Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 3, Ngày 17/11/2009, 00:00
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
17/11/2009 | Kim Cương
HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2685 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  12  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,
cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng đối với Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 775/TTr-TT ngày 15 tháng  9  năm 2009.

Kết quả phúc tra:

Diện tích 140 m2 đất tranh chấp thổ cư trước đây nằm trong diện tích 9.000 m2 đất ruộng, có nguồn gốc của gia đình bà Huỳnh Thị Mi (mẹ ông Võ Văn Kiển) giữ canh của địa chủ. Sau đó bà Mi để lại cho ông Kiển sử dụng, đến năm 1985 ông Kiển đưa diện tích đất trên vào tập đoàn sản xuất. Năm 1987 xã Mỹ Hòa đào kênh đi ngang qua đầu đất ruộng này và tách ra khoảng 140m2 thành một lô khác.

Năm 1989 xã Mỹ Hòa tiến hành điều chỉnh giao khoán đất đến hộ gia đình sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Thời điểm này hộ ông Kiển ở ấp Mỹ Hòa, nên tập đoàn sản xuất giao khoán cho hộ ông Kiển 16.000m2 đất ruộng khác. Hộ bà Nguyễn Thị Thẳng được giao khoán 1.774m2 đất, giáp với phần đất 140m2 đất trên. Do thấy phần 140 đất bỏ trống không ai sử dụng, nên sau đó gia đình bà Thẳng sử dụng để chất rơm.

Đến năm 1994 đo đạc đất, bà Thẳng kê khai đang ký phần đất đang quản lý sử dụng với diện tích 1.914 m2 , thuộc thửa số 138, trong đó 140m2 đất trên. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa làm thủ tục xét duyệt và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng. Lúc này ông Võ Văn Kiển phát sinh tranh chấp đòi lại 140m2 đất có nguồn gốc của gia đình ông hiện bà Thẳng đang sử dụng.

Năm 1995 ông Võ Văn Kiển đến cất nhà tại phần đất 140m2 đất trên để cho con là ông Võ Văn Cường ở, nên phát sinh tranh chấp đất giữa bà Thẳng với ông Kiển. Ngày 23 tháng 4 năm 1996, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa ban hành quyết định thu hồi diện tích 140m2 đất tranh chấp, bà Thẳng tiếp tục khiếu nại.

 Ngày 25/5/1996, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thẳng với tổng diện tích 13.120 m2 đất, trong đó có 1.914m2 đất thuộc thửa 138 (có diện tích 140 m2 đất đang tranh chấp).

Ngày 30/9/1997, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 231/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng với nội dung: công nhận cho bà Thẳng được quyền sử dụng diện tích 140 m2 đất tranh chấp; buộc ông Võ Văn Cường tháo dỡ di dời nhà để giao lại đất cho bà Thẳng sử dụng. Ông Võ Văn Kiển tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 23 tháng 6 năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UB không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiển; Hủy quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba tri; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri thu hồi diện tích 140 m2 đất tranh chấp để giao cho ông Võ Văn Cường sử dụng diện tích 70 m2 theo hiện trạng nhà ở và giao cho bà Nguyễn Thị Thẳng sử dụng diện tích 70 m2 đất còn lại. Bà Thẳng không đồng ý và tiếp tục gởi đơn khiếu nại quyết định trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích 140 m2 đất tranh chấp nằm trong diện tích 1.914m2 đất thuộc thửa 138, tờ bản đồ số 25, xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng đã kê khai đăng ký vào năm 1994 và được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25/5/1996.

Do vậy, vụ việc tranh chấp 140m2 đất trên giữa ông Võ Văn Kiển với bà Nguyễn Thị Thẳng, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết theo quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 là không đúng theo thẩm quyền.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- Hủy Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Lý do: các quyết định trên giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri:

- Tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Thẳng và ông Võ Văn Kiển trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1996 và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại trên theo thẩm quyền.

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng, ông Võ Văn Kiển và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
 
- Như điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);   
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UB.MTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;     
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2685 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  12  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,
cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng đối với Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 775/TTr-TT ngày 15 tháng  9  năm 2009.

Kết quả phúc tra:

Diện tích 140 m2 đất tranh chấp thổ cư trước đây nằm trong diện tích 9.000 m2 đất ruộng, có nguồn gốc của gia đình bà Huỳnh Thị Mi (mẹ ông Võ Văn Kiển) giữ canh của địa chủ. Sau đó bà Mi để lại cho ông Kiển sử dụng, đến năm 1985 ông Kiển đưa diện tích đất trên vào tập đoàn sản xuất. Năm 1987 xã Mỹ Hòa đào kênh đi ngang qua đầu đất ruộng này và tách ra khoảng 140m2 thành một lô khác.

Năm 1989 xã Mỹ Hòa tiến hành điều chỉnh giao khoán đất đến hộ gia đình sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Thời điểm này hộ ông Kiển ở ấp Mỹ Hòa, nên tập đoàn sản xuất giao khoán cho hộ ông Kiển 16.000m2 đất ruộng khác. Hộ bà Nguyễn Thị Thẳng được giao khoán 1.774m2 đất, giáp với phần đất 140m2 đất trên. Do thấy phần 140 đất bỏ trống không ai sử dụng, nên sau đó gia đình bà Thẳng sử dụng để chất rơm.

Đến năm 1994 đo đạc đất, bà Thẳng kê khai đang ký phần đất đang quản lý sử dụng với diện tích 1.914 m2 , thuộc thửa số 138, trong đó 140m2 đất trên. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa làm thủ tục xét duyệt và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng. Lúc này ông Võ Văn Kiển phát sinh tranh chấp đòi lại 140m2 đất có nguồn gốc của gia đình ông hiện bà Thẳng đang sử dụng.

Năm 1995 ông Võ Văn Kiển đến cất nhà tại phần đất 140m2 đất trên để cho con là ông Võ Văn Cường ở, nên phát sinh tranh chấp đất giữa bà Thẳng với ông Kiển. Ngày 23 tháng 4 năm 1996, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa ban hành quyết định thu hồi diện tích 140m2 đất tranh chấp, bà Thẳng tiếp tục khiếu nại.

 Ngày 25/5/1996, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thẳng với tổng diện tích 13.120 m2 đất, trong đó có 1.914m2 đất thuộc thửa 138 (có diện tích 140 m2 đất đang tranh chấp).

Ngày 30/9/1997, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 231/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng với nội dung: công nhận cho bà Thẳng được quyền sử dụng diện tích 140 m2 đất tranh chấp; buộc ông Võ Văn Cường tháo dỡ di dời nhà để giao lại đất cho bà Thẳng sử dụng. Ông Võ Văn Kiển tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 23 tháng 6 năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UB không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiển; Hủy quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba tri; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri thu hồi diện tích 140 m2 đất tranh chấp để giao cho ông Võ Văn Cường sử dụng diện tích 70 m2 theo hiện trạng nhà ở và giao cho bà Nguyễn Thị Thẳng sử dụng diện tích 70 m2 đất còn lại. Bà Thẳng không đồng ý và tiếp tục gởi đơn khiếu nại quyết định trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích 140 m2 đất tranh chấp nằm trong diện tích 1.914m2 đất thuộc thửa 138, tờ bản đồ số 25, xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng đã kê khai đăng ký vào năm 1994 và được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25/5/1996.

Do vậy, vụ việc tranh chấp 140m2 đất trên giữa ông Võ Văn Kiển với bà Nguyễn Thị Thẳng, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết theo quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 là không đúng theo thẩm quyền.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- Hủy Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Lý do: các quyết định trên giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri:

- Tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Thẳng và ông Võ Văn Kiển trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1996 và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại trên theo thẩm quyền.

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng, ông Võ Văn Kiển và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
 
- Như điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);   
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UB.MTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;     
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

Lượt người xem:   500
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer