích 10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã quản lý sử dụng đến sau năm 1975.

Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng.

- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất, thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực hiện theo điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
- Như điều  3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);    
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);      
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;       
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

Lượt người xem:   425

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2483
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  15  tháng  10 năm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương,
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1,
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT ngày 02  tháng  5 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương) quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc (bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết, toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp 8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.

Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích 6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn - được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.

Nhận xét , kết luận:

Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích 10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã quản lý sử dụng đến sau năm 1975.

Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng.

- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất, thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực hiện theo điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
- Như điều  3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);    
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);      
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;       
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

','/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg');">
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer