Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Quyết định giải quyết
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Le%20Thi%20Van.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Vân, địa chỉ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri</a>
3/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

<style>
&amp;lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&amp;gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style><!--[if !mso]>
<style>
v\:*         { behavior: url(#default#VML) }
o\:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;194/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;top:0;z-index:1' from="165.75pt,2.25pt"
 to="172.5pt,2.25pt" o:allowincell="f" stroked="f" strokeweight="1pt">
 <v:stroke startarrowwidth="narrow" startarrowlength="short" endarrowwidth="narrow"
  endarrowlength="short"/>
</v:line><![endif]--></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT
ĐỊNH </font></h2>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt; text-align: center;">
<b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Ngọc
Lan, cư ngụ ấp 2,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">&nbsp;UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42pt;"><b>
<font size="2">C</font></b><font size="2">ăn</font><font size="2"> cứ
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42pt;">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003</font><b><font size="2">;</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42pt;">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan về việc
đòi lại 4.685m2 đất&nbsp; tọa lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung hiện một số hộ
dân đang ở và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý;</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent3" style="text-indent: 42pt;"><font size="2">
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 01/TTr-TT ngày
04&nbsp; tháng 01 năm 2010.</font></p>
<p class="MsoNormal"><b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Kết quả kiểm tra, xác
minh</font></b><font size="2">:</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><b><font size="2">&nbsp;</font></b><font size="2">Theo
bà Lưu Ngọc Lan trình bày: Trước đây ông bà nội có đứng tên 03 bằng
khoán với tổng diện tích 7.805m2 đất toạ lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung,
huyện Ba Tri. Trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ mướn sử dụng khoảng
2.480m<sup>2</sup> để làm trụ sở làm việc (không có giấy tờ); diện tích
còn lại gia đình bà quản lý và có cho một số hộ dân cất nhà ở. Sau năm
1975, chính quyền xã An Ngãi Trung tiếp tục sử dụng phần diện tích
2.480m<sup>2</sup> đất Trụ sở của chế độ cũ và quản lý luôn phần đất
trống của gia đình bà, sau đó giao cấp cho một số dân cất nhà ở. Đối với
diện tích 2.480m2 đất chế độ cũ sử dụng, hiện nay làm trụ sở Ủy ban nhân
dân xả An Ngãi Trung và diện tích 640m2 đất xã cấp cho ông Lưu Bỉnh
Trung, bà Lan không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu giải quyết giao trả cho bà
diện tích 4.685m2 đất còn lại, hiện Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung
quản lý, và có một phần do các hộ dân cất nhà ở.</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><font size="2">Qua xác
minh: Diện tích 4.685m2 đất bà Lưu Ngọc Lan khiếu nại đòi lại, theo đo
đạc thực tế là 3.741m2, trước đây nằm trong diện tích 7.805m2 đất toạ
lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri có nguồn gốc của vợ chồng
ông Lưu Lân, bà Nguyễn Thị Hương (ông bà nội bà Lan).</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><font size="2">Trong
phần diện tích 3.741m<sup>2</sup> đất trên, có 2.567m2 gồm các thửa 28,
38, 127 và 128, trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ sử dụng. Đến ngày
30 tháng 4 năm 1975 Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý sử dụng đến
nay. Phần diện tích còn lại thuộc các thửa 29, 30, 31, 43 và 45 với diện
tích 1.174m<sup>2</sup> hiện có 05 hộ dân đang sử dụng cất nhà ở từ
trước và sau năm 1975 đến nay và đã được Ủy ban nhân dân xét cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><b><font size="2">Nhận
xét kết luận:</font></b></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><font size="2">Phần
đất bà Lưu Ngọc Lan đang khiếu nại đòi lại theo đo đạc thực tế là
3.741m2, trong đó có 1.174m2 đất gồm các thửa 29, 30, 31, 43 và 45 tờ
bản đồ số 24, hiện có 05 hộ dân đang sử dụng cất nhà ở từ trước và sau
năm 1975 đến nay, và đã được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri xét cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, nếu bà Lan tranh chấp đòi lại, thì
gửi đơn tại Toà án nhân dân huyện Ba Tri xem xét giải quyết theo thẩm
quyền.</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><font size="2">Phần
diện tích 2.567m2 đất còn lại gồm các thửa 28, 38, 127, 128 (tờ bản đồ
số 24), trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ quản lý sử dụng, và Ủy ban
nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý sử dụng từ năm 1975 đến nay. Căn cứ
các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, việc bà Lưu Ngọc Lan
khiếu nại đòi lại phần diện tích đất trên là không đúng pháp luật.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Từ những cơ sở nêu trên;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font>
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><b><font size="2">Điều
1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của
bà Lưu Ngọc Lan về việc đòi lại diện tích 2.567m<sup>2</sup> đất gồm các
thửa 28, 38, 127 và 128 (tờ bản đồ số 24) hiện Ủy ban nhân dân xã An Phú
Trung quản lý.</font></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><b><font size="2">- Lý
do:</font></b><font size="2"> phần đất trên có nguồn gốc của ông Lưu Lân
và bà Nguyễn Thị Hương và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung đã quản lý sử
dụng từ năm 1975 đến nay.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font><b><font size="2">Điều 2</font></b><font size="2">.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tổ chức công bố, trao quyết
định này đến bà Lưu Ngọc Lan trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành
quyết định) để thi hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
- Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể
từ ngày nhận quyết định), bà Lan được quyền gởi đơn khiếu nại đến Bộ Tài
nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<b>Điều 3</b>. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh
Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung, </font>
<font size="2">bà Lưu Ngọc Lan và các cá nhân khác có liên quan căn cứ
quyết định thi hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 194/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 27
 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

        Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan, cư ngụ ấp 2,
                   xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.    

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan về việc đòi lại 4.685m2 đất  tọa lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung hiện một số hộ dân đang ở và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 01/TTr-TT ngày 04  tháng 01 năm 2010.

           Kết quả kiểm tra, xác minh:

 Theo bà Lưu Ngọc Lan trình bày: Trước đây ông bà nội có đứng tên 03 bằng khoán với tổng diện tích 7.805m2 đất toạ lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ mướn sử dụng khoảng 2.480m2 để làm trụ sở làm việc (không có giấy tờ); diện tích còn lại gia đình bà quản lý và có cho một số hộ dân cất nhà ở. Sau năm 1975, chính quyền xã An Ngãi Trung tiếp tục sử dụng phần diện tích 2.480m2 đất Trụ sở của chế độ cũ và quản lý luôn phần đất trống của gia đình bà, sau đó giao cấp cho một số dân cất nhà ở. Đối với diện tích 2.480m2 đất chế độ cũ sử dụng, hiện nay làm trụ sở Ủy ban nhân dân xả An Ngãi Trung và diện tích 640m2 đất xã cấp cho ông Lưu Bỉnh Trung, bà Lan không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu giải quyết giao trả cho bà diện tích 4.685m2 đất còn lại, hiện Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý, và có một phần do các hộ dân cất nhà ở.

Qua xác minh: Diện tích 4.685m2 đất bà Lưu Ngọc Lan khiếu nại đòi lại, theo đo đạc thực tế là 3.741m2, trước đây nằm trong diện tích 7.805m2 đất toạ lạc tại ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri có nguồn gốc của vợ chồng ông Lưu Lân, bà Nguyễn Thị Hương (ông bà nội bà Lan).

Trong phần diện tích 3.741m2 đất trên, có 2.567m2 gồm các thửa 28, 38, 127 và 128, trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ sử dụng. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý sử dụng đến nay. Phần diện tích còn lại thuộc các thửa 29, 30, 31, 43 và 45 với diện tích 1.174m2 hiện có 05 hộ dân đang sử dụng cất nhà ở từ trước và sau năm 1975 đến nay và đã được Ủy ban nhân dân xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhận xét kết luận:

Phần đất bà Lưu Ngọc Lan đang khiếu nại đòi lại theo đo đạc thực tế là 3.741m2, trong đó có 1.174m2 đất gồm các thửa 29, 30, 31, 43 và 45 tờ bản đồ số 24, hiện có 05 hộ dân đang sử dụng cất nhà ở từ trước và sau năm 1975 đến nay, và đã được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, nếu bà Lan tranh chấp đòi lại, thì gửi đơn tại Toà án nhân dân huyện Ba Tri xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Phần diện tích 2.567m2 đất còn lại gồm các thửa 28, 38, 127, 128 (tờ bản đồ số 24), trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ quản lý sử dụng, và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung quản lý sử dụng từ năm 1975 đến nay. Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, việc bà Lưu Ngọc Lan khiếu nại đòi lại phần diện tích đất trên là không đúng pháp luật.

          Từ những cơ sở nêu trên;

  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Lưu Ngọc Lan về việc đòi lại diện tích 2.567m2 đất gồm các thửa 28, 38, 127 và 128 (tờ bản đồ số 24) hiện Ủy ban nhân dân xã An Phú Trung quản lý.

- Lý do: phần đất trên có nguồn gốc của ông Lưu Lân và bà Nguyễn Thị Hương và Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung đã quản lý sử dụng từ năm 1975 đến nay.

 Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Lưu Ngọc Lan trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          - Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định), bà Lan được quyền gởi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung, bà Lưu Ngọc Lan và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 12 năm 2013Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 12 năm 2013
&nbsp;

Ngày tiếp: 25/12/2013

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Dương Thị Khuyến, ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Nội dung: Khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Ông Nguyễn Văn Lượm, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

3. Ông Bùi Văn On, ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

4. Ông Lê Văn Be, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

5. Ông Lê Bá Đức, ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

6. Ông Trần Văn Hùng, ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

7. Ông Nguyễn Văn Bé Tư, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

8. Ông Nguyễn Minh Đức, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

9. Bà Nguyễn Thị Mai, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

10. Bà Nguyễn Thị Bé Tám, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

11. Bà Nguyễn Thị Bé Năm, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

12. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình Trường Trung cấp nghề huyện MCB.

12/23/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương, cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương, cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div><style>
&amp;amp;amp;lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&amp;amp;amp;gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số: 2483 </font>
<span style="color: black;"><font size="2">/QĐ-UBND</font></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 15&nbsp; tháng&nbsp; 10&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2"><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><h1 style="text-align: center;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h1>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của </font><font size="2">bà
Đặng Thanh Hương, <br />
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, <br />
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối
với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân
dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương
đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;"><font size="2">Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT
ngày 02&nbsp;&nbsp;tháng&nbsp; 5 năm 2009.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56pt;"><b><font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng
Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện
Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất
thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại
cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có
điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương)
quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc
(bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết,
toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp
8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn
Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở
tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao
diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích
6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa
phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các
ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị
trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn
đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ
của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu
cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu
Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi
lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn
Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương
tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu
Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại
của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4
năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy
ban nhân dân tỉnh.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các
ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu
Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn -
được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích
1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã
giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân
huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><b><font size="2">Nhận xét , kết luận:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8,
thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông
Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích
10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương
không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào
khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của
xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản
lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã
quản lý sử dụng đến sau năm 1975.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 49pt;">
<font size="2">Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi
lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có
cơ sở xem xét giải quyết.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 56.15pt;"><font size="2">Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra
tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho
bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao
động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.</font></p>
<p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 12pt; text-indent: 56pt;">
<font size="2">Từ những cơ sở trên.</font></p>
<h2 style="margin-bottom: 12pt;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h2>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận đơn
khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu
phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn
bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý
sử dụng.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><font size="2">- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm
2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban
nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận
cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất,
thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành,
huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà
Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn
15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực
hiện theo điều 1 của quyết định này.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 58.8pt;"><b><font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông
Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi
hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt 0.7pt; text-align: justify; text-indent: 46.9pt;"><font size="2">Quyết
định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký./.</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều&nbsp; 3; <br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh;&nbsp;<br />
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 2483
/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  15  tháng  10 năm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương,
cư ngụ số 19/1A đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1,
phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

                  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đối với Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bác đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương đòi 6.397m2 đất hiện ông Nguyễn Văn Còn đang sử dụng;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 828/TTr-TT ngày 02  tháng  5 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 6.397m2 đất (theo đo đạc thực tế), bà Đặng Thanh Hương khiếu nại đòi lại tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, trước đây nằm trong diện tích 10.320m2 đất thuộc bằng khoán số 250 (cũ), có nguồn gốc của bà Bùi Thị Chúng để lại cho con là bà Đặng Thanh Hương quản lý từ trước năm 1960. Do không có điều kiện canh tác, nên bà Hương giao lại cho bà Năm Ai (dì của bà Hương) quản lý hưởng huê lợi. Đến năm 1966, bà Ai giao lại cho bà Phạm Thị Đắc (bà con bạn dì với bà Hương) tiếp tục quản lý đất. Năm 1968 bà Đắc chết, toàn bộ diện tích 10.320m2 đất bỏ hoang. Đến khoảng năm 1970, Chi bộ ấp 8 cùng các đoàn thể của xã An Khánh (nay thuộc ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành) thống nhất giao diện tích 10.320m2 đất trên cho 03 hộ dân ở tại địa phương quản lý canh tác, trong đó hộ Nguyễn Văn Còn được giao diện tích 6.397m2 và gia đình ông Còn quản lý sử dụng đến nay.

Năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gởi đơn đòi lại diện tích 6.397m2 đất do ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng. Chính quyền địa phương tổ chức hoà giải nhiều lần nhưng không thành. Đến năm 2000, các ngành chức năng của huyện Châu Thành kết hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn Châu Thành tiếp tục tổ chức hoà giải, động viên ông Nguyễn Văn Còn đồng ý giao lại cho bà Hương diện tích 500m2 đất, trên đó có một ngôi mộ của thân tộc gia đình bà Hương, nhưng bà Hương không đồng ý nhận, và yêu cầu ông Còn giao trả hết diện tích 6.397m2 đất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2002, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UB, bác nội dung đơn yêu cầu đòi lại đất của bà Đặng Thanh Hương; ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Còn giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 500m2 đất. Bà Hương tiếp tục khiếu nại.

Ngày 28 tháng 11 năm 2002, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành tiếp Quyết định số 5982/QĐ-UB, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương; giữ y Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện. Bà Hương tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thanh tra tỉnh kết hợp các ngành chức năng của huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức động viên bà Nguyễn Thị Nhi (vợ của ông Nguyễn Văn Còn - được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương diện tích 1.500,9m2 đất (theo đo đạc thực tế), trong đó có phần diện tích 500m2 đã giao theo quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Nhưng bà Hương vẫn không đồng ý.

Nhận xét , kết luận:

Diện tích 6.397m2 đất, thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 8, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng, trước đây năm trong diện tích 10.320m2 đất vườn, có nguồn gốc của bà Đặng Thanh Hương, nhưng bà Hương không trực tiếp quản lý canh tác và đã bỏ hoang từ trước năm 1970. Vào khoảng năm 1970, Chi bộ và các đoàn thể địa phương thống nhất giao của xã giao cấp diện tích 10.320m2 đất trên cho các hộ dân ở địa phương quản lý canh tác, trong đó có ông Nguyễn Văn Còn nhận diện tích 6.397m2 và đã quản lý sử dụng đến sau năm 1975.

Đến năm 1995, bà Đặng Thanh Hương gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.397m2 đất trên là không phù hợp pháp luật, nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, theo kết quả làm việc hòa giải của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Nhi (vợ ông Còn- được uỷ quyền) đồng ý giao lại cho bà Đặng Thanh Hương tổng diện tích 1.500,9m2 đất (kể cả thành quả lao động, cây trồng trên đất) là hợp tình, hợp lý và phù hợp pháp luật.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không công nhận đơn khiếu nại của bà Đặng Thanh Hương (cư ngụ số 19/1A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 1, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 6.397m2 đất hiện gia đình ông Nguyễn Văn Còn đang quản lý sử dụng.

- Công nhận Quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 và quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và có sự điều chỉnh cụ thể như sau: Công nhận cho bà Đặng Thanh Hương được quyền sử dụng diện tích 1.500,9m2 đất, thuộc thửa số 179, tờ bản đồ số 8, toạ lạc tại Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. (có họa đồ thửa đất kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn, bà Nguyễn Thị Nhi trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. Và tổ chức thực hiện theo điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn Châu Thành, bà Đặng Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Còn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:               
- Như điều  3;
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);    
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);      
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 
- NCNC, Phòng TD/VPUB tỉnh;       
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

10/29/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ ấp 6,  xã Bình Thắng, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ ấp 6,  xã Bình Thắng, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT35/Nguyen%20Thi%20Hong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
12/30/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Công Nhiệm, địa  chỉ DNTN cây xăng Đại Lợi số 523A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Trần Công Nhiệm, địa  chỉ DNTN cây xăng Đại Lợi số 523A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đông, cư ngụ số 187/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đông, cư ngụ số 187/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

<a href="/downloads/TIEP_DAN/QD/QD Nguyen Van Dong.pdf">
Trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đông, cư ngụ số 187/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</a>
3/4/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch, địa chỉ số 25D1, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch, địa chỉ số 25D1, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/23-3/Nguyenthibach.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch, địa chỉ số 25D1, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre</a>
3/23/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhỏ, địa  chỉ ấp Phước Hoà, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhỏ, địa  chỉ ấp Phước Hoà, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
3/7/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lê, cư ngụ ấp Tiên   Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Lê, cư ngụ ấp Tiên   Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201217%20Pham%20Thi%20Le.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/2/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Nga - giáo viên trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Nga - giáo viên trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT18/Nguyen%20Thi%20Le%20Nga.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT18/Ha%20Thi%20Khanh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đào Thị Tuyết, địa chỉ ấp 3, xã Vĩnh Hoà, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Đào Thị Tuyết, địa chỉ ấp 3, xã Vĩnh Hoà, huyện Ba Tri
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT18/Dao%20Thi%20Tuyet.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/21/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202621%20Nguyen%20Thi%20Kim%20Sa.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202619%20Nguyen%20Thi%20Hong%20Tham.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Lê Minh Chiểu, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Lê Minh Chiểu, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202616%20Le%20Minh%20Chieu.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Bé, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Bé, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202614%20Nguyen%20Thi%20Be.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Anh, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Anh, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202612%20Nguyen%20Thi%20Anh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Ngọc Hà, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202609%20Nguyen%20Ngoc%20Ha.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Năm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Năm, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202607%20Tran%20Van%20Nam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/13/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thành Nghiệp,  cư ngụ ấp 1, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thành Nghiệp,  cư ngụ ấp 1, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201630%20Huynh%20Thanh%20Nghiep.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của Bà Đinh Thị Bỉ, cư ngụ ấp Thới Thạnh,  xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền GiangV/v giải quyết khiếu nại của Bà Đinh Thị Bỉ, cư ngụ ấp Thới Thạnh,  xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201616%20Dinh%20Thi%20Bi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tươi, cư ngụ số 1/3,  khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201574%20Nguyen%20Van%20Tuoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu Ba, địa chỉ ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu Ba, địa chỉ ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT21/Le%20Thi%20Thu%20Ba.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Đẹp địa chỉ ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Đẹp địa chỉ ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT20/Nguyen%20Thi%20Dep.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba TriVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri
&nbsp;
9/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Lữ Ngọc Viễn Đông, cư ngụ số 2E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Lữ Ngọc Viễn Đông, cư ngụ số 2E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201178%20Lu%20Ngoc%20Vien%20Dong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/2/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013 Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 7 năm 2013
&nbsp;

Ngày tiếp: 18/7/2013

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Đặng Thị Huệ, số 530/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Nguyễn Văn Thành.

2. Ông Nguyễn Hoàng Phong, số 30/4 Lãnh Binh Thăng, phường 3, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Võ Toàn Thắng.

3. Bà Hồ Thị Liền, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

Nội dung: Tranh chấp đất với ông Hồ Trung Dũng./.

7/17/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Cao Thị Lập, địa chỉ ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Cao Thị Lập, địa chỉ ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Caothilap.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Cao Thị Lập, địa chỉ ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer