Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Lịch tiếp dân
Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân ngày 08/9/2017  
 
Đối thoại của UBND tỉnh với công dân tháng 8 năm 2017 
 
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017 
 
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại ngày 30/11/2016 
 
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 13/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 06/7/2016 Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
Ngày tiếp: 23/4/2015 Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới,  xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới,  xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: </font><span style="color: black;"><font size="2">2242 /QĐ-UBND</font></span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 18&nbsp; tháng&nbsp; 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left"><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">
QUYẾT ĐỊNH </font></b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">
<br />
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới,<br />
&nbsp;xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></h3>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001
của Thủ tướng Chính phủ;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu đối với Quyết định số
59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 738 /TTr
- ĐCT ngày 01 tháng 9 năm 2009. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết qủa thẩm tra, xác minh:</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Theo đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu trình bày: trước đây
hộ gia đình ông có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích
48.500 m2 đất ruộng, tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri. </font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Kết qủa thẩm tra xác minh cho thấy: Trước đây ông Lê Văn
Trưởng (cha ông Gu) có quản lý diện tích 48.500 m2 đất ruộng, gồm 03
phần như sau:</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">- Phần diện tích 20.000 m2 đất ruộng thuộc Sở Láng xã Mỹ
Hòa, của ông Lê Văn Tưởng mua lại vào năm 1969. Trước năm 1975, vùng đất
này là khu căn cứ kháng chiến của cách mạng, nên đất bỏ hoang. Sau năm
1975, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa (nay là xã Mỹ Chánh và xã Mỹ Hòa)
cho một số hộ dân vào khai hoang để sản xuất, trong đó có ông Nguyễn
Trung Nguyên khai phá quản lý canh tác diện tích 20.000 m2 đất trên &nbsp;và
đến năm 1983 đưa vào tập đoàn sản xuất.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">- Phần diện tích 8.500 m2 đất ruộng thuộc Sở Cà Dăm, có
nguồn gốc&nbsp; của địa chủ, ông Lê Văn Trưởng thuê canh tác đến khi đưa vào
tập đoàn sản xuất.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">- Diện tích 20.000 m2 đất ruộng thuộc Sở Láng Xúc, gốc
đất của địa chủ, ông Trưởng thuê canh tác. Sau đó ông Trưởng để cho con
là ông Lê Văn Gu canh tác diện tích khoảng 10.000 m2 và ông Gu canh tác
đến khi đưa vào tập đoàn sản xuất.</font></p>
<p style="margin-bottom: 4pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Như vậy, trước năm 1975, ông Lê Văn Trưởng (cha ông Gu)
chỉ trực tiếp quản lý canh tác diện tích 28.500m2 đất ruộng, có nguồn
gốc thuê của địa chủ. Sau đó ông Trưởng cho ông Gu canh tác khoảng
10.000m2. Năm 1983, thực hiện chủ trương cải tạo nông nghiệp, hộ gia
đình ông Gu đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 10.000 m2 đất trên. Năm
1990, tập đoàn sản xuất chuyển sang hình thức khoán đất đến hộ gia đình
sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Tại thời điểm này, hộ ông
Lê Văn Gu có 10 nhân khẩu, được tập đoàn sản xuất giao khoán diện tích
11.600 m2 (diện tích nhận thực tế là 13.888). &nbsp;</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 2003, ông Gu gởi đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết
giao thêm đất sản xuất, do trước đây nhận thiếu định suất khoán và giải
quyết phần đất của ông Trưởng đưa vào tập đoàn sản xuất còn thừa.</font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoBodyText"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">Xét hoàn cảnh gia đình
ông Lê Văn Gu thực tế có khó khăn, thiếu đất sản xuất, năm 2005, Uỷ ban
nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cấp thêm cho hộ ông Gu diện tích
3.179m2 đất ruộng theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm
2005, đồng thời bác nội đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu đòi lại diện
tích đất thừa của ông Lê Văn Trưởng trước đây đưa vào tập đoàn sản xuất.
Ông Gu tiếp tục đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu giải
quyết giao thêm cho đủ 5.000 m2.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1983, hộ gia đình ông Lê Văn Gu canh tác và đưa vào
tập đoàn sản xuất diện tích 10.000 m2 đất ruộng. Năm 1990 tập đoàn sản
xuất giao khoán lại cho hộ ông Gu diện tích 13.888 m2 (theo đo đạc thực
tế), thừa 3.888 m2 so với diện tích đất của ông Gu đưa vào tập đoàn sản
xuất. Năm 2005, xét hoàn cảnh gia đình ông Gu thực sự có khó khăn, Ủy
ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cấp cho hộ ông Gu diện tích
3.179m2, là đã có xem xét.</font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Việc ông Gu khiếu nại yêu cầu giải quyết giao trả phần
diện tích đất thừa của ông Lê Văn Trưởng đưa vào tập đoàn là không đúng
theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của
Thủ tướng Chính phủ và Phương án 614 ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bến Tre, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở và căn cứ trên,</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 4pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 1. </font></b><font size="2">Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa,
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;- Công nhận Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01
năm 2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Lê
Văn Gu trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành. </font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân xã Mỹ Hòa, ông Lê Văn Gu và các cá nhân khác có liên quan
căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);<br />
- Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2242 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  18  tháng  9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới,
 xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                   Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu đối với Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 738 /TTr - ĐCT ngày 01 tháng 9 năm 2009.

Kết qủa thẩm tra, xác minh:

Theo đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu trình bày: trước đây hộ gia đình ông có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 48.500 m2 đất ruộng, tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri.

Kết qủa thẩm tra xác minh cho thấy: Trước đây ông Lê Văn Trưởng (cha ông Gu) có quản lý diện tích 48.500 m2 đất ruộng, gồm 03 phần như sau:

- Phần diện tích 20.000 m2 đất ruộng thuộc Sở Láng xã Mỹ Hòa, của ông Lê Văn Tưởng mua lại vào năm 1969. Trước năm 1975, vùng đất này là khu căn cứ kháng chiến của cách mạng, nên đất bỏ hoang. Sau năm 1975, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa (nay là xã Mỹ Chánh và xã Mỹ Hòa) cho một số hộ dân vào khai hoang để sản xuất, trong đó có ông Nguyễn Trung Nguyên khai phá quản lý canh tác diện tích 20.000 m2 đất trên  và đến năm 1983 đưa vào tập đoàn sản xuất.

- Phần diện tích 8.500 m2 đất ruộng thuộc Sở Cà Dăm, có nguồn gốc  của địa chủ, ông Lê Văn Trưởng thuê canh tác đến khi đưa vào tập đoàn sản xuất.

- Diện tích 20.000 m2 đất ruộng thuộc Sở Láng Xúc, gốc đất của địa chủ, ông Trưởng thuê canh tác. Sau đó ông Trưởng để cho con là ông Lê Văn Gu canh tác diện tích khoảng 10.000 m2 và ông Gu canh tác đến khi đưa vào tập đoàn sản xuất.

Như vậy, trước năm 1975, ông Lê Văn Trưởng (cha ông Gu) chỉ trực tiếp quản lý canh tác diện tích 28.500m2 đất ruộng, có nguồn gốc thuê của địa chủ. Sau đó ông Trưởng cho ông Gu canh tác khoảng 10.000m2. Năm 1983, thực hiện chủ trương cải tạo nông nghiệp, hộ gia đình ông Gu đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 10.000 m2 đất trên. Năm 1990, tập đoàn sản xuất chuyển sang hình thức khoán đất đến hộ gia đình sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Tại thời điểm này, hộ ông Lê Văn Gu có 10 nhân khẩu, được tập đoàn sản xuất giao khoán diện tích 11.600 m2 (diện tích nhận thực tế là 13.888).  

Năm 2003, ông Gu gởi đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết giao thêm đất sản xuất, do trước đây nhận thiếu định suất khoán và giải quyết phần đất của ông Trưởng đưa vào tập đoàn sản xuất còn thừa.

Xét hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Gu thực tế có khó khăn, thiếu đất sản xuất, năm 2005, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cấp thêm cho hộ ông Gu diện tích 3.179m2 đất ruộng theo quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2005, đồng thời bác nội đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu đòi lại diện tích đất thừa của ông Lê Văn Trưởng trước đây đưa vào tập đoàn sản xuất. Ông Gu tiếp tục đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu giải quyết giao thêm cho đủ 5.000 m2.

Nhận xét - kết luận:

Năm 1983, hộ gia đình ông Lê Văn Gu canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 10.000 m2 đất ruộng. Năm 1990 tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho hộ ông Gu diện tích 13.888 m2 (theo đo đạc thực tế), thừa 3.888 m2 so với diện tích đất của ông Gu đưa vào tập đoàn sản xuất. Năm 2005, xét hoàn cảnh gia đình ông Gu thực sự có khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cấp cho hộ ông Gu diện tích 3.179m2, là đã có xem xét.

Việc ông Gu khiếu nại yêu cầu giải quyết giao trả phần diện tích đất thừa của ông Lê Văn Trưởng đưa vào tập đoàn là không đúng theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án 614 ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ những cơ sở và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Văn Gu, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 - Công nhận Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Lê Văn Gu trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hòa, ông Lê Văn Gu và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

9/23/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017

Ngày tiếp: 10/5/2017
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.
Trình tự tiếp như sau:
1. Ông Trần Văn Chưởng, Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 5293/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, về việc giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Chưởng yêu cầu bồi thường đất, cây trồng  (thuộc công trình Khu Hành chính xã Hưng Khánh Trung B).
2. Bà Lê Thị Phấn, ấp Giồng Trôm,  xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất TĐSX của bà Lê Thị Phấn.
3. Ông Huỳnh Hữu Toàn, số 93 Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nội dung: Khiếu nại đòi lại đất Nhà nước quản lý ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
4. Ông Nguyễn Văn Na, ấp 12, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 668/ QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Na, yêu cầu tính bổ sung phần thửa đất số 83 từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thuộc công trình đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông./.
5/10/2017 6:00 AMĐã ban hành
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
</font><font size="2">Số:&nbsp; 2686&nbsp; /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 12&nbsp; tháng&nbsp; 11&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h2>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe,<br />
ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 và sửa đổi bổ sung
năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe đối với
quyết định số 1350/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo báo cáo số 922/BC-TT &nbsp;ngày 04 tháng 11 năm 2009 của
Thanh tra tỉnh.&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;Kết quả thẩm tra xác minh: </font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Diện tích 129m2 đất thổ cư (đã trừ lộ giới và hành
lang bảo vệ đê) mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe có
nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng của ông
Xe khoảng 4.000m2 đất tại khu vực này để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986,
sau khi công trình hoàn thành, do công trình sử dụng đất còn thừa nên
những hộ có đất bị thu hồi đều trở về khôi phục phần đất còn lại để sử
dụng, ông Xe cũng trở về khôi phục lại phần đất cũ. Sau khi khôi phục
xong, ông Xe lần lượt cho các ông Công Khanh, ông Mểnh mướn để chạy xe
và mở tiệm sạt bình. Khi các hộ trên di dời đi nơi khác, khoảng năm 1993
bà Trân Thị Mến đến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy (lúc này
ông Nguyễn Văn Be là con ông Xe đã thôi bà Mến và bà Mến cũng đã có
chồng khác). Sau thời gian mua bán dừa cạy, do thua lỗ nên bà Mến cùng
chồng bỏ đi nơi khác sinh sống. Sau khi bà Mến bỏ đi, nhà hư dột nên ông
Xe tháo dỡ và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để
mua bán đến nay.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Năm 2000, bà Mến trở về tranh chấp và cho rằng phần đất
này ông Xe đã cho bà từ năm 1976. Sau nhiều lần hòa giải không thành,
ngày 06/9/2006 Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND
với nội dung: Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe phải
giao lại đất; Bà Mến khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Ngày 17/7/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định
số 1350/QĐ-UBND với nội dung: Công nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị
Mến; Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư
thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày
(nay là huyện Mỏ Cày Nam). Với lý do cho rằng: Phần đất đang tranh chấp
có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe đã cho bà Trần Thị Mến và sau khi
công trình Cống đập Vàm đồn hoàn thành, bà Mến tự về khôi phục lại đất
củ để cất nhà ở. Kết luận trên là không đúng với thực tế nên ông Xe
khiếu nại quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">Nhận xét Kết luận:</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Diện tích 129m2 đất thổ cư mà bà Trần Thị Mến tranh chấp
với ông Nguyễn Văn Xe nằm trong diện tích 4.000m2 đất có nguồn gốc của
ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng toàn bộ diện tích đất
trên để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành,
ông Xe về khôi phục phần đất còn lại và cho người khác thuê. Khi các hộ
thuê di dời đi nơi khác, bà Trần Thị Mến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua
bán dừa cạy. Do mua bán thua lỗ nên bà Mến cùng chồng đi nơi khác sinh
sống, ông Xe quản lý phần đất trên và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều
tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay. </font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Việc bà Trần Thị Mến cho rằng ông Xe đã cho Bà phần đất
trên là không có cơ sở. Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích
129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ,
huyện Mỏ Cày Nam. Vì cho rằng bà Mến tự về khôi phục để cất nhà ở là
chưa đúng với thực tế. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp; Từ những cơ sở trên; </font></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoBodyText"><b>
<font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><b><font size="2">&nbsp;
Điều 1.</font></b><font size="2"> Công nhận nội dung đơn khiếu nại của
ông Nguyễn Văn Xe, cư ngụ tại ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam
đối với quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp; - Hủy
bỏ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp; -
Công nhận nội dung quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Ủy ban
nhân dân huyện Mỏ Cày về việc Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông
Nguyễn Văn Xe giao lại đất.</font></p>
<p style="margin-left: 18pt; text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">&nbsp; - Giữ y hiện trạng sử dụng 129m2 đất thổ cư thuộc một
phần thửa 2011-1, tờ bản 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam cho ông Nguyễn
Văn Triều.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">&nbsp;Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố, tống đạt quyết định nầy
đến ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều và bà Trần Thi Mến trong
thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">&nbsp;Điều 3. </font></b><font size="2">Các ông (bà): Chánh
văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Hương Mỹ, ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều, bà Trần
Thị Mến và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp;Quyết
định này là Quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Như điều 3; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
-Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
-TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
-UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
-NCNC,TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;<br />
-Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số:  2686  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  12  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe,
ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 và sửa đổi bổ sung năm 2005;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe đối với quyết định số 1350/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Theo báo cáo số 922/BC-TT  ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thanh tra tỉnh.  

 Kết quả thẩm tra xác minh:

   Diện tích 129m2 đất thổ cư (đã trừ lộ giới và hành lang bảo vệ đê) mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng của ông Xe khoảng 4.000m2 đất tại khu vực này để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành, do công trình sử dụng đất còn thừa nên những hộ có đất bị thu hồi đều trở về khôi phục phần đất còn lại để sử dụng, ông Xe cũng trở về khôi phục lại phần đất cũ. Sau khi khôi phục xong, ông Xe lần lượt cho các ông Công Khanh, ông Mểnh mướn để chạy xe và mở tiệm sạt bình. Khi các hộ trên di dời đi nơi khác, khoảng năm 1993 bà Trân Thị Mến đến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy (lúc này ông Nguyễn Văn Be là con ông Xe đã thôi bà Mến và bà Mến cũng đã có chồng khác). Sau thời gian mua bán dừa cạy, do thua lỗ nên bà Mến cùng chồng bỏ đi nơi khác sinh sống. Sau khi bà Mến bỏ đi, nhà hư dột nên ông Xe tháo dỡ và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay.

Năm 2000, bà Mến trở về tranh chấp và cho rằng phần đất này ông Xe đã cho bà từ năm 1976. Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày 06/9/2006 Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND với nội dung: Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe phải giao lại đất; Bà Mến khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 17/7/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1350/QĐ-UBND với nội dung: Công nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mến; Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam). Với lý do cho rằng: Phần đất đang tranh chấp có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe đã cho bà Trần Thị Mến và sau khi công trình Cống đập Vàm đồn hoàn thành, bà Mến tự về khôi phục lại đất củ để cất nhà ở. Kết luận trên là không đúng với thực tế nên ông Xe khiếu nại quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.

Nhận xét Kết luận:

Diện tích 129m2 đất thổ cư mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe nằm trong diện tích 4.000m2 đất có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng toàn bộ diện tích đất trên để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành, ông Xe về khôi phục phần đất còn lại và cho người khác thuê. Khi các hộ thuê di dời đi nơi khác, bà Trần Thị Mến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy. Do mua bán thua lỗ nên bà Mến cùng chồng đi nơi khác sinh sống, ông Xe quản lý phần đất trên và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay.

Việc bà Trần Thị Mến cho rằng ông Xe đã cho Bà phần đất trên là không có cơ sở. Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. Vì cho rằng bà Mến tự về khôi phục để cất nhà ở là chưa đúng với thực tế.

  Từ những cơ sở trên;

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, cư ngụ tại ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam đối với quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Hủy bỏ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân tỉnh.

  - Công nhận nội dung quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày về việc Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe giao lại đất.

  - Giữ y hiện trạng sử dụng 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam cho ông Nguyễn Văn Triều.

 Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố, tống đạt quyết định nầy đến ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều và bà Trần Thi Mến trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Mỹ, ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều, bà Trần Thị Mến và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này là Quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
-Như điều 3;      
-Thanh tra Chính phủ (để b/c);
-Bộ TN&MT (để b/c);
-TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);   
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
-UBMTTQ tỉnh (để biết);
-NCNC,TD/VPUBND tỉnh;  
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

12/1/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Tươi, cư ngụ tại số 33,  đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Tươi, cư ngụ tại số 33,  đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202901%20Cao%20Thi%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc, cư ngụ ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cúc, cư ngụ ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD 2128 Nguyen Thi Cuc.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

10/7/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Nhung, cư ngụ ấp Gia Khánh xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Nhung, cư ngụ ấp Gia Khánh xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/QD/QD%201035%20Doan%20Thi%20Nhung.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>

6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Huy Chương, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Huy Chương, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202611%20Nguyen%20Huy%20Chuong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Phong, cư ngụ số 30/4, Lãnh Binh Thăng, khu phố 3, phường 3, thành phố Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Phong, cư ngụ số 30/4, Lãnh Binh Thăng, khu phố 3, phường 3, thành phố Bến Tre
&nbsp;
11/27/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202609%20Nguyen%20Ngoc%20Ha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Huệ, địa  chỉ Ban Khánh  tiết đình Tân Phước, ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng  TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Huệ, địa  chỉ Ban Khánh  tiết đình Tân Phước, ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng  Trôm
<br />

5/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc, cư ngụ ấp 3, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc, cư ngụ ấp 3, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<br />

5/26/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Hữu Chí, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Hữu Chí, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/QD/QD%201037%20Huynh%20Huu%20Chi.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>


6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thong báo về việc  xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Văn Đời, địa chỉ ấp 5, xã An Khánh, huyện Châu ThànhThong báo về việc  xử lý đơn khiếu nại của ông Võ Văn Đời, địa chỉ ấp 5, xã An Khánh, huyện Châu Thành
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,  địa chỉ ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,  địa chỉ ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam
<br />

5/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trinh, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<br />

7/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Lê Minh Chiểu, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Lê Minh Chiểu, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202616%20Le%20Minh%20Chieu.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Sung, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Sung, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của bà Huỳnh Thị Hằng, địa chỉ tổ 23, ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.Thông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của bà Huỳnh Thị Hằng, địa chỉ tổ 23, ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lý Thanh Hương, địa chỉ số 35/1 ấp 103, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Lý Thanh Hương, địa chỉ số 35/1 ấp 103, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/GBT11/Ly%20Thanh%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông bà Đỗ Thị Kim Mai – Đỗ Văn Hùng, địa chỉ ấp 4, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri. Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông bà Đỗ Thị Kim Mai – Đỗ Văn Hùng, địa chỉ ấp 4, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.

<br />6/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hai, cư ngụ ấp An Thuận,  xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hai, cư ngụ ấp An Thuận,  xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201339%20Nguyen%20Van%20Hai.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/18/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn On, địa chỉ số  751, ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Văn On, địa chỉ số  751, ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam
&nbsp;
8/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên,  cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành,  tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên,  cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành,  tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201216%20Nguyen%20Thi%20Mai%20Duyen.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/2/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé, địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày BắcTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé, địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT27/Le%20Thi%20Be.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/27/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Bùi Văn Hổ, địa chỉ  số 27/3 tổ 5, ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Bùi Văn Hổ, địa chỉ  số 27/3 tổ 5, ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú
<br />

7/11/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên, địa chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên, địa chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT9/Nguyen%20Thi%20Mai%20Duyen.pdf">Xem file đính kèm!</a><br />
</div>
4/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bảy, địa chỉ ấp 6, xã Tân Xuân, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bảy, địa chỉ ấp 6, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT9/Le%20Thi%20Bay.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ số 175A, đường Trương Định, khu phố 1, phường 5, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ số 175A, đường Trương Định, khu phố 1, phường 5, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT8/Nguyen%20Thi%20Nam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tươi, địa chỉ ấp 4, xã Châu Bình, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tươi, địa chỉ ấp 4, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT8/Dang%20Thi%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer