Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Giấy mời số 28/GM-VPUBND ngày 14/01/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Thông báo số 362/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 357/TB-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 358/TB-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 359/TB-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc Thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 344/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 327/TB-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân

​Xem tập tin

171-GM-VPUBND-v2.pdf

Tải tập tin

171-GM-VPUBND-v2.zip

5/7/2019 11:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
 
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Kim, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Kim, cư ngụ ấp Thuận  Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201139%20Pham%20Thi%20Kim.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Lịch tiếp công dân ngày 15 tháng 12 năm 2014Lịch tiếp công dân ngày 15 tháng 12 năm 2014
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Bon, ấp Phú Long, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri.

Nội dung: Khiếu nại yêu cầu trả lại diện tích 300m2 đất cho ông quản lý, sử dụng.

2. Bà Phạm Thị Hạnh, ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 1319/QĐ-UBNd ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Bến Tre.

3. Ông Đỗ Văn Nhẫn, ấp Quân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 01/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND huyện Chợ Lách./.

12/15/2014 7:00 AMĐã ban hành
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: 2114 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 01&nbsp; tháng&nbsp; 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư
ngụ số 214A, <br />
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với
Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân
thị xã Bến Tre;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên &amp; Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT
ngày &nbsp;12 &nbsp;tháng 8 &nbsp;năm 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị
Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất
tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975,
ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất
này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết,
bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ,
bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang
ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không
có ý kiến gì. &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7)
tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân
đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị
Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn
Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082). &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan
Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía
sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc
này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà
lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của
ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ
là người thừa kế sử dụng. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức
hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân
thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh
chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng
phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính
không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến
Uỷ ban nhân dân tỉnh. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại
hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số
63 có diện tích 1.034,2m<sup>2</sup>, trong đó có phần đất ông Tính đang
ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có
diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện
tích 990,7m<sup>2</sup> và&nbsp; ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến
Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc
thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính
và bà Phỉ đang tranh chấp. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên
và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên &amp; Môi trường) tiến hành đo đạc phần
đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m<sup>2</sup> (thuộc thửa 102A và
thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở
rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và &nbsp;bà Phỉ tranh chấp có diện tích
6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa &nbsp;102D diện tích 6,2m<sup>2</sup>).
Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện
tích 810,8m<sup>2</sup> và thửa 63B có diện tích 47m2.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre
ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất
thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan
phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật. &nbsp;</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét và kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 6,9m<sup>2</sup> đất tranh chấp (theo đo đạc
thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào
năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất
nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau
nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2.
Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà
Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông
Tính đang sử dụng. &nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà
Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính
sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông
Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong
phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo
dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Công nhận nội dung đơn
khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7,
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004
của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Công nhận cho ông Phan
Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m<sup>2</sup> đất thuộc thửa
đất số 102B, 102C, 102D. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần
đất hẻm có diện tích 4,1m<sup>2</sup> đất thuộc thửa 102A , để sử dụng
làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn
Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết
định) để thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 4.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ
và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);<br />
- Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 2114 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  01  tháng  9 năm 2009

                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tính, cư ngụ số 214A,
khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính đối với Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre;

          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày  12  tháng 8  năm 2009.                

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đây, vợ chồng ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời(ông bà ngoại của bà Dương Thị Phỉ) có quản lý sử dụng một phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Hoá (nay là phường 7, thị xã Bến Tre). Trước năm 1975, ông Tỵ, bà Thời có cho một số hộ dân tản cư đến cất nhà ở trong phần đất này, trong đó có hộ ông Phan Văn Tính cất nhà ở từ năm 1962.

Sau năm 1975, ông Dương Văn Tỵ, bà Lương Thị Thời đã chết, bà Dương Thị Phước (con ông Tỵ, bà Thời) tiếp tục ở căn nhà của ông Tỵ, bà Thời và quản lý phần diện tích đất còn lại. Riêng các hộ dân còn đang ở trên đất của ông Tỵ, bà Thời trước đây vẫn tiếp tục ở, bà Phước không có ý kiến gì.  

Năm 1983, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hóa (nay là phường 7) tiến hành đo đạc lập hồ sơ địa chính, bà Dương Thị Phước và 14 hộ dân đang ở tự kê khai đăng ký phần đất đang sử dụng, trong đó bà Dương Thị Phước kê khai đăng ký diện tích 587m2 (thuộc thửa 1082); ông Phan Văn Tính kê khai đăng ký diện tích 167m2 (thuộc thửa 1082).  

Năm 1994, bà Dương Thị Phước chết. Đến năm 2002, ông Phan Văn Tính tháo dỡ nhà để cất lại nhà mới và lấn ra phần đất trống phía sau nhà (phần đất trống này trước đó ông Tính sử dụng làm sàn nước), lúc này bà Dương Thị Phỉ (con bà Phước) ngăn cản không cho ông Tính cất nhà lấn thêm phần đất trống phía sau, vì cho rằng phần đất trống này là của ông bà ngoại của bà Phỉ để lại cho mẹ của bà, nay bà Phước chết, bà Phỉ là người thừa kế sử dụng.

Vụ việc tranh chấp trên, Uỷ ban nhân dân phường 7 tổ chức hòa giải nhưng không thành. Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UB, bác nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phan Văn Tính về việc xin được sử dụng phần đất phía sau nhà, tính từ thềm nhà phía sau kéo ra 01 mết. Ông Tính không đồng ý nội dung quyết định trên và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, bà Phỉ yêu cầu đo đạc lập lại hồ sơ kỹ thuật địa chính đối với phần đất bà đang sử dụng thuộc thửa số 63 có diện tích 1.034,2m2, trong đó có phần đất ông Tính đang ở. Năm 2007, ông Tính yêu cầu đo đạc tách phần đất ông đang cất nhà ở có diện tích 43,5m2 và lập thành thửa mới số 102. Thửa số 63 còn lại diện tích 990,7m2 và  ngày 17/4/2007, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Phỉ thuộc thửa 63 với diện tích 990,7m2, trong đó có phần đất trống giữa ông Tính và bà Phỉ đang tranh chấp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành đo đạc phần đất của ông Tính đang ở có diện tích 43m2 (thuộc thửa 102A và thửa 102B), trong đó thửa 102A có diện tích 4,1m2 năm trong phần đất mở rộng hẻm công cộng; phần đất ông Tính và  bà Phỉ tranh chấp có diện tích 6,9m2 ( bao gồm thửa 102C diện tích 0,7m2 và thửa  102D diện tích 6,2m2). Phần đất còn lại của bà Phỉ là 857,8m2, gồm 02 thửa: thửa 63A có diện tích 810,8m2 và thửa 63B có diện tích 47m2.

Ngày 01 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định số 530/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Phỉ mang số HP7/01222, diện tích 990,7m2 đất thuộc thửa 63. Lý do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan phần đất đang tranh chấp là không đúng pháp luật.  

Nhận xét và kết luận:

Diện tích 6,9m2 đất tranh chấp (theo đo đạc thực tế), có nguồn gốc của ông Dương Văn Tỵ và bà Lương Thị Thời. Vào năm 1962, gia đình cho ông Phan Văn Tính được ông Tỵ, bà Thời cho cất nhà ở tại phần đất trên và gia đình ông Tính sử dụng phần đất phía sau nhà để làm sàn nước sinh hoạt gia đình, theo đo đạc thực tế là 6,9m2. Sau năm 1975, gia đình ông Tính tiếp tục ở và sử dụng phần đất trên, bà Phước (con ông Tỵ bà Thời) không có ý kiến gì về phần đất gia đình ông Tính đang sử dụng.  

Năm 1994 bà Phước chết và đến năm 2002, bà Phỉ (con bà Phước) tranh chấp đòi lại 6,9m2 đất trên, là không phù hợp.

Thực tế phần diện tích 6,9m2 đất trên gia đình ông Tính sử dụng từ trước năm 1975, nên cần giữ y hiện trạng cho gia đình ông Tính được tiếp tục sử dụng là phù hợp pháp luật.

Riềng phần diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A nằm trong phạm vi mở rộng đường hẻm, nên gia đình ông Tính có trách nhiệm tự tháo dở mái nhà để giao lại phần đất trên sử dụng làm lối đi công cộng.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Văn Tính, ngụ tại số 214A, khu phố 1, phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Huỷ Quyết định số 4709/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre.

Điều 2. Công nhận cho ông Phan Văn Tính được quyền sử dụng diện tích 45,8m2 đất thuộc thửa đất số 102B, 102C, 102D.

- Buộc ông Phan Văn Tính tháo dỡ phần mái nhà trên phần đất hẻm có diện tích 4,1m2 đất thuộc thửa 102A , để sử dụng làm đường đi công cộng (có hoạ đồ các thửa đất kèm theo).

          Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thị xã Bến Tre), ông Phan Văn Tính, bà Dương Thị Phỉ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

9/23/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lũy, cư ngụ Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lũy, cư ngụ Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<br />

7/30/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ LáchTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 6768 /GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;27 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ
Lách.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại về đền bù giải toả (vụ việc
này đã chuyển Thanh tra tỉnh thụ lý).</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font size="2" face="Arial">Bà Nguyễn Thị Âu</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 6768 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  27   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Âu, địa chỉ: ấp Long Hoà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

 

Nội dung đơn khiếu nại về đền bù giải toả (vụ việc này đã chuyển Thanh tra tỉnh thụ lý).

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bà Nguyễn Thị Âu;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202124%20Tran%20Thi%20Truoc.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Long Hổ, cư ngụ số 65B, khu phố 4, phường Phú Khương, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Long Hổ, cư ngụ số 65B, khu phố 4, phường Phú Khương, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202115%20Huynh%20Long%20Ho.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Tâm, cư ngụ  ấp Tân Hoà, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Tâm, cư ngụ  ấp Tân Hoà, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202049%20Huynh%20Thanh%20Tam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ ấp Thạnh B, xã Tân Phong, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ ấp Thạnh B, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT28/Nguyen%20Thi%20Anh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Nương, địa chỉ số 115, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT28/Nguyen%20Ngoc%20Nuong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Lê Thị Cúc, cư ngụ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Lê Thị Cúc, cư ngụ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%203929%20Le%20Thi%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!
</a></div>
10/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Đinh Thị Thạnh, thường trú ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Đinh Thị Thạnh, thường trú ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203740%20Dinh%20Thi%20Thanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Út,  địa chỉ: 227 D, khu phố 3, phường 8,  thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Trần Thị Út,  địa chỉ: 227 D, khu phố 3, phường 8,  thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203655%20Tran%20Thi%20Ut.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ tại số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ tại số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203366%20Nguyen%20Van%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Ngô Thanh Hùng, cư ngụ ấp 5, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Ngô Thanh Hùng, cư ngụ ấp 5, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203365%20Ngo%20Thanh%20Hung.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chuộng, cư ngụ số 54A khu phố 1, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chuộng, cư ngụ số 54A khu phố 1, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201901%20Nguyen%20Van%20Chuong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/6/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Đầm, cư ngụ ấp An Bình,  xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Đầm, cư ngụ ấp An Bình,  xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201882%20Vo%20Thi%20Dam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/6/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Ái Dân, cư ngụ số 5F cư xá Đồng Tiến, phường 14, Quận 10, tp Hồ Chí MinhV/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Ái Dân, cư ngụ số 5F cư xá Đồng Tiến, phường 14, Quận 10, tp Hồ Chí Minh
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201815%20Vo%20Ai%20Dan.pdf">Xem file đính kèm!</a><br /></div>
8/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé, địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày BắcTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé, địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT27/Le%20Thi%20Be.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/27/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lư Thị Châu, địa chỉ số 253C, khu phố 3, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Lư Thị Châu, địa chỉ số 253C, khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT26/Lu%20Thi%20Chau.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/16/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hương, địa chỉ ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hương, địa chỉ ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT26/Le%20Thi%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/16/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Giũa, địa chỉ ấp 1, xã Châu Bình, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Giũa, địa chỉ ấp 1, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT26/Huynh%20Thi%20Giua.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/16/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Hà, địa chỉ số 360D, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Hà, địa chỉ số 360D, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT25/Nguyen%20Thi%20Bich%20Ha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ tại ấp 5, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ tại ấp 5, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203750%20Nguyen%20Thi%20Da.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thiện, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thiện, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%203577%20Tran%20Van%20Thien.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/16/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Thái Thị Đan Thanh,  địa chỉ ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Thái Thị Đan Thanh,  địa chỉ ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
8/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre
&nbsp;
8/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Tô Văn Phùng, địa chỉ  tổ 3, ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, tỉnh Bình PhướcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Tô Văn Phùng, địa chỉ  tổ 3, ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước
&nbsp;
8/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer