Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị
Thông báo số 197/TB-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 177/TB-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Giấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Thông báo số 166/TB-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 04/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 23/4/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Trước, cư ngụ ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202124%20Tran%20Thi%20Truoc.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Lê Thị Cúc, cư ngụ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Lê Thị Cúc, cư ngụ số 547, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%203929%20Le%20Thi%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!
</a></div>
10/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, cư ngụ ấp nghĩa huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng TrômQuyết định giải quyết khiếu nại của bà bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, cư ngụ ấp nghĩa huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style><!--[if !mso]>
<style>
v\:*         { behavior: url(#default#VML) }
o\:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
</font><font size="2">Số :&nbsp; 2627&nbsp;/QĐ-UBND </font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 04&nbsp; tháng&nbsp; 11&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;top:0;z-index:1' from="165.75pt,2.25pt"
 to="172.5pt,2.25pt" o:allowincell="f" stroked="f" strokeweight="1pt">
 <v:stroke startarrowwidth="narrow" startarrowlength="short" endarrowwidth="narrow"
  endarrowlength="short"/>
</v:line><![endif]--></font><span lang="TR"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT
ĐỊNH </font></span></h3>
<p style="text-align: center;" class="MsoBodyText"><span lang="TR">
<font size="2">&nbsp;<b>Về việc giải quyết khiếu nại&nbsp;của bà Nguyễn Thị Lệ
Hồng, cư ngụ ấp nghĩa huấn,</b></font></span><b><span lang="TR"><font size="2"><br />
xã Mỹ Thạnh,&nbsp;huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.</font></span></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<h3 style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;"><span style="font-weight: normal;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Căn cứ Luật tổ chức Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></span></h3>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">&nbsp;Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng,
đối với</font><span style="color: black;"><font size="2"> Quyết định số
3092/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng
Trôm;</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">&nbsp;Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số:
907/TTr-TT ngày 29 &nbsp;tháng&nbsp; 10 năm 2009.</font></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Năm 1969, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng
được mẹ là bà Phạm Thị Tương làm giấy cho quản lý sử dụng diện tích 1,5
ha đất vườn tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.</font></span></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Năm 1985, Công ty Thực phẩm
Công nghệ cấp I (Bộ Nội thương) có văn bản đề nghị xin Ủy ban nhân dân
tỉnh giao đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Mỹ Thạnh,
huyện Giồng Trôm và theo đề nghị của Ban quản lý ruộng đất tỉnh (nay là
Sở tài nguyên và Môi trường, ngày 04 tháng 11 năm 1985 Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UB, phê duyệt đơn xin giao
đất của Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I. Ngày 14 tháng 11 năm 1985, Ủy
ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số 148/QĐ-UB, thu hồi
diện tích 3.000m<sup>2</sup> đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh của bà Nguyễn
Thị Lệ Hồng để giao cho Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I xây dựng cơ sở
sản xuất kinh doanh.</font></span></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Sau khi có quyết định thu hồi
đất của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Công ty Thực phẩm Công nghệ
cấp I kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và Ủy ban nhân dân xã
Mỹ Thạnh tiến hành kiểm kê tài sản hoa màu trên đất để giải quyết bồi
thường hoa màu cho bà Hồng, nhưng bà Hồng không đồng ý nhận tiền bồi
thường và cũng không giao đất. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tổ
chức cưỡng chế buộc bà Hồng giao 3000m2 đất trên cho Công ty Thực phẩm
Công nghệ cấp I sử dụng.</font></span></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Sau khi Công ty Thực phẩm công
nghệ ngưng hoạt hoạt và bàn giao mặt bằng lại cho Xí nghiệp Cơ khí công
nông, thì bà Hồng gửi đơn khiếu nại đòi lại 3.000m2 đất trên. Ngày 24
tháng 6 năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định
số 3092/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng về
việc đòi lại 3.000m2 đất trên. Bà Hồng tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban
nhân dân tỉnh.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận xét - Kết luận:</font></b></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><font size="2">
Trước đây bà Nguyễn Thị Lệ Hồng được mẹ là bà Phạm Thị Tương cho quản lý
sử dụng 1,5ha đất vườn (khoảng 15.000m2) tọa lạc tại ấp Nghĩa Huấn, xã
Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Năm 1985, Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất
tại khu vực này, nên đã thu hồi của bà Hồng khoảng 3.000m2 để giao cho
Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I (thuộc Bộ Nội thương) để xây dựng cơ
sở sản xuất kinh doanh. Sau khi có quyết định giao đất, Công ty Thực
phẩm Công nghệ kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tiến hành kiểm kê
tài sản, hoa màu trên đất để&nbsp; bồi hoàn cho bà Hồng là đúng với quy định
của pháp luật tại thời điểm đó. Nay bà Hồng khiếu nại đòi lại diện tích
đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở chấp nhận.</font></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Tuy
nhiên, do trước đây bà Hồng chưa nhận số tiền bồi hoàn hoa màu do Công
ty Thực phẩm Công nghệ cấp I chi trả. Và hiện nay phần đất này do doanh
nghiệp Hải Sơn và doanh nghiệp Khánh Hoan sử dụng, nên 02 doanh nghiệp
này đồng ý hỗ trợ cho bà Hồng số tiền 160.000.000đồng (mỗi doanh nghiệp
hỗ trợ 80.000.000đồng), là hợp tình, hợp lý và phù hợp quy định.</font></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Từ những cơ sở nêu trên.</font></span></p>
<p align="center" style="margin: 9pt 0cm 4.5pt; text-align: center; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><b>
<span lang="TR"><font size="2">Điều 1</font></span></b><font size="2"><span lang="TR">.
</span></font><span style="color: black;"><font size="2">Không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng (cư ngụ tại ấp Nghĩa
Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm), về việc đòi lại 3.000m2 đất mà Nhà
nước đã thu hồi sử dụng từ năm 1985.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">- Công&nbsp; nhận Quyết định số
3092/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ùy ban nhân huyện Giồng Trôm.</font></span><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p style="margin: 3.75pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">- Ghi nhận sự hỗ trợ của 02
doanh nghiệp (Khánh Hoan và Hải Sơn) cho bà Nguyễn Thị Lệ Hồng số tiền
160.000.000 đồng (một trăm sáu chục triệu đồng).</font></span></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2">Điều 2</font></span></b><span lang="TR"><font size="2">.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm:</font></span></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">- Tổ chức công bố, trao quyết định này
đến bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Doanh nghiệp Hải Sơn và Doanh nghiệp Khánh
Hoan trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành.</font></span></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">- Tiếp nhận số tiền hỗ trợ của hai doanh
nghiệp: Hải Sơn và Khánh Hoan, để chi hỗ trợ lại cho bà Nguyễn Thị Lệ
Hồng. </font></span></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2">Điều 3</font></span></b><span lang="TR"><font size="2">.
Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra
tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Mỹ Thạnh, Doanh nghiệp Hải
Sơn, Doanh nghiệp Khánh Hoan, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng và các cá nhân khác
có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></span></p>
<p style="margin: 2.25pt 0cm 4.5pt; text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký./.</font></span></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Thanh tra Chính Phủ (để b/c);<br />
-Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
-TTTU-HĐND tỉnh ( thay b/c);<br />
-Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết ); <br />
-UBMTTQ tỉnh (để biết);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-NCNC; TD/VP-UB ;<br />
-Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số :  2627 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  04  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, cư ngụ ấp nghĩa huấn,
xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

 Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, đối với Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm;

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 907/TTr-TT ngày 29  tháng  10 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Năm 1969, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng được mẹ là bà Phạm Thị Tương làm giấy cho quản lý sử dụng diện tích 1,5 ha đất vườn tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Năm 1985, Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I (Bộ Nội thương) có văn bản đề nghị xin Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm và theo đề nghị của Ban quản lý ruộng đất tỉnh (nay là Sở tài nguyên và Môi trường, ngày 04 tháng 11 năm 1985 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UB, phê duyệt đơn xin giao đất của Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I. Ngày 14 tháng 11 năm 1985, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số 148/QĐ-UB, thu hồi diện tích 3.000m2 đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng để giao cho Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Sau khi có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tiến hành kiểm kê tài sản hoa màu trên đất để giải quyết bồi thường hoa màu cho bà Hồng, nhưng bà Hồng không đồng ý nhận tiền bồi thường và cũng không giao đất. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tổ chức cưỡng chế buộc bà Hồng giao 3000m2 đất trên cho Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I sử dụng.

Sau khi Công ty Thực phẩm công nghệ ngưng hoạt hoạt và bàn giao mặt bằng lại cho Xí nghiệp Cơ khí công nông, thì bà Hồng gửi đơn khiếu nại đòi lại 3.000m2 đất trên. Ngày 24 tháng 6 năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng về việc đòi lại 3.000m2 đất trên. Bà Hồng tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Nhận xét - Kết luận:

Trước đây bà Nguyễn Thị Lệ Hồng được mẹ là bà Phạm Thị Tương cho quản lý sử dụng 1,5ha đất vườn (khoảng 15.000m2) tọa lạc tại ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Năm 1985, Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất tại khu vực này, nên đã thu hồi của bà Hồng khoảng 3.000m2 để giao cho Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I (thuộc Bộ Nội thương) để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. Sau khi có quyết định giao đất, Công ty Thực phẩm Công nghệ kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tiến hành kiểm kê tài sản, hoa màu trên đất để  bồi hoàn cho bà Hồng là đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm đó. Nay bà Hồng khiếu nại đòi lại diện tích đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở chấp nhận.

Tuy nhiên, do trước đây bà Hồng chưa nhận số tiền bồi hoàn hoa màu do Công ty Thực phẩm Công nghệ cấp I chi trả. Và hiện nay phần đất này do doanh nghiệp Hải Sơn và doanh nghiệp Khánh Hoan sử dụng, nên 02 doanh nghiệp này đồng ý hỗ trợ cho bà Hồng số tiền 160.000.000đồng (mỗi doanh nghiệp hỗ trợ 80.000.000đồng), là hợp tình, hợp lý và phù hợp quy định.

Từ những cơ sở nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng (cư ngụ tại ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm), về việc đòi lại 3.000m2 đất mà Nhà nước đã thu hồi sử dụng từ năm 1985.

- Công  nhận Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ùy ban nhân huyện Giồng Trôm. 

- Ghi nhận sự hỗ trợ của 02 doanh nghiệp (Khánh Hoan và Hải Sơn) cho bà Nguyễn Thị Lệ Hồng số tiền 160.000.000 đồng (một trăm sáu chục triệu đồng).

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm:

- Tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Doanh nghiệp Hải Sơn và Doanh nghiệp Khánh Hoan trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

- Tiếp nhận số tiền hỗ trợ của hai doanh nghiệp: Hải Sơn và Khánh Hoan, để chi hỗ trợ lại cho bà Nguyễn Thị Lệ Hồng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Mỹ Thạnh, Doanh nghiệp Hải Sơn, Doanh nghiệp Khánh Hoan, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
-Như điều 3;     
-Thanh tra Chính Phủ (để b/c);
-Bộ TN&MT (để b/c);
-TTTU-HĐND tỉnh ( thay b/c);
-Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);   
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết );
-UBMTTQ tỉnh (để biết);   
-NCNC; TD/VP-UB ;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

11/10/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết  khiếu nại  của bà Nguyễn Ngọc Hà,  cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhV/v giải quyết  khiếu nại  của bà Nguyễn Ngọc Hà,  cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20940%20Nguyen%20Ngoc%20Ha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ tại số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ tại số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/CV%203366%20Nguyen%20Van%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diệu,  địa chỉ ấp Hoà Trung, xã Sơn Hoà, huyện Châu Thành.Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diệu,  địa chỉ ấp Hoà Trung, xã Sơn Hoà, huyện Châu Thành.
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhị, địa chỉ số  214B, lộ trâm Bầu, khu phố 5, phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhị, địa chỉ số  214B, lộ trâm Bầu, khu phố 5, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
&nbsp;
9/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ky, địa  chỉ ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ky, địa  chỉ ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm
<br />

1/16/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lượm, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lượm, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Kim Loan, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Kim Loan, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202606%20Nguyen%20Kim%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202609%20Nguyen%20Ngoc%20Ha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Long Hổ, cư ngụ số 65B, khu phố 4, phường Phú Khương, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Long Hổ, cư ngụ số 65B, khu phố 4, phường Phú Khương, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202115%20Huynh%20Long%20Ho.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/5/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Thái Hùng, vợ  Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Thái Hùng, vợ  Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách
&nbsp;
1/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Phước,  địa chỉ ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Phước,  địa chỉ ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
&nbsp;
1/15/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 10-2011Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 10-2011
<br />

Ngày tiếp: 25/10/2011

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (số 600B9, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre)

Lịch làm việc: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

  1. Nguyễn Thị Ty, địa chỉ ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm.
  2. Ông Phan Văn Bạo, địa chỉ ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm.
  3. Bà Phạm Thị Ngọc, địa chỉ ấp 5, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.
10/24/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Ngọc Cảnh, cư ngụ số 228 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng TrômV/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Ngọc Cảnh, cư ngụ số 228 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%20189%20Ho%20Ngoc%20Canh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
1/28/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, địa  chỉ số 8/3 tổ 11, ấp 3, xã Phước Thạnh, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, địa  chỉ số 8/3 tổ 11, ấp 3, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 11-2011Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 11-2011

<br />


Ngày tiếp: 22/11/2011

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (số 600B9, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre)

Lịch làm việc: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

  1. Ông Phan Văn Bạo, địa chỉ ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm.
  2. Bà Trần Thị Út, địa chỉ ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm.
  3. Ông Nguyễn Thanh Gia địa chỉ ấp 2, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.
11/18/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tuấn, cư ngụ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tuấn, cư ngụ ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
6/11/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Ngọc Thuý, địa chỉ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Ngọc Thuý, địa chỉ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/GBT1/Dam%20Thi%20Ngoc%20Thuy.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
1/25/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Lẹt, địa chỉ ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Lẹt, địa chỉ ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT35/Bui%20Thi%20Let.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Minh, cư ngụ ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Minh, cư ngụ ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành
&nbsp;
9/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ khu phố 5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ khu phố 5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/GBT3/Ngo%20Thi%20Sau.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
2/18/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Triêm, địa chỉ ấp  An Thuận, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Triêm, địa chỉ ấp  An Thuận, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
&nbsp;
10/16/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi, địa chỉ số 96/2, ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bi, địa chỉ số 96/2, ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT35/Nguyen%20Thi%20Bi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Tâm, cư ngụ  ấp Tân Hoà, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Tâm, cư ngụ  ấp Tân Hoà, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202049%20Huynh%20Thanh%20Tam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh PhúQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú

<a href="/downloads/TIEP_DAN/QD/QD Do Thi Luu.pdf">
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị&nbsp; Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Năm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Năm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202607%20Tran%20Van%20Nam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Chín (cư ngụ số 122A, kp 1, p5, tp Bến Tre) tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Huỳnh Văn TriềuV/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Chín (cư ngụ số 122A, kp 1, p5, tp Bến Tre) tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Huỳnh Văn Triều
<br />

2/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer