Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị

Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thứ 5, Ngày 31/12/2009, 00:00
Quyết định trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm
31/12/2009 | Kim Cương

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 3201/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25  tháng  12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,
 khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.       

Kết quả thẩm tra xác minh:

 Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là bà Phạm Thị Thôi sử dụng.

Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.

Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba mươi sáu ngàn đồng).

Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng.

 Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa 1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.

Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần đất trống phía sau khoảng 100m2 ( trên đó có 3 cây dừa do bà Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và trồng thêm một số cây chuối.

Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây dựng trụ sở làm việc.

Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính, phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m2 đất (nằm trong diện tích 6.037,8m2 đất, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý), vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm 1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).

Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý.

- Lý do: phần diện tích đất trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn vào năm 1978.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 3201/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25  tháng  12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,
 khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.       

Kết quả thẩm tra xác minh:

 Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là bà Phạm Thị Thôi sử dụng.

Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.

Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba mươi sáu ngàn đồng).

Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng.

 Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa 1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.

Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần đất trống phía sau khoảng 100m2 ( trên đó có 3 cây dừa do bà Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và trồng thêm một số cây chuối.

Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây dựng trụ sở làm việc.

Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính, phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m2 đất (nằm trong diện tích 6.037,8m2 đất, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý), vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm 1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).

Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý.

- Lý do: phần diện tích đất trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn vào năm 1978.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

Lượt người xem:   444

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 3201/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25  tháng  12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,
 khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.       

Kết quả thẩm tra xác minh:

 Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là bà Phạm Thị Thôi sử dụng.

Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.

Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba mươi sáu ngàn đồng).

Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng.

 Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa 1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.

Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần đất trống phía sau khoảng 100m2 ( trên đó có 3 cây dừa do bà Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và trồng thêm một số cây chuối.

Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây dựng trụ sở làm việc.

Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính, phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m2 đất (nằm trong diện tích 6.037,8m2 đất, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý), vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm 1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).

Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý.

- Lý do: phần diện tích đất trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn vào năm 1978.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

','/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg');">
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Banner_kndn.jpg

Banner_nguoidan.jpg

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer