Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201448%20Nguyen%20Van%20Thu.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2017Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2017
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 05/01/2017

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Phạm Thị Đẹp, Số 60A3, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Đẹp đề nghị được chuyển mục đích sử dụng DT 118,1m2 đất trồng cây lâu năm sang loại đất ở tại phường Phú Tân.

2. Bà Lê Thị Phấn, ấp Giồng Trôm,  xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất tập đoàn sản xuất của bà Lê Thị Phấn.

3. Ông Lê Văn Xiêm, ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại yêu cầu xem xét Quyết định số 2077/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2001 của UBND tỉnh Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Xiêm.

4. Đại diện 04 hộ ở xã Hương Mỹ: Đoàn Văn Phụng, Huỳnh Tấn Hùng, Trần Văn Công, Phạm Thị Thơ, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre..

Nội dung: Kiến nghị của các hộ dân liên quan đến tiền hoàn trả lưới điện nông thôn tại 03 ấp ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam./.

1/4/2017 3:20 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre


<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: 4115&nbsp; &nbsp;/UBND-TD<br />
V/v trả lời đơn khiếu nại<br />
của ông Phạm Văn Đợi</font></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 25 tháng 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2">
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 137.35pt; text-align: center;">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Kính gửi: </font><font size="2">Ông
Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4pt; text-align: justify;">
<font size="2">&nbsp;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Ông Phạm Văn Đợi khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, đã được
Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày
26/12/2009. Nhưng ông Đợi vẫn không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại lên
UBND tỉnh yêu cầu được giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Qua xem xét nội dung vụ việc, UBND tỉnh nhận thấy:</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Trước đây, hộ ông Phạm Văn Đợi trực canh 12.890m<sup>2</sup>
đất ruộng (gốc đất nhận truất hữu). Năm 1981, ông Đợi đưa và tập đàn sản
xuất 8.889m<sup>2</sup> theo đo đạc thực tế, sau đó tập đoàn giao khoán
lại cho ông 2.200m<sup>2</sup> đất ruộng khác. Như vậy, so với phần đất
ông Đợi đưa vào tập đoàn, trừ phần đất nhận khoán và phần đất làm lộ, hộ
ông Đợi còn đất thừa 5.301,1m<sup>2</sup>. Phần đất thừa này đã được
giao khoán cho 08 hộ khác sử dụng ổn định cho đến nay.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Đợi, UBND
thị xã Bến Tre đã áp dụng chính sách giải quyết đất tập đoàn theo tinh
thần quyết định 815 của Thủ tướng, chi hỗ trợ cho ông Đợi 16.000.000
đồng từ nguồn vốn chuyển đổi nghề, như vậy là phù hợp. Sau đó, Đoàn công
tác liên ngành tỉnh tiếp tục làm việc, động viên 08 hộ đang sử dụng phần
đất trên, mỗi hộ đã đồng ý hỗ trợ cho ông Lợi 4.000.000 đồng, tổng cộng
là 32.000.000 đồng, việc làm này là phù hợp cần được ghi nhận vì có lợi
thêm cho gia đình ông Đợi.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Như vậy, cách giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại
quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 là phù hợp với chủ trương,
chính sách pháp luật hiện hành, yêu cầu ông Đợi và gia đình nghiêm túc
chấp hành; đồng thời liên hệ với UBND nhân thành phố Bến Tre để được
nhận số tiền nêu trên và chấm dứt khiếu nại. Như vậy sẽ không làm tốn
kém tiền của và công sức đi lại của gia đình./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như trên;<br />
- Chánh VP;<br />
- Thanh tra tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Sở Tài nguyên và Môi trường;<br />
- UBND </font><font size="2">thành
phố Bến Tre</font><font size="2">;<br />
- Phòng NC, TD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Lưu: VT, </font><font size="2">NgT</font><font size="2">.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH<br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">(Đã Ký)</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font size="2">Nguyễn
Thái Xây</font></b></p></td>
</tr>
</tbody></table>

<p align="center">&nbsp;</p>


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 4115   /UBND-TD
V/v trả lời đơn khiếu nại
của ông Phạm Văn Đợi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25 tháng 9 năm 2009

   Kính gửi: Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

Ông Phạm Văn Đợi khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2009. Nhưng ông Đợi vẫn không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh yêu cầu được giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật.

Qua xem xét nội dung vụ việc, UBND tỉnh nhận thấy:

Trước đây, hộ ông Phạm Văn Đợi trực canh 12.890m2 đất ruộng (gốc đất nhận truất hữu). Năm 1981, ông Đợi đưa và tập đàn sản xuất 8.889m2 theo đo đạc thực tế, sau đó tập đoàn giao khoán lại cho ông 2.200m2 đất ruộng khác. Như vậy, so với phần đất ông Đợi đưa vào tập đoàn, trừ phần đất nhận khoán và phần đất làm lộ, hộ ông Đợi còn đất thừa 5.301,1m2. Phần đất thừa này đã được giao khoán cho 08 hộ khác sử dụng ổn định cho đến nay.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Đợi, UBND thị xã Bến Tre đã áp dụng chính sách giải quyết đất tập đoàn theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng, chi hỗ trợ cho ông Đợi 16.000.000 đồng từ nguồn vốn chuyển đổi nghề, như vậy là phù hợp. Sau đó, Đoàn công tác liên ngành tỉnh tiếp tục làm việc, động viên 08 hộ đang sử dụng phần đất trên, mỗi hộ đã đồng ý hỗ trợ cho ông Lợi 4.000.000 đồng, tổng cộng là 32.000.000 đồng, việc làm này là phù hợp cần được ghi nhận vì có lợi thêm cho gia đình ông Đợi.

Như vậy, cách giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 là phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, yêu cầu ông Đợi và gia đình nghiêm túc chấp hành; đồng thời liên hệ với UBND nhân thành phố Bến Tre để được nhận số tiền nêu trên và chấm dứt khiếu nại. Như vậy sẽ không làm tốn kém tiền của và công sức đi lại của gia đình./.
 

 Nơi nhận:                                         
- Như trên;
- Chánh VP;
- Thanh tra tỉnh;      
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND
thành phố Bến Tre;
- Phòng NC, TD;   
- Lưu: VT,
NgT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 

(Đã Ký)

Nguyễn Thái Xây

 

10/13/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn tố cáo của  ông Lê Văn Liêm, địa chỉ số 345/1 ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Thông báo về  việc xử lý đơn tố cáo của  ông Lê Văn Liêm, địa chỉ số 345/1 ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 01 năm 2014Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 01 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 13/01/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Đoàn Thị Hảo, ấp Phủ, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam.

Nội dung: Khiếu nại quyết định 2115/QĐ-UBND ngày 22/4/2007 của UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất với ông Ngô Văn Tám, ông Trịnh Bình.

2. Bà Trà Thị Ánh Nguyệt, số 151 khu phố 2, Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh.

3. Bà Trần Thị Hồng Thanh, số 455F, khu phố 2, Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh.

4. Bà Trần Tuyết Mai, số 429B, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh./.

1/10/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 7847
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của
bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm,
tỉnh Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">&nbsp;Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày
21/12/2009 của UBND huyện Giồng Trôm, về việc giải quyết tranh chấp
quyền sử dụng đất giũa bà Huỳnh Thị Ri với bà Huỳnh Thị Kim Sa.</font></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent3"><span style="font-family: Arial;">
<font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo
kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật.</font></span></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của Ủy ban
nhân dân tỉnh./.</font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font face="Arial"><font size="2">Bà </font><font size="2">Huỳnh
Thị Ri</font></font><font size="2" face="Arial">;<br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 7847 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

 Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện Giồng Trôm, về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giũa bà Huỳnh Thị Ri với bà Huỳnh Thị Kim Sa.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật.

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 Nơi nhận:
-  Huỳnh Thị Ri;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/20/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất  giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại  khu phố 3, thị trấn Giồng TrômQuyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất  giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm
<a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20Vo%20Van%20Phai.pdf">Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại&nbsp; khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm&nbsp;</a>
4/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<br />

7/11/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng, cư ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng, cư ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;199 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><font size="2">QUYẾT
ĐỊNH</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Về việc giải quyết&nbsp; </font><font size="2">khiếu nại
của ông Trương Minh Hoàng,<br />
cư ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận, <br />
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng đối
với quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân
dân huyện Thạnh Phú;</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 37 /TTr-TT ngày&nbsp; 19
tháng 01 năm 2010;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 45pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Giữa phần đất của ông Trương
Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) thuộc thửa 259 và phần đất của ông
Phạm Văn Tạo thuộc thửa 258 có đoạn rạch tự nhiên (còn gọi là rạch xẻo
Giữa) chảy ra rạch xẻo Quới, đoạn rạch này đã hình thành từ trước năm
1975, và còn thể hiện trên bản đồ địa chính xã An Thuận. Cuối đoạn rạch
xẻo Giữa tiếp giáp với phần đất thuộc thửa 247 của vợ chồng ông Phạm Văn
Xừ, bà Trần Thị Xuân (cha mẹ của ông Phạm văn Vui).</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Khoảng năm 1989 – 1990 ông
Trương Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) cùng ông Phạm Văn Xừ ( cha
ông Phạm Văn Vui) thống nhất lấy đất khác để lắp cạn bớt đoạn rạch xẻo
Giữa, nhằm hạn chế dòng chảy, chống xoáy lở đất, nhưng vẫn giữ đường
nước chảy ra vào để phục vụ sản xuất và sinh hoát cuộc sống.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Sau khi ông Nhung chết, đất
để lại cho con là ông Trương Minh Hoàng quản lý sử dụng. Năm 1997 ông
Trương Minh Hoàng và ông ông Phạm Văn Tạo tự ý dùng phương tiện đổ đất
san lắp bít đoạn rạch xẻo Giữa, làm&nbsp; cho phần đất của gia đình ông Phạm
Văn Vui&nbsp; ở bên trong không còn đường dẩn nước ra vào để phục vụ sản xuất.
Ông Phạm Văn Vui gửi đơn khiếu nại.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Theo biên bản hòa giải ngày
19 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân xã An Thuận, ông Trương Minh
Hoàng đồng ý để ông Phạm Văn Vui mở đường nước nhưng với điều kiện ông
Vui phải đặt cống và phải đảm bảo không làm sạt lở đất ảnh hưởng vuông
nuôn tôm của ông Hoàng. Sau đó ông Vui đổ cống để đặt đường thoát nước,
thì phía ông Hoàng không cho đặt cống, nên ông Vui tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Ngày 05 tháng 12 năm 2008 Ủy
ban nhân dân xã An Thuận ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND buộc ông
Trương Minh Hoàng và ông Phạm văn Tạo tháo dở khai thông phần đất đã
chiếm để mở lại đường thoát nước của rạch xẻo Giữa. Ông Hoàng không đồng
ý và tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p style="margin-bottom: 5pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Ngày 14 tháng 4 năm 2009 Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú
ban hành&nbsp; quyết định số 629/QĐ-UBND không công nhận đơn khiếu nại của
ông Trương Minh Hoàng. Ông Hoàng tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Ngày 07 tháng 9 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú
ban hành&nbsp; quyết định số 1487/QĐ-UBND bác nội dung đơn khiếu nại của ông
Trương Minh Hoàng; giữ y quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm
2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú. Ông Hoàng tiếp tục khiếu nại
đến Ủy ban nhân dân tỉnh.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<b><font size="2">Nhận xét, kết luận:</font></b></p>
<p style="margin-right: 0.25pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Đoạn rạch xẻo Giữa nằm giáp giữa hai phần đất của ông
Trương Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) và ông Phạm Văn Tạo. Đoạn
rạch này đã hình thành từ trước năm 1975, hiện nay vẫn còn thể hiện trên
bản đồ địa chính, và thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Phía trong đoạn
rạch này là phần đất của gia đình ông Phạm Văn Vui và gia đình ông Vui
vẫn sử dụng đoạn rạch này để làm đường thoát nước phục vụ sản xuất và
sinh hoạt cuộc sống. Do vậy, ông Trương Minh Hoàng và ông Phạm Văn Tạo
tự ý san lắp đoạn rạch trên để sử dụng là không đúng pháp luật.</font></p>
<p style="margin-right: 0.25pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Theo nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng cho rằng vào
thời điểm năm 1989, Ủy ban nhân dân xã An Thuận chủ trương cho nhiều hộ
dân đắp đập, lắp xẻo để sản xuất lúa là không có cơ sở.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;QUYẾT ĐỊNH</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<b><font size="2">Điều 1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng, cư ngụ ấp An Ninh A, xã An
Thuận, huyện Thạnh Phú.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">- Công nhận quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm
2009 và quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban
nhân dân huyện Thạnh Phú.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<b><font size="2">Điều 2</font></b><font size="2">. Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định nầy đến ông
Phạm Văn Vui, Trương Minh Hoàng, ông Phạm Văn Tạo trong thời hạn 15 ngày
(kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<b><font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh
văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài
Nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận (huyện Thạnh Phú), ông Phạm Văn Vui,&nbsp; ông
Trương Minh Hoàng , ông Phạm Văn Tạo và các cá nhân khác có liên quan
căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 45.1pt;" class="MsoBodyTextIndent">
<font size="2">Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 199 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

   Về việc giải quyết  khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng,
cư ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận,
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

               Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng đối với quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 37 /TTr-TT ngày  19 tháng 01 năm 2010;

Kết quả thẩm tra xác minh:

Giữa phần đất của ông Trương Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) thuộc thửa 259 và phần đất của ông Phạm Văn Tạo thuộc thửa 258 có đoạn rạch tự nhiên (còn gọi là rạch xẻo Giữa) chảy ra rạch xẻo Quới, đoạn rạch này đã hình thành từ trước năm 1975, và còn thể hiện trên bản đồ địa chính xã An Thuận. Cuối đoạn rạch xẻo Giữa tiếp giáp với phần đất thuộc thửa 247 của vợ chồng ông Phạm Văn Xừ, bà Trần Thị Xuân (cha mẹ của ông Phạm văn Vui).

Khoảng năm 1989 – 1990 ông Trương Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) cùng ông Phạm Văn Xừ ( cha ông Phạm Văn Vui) thống nhất lấy đất khác để lắp cạn bớt đoạn rạch xẻo Giữa, nhằm hạn chế dòng chảy, chống xoáy lở đất, nhưng vẫn giữ đường nước chảy ra vào để phục vụ sản xuất và sinh hoát cuộc sống.

Sau khi ông Nhung chết, đất để lại cho con là ông Trương Minh Hoàng quản lý sử dụng. Năm 1997 ông Trương Minh Hoàng và ông ông Phạm Văn Tạo tự ý dùng phương tiện đổ đất san lắp bít đoạn rạch xẻo Giữa, làm  cho phần đất của gia đình ông Phạm Văn Vui  ở bên trong không còn đường dẩn nước ra vào để phục vụ sản xuất. Ông Phạm Văn Vui gửi đơn khiếu nại.

Theo biên bản hòa giải ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân xã An Thuận, ông Trương Minh Hoàng đồng ý để ông Phạm Văn Vui mở đường nước nhưng với điều kiện ông Vui phải đặt cống và phải đảm bảo không làm sạt lở đất ảnh hưởng vuông nuôn tôm của ông Hoàng. Sau đó ông Vui đổ cống để đặt đường thoát nước, thì phía ông Hoàng không cho đặt cống, nên ông Vui tiếp tục khiếu nại.

Ngày 05 tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân xã An Thuận ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND buộc ông Trương Minh Hoàng và ông Phạm văn Tạo tháo dở khai thông phần đất đã chiếm để mở lại đường thoát nước của rạch xẻo Giữa. Ông Hoàng không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Ngày 14 tháng 4 năm 2009 Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú ban hành  quyết định số 629/QĐ-UBND không công nhận đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng. Ông Hoàng tiếp tục khiếu nại.

Ngày 07 tháng 9 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú ban hành  quyết định số 1487/QĐ-UBND bác nội dung đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng; giữ y quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú. Ông Hoàng tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét, kết luận:

Đoạn rạch xẻo Giữa nằm giáp giữa hai phần đất của ông Trương Văn Nhung (cha ông Trương Minh Hoàng) và ông Phạm Văn Tạo. Đoạn rạch này đã hình thành từ trước năm 1975, hiện nay vẫn còn thể hiện trên bản đồ địa chính, và thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Phía trong đoạn rạch này là phần đất của gia đình ông Phạm Văn Vui và gia đình ông Vui vẫn sử dụng đoạn rạch này để làm đường thoát nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cuộc sống. Do vậy, ông Trương Minh Hoàng và ông Phạm Văn Tạo tự ý san lắp đoạn rạch trên để sử dụng là không đúng pháp luật.

Theo nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng cho rằng vào thời điểm năm 1989, Ủy ban nhân dân xã An Thuận chủ trương cho nhiều hộ dân đắp đập, lắp xẻo để sản xuất lúa là không có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên,

     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Trương Minh Hoàng, cư ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

- Công nhận quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 và quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định nầy đến ông Phạm Văn Vui, Trương Minh Hoàng, ông Phạm Văn Tạo trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Thuận (huyện Thạnh Phú), ông Phạm Văn Vui,  ông Trương Minh Hoàng , ông Phạm Văn Tạo và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ tại số10/2 ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ tại số10/2 ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;192 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT
ĐỊNH</font></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ
tại số10/2<br />
&nbsp;ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: left;" class="MsoNormal">&nbsp;<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p align="center" style="text-align: left;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-top: 6pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn đối với
Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
huyện Thạnh Phú;</font></p>
<p style="text-align: left; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Tờ trình số: 70/TTr – STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2010,</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">Kết quả thẩm tra, xác minh:</font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước đây, giữa phần đất của ông Trần Văn Thạnh và phần
đất của ông Nguyễn Văn Dệ (cha ông Nguyễn Văn Bạn) cách nhau con rạch tự
nhiên (còn gọi là rạch ông Bích) giáp với sông Cổ Chiên.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1990, ông Trần Văn Thạnh sang nhượng sáu công đất cặp
rạch ông Bích (mỗi công 900m<sup>2</sup>) cho ông Trần Văn Tám (cha của
bà Trần Thị Diễn) sử dụng. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Đến năm 1998, Nhà nước đắp tuyến đê ven sông Cổ Chiên &nbsp;(theo
Dự án 418), đoạn rạch ông Bích bị đắp tuyến đê đi ngang (phía trong phần
đất của ông Tám và ông Bạn), nên đoạn rạch ông Bích ở phí ngoài (có
chiều ngang khoảng 10 mét và chiều dài khoảng 200mét) giáp sông Cổ Chiên
trở thành đoạn rạch cùng.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ sông Cổ Chiên trở vào, phía bên trái đoạn rạch là phần
đất ông Trần Văn Tám nhận sang nhượng lại của ông Thạnh vào năm 1990 với
tổng diện tích 4.826m2 gồm các thửa 2715 và 2716; bà Trần Thị Danh (con
ông Tám) sử dụng diện tích 6.255m2 gồm các thửa 2717 và 2719. Phía bên
phải đoạn rạch là phần đất của ông Nguyễn Văn Dệ với diện tích 2.600m2
thuộc thửa 2724; ông Nguyễn Văn Bạn (con ông Dệ) sử dụng diện tích
2.637m2 thuộc thửa 2723 và thửa 2722 (có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị
Trợi chuyển nhượng lại cho ông Bạn).</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2006, ông Bạn đào ao trên phần đất của cha là ông Dệ
và phần đất của ông để nuôi cá, đồng thời phá bỏ số lá dừa nước cặp rạch
để đắp đê đặt cống thoát nước ra rạch, lúc này bà Trần Thị Diễn (con ông
Tám) phát sinh tranh chấp cho rằng đoạn rạch trên và số lá dừa nước hai
bên đoạn rạch nằm trong phần đất của ông Tám (cha bà Diễm) nhận sang
nhượng lại của ông Thạnh vào năm 1990; ông Bạn đào ao lấn chiếm đất và
đặt cống thoát nước gây xói lở đất của gia đình bà.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 11 tháng 12 năm 2006, Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh
có văn bản số 91/VBTL-UB trả lời đơn khiếu nại của bà Diễn có nội dung:
việc đào ao của ông Bạn không làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình bà
Diễn; việc gia đình bà Diễn bao chiếm đất rạch để sử dụng là vi phạm
pháp luật. Bà Diễn tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện Thạnh
Phú. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú ban hành
Quyết định số 1130/QĐ-UBND bác nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị
Diễn. Bà Diễn &nbsp;tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;Nhận xét, kết luận:</font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Đoạn rạch ông Bích chảy ra sông Cổ Chiên là rạch tự nhiên
và đã hình thành từ trước năm 1975. Việc bà Trần Thị Diễn cho rằng đoạn
rạch này nằm trong phần đất của ông Trần Văn Thạnh sang nhượng lại cho
ông Trần Văn Tám vào năm 1990 là không có căn cứ.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Do vậy, việc bà Diễn khiếu nại cho rằng gia đình ông Bạn
đào ao nuôi cá lấn chiếm phần đất rạch của gia đình bà là không có cơ sở.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Điều 1. </font></b><font size="2">Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ tại số 10/2 ấp Thạnh
Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6
năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao Quyết định này đến bà
Trần Thị Diễn và ông Nguyễn Văn Bạn trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày
ban hành Quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Điều 3. </font></b><font size="2">Các Ông (bà): Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Bạn, bà Trần Thị Diễn và
các cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng và có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 192 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ tại số10/2
 ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

            Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn đối với Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 70/TTr – STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2010,

 Kết quả thẩm tra, xác minh:

Trước đây, giữa phần đất của ông Trần Văn Thạnh và phần đất của ông Nguyễn Văn Dệ (cha ông Nguyễn Văn Bạn) cách nhau con rạch tự nhiên (còn gọi là rạch ông Bích) giáp với sông Cổ Chiên.

Năm 1990, ông Trần Văn Thạnh sang nhượng sáu công đất cặp rạch ông Bích (mỗi công 900m2) cho ông Trần Văn Tám (cha của bà Trần Thị Diễn) sử dụng.

Đến năm 1998, Nhà nước đắp tuyến đê ven sông Cổ Chiên  (theo Dự án 418), đoạn rạch ông Bích bị đắp tuyến đê đi ngang (phía trong phần đất của ông Tám và ông Bạn), nên đoạn rạch ông Bích ở phí ngoài (có chiều ngang khoảng 10 mét và chiều dài khoảng 200mét) giáp sông Cổ Chiên trở thành đoạn rạch cùng.

Từ sông Cổ Chiên trở vào, phía bên trái đoạn rạch là phần đất ông Trần Văn Tám nhận sang nhượng lại của ông Thạnh vào năm 1990 với tổng diện tích 4.826m2 gồm các thửa 2715 và 2716; bà Trần Thị Danh (con ông Tám) sử dụng diện tích 6.255m2 gồm các thửa 2717 và 2719. Phía bên phải đoạn rạch là phần đất của ông Nguyễn Văn Dệ với diện tích 2.600m2 thuộc thửa 2724; ông Nguyễn Văn Bạn (con ông Dệ) sử dụng diện tích 2.637m2 thuộc thửa 2723 và thửa 2722 (có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Trợi chuyển nhượng lại cho ông Bạn).

Năm 2006, ông Bạn đào ao trên phần đất của cha là ông Dệ và phần đất của ông để nuôi cá, đồng thời phá bỏ số lá dừa nước cặp rạch để đắp đê đặt cống thoát nước ra rạch, lúc này bà Trần Thị Diễn (con ông Tám) phát sinh tranh chấp cho rằng đoạn rạch trên và số lá dừa nước hai bên đoạn rạch nằm trong phần đất của ông Tám (cha bà Diễm) nhận sang nhượng lại của ông Thạnh vào năm 1990; ông Bạn đào ao lấn chiếm đất và đặt cống thoát nước gây xói lở đất của gia đình bà.

Ngày 11 tháng 12 năm 2006, Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh có văn bản số 91/VBTL-UB trả lời đơn khiếu nại của bà Diễn có nội dung: việc đào ao của ông Bạn không làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình bà Diễn; việc gia đình bà Diễn bao chiếm đất rạch để sử dụng là vi phạm pháp luật. Bà Diễn tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh phú ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND bác nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn. Bà Diễn  tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.      

 Nhận xét, kết luận:

Đoạn rạch ông Bích chảy ra sông Cổ Chiên là rạch tự nhiên và đã hình thành từ trước năm 1975. Việc bà Trần Thị Diễn cho rằng đoạn rạch này nằm trong phần đất của ông Trần Văn Thạnh sang nhượng lại cho ông Trần Văn Tám vào năm 1990 là không có căn cứ.

Do vậy, việc bà Diễn khiếu nại cho rằng gia đình ông Bạn đào ao nuôi cá lấn chiếm phần đất rạch của gia đình bà là không có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diễn, cư ngụ tại số 10/2 ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Công nhận Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao Quyết định này đến bà Trần Thị Diễn và ông Nguyễn Văn Bạn trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Bạn, bà Trần Thị Diễn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Trần Thuỳ Dương, cư ngụ số 543B1, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Trần Thuỳ Dương, cư ngụ số 543B1, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
<a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20Nguyen%20Tran%20Thuy%20Duong,%20TPBT.pdf">Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Trần Thuỳ Dương, cư ngụ số 543B1, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre</a>
4/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre
&nbsp;
11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Trí, cư ngụ ấp 6,  xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Trí, cư ngụ ấp 6,  xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<br />

4/28/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đời, địa chỉ tổ  14, ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đời, địa chỉ tổ  14, ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách
&nbsp;
8/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Kim Cúc, địa chỉ  số 8C, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phạm Kim Cúc, địa chỉ  số 8C, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Lý Quốc Phú, địa chỉ số 107/29 ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Lý Quốc Phú, địa chỉ số 107/29 ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ ấp  Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ ấp  Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam
&nbsp;
1/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Phạm Thị Xê, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Phạm Thị Xê, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành

<br />


12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm cư ngụ tại số 40D, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm cư ngụ tại số 40D, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;191 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm<br />
cư ngụ tại số 40D, khu phố Mỹ Tân, phường 7,<br />
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">&nbsp;</font></b><font size="2">Căn
cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm đối với </font>
<font size="2">Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Uỷ
ban nhân dân thành phố Bến Tre; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
tại Tờ trình số: 68 /TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm
2010.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1997, bà Cao Thị Thanh Tâm có chuyển nhượng của bà
Nguyễn Thị Năm diện tích 1.500m2 đất (nguồn gốc đất do tập đoàn khoán
cho vợ chồng ông Vận, bà Năm), Hợp đồng chuyển nhượng đất có Uỷ ban nhân
dân phường 7, thị xã Bến Tre xác nhận. Khi Bà Tâm nhận đất không đo diện
tích cụ thể.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1998, thị xã Bến Tre tổ chức đo đạc, phần đất của bà
Tâm chuyển nhượng có diện tích 1.193 m<sup>2</sup> thuộc thửa 39, tờ bản
đồ số 9, phường 7, thị xã Bến Tre. Năm 2002, bà Tâm làm thủ tục kê khai
đăng ký và được Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất vào ngày 09 tháng 6 năm 2003 với diện tích 1.193 m<sup>2</sup>,
bao gồm: 30 m<sup>2</sup> đất thổ cư và 1.163 m<sup>2</sup> đất <sup>&nbsp;</sup>vườn.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2003, Bà Tâm chuyển nhượng cho bà Lê Thị Kim Sa diện
tích 96,9 m<sup>2</sup> đất vườn, diện tích 1.096,1 m<sup>2</sup> đất
còn lại bà Tâm tiếp tục sử dụng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2007, thực hiện Dự án xây dựng công trình Trụ sở Công
an tỉnh Bến Tre, phần đất của bà Tâm bị thu hồi giải tỏa diện tích 219,2
m<sup>2</sup>; bà Tâm còn sử dụng diện tích 876,2 m<sup>2</sup>.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Phần đất mà bà Tâm chuyển nhượng trước đây có cạnh hướng
Đông và hướng Nam giáp với 02 đoạn kênh thoát nước, sau khi &nbsp;xây dựng Dự
án công trình Trụ sở Công an tỉnh, 02 con kênh này không còn thoát nước,
bà Tâm tự san lắp đoạn kênh ở hướng Đông để sử dụng, sau đó bà Tâm&nbsp;gửi
đơn đến Uỷ ban nhân dân phường 7 xin giao phần đất thuộc 02 đoạn kênh
nói trên (có diện tích khoảng 200 m<sup>2</sup>) để gia đình bà sử dụng
và yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất. Vì bà cho
rằng phần đất 02 đoạn kênh này nằm trong diện tích 1.500 m<sup>2</sup>
mà bà đã mua của bà Năm trước đây. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 02 tháng 4 năm 2009, Uỷ ban nhân dân phường 7 có
công văn số 08/UBND-ĐĐ trả lời không giải quyết đơn xin giao đất của bà
Cao Thị Thanh Tâm. Bà Tâm tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 07 tháng 12 năm 2009, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến
Tre ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND không công nhận nội dung khiếu nại
của bà Cao Thị Thanh Tâm. Bà Tâm tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân
tỉnh.</font><b><i><span style="color: black;"><font size="2">&nbsp;</font>
</span></i></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">&nbsp;Nhận xét, kết luận:</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1997, bà Cao Thị Thanh Tâm có chuyển nhượng của bà
Nguyễn Thị Năm 1.500m2 đất, lúc chuyển nhượng không có đo đạc để xác
định diện tích cụ thể. Năm 1998 sau khi đo đạc, phần đất này có diện
tích thực tế là 1.193m2, năm 2002 bà Tâm gửi đơn đăng ký diện tích
1.193m2 đất trên và được Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là Thành
phố Bến Tre) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003 với diện
tích 1.193 m<sup>2</sup>. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Tiếp giáp với phần đất của bà Tâm quản lý có 02 đoạn kênh
thoát nước công cộng, đoạn kênh giáp với hướng Đông có từ trước năm 1975
và đoạn kênh tiếp giáp hướng Nam đã hình thành thời điểm thành lập tập
đoàn sản xuất (khoảng năm 1982-1983). </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Việc Bà Tâm khiếu nại yêu cầu giao phần đất 02 đoạn kênh nói trên cho
gia đình bà sử dụng, vì cho rằng phần đất kênh này nằm trong diện tích
đất của bà Năm đã chuyển nhượng cho bà trước đây là không có cơ sở.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;</font></b><span style="color: black;"><font size="2">Từ
những cơ sở nêu trên,</font></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoSubtitle">
<span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; font-style: normal;">&nbsp;</span><b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Điều 1.</font></b><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">Không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm (cư ngụ số 40D khu phố
Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre).</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm
2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre. </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến bà Cao
Thị Thanh Tâm trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để
thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân phường 7 (thành phố Bến Tre), bà Cao Thị Thanh Tâm và các
cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 191 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 27
 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm
cư ngụ tại số 40D, khu phố Mỹ Tân, phường 7,
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

          Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm đối với Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 68 /TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2010.                 

Kết quả thẩm tra xác minh:

Năm 1997, bà Cao Thị Thanh Tâm có chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Năm diện tích 1.500m2 đất (nguồn gốc đất do tập đoàn khoán cho vợ chồng ông Vận, bà Năm), Hợp đồng chuyển nhượng đất có Uỷ ban nhân dân phường 7, thị xã Bến Tre xác nhận. Khi Bà Tâm nhận đất không đo diện tích cụ thể.

Năm 1998, thị xã Bến Tre tổ chức đo đạc, phần đất của bà Tâm chuyển nhượng có diện tích 1.193 m2 thuộc thửa 39, tờ bản đồ số 9, phường 7, thị xã Bến Tre. Năm 2002, bà Tâm làm thủ tục kê khai đăng ký và được Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 09 tháng 6 năm 2003 với diện tích 1.193 m2, bao gồm: 30 m2 đất thổ cư và 1.163 m2 đất  vườn.

Năm 2003, Bà Tâm chuyển nhượng cho bà Lê Thị Kim Sa diện tích 96,9 m2 đất vườn, diện tích 1.096,1 m2 đất còn lại bà Tâm tiếp tục sử dụng.

Năm 2007, thực hiện Dự án xây dựng công trình Trụ sở Công an tỉnh Bến Tre, phần đất của bà Tâm bị thu hồi giải tỏa diện tích 219,2 m2; bà Tâm còn sử dụng diện tích 876,2 m2.

Phần đất mà bà Tâm chuyển nhượng trước đây có cạnh hướng Đông và hướng Nam giáp với 02 đoạn kênh thoát nước, sau khi  xây dựng Dự án công trình Trụ sở Công an tỉnh, 02 con kênh này không còn thoát nước, bà Tâm tự san lắp đoạn kênh ở hướng Đông để sử dụng, sau đó bà Tâm gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân phường 7 xin giao phần đất thuộc 02 đoạn kênh nói trên (có diện tích khoảng 200 m2) để gia đình bà sử dụng và yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất. Vì bà cho rằng phần đất 02 đoạn kênh này nằm trong diện tích 1.500 m2 mà bà đã mua của bà Năm trước đây.

Ngày 02 tháng 4 năm 2009, Uỷ ban nhân dân phường 7 có công văn số 08/UBND-ĐĐ trả lời không giải quyết đơn xin giao đất của bà Cao Thị Thanh Tâm. Bà Tâm tiếp tục khiếu nại.

Ngày 07 tháng 12 năm 2009, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND không công nhận nội dung khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm. Bà Tâm tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 Nhận xét, kết luận:

Năm 1997, bà Cao Thị Thanh Tâm có chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Năm 1.500m2 đất, lúc chuyển nhượng không có đo đạc để xác định diện tích cụ thể. Năm 1998 sau khi đo đạc, phần đất này có diện tích thực tế là 1.193m2, năm 2002 bà Tâm gửi đơn đăng ký diện tích 1.193m2 đất trên và được Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003 với diện tích 1.193 m2.

Tiếp giáp với phần đất của bà Tâm quản lý có 02 đoạn kênh thoát nước công cộng, đoạn kênh giáp với hướng Đông có từ trước năm 1975 và đoạn kênh tiếp giáp hướng Nam đã hình thành thời điểm thành lập tập đoàn sản xuất (khoảng năm 1982-1983).

          Việc Bà Tâm khiếu nại yêu cầu giao phần đất 02 đoạn kênh nói trên cho gia đình bà sử dụng, vì cho rằng phần đất kênh này nằm trong diện tích đất của bà Năm đã chuyển nhượng cho bà trước đây là không có cơ sở.

 Từ những cơ sở nêu trên,

 QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Tâm (cư ngụ số 40D khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre).

- Công nhận Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố, trao Quyết định này đến bà Cao Thị Thanh Tâm trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường 7 (thành phố Bến Tre), bà Cao Thị Thanh Tâm và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thành,  địa chỉ ấp 4, xã Tân Thạch, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thành,  địa chỉ ấp 4, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của bà Lưu Ngọc Chi - Trụ trì Chùa Quan Âm, địa chỉ số 36D ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của bà Lưu Ngọc Chi - Trụ trì Chùa Quan Âm, địa chỉ số 36D ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Luyến,  địa chỉ số 192, ấp Hưng Phú B, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm  Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Luyến,  địa chỉ số 192, ấp Hưng Phú B, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm 
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Sết, địa chỉ  Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ Thạnh Phú, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Sết, địa chỉ  Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Phạm Thị Nguyệt Châu  và 02 hộ dân, địa chỉ  số 114/1  ấp Thạnh Hoà A,  thị  trấn Thạnh Phú, huyện ThạThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Phạm Thị Nguyệt Châu  và 02 hộ dân, địa chỉ  số 114/1  ấp Thạnh Hoà A,  thị  trấn Thạnh Phú, huyện Thạ
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Phan Văn Nữa, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Phan Văn Nữa, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhãn, địa chỉ  số 351, tổ 17, ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nhãn, địa chỉ  số 351, tổ 17, ấp 4, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Vũ Văn Chiêu, địa chỉ số 6/3 đường số 6, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí MinhThông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Vũ Văn Chiêu, địa chỉ số 6/3 đường số 6, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
10/8/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre


<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8163
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;27 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.</font></font> <br /></p><font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả
tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).</font></font></p>
<font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty
TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem
xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả
về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.</font></font> <br /></p><font face="Arial"></font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát
nước Bến Tre để được trả lời./.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font></font><font size="2" face="Arial">Bà Nguyễn Ngọc Huệ</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8163 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  27   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.

Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để được trả lời./.

 Nơi nhận:
- Bà Nguyễn Ngọc Huệ;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer