Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Lịch tiếp dân
Giấy mời số 171/GM-VPUBND ngày 06/5/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Giấy mời số 131/GM-VPUBND ngày 12/4/2019 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân  
 
Giấy mời số 346/GM-VPUBND ngày 22/11/2018 của VPUBND tỉnh về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 270/GM-VPUBND ngày 14/9/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 173/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân. 
 
Giấy mời số 132/GM-VPUBND ngày 14/5/2018 tỉnh V/v tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân 
 
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân ngày 08/9/2017  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sanh, địa  chỉ ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sanh, địa  chỉ ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri
 
5/14/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cẩn, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cẩn, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

<br />
11/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,  địa chỉ ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,  địa chỉ ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam
<br />

5/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2).

Xem nội dung chi tiết: TB_18_UBND_20190122081644631630.pdf

1/23/2019 9:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đẹp, địa chỉ số 284, ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đẹp, địa chỉ số 284, ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 5250
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Thị Đẹp, địa chỉ số 284, ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ,
huyện Mỏ Cày Nam.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 1929/QĐ-UBND
ngày 20/10/2006 của UBND huyện Mỏ Cày, về việc giải quyết đất tập
đoàn sản xuất.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font size="2" face="Arial">Bà Nguyễn Thị Đẹp;<br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 5250 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    12   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Đẹp, địa chỉ số 284, ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam.

 

Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND huyện Mỏ Cày, về việc giải quyết đất tập đoàn sản xuất.

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bà Nguyễn Thị Đẹp;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/20/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8136
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="text-align: left; text-indent: 45pt; line-height: 110%; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 45pt; line-height: 110%; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung yêu cầu thi hành bản án dân sự phúc thẩm số
472/2008/DS-PT ngày 28/8/2008 của Toà án nhân dân tỉnh.</font></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 45.1pt; line-height: 110%; text-align: left;" class="MsoBodyTextIndent3">
<span style="line-height: 110%; font-family: Arial;"><font size="2">
Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cơ quan Thi hành án
tỉnh Bến Tre để nơi đây xem xét giải quyết theo thẩm quyền.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 45.1pt; line-height: 110%; text-align: left;" class="MsoBodyTextIndent3">
<span style="line-height: 110%; font-family: Arial;"><font size="2">
Đề nghị bà liên hệ đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để biết kết
quả giải quyết./.</font></span></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font size="2" face="Arial">Bà Lê Thị Như;<br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8136 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Như, địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.

 

Nội dung yêu cầu thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 472/2008/DS-PT ngày 28/8/2008 của Toà án nhân dân tỉnh.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để nơi đây xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị bà liên hệ đến Cơ quan Thi hành án tỉnh Bến Tre để biết kết quả giải quyết./.

 Nơi nhận:
-  Bà Lê Thị Như;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/20/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;200/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b><span style="color: black; font-weight: bold;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Q</font></span><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">UYẾT ĐỊNH</font></h3><h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">Về việc giải quyết
khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</font></h3>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc
xin lại 750m<sup>2</sup> đất do nhà nước quản lý;</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Theo đề
nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 /
TTr-STNMT ngày 11 tháng&nbsp; 01 &nbsp;năm 2010,&nbsp; </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả
thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Diện tích
750m<sup>2 </sup>đất, bao gồm: 250m<sup>2</sup> đất ao và 500m2 đất sân
phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ
bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong &nbsp;diện tích
5.496,0m<sup>2</sup> đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động &nbsp;xã hội huyện
Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính
quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm
1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của
huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất
trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là
Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay. </font>
</p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1990,
ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh
xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện
tích 750m<sup>2 </sup>, với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông
Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng
trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1991
Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của
huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và
đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn
bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 2009
ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6
năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả
lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp
tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m<sup>2</sup>
đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào
năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng
xét hỏi&nbsp; và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần
đất trên.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Ngày 24 tháng 12 năm 2009,
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam
(nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây
ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về, &nbsp;hiện ông Về
đang quản lý sử dụng; diện tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi mượn để
làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm
trong diện tích 1.958,2m<sup>2</sup> đất&nbsp; ông Về đã kê khai đăng ký vào
năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng
diện tích khoảng 250m<sup>2</sup> đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi
lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Trước đây Trại tạm giam Công an
huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất
ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân
phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di
dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử
dụng đến nay.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Theo đo đạc năm 1998 phần diện
tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích
1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Riêng phần diện tích đất ao nằm
phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý,
trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm
trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn
Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Việc ông Về khiếu nại đòi lại
750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì
cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của
Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T<span lang="VI">ừ
những cơ sở nêu trên</span>, </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm 6pt 144pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">QUYẾT ĐỊNH</font></b><font size="2">:</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 1</font><span style="color: black;"><font size="2">.</font></span></b><span style="color: red;"><font size="2">&nbsp;</font></span><span style="color: black;"><font size="2">Không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ </font></span>
<font size="2">số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú<span style="color: black;">
v</span></font><span style="color: black;"><font size="2">ề việc đòi lại
diện tích 750m<sup>2</sup> đất<b>&nbsp;</b>hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội
huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">- <b>Lý do:</b> phần diện tích
đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước
đã quản lý năm 1975 đến nay.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 2.</font></span></b><span style="color: black;"><font size="2">
Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao
quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày
ban hành quyết định) để thi hành.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 28.05pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">&nbsp; - N</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ếu
không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét theo thẩm quyền.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 3. </font></span></b>
<font size="2"><span style="color: black;">Các ông (bà): Chánh Văn phòng</span><b><span style="color: red;">&nbsp;</span></b></font><span style="color: black;"><font size="2">Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị
Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông
Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi
hành.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Quy</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 200/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc xin lại 750m2 đất do nhà nước quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 / TTr-STNMT ngày 11 tháng  01  năm 2010, 

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 750m2 đất, bao gồm: 250m2 đất ao và 500m2 đất sân phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong  diện tích 5.496,0m2 đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động  xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay.

 Năm 1990, ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện tích 750m2 , với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.

 Năm 1991 Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Năm 2009 ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m2 đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng xét hỏi  và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần đất trên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam (nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về,  hiện ông Về đang quản lý sử dụng; diện tích 500m2 đất sân phơi mượn để làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất  ông Về đã kê khai đăng ký vào năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng diện tích khoảng 250m2 đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây Trại tạm giam Công an huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử dụng đến nay.

Theo đo đạc năm 1998 phần diện tích 500m2 đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.

Riêng phần diện tích đất ao nằm phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý, trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.

Việc ông Về khiếu nại đòi lại 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.

        Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú về việc đòi lại diện tích 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.

- Lý do: phần diện tích đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước đã quản lý năm 1975 đến nay.

Điều 2. Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

  - Nếu không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quí và 04 hộ  dân, địa chỉ ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 16/9/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Hạng, ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 312/QĐ-SGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Bến Tre, về việc giải quyết bác đơn của ông Lê Văn Hạng khiếu nại việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Hạng.

2. Bà Bùi Thị Sảnh, ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, về việc bác đơn khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 360m2 đất của bà Sảnh.

3. Bà Nguyễn Thị Hèn, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của Hèn liên quan đến việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà./.

9/16/2016 7:55 AMĐã ban hành
Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Bé,  ở phường 7, thị xã Bến Tre.Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Bé,  ở phường 7, thị xã Bến Tre.
&nbsp;
HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 1078 /UBND-TD
V/v trả lời đơn
của
bà Huỳnh Thị Bé,

ở phường 7, thị xã Bến Tre. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2009

   Kính gửi: Bà Huỳnh Thị Bé, cư ngụ số 126C, khu phố 3, phường 7, thị xã Bến Tre

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhận đơn khiếu nại của bà với nội dung cho rằng quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giải quyết vụ tranh chấp đất giữa gia đình bà với bà  Nguyễn Kim Cương, là không đúng pháp luật và không đúng thẩm quyền.

 

Qua kiểm tra xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trả lời bà như sau:

 

- Về nội dung giải quyết : Diện tích 76,6m2 đất đang tranh chấp (theo đo đạc thực tế), thuộc thửa 18, tờ bản đồ số 21, phường 7, thị xã Bến Te, trước đây nằm trong diện tích 0, 1740ha đất vườn thuộc Bằng khoán số 905, tờ bản đồ số 5 xã An Hội (cũ) có nguồn gốc của ông Lê Văn Chánh đăng ký vào năm 1936, và để lại cho con là ông Lê Văn Mãn quản lý. Sau đó, ông Mãn để cho ông Lê Văn Phát (giữa ông Phát và ông Mãn là anh em chú bác ruột) một phần đất để sử dụng (không có giấy tờ, nên không xác định rõ diện tích cụ thể bao nhiêu m2). Sau khi nhận đất, ông Phát và các con sử dụng một phần để cất nhà ở; phần đất còn lại ông Phát cho 04 hộ dân khác thuê cất nhà ở, trong đó có ông Huỳnh Văn Đằng caát moät caên nhaø baèng caây laù ñeå ôû.

 

Năm 1984, ông Đằng thoả thuận bán căn nhà lại cho bà Huỳnh Thị Bé mua để ở với giá là 2.400đồng (không làm giấy tờ). Sau khi bà Bé mua căn nhà của ông Đằng, ngày 03/4/1985 ông Lê Văn Phát làm giấy giao kèo cho bà Bé thuê vĩnh viễn phần đất cuûa căn nhà, với kích thước: chiều dài 14mét, chiều rộng đầu trên 04mét, chiều rộng đầu dưới 07mét. Ngày 15/5/1986, ông Huỳnh Văn Đằng làm giấy bán căn nhà cho bà Huỳnh Thị Bé với diện tích 40m2 (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường 7 và Sở Xây dựng Bến Tre).

 

Ngày 31/5/1987, ông Lê Văn Phát và bà Lê Thị Út (con ông Phát) làm giấy tay nhượng nền nhà cho bà Huỳnh Thị Bé với diện tích 56m2 (ngang 04mét, dài 14mét) và diện tích đất trống bên hong nhà với diện tích 18m2 (ngang 03mét, dài 06mét) tổng diện tích là 74m2, với giá tiền 15 ngàn đồng.

 

Ngày 12/6/1987, ông Lê Văn Phát làm đơn xin chuộc lại đất và ủy quyền cho con là ông Lê Văn Sết nhận sử dụng diện tích đất trên; bà Bé đồng ý cho oâng Phaùt chuộc laïi đất và bà Bé đã nhận lại của ông Sết (con ông Phát) số tiền 15 ngàn đồng. Thực tế trong diện tích đất gia đình ông Phaùt chuộc lại, có phần diện tích đất của căn nhà bà Bé mua của ông Đằng.

 

Năm 1990, bà Bé tháo dở nhà, xây dựng lại nhà tường kiên cố trên nền đất cũ, lúc này ông Lê Văn Sết và bà Nguyễn Kim Cương (vợ ông Sết) ngăn cản tranh chấp, không cho bà Bé xây cất nhà.

 

Theo nội dung biên bản hoà giải của Thanh tra thị xã Bến Tre ngày 30/01/1991, bà Bé thừa nhận phần đất bà đang ở thuộc quyền sử dụng của ông Sết và yêu cầu ông Sết bán hoặc cho bà Bé thuê sử dụng dài hạn. Cuối cùng hai bên đã thống nhất xác định: ông Sết là chủ đất, bà Bé là bên thuê đất. Ông Sết đồng ý để cho bà Bé thuê dài hạn phần diện tích đất trên (theo hoạ đồ phần đất có diện tích 76,8m2) và hàng năm bà Bé phải trả cho ông Sết 20 lít gạo. Với điều kiện nếu bà Bé không sử dụng ở, thì giao trả ñaát laïi cho ông Sết.

 

Sau khi bà Bé xây cất lại nhà ở trên diện tích khoảng 40m2; phần diện tích còn lại để trống. Năm 1997 ông Lê Văn Sết kê khai đăng ký phần đất trên với diện tích 79m2, thửa số 18, tờ bản đồ số 21.

 

Năm 1998, bà Bé tiến hành xây dựng khu nhà vệ sinh trên phần đất trống, luùc naøy vợ chồng ông Sết, bà Cương ngăn cản, vì cho rằng trước đây chỉ cho bà Bé thuê 40m2 đất cất nhà ở, phần diện tích đất trống còn lại, không cho thuê, nên phát sinh tranh chấp.

 

Vụ việc tranh chấp trên, Ủy ban nhân dân phường 7 tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Năm 2003, thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Văn Tư (cũ), phần đất bà Bé đang sử dụng bị giải toả 3,6m2 và bà Bé đã nhận số tiền bồi thường phần diện tích đất bị giải toả; phần diện tích căn nhà còn lại bà Bé tiếp tục sử dụng.

 

Theo kết quả đo đạc ngày 29/5/2003, phần đất tranh chấp có diện tích 76,6m2 thuộc thửa 18, tờ bản đồ số 21 (phường 7), trong đó có phần diện tích đất thổ cư ông Phát (cha ông Sết) để cho ông Đằng sử dụng cất nhà ở từ trước năm 1975. Đến năm 1984, ông Đằng bán căn nhà lại cho bà Bé sử dụng với diện tích 40m2. Năm 2003, thực hiện việc giải toả mở rộng lộ giới, phần diện tích đất căn nhà của bà Bé bị giải toả 3,6m2; diện tích còn lại là 36,4m2.

 

Ngày 10/8/2007, bà Bé tiếp tục gởi đơn xin trả cho vợ chồng ông Sết, bà Cương số tiền 20 triệu đồng, để bà Bé được sử dụng phần diện tích đất trống đang tranh chấp phía sau nhà; Đoàn công tác liên ngành tỉnh tiến hành hoà giải, nhưng kết quả không thành. Như vậy, Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, giải quyết công nhận cho bà Huỳnh Thị Bé được sử dụng diện tích 36,4m2 đất theo hiện trạng là có cơ sở và phù hợp pháp luật.

 

- Về thẩm quyền giải quyết: Vụ việc tranh chấp trên, Ủy ban nhân dân phường 7 tổ chức hoà giải không thành, bà Nguyễn Kim Cương (vợ ông Sết) gởi đơn khởi kiện tại Toà án nhân dân thị xã Bến Tre. Ngày 01/10/2003, Toà án nhân dân thị xã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, vì không thuộc thẩm quyền. Bà Cương tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre.

 

          Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre tiếp tục giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Kim Cương theo nội dung quyết định số 2844/QĐ-UB ngày 07 tháng 11 năm 2003 và quyết định số 830/QĐ-UB ngày 26 tháng 02 năm 2004. Sau đó bà Cương tiếp tục gởi đơn khởi kiện hành chính 02 quyết định trên tại Toà án nhân dân thị xã Bến Tre.

 

Theo bản án hành chính sơ thẩm số 08/QĐ ngày 05/8/2004 của Toà án nhân dân thị xã và bản án hành chính phúc thẩm số 35/HC-PT ngày 15/9/2004 của Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 136 Luật Đất đai năm 2003.

 

Bà Cương tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết vụ tranh chấp đất trên là đúng thẩm quyền.

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trả lời để bà Bé được rõ./.

 


 

 Nơi nhận:                                         
- Như trên (để trả lời);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;
- UBND thị xã Bến Tre;

- Chánh văn phòng UB;
- Phòng TD, NCNC tỉnh;
- Lưu: VT, Tg.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Hiếu

 

4/17/2009 12:00 AMĐã ban hànhAdministrator
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 04 năm 2015Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 04 năm 2015
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

​Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Út, địa chỉ số 203, khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xiếu và việc UBND huyện Mỏ Cày Nam cưỡng chế thu hồi diện tích 1.532,8m2 đất, toạ lạc tại thị trấn Mỏ Cày.

2. Ông Diệp Miên Xương, địa chỉ số 63, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 3208QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND tỉnh về việc giải quyết bác đơn khiếu nại của ông Diệp Miên Xương yêu cầu nhà nước trả lại diện tích 1.940m2 đất.

4/9/2015 3:35 PMĐã ban hành
V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Ái Dân, cư ngụ số 5F cư xá Đồng Tiến, phường 14, Quận 10, tp Hồ Chí MinhV/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Ái Dân, cư ngụ số 5F cư xá Đồng Tiến, phường 14, Quận 10, tp Hồ Chí Minh
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201815%20Vo%20Ai%20Dan.pdf">Xem file đính kèm!</a><br /></div>
8/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Thảo,  địa chỉ Chùa Tân Bửu, ấp An Bình, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
<br />

3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương, cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương, cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div><style>
&amp;amp;amp;lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&amp;amp;amp;gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số: 2483 </font>
<span style="color: black;"><font size="2">/QĐ-UBND</font></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 15&nbsp; tháng&nbsp; 10&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><h1 style="text-align: center;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h1>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của </font><font size="2">bà
Đặng Thanh Hương, <br />
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, <br />
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối
với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân
dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương
đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;"><font size="2">Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT
ngày 02&nbsp;&nbsp;tháng&nbsp; 5 năm 2009.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;"><b><font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng
Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện
Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất
thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại
cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có
điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương)
quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc
(bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết,
toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp
8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn
Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở
tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao
diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích
6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa
phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các
ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị
trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn
đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ
của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu
cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu
Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi
lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn
Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương
tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu
Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại
của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4
năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy
ban nhân dân tỉnh.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các
ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu
Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn -
được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích
1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã
giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân
huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><b><font size="2">Nhận xét , kết luận:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8,
thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông
Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích
10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương
không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào
khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của
xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản
lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã
quản lý sử dụng đến sau năm 1975.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 49pt;">
<font size="2">Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi
lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có
cơ sở xem xét giải quyết.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra
tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho
bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao
động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Từ những cơ sở trên.</font></p>
<h2 style="margin-bottom: 12pt;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h2>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận đơn
khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu
phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn
bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý
sử dụng.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><font size="2">- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm
2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban
nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận
cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất,
thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành,
huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà
Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn
15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực
hiện theo điều 1 của quyết định này.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông
Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi
hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt 0.7pt; text-align: justify; text-indent: 46.9pt;"><font size="2">Quyết
định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký./.</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều&nbsp; 3; <br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh;&nbsp;<br />
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2483
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  15  tháng  10 năm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương,
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1,
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT ngày 02  tháng  5 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương) quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc (bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết, toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp 8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.

Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích 6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn - được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.

Nhận xét , kết luận:

Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích 10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã quản lý sử dụng đến sau năm 1975.

Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng.

- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất, thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực hiện theo điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
- Như điều  3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);    
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);      
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;       
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

10/29/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Giấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânGiấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 172/GM-VPUBND ngày 27/6/2018 về việc tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân.

Xem chi tiết nội dung:​ 172_20180627_p1_2.pdf


Tải tập tin: 172_20180627_p1_2.zip

6/27/2018 4:00 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,  khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,  khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

<a href="/downloads/TIEP_DAN/CV Huynh Thi Lan.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Lan Địa chỉ: số 77C Đại lộ Đồng Khởi,&nbsp; khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của Lê Thị Kim Chi và bà Lê Thị Kim Cúc,  cư ngụ ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của Lê Thị Kim Chi và bà Lê Thị Kim Cúc,  cư ngụ ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20Le%20Thi%20Kim%20Chi,%20Le%20Thi%20Kim%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!</a></div>
4/14/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="30%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8163
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td width="70%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;27 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn
của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả
tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty
TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem
xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả
về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: left; text-indent: 45.1pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát
nước Bến Tre để được trả lời./.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="120" width="30%" valign="top">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bà </font></span>
<font size="2" face="Arial">Nguyễn Ngọc Huệ</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td height="120" width="70%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8163 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  27   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Ngọc Huệ, địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

Nội dung đơn yêu cầu được giải thích rõ việc chi trả tiền nước sinh hoạt của hộ gia đình bà,… (đơn kèm theo).

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để thẩm tra xác minh, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.

 

Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre để được trả lời./.

 Nơi nhận:
-  Nguyễn Ngọc Huệ;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyen Thi Chuyen.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chuyển, địa chỉ ấp 3, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhL.Phương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh PhúQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị  Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú

<a href="/downloads/TIEP_DAN/QD/QD Do Thi Luu.pdf">
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đổ Thị Lựu (được bà Đặng Thị&nbsp; Kim Liên ủy quyền), cư ngụ ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cúc, cư ngụ ấp 6,  thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cúc, cư ngụ ấp 6,  thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201869%20Le%20Thi%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
8/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Bài, địa chỉ 57, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Bài, địa chỉ 57, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Do%20Thi%20Bai.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Bài, địa chỉ 57, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành</a>
3/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Xem nội dung: 106_TB_UBND_tlgqkn.pdf

 

Tải tập tin: 106_TB_UBND_tlgqkn.zip

4/21/2018 10:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
&nbsp;
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017

Ngày tiếp: 10/5/2017
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.
Trình tự tiếp như sau:
1. Ông Trần Văn Chưởng, Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 5293/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, về việc giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Chưởng yêu cầu bồi thường đất, cây trồng  (thuộc công trình Khu Hành chính xã Hưng Khánh Trung B).
2. Bà Lê Thị Phấn, ấp Giồng Trôm,  xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất TĐSX của bà Lê Thị Phấn.
3. Ông Huỳnh Hữu Toàn, số 93 Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nội dung: Khiếu nại đòi lại đất Nhà nước quản lý ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
4. Ông Nguyễn Văn Na, ấp 12, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 668/ QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Na, yêu cầu tính bổ sung phần thửa đất số 83 từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thuộc công trình đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông./.
5/10/2017 6:00 AMĐã ban hành
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dânGiấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân
Giấy mời số 231/GM-VPUBND ngày 15/8/2018 về việc Tham dự buổi đối thoại của UBND tỉnh với công dân.

Xem nội dung tập tin: GM_231_VPUBND_2018.pdf


Tải tập tin: GM_231_VPUBND_2018.zip

8/16/2018 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Sương - đại diện  43 hộ dân, địa chỉ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Sương - đại diện  43 hộ dân, địa chỉ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style><!--[if !mso]>
<style>
v\:*         { behavior: url(#default#VML) }
o\:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số: 2685 /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 12&nbsp; tháng&nbsp; 11&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;top:0;z-index:1' from="165.75pt,2.25pt"
 to="172.5pt,2.25pt" o:allowincell="f" stroked="f" strokeweight="1pt">
 <v:stroke startarrowwidth="narrow" startarrowlength="short" endarrowwidth="narrow"
  endarrowlength="short"/>
</v:line><![endif]--></font><font size="2"></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT
ĐỊNH </font></h2>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, <br />
cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng đối
với Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bến Tre;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số
775/TTr-TT ngày 15&nbsp;tháng&nbsp; 9&nbsp; năm 2009. </font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent3"><b>
<font size="2">Kết quả phúc tra:</font></b></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Diện tích 140 m<sup>2</sup> đất tranh chấp thổ cư trước đây nằm trong
diện tích 9.000 m<sup>2</sup> đất ruộng, có nguồn gốc của gia đình bà
Huỳnh Thị Mi (mẹ ông Võ Văn Kiển) giữ canh của địa chủ. Sau đó bà Mi để
lại cho ông Kiển sử dụng, đến năm 1985 ông Kiển đưa diện tích đất trên
vào tập đoàn sản xuất. Năm 1987 xã Mỹ Hòa đào kênh đi ngang qua đầu đất
ruộng này và tách ra khoảng 140m2 thành một lô khác.</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Năm 1989 xã Mỹ Hòa tiến hành điều chỉnh giao khoán đất đến hộ gia đình
sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Thời điểm này hộ ông Kiển ở
ấp Mỹ Hòa, nên tập đoàn sản xuất giao khoán cho hộ ông Kiển 16.000m2 đất
ruộng khác. Hộ bà Nguyễn Thị Thẳng được giao khoán 1.774m2 đất, giáp với
phần đất 140m2 đất trên. Do thấy phần 140 đất bỏ trống không ai sử dụng,
nên sau đó gia đình bà Thẳng sử dụng để chất rơm.</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Đến năm 1994 đo đạc đất, bà Thẳng kê khai đang ký phần đất đang quản lý
sử dụng với diện tích 1.914 m<sup>2</sup> , thuộc thửa số 138, trong đó
140m2 đất trên. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa làm thủ tục xét duyệt
và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng. Lúc này ông Võ Văn Kiển phát sinh
tranh chấp đòi lại 140m2 đất có nguồn gốc của gia đình ông hiện bà Thẳng
đang sử dụng. </font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Năm 1995 ông Võ Văn Kiển đến cất nhà tại phần đất 140m2 đất trên để cho
con là ông Võ Văn Cường ở, nên phát sinh tranh chấp đất giữa bà Thẳng
với ông Kiển. Ngày 23 tháng 4 năm 1996, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa ban
hành quyết định thu hồi diện tích 140m2 đất tranh chấp, bà Thẳng tiếp
tục khiếu nại.</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
&nbsp;Ngày 25/5/1996, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thẳng với
tổng diện tích 13.120 m<sup>2</sup> đất, trong đó có 1.914m2 đất thuộc
thửa 138 (có diện tích 140 m<sup>2</sup> đất đang tranh chấp).</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Ngày 30/9/1997, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 231/QĐ-UB
giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng với nội dung: công nhận cho
bà Thẳng được quyền sử dụng diện tích 140 m<sup>2</sup> đất tranh chấp;
buộc ông Võ Văn Cường tháo dỡ di dời nhà để giao lại đất cho bà Thẳng sử
dụng. Ông Võ Văn Kiển tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân
tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Ngày 23 tháng 6 năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1387/QĐ-UB không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiển;
Hủy quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba
tri; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri thu hồi diện tích 140 m<sup>2</sup>
đất tranh chấp để giao cho ông Võ Văn Cường sử dụng diện tích 70 m<sup>2</sup>
theo hiện trạng nhà ở và giao cho bà Nguyễn Thị Thẳng sử dụng diện tích
70 m<sup>2</sup> đất còn lại. Bà Thẳng không đồng ý và tiếp tục gởi đơn
khiếu nại quyết định trên.</font></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><b>
<font size="2">Nhận xét và kết luận: </font></b></p>
<p style="text-indent: 42pt;" class="MsoBodyTextIndent2"><font size="2">
Phần diện tích 140 m<sup>2</sup> đất tranh chấp nằm trong diện tích
1.914m2 đất thuộc thửa 138, tờ bản đồ số 25, xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị
Thẳng đã kê khai đăng ký vào năm 1994 và được Ủy ban nhân dân huyện Ba
Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thẳng theo quyết định
số 82/QĐ-UB ngày 25/5/1996.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Do vậy, vụ việc tranh chấp 140m2 đất trên giữa ông Võ Văn
Kiển với bà Nguyễn Thị Thẳng, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết
theo quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 và Ủy ban nhân dân tỉnh giải
quyết theo Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 là không đúng theo
thẩm quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Công nhận nội dung đơn
khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Hủy Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bến Tre và Quyết định số 231/QĐ-UB </font><font size="2">
ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Lý do:</font></b><font size="2"> các quyết định trên giải
quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Ba Tri:</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị
Thẳng và ông Võ Văn Kiển trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành
quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Kiểm tra hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25
tháng 5 năm 1996 và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại trên theo thẩm
quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2">
Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh,
Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba
tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng, ông Võ Văn
Kiển và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 42pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</font><span style="font-size: 11pt;">- Như điều 3;<br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UB.MTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.</span></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2685 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  12  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng,
cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng đối với Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 775/TTr-TT ngày 15 tháng  9  năm 2009.

Kết quả phúc tra:

Diện tích 140 m2 đất tranh chấp thổ cư trước đây nằm trong diện tích 9.000 m2 đất ruộng, có nguồn gốc của gia đình bà Huỳnh Thị Mi (mẹ ông Võ Văn Kiển) giữ canh của địa chủ. Sau đó bà Mi để lại cho ông Kiển sử dụng, đến năm 1985 ông Kiển đưa diện tích đất trên vào tập đoàn sản xuất. Năm 1987 xã Mỹ Hòa đào kênh đi ngang qua đầu đất ruộng này và tách ra khoảng 140m2 thành một lô khác.

Năm 1989 xã Mỹ Hòa tiến hành điều chỉnh giao khoán đất đến hộ gia đình sản xuất theo mức khoán bình quân nhân khẩu. Thời điểm này hộ ông Kiển ở ấp Mỹ Hòa, nên tập đoàn sản xuất giao khoán cho hộ ông Kiển 16.000m2 đất ruộng khác. Hộ bà Nguyễn Thị Thẳng được giao khoán 1.774m2 đất, giáp với phần đất 140m2 đất trên. Do thấy phần 140 đất bỏ trống không ai sử dụng, nên sau đó gia đình bà Thẳng sử dụng để chất rơm.

Đến năm 1994 đo đạc đất, bà Thẳng kê khai đang ký phần đất đang quản lý sử dụng với diện tích 1.914 m2 , thuộc thửa số 138, trong đó 140m2 đất trên. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa làm thủ tục xét duyệt và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng. Lúc này ông Võ Văn Kiển phát sinh tranh chấp đòi lại 140m2 đất có nguồn gốc của gia đình ông hiện bà Thẳng đang sử dụng.

Năm 1995 ông Võ Văn Kiển đến cất nhà tại phần đất 140m2 đất trên để cho con là ông Võ Văn Cường ở, nên phát sinh tranh chấp đất giữa bà Thẳng với ông Kiển. Ngày 23 tháng 4 năm 1996, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa ban hành quyết định thu hồi diện tích 140m2 đất tranh chấp, bà Thẳng tiếp tục khiếu nại.

 Ngày 25/5/1996, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 82/QĐ-UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thẳng với tổng diện tích 13.120 m2 đất, trong đó có 1.914m2 đất thuộc thửa 138 (có diện tích 140 m2 đất đang tranh chấp).

Ngày 30/9/1997, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 231/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng với nội dung: công nhận cho bà Thẳng được quyền sử dụng diện tích 140 m2 đất tranh chấp; buộc ông Võ Văn Cường tháo dỡ di dời nhà để giao lại đất cho bà Thẳng sử dụng. Ông Võ Văn Kiển tiếp tục gởi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 23 tháng 6 năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UB không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Kiển; Hủy quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba tri; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri thu hồi diện tích 140 m2 đất tranh chấp để giao cho ông Võ Văn Cường sử dụng diện tích 70 m2 theo hiện trạng nhà ở và giao cho bà Nguyễn Thị Thẳng sử dụng diện tích 70 m2 đất còn lại. Bà Thẳng không đồng ý và tiếp tục gởi đơn khiếu nại quyết định trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích 140 m2 đất tranh chấp nằm trong diện tích 1.914m2 đất thuộc thửa 138, tờ bản đồ số 25, xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng đã kê khai đăng ký vào năm 1994 và được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25/5/1996.

Do vậy, vụ việc tranh chấp 140m2 đất trên giữa ông Võ Văn Kiển với bà Nguyễn Thị Thẳng, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết theo quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 là không đúng theo thẩm quyền.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẳng, cư ngụ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- Hủy Quyết định số 1387/QĐ-UB ngày 23/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 30/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Lý do: các quyết định trên giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri:

- Tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Thẳng và ông Võ Văn Kiển trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thẳng theo quyết định số 82/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1996 và xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại trên theo thẩm quyền.

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Thẳng, ông Võ Văn Kiển và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
 
- Như điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);   
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UB.MTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;     
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

11/17/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer