Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
</font><font size="2">Số:&nbsp; 2686&nbsp; /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 12&nbsp; tháng&nbsp; 11&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></h2>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe,<br />
ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 và sửa đổi bổ sung
năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe đối với
quyết định số 1350/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo báo cáo số 922/BC-TT &nbsp;ngày 04 tháng 11 năm 2009 của
Thanh tra tỉnh.&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.15pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;Kết quả thẩm tra xác minh: </font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Diện tích 129m2 đất thổ cư (đã trừ lộ giới và hành
lang bảo vệ đê) mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe có
nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng của ông
Xe khoảng 4.000m2 đất tại khu vực này để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986,
sau khi công trình hoàn thành, do công trình sử dụng đất còn thừa nên
những hộ có đất bị thu hồi đều trở về khôi phục phần đất còn lại để sử
dụng, ông Xe cũng trở về khôi phục lại phần đất cũ. Sau khi khôi phục
xong, ông Xe lần lượt cho các ông Công Khanh, ông Mểnh mướn để chạy xe
và mở tiệm sạt bình. Khi các hộ trên di dời đi nơi khác, khoảng năm 1993
bà Trân Thị Mến đến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy (lúc này
ông Nguyễn Văn Be là con ông Xe đã thôi bà Mến và bà Mến cũng đã có
chồng khác). Sau thời gian mua bán dừa cạy, do thua lỗ nên bà Mến cùng
chồng bỏ đi nơi khác sinh sống. Sau khi bà Mến bỏ đi, nhà hư dột nên ông
Xe tháo dỡ và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để
mua bán đến nay.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Năm 2000, bà Mến trở về tranh chấp và cho rằng phần đất
này ông Xe đã cho bà từ năm 1976. Sau nhiều lần hòa giải không thành,
ngày 06/9/2006 Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND
với nội dung: Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe phải
giao lại đất; Bà Mến khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Ngày 17/7/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định
số 1350/QĐ-UBND với nội dung: Công nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị
Mến; Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư
thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày
(nay là huyện Mỏ Cày Nam). Với lý do cho rằng: Phần đất đang tranh chấp
có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe đã cho bà Trần Thị Mến và sau khi
công trình Cống đập Vàm đồn hoàn thành, bà Mến tự về khôi phục lại đất
củ để cất nhà ở. Kết luận trên là không đúng với thực tế nên ông Xe
khiếu nại quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">Nhận xét Kết luận:</font></b></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Diện tích 129m2 đất thổ cư mà bà Trần Thị Mến tranh chấp
với ông Nguyễn Văn Xe nằm trong diện tích 4.000m2 đất có nguồn gốc của
ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng toàn bộ diện tích đất
trên để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành,
ông Xe về khôi phục phần đất còn lại và cho người khác thuê. Khi các hộ
thuê di dời đi nơi khác, bà Trần Thị Mến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua
bán dừa cạy. Do mua bán thua lỗ nên bà Mến cùng chồng đi nơi khác sinh
sống, ông Xe quản lý phần đất trên và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều
tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay. </font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">Việc bà Trần Thị Mến cho rằng ông Xe đã cho Bà phần đất
trên là không có cơ sở. Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích
129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ,
huyện Mỏ Cày Nam. Vì cho rằng bà Mến tự về khôi phục để cất nhà ở là
chưa đúng với thực tế. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp; Từ những cơ sở trên; </font></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoBodyText"><b>
<font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><b><font size="2">&nbsp;
Điều 1.</font></b><font size="2"> Công nhận nội dung đơn khiếu nại của
ông Nguyễn Văn Xe, cư ngụ tại ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam
đối với quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp; - Hủy
bỏ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân tỉnh.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp; -
Công nhận nội dung quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Ủy ban
nhân dân huyện Mỏ Cày về việc Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông
Nguyễn Văn Xe giao lại đất.</font></p>
<p style="margin-left: 18pt; text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText">
<font size="2">&nbsp; - Giữ y hiện trạng sử dụng 129m2 đất thổ cư thuộc một
phần thửa 2011-1, tờ bản 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam cho ông Nguyễn
Văn Triều.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">&nbsp;Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố, tống đạt quyết định nầy
đến ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều và bà Trần Thi Mến trong
thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.</font></p>
<p style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText">
<b><font size="2">&nbsp;Điều 3. </font></b><font size="2">Các ông (bà): Chánh
văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Hương Mỹ, ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều, bà Trần
Thị Mến và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText"><font size="2">&nbsp;Quyết
định này là Quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Như điều 3; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
-Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
-TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
-UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
-NCNC,TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;<br />
-Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số:  2686  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  12  tháng  11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe,
ngụ ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 và sửa đổi bổ sung năm 2005;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe đối với quyết định số 1350/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Theo báo cáo số 922/BC-TT  ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thanh tra tỉnh.  

 Kết quả thẩm tra xác minh:

   Diện tích 129m2 đất thổ cư (đã trừ lộ giới và hành lang bảo vệ đê) mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng của ông Xe khoảng 4.000m2 đất tại khu vực này để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành, do công trình sử dụng đất còn thừa nên những hộ có đất bị thu hồi đều trở về khôi phục phần đất còn lại để sử dụng, ông Xe cũng trở về khôi phục lại phần đất cũ. Sau khi khôi phục xong, ông Xe lần lượt cho các ông Công Khanh, ông Mểnh mướn để chạy xe và mở tiệm sạt bình. Khi các hộ trên di dời đi nơi khác, khoảng năm 1993 bà Trân Thị Mến đến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy (lúc này ông Nguyễn Văn Be là con ông Xe đã thôi bà Mến và bà Mến cũng đã có chồng khác). Sau thời gian mua bán dừa cạy, do thua lỗ nên bà Mến cùng chồng bỏ đi nơi khác sinh sống. Sau khi bà Mến bỏ đi, nhà hư dột nên ông Xe tháo dỡ và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay.

Năm 2000, bà Mến trở về tranh chấp và cho rằng phần đất này ông Xe đã cho bà từ năm 1976. Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày 06/9/2006 Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND với nội dung: Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe phải giao lại đất; Bà Mến khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 17/7/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1350/QĐ-UBND với nội dung: Công nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mến; Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam). Với lý do cho rằng: Phần đất đang tranh chấp có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe đã cho bà Trần Thị Mến và sau khi công trình Cống đập Vàm đồn hoàn thành, bà Mến tự về khôi phục lại đất củ để cất nhà ở. Kết luận trên là không đúng với thực tế nên ông Xe khiếu nại quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.

Nhận xét Kết luận:

Diện tích 129m2 đất thổ cư mà bà Trần Thị Mến tranh chấp với ông Nguyễn Văn Xe nằm trong diện tích 4.000m2 đất có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Xe. Năm 1983, nhà nước trưng dụng toàn bộ diện tích đất trên để làm Cống đập Vàm đồn. Năm 1986, sau khi công trình hoàn thành, ông Xe về khôi phục phần đất còn lại và cho người khác thuê. Khi các hộ thuê di dời đi nơi khác, bà Trần Thị Mến hỏi ông Xe cho cất nhà ở để mua bán dừa cạy. Do mua bán thua lỗ nên bà Mến cùng chồng đi nơi khác sinh sống, ông Xe quản lý phần đất trên và sau đó cho con là Nguyễn Văn Triều tiếp tục cất nhà ở để mua bán đến nay.

Việc bà Trần Thị Mến cho rằng ông Xe đã cho Bà phần đất trên là không có cơ sở. Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công nhận cho bà Mến được quyền sử dụng diện tích 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản đồ số 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. Vì cho rằng bà Mến tự về khôi phục để cất nhà ở là chưa đúng với thực tế.

  Từ những cơ sở trên;

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xe, cư ngụ tại ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam đối với quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Hủy bỏ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Ủy ban nhân tỉnh.

  - Công nhận nội dung quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày về việc Bác đơn của bà Trần Thị Mến yêu cầu ông Nguyễn Văn Xe giao lại đất.

  - Giữ y hiện trạng sử dụng 129m2 đất thổ cư thuộc một phần thửa 2011-1, tờ bản 5, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam cho ông Nguyễn Văn Triều.

 Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố, tống đạt quyết định nầy đến ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều và bà Trần Thi Mến trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Mỹ, ông Nguyễn Văn Xe, ông Nguyễn Văn Triều, bà Trần Thị Mến và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này là Quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
-Như điều 3;      
-Thanh tra Chính phủ (để b/c);
-Bộ TN&MT (để b/c);
-TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);   
-Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
-UBMTTQ tỉnh (để biết);
-NCNC,TD/VPUBND tỉnh;  
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

12/1/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà  Trần  Thị  Tuyết  Phương, địa chỉ số 116B/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017 Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017
Tham dự buổi đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân  ngày 08/9/2017

​Xem tập tin:

300-GM-VPUBND.pdf

Tải tập tin:

300-GM-VPUBND.zip

8/31/2017 5:00 PMĐã ban hành
V/v giải quyết khiếu nại  của bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ  ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhV/v giải quyết khiếu nại  của bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ  ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20938%20Nguyen%20Thi%20Kim%20Sa.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/29/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

<br />


3/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Thuỳ Hương,  cư ngụ ấp 3, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Thuỳ Hương,  cư ngụ ấp 3, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201133%20Phan%20Thi%20Thuy%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng, địa  chỉ ấp 5 Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
&nbsp;
1/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Ri, cư ngụ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Huỳnh Thị Ri, cư ngụ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%201819%20tra%20loi%20ba%20Huynh%20Thi%20Ri,%20GT.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/1/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ số 113, tổ NQTQ số 3, ấp Tân Lễ II, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ số 113, tổ NQTQ số 3, ấp Tân Lễ II, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam.
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/TB/Vo%20Thi%20Mon.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>


6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên ( là con bà Đặng Thị Nhành), ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên ( là con bà Đặng Thị Nhành), ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kên, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kên, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hai, địa chỉ số 94/38 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hai, địa chỉ số 94/38 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách.
<br />

6/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé (Bé  Ba), địa chỉ ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé (Bé  Ba), địa chỉ ấp Tân Khai, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bạo, ngụ ấp 6,   thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng TrômV/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bạo, ngụ ấp 6,   thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm
<br />

2/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lai, cư ngụ ấp Thới Thuận,  xã Châu Hòa, huyện Giồng TrômV/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lai, cư ngụ ấp Thới Thuận,  xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm
<br />

1/12/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tư, cư ngụ số 123,   khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tư, cư ngụ số 123,   khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre
<br />

1/12/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Lê Thị Nương, địa chỉ số 02 ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Lê Thị Nương, địa chỉ số 02 ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thông, địa chỉ ấp An Hoà, xã An Bình Tây, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thông, địa chỉ ấp An Hoà, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Xinh, đăng ký  thường trú tại ấp 7, xã Phước Long, Giồng Trôm, Bến TreV/v giải quyết tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Xinh, đăng ký  thường trú tại ấp 7, xã Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre
&nbsp;
3/9/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ ấp 5,  xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ ấp 5,  xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;198/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2">QUYẾT&nbsp; ĐỊNH</font></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ
ấp 5,<br />
&nbsp;xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<h1 style="margin-bottom: 12pt;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="VI">UỶ BAN
NHÂN DÂN TỈNH </span></font></h1>


<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">Căn</font></span><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">cứ Luật tổ chức
Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">Căn cứ Luật
đất đai năm 2003;</font></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><span style="font-weight: normal;"><font size="2">Căn cứ Quyết định số
815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;</font></span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent"><font size="2">Xét đơn khiếu nại của bà
Nguyễn Thị Dạ đối với Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm
2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">Theo đề nghị của
Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 1030/TTr -TT ngày 31 tháng 12&nbsp; năm 2009.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></p>
<h4 style="margin-right: -0.25pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<span style="font-weight: normal;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Trước đấy bà Nguyễn Thị
Dạ có canh tác diện tích 6.000m2 đất ruộng tọa lạc tại ấp An Hoà, xã An
Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh Phú. Năm 1982 diện tích 6.000m2
đất ruộng trên được đưa vào tập đoàn sản xuất. Thời điểm này, hộ bà Dạ
đang sinh sống và canh tác diện tích 2.356m2 đất ruộng khác ở ấp 5, xã
An Đức, huyện Ba Tri, nên không được tập đoàn giao khoán lại đất tại xã
An Thạnh, huyện Thạnh Phú. Diện tích 6.000m2 đất ruộng của bà Dạ tại xã
An Thạnh, &nbsp;huyện Thạnh Phú, tập đoàn sản xuất giao khoán cho các hộ dân
khác sử dụng.</font></span></h4>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Năm 2000, bà Nguyễn Thị
Dạ gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.000m2 đất tại xã An Thạnh (huyện
Thạnh Phú) mà trước đây vào tập đoàn sản xuất.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;Năm 2001, Uỷ ban nhân
dân huyện Thạnh Phú giải quyết giao cấp lại cho hộ bà Dạ diện tích
2.000m2 đất ruộng khác (quỹ đất công xã quản lý),&nbsp; thuộc một phần thửa
số 1920, tờ bản đồ số 2, xã An Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh
Phú, và bà Trần Thị Bé Ba (con bà Dạ) nhận đất sử dụng. Sau đó bà Dạ
tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi hết phần diện tích đất còn lại.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Năm 2006, Uỷ ban nhân
dân xã Mỹ An tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đồng ý
giải quyết giao cấp thêm cho hộ bà Dạ diện tích 1.900m2 đất ruộng (quỹ
đất công xã quản lý), thuộc một phần thửa số 1920, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ
An, và bà Trần Thị Bé Ba (con bà Dạ) đã nhận đất sử dụng. Sáu đó bà Dạ &nbsp;tiếp
tục gửi đơn gửi khiếu nại đòi hết diện tích 2.100m2 đất còn lại.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Ngày 16/10/2009, Uỷ ban
nhân dân huyện Thạnh Phú ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND, bác nội
dung đơn khiếu nại của bà nguyễn Thị Dạ. Bà Dạ tiếp tục gửi đơn khiếu
nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Nhận xét và kết luận:</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Năm 1982, bà Nguyễn Thị
Dạ có đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 6.000m2 đất ruộng tại xã An
Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh Phú. Thời điểm này bà Dạ sinh
sống và đăng ký hộ khẩu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, nên không được nhận
khoán đất tại xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú. Diện tích 6.000m2 đất ruộng
của bà Dạ ở huyện Thạnh Phú tập đoàn sản xuất giao khoán cho các hộ dân
khác sử dụng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Năm 2000 bà Dạ khiếu
nại đòi lại diện tích 6.000m2 đất ruộng trên, căn cứ theo tinh thần
quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Ủy ban nhân
dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú giải quyết giao lại cho hộ gia
đình bà Dạ 3.900m2 đất khác (theo đo đạc thực tế 3.964m2) là phù hợp quy
định.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Việc bà Dạ khiếu nại
đòi lại hết phần diện tích 2.100m2 đất còn lại là không phù hợp quy định,
nên không có cơ sở xem xét.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">Từ những cơ sở nêu trên.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
QUYẾT ĐỊNH:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Điều 1</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">.
Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ ấp
5, xã An Đức, huyện Ba Tri.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 53.85pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;- Công nhận nội dung
Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện
Thạnh Phú.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2">Điều
2</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">. Giao Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định này đến
bà Nguyễn Thị Dạ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định)
để thi hành. &nbsp;</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: -9pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;</font></span><font size="2">Điều
3</font><span style="font-weight: normal;"><font size="2">. Các Ông (Bà):
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú), bà Nguyễn Thị Dạ và các
cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành. </font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: -9pt;" class="MsoNormal">
<span style="font-weight: normal;"><font size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.&nbsp; </font></span><font size="2">
<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 198/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ ấp 5,
 xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ đối với Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú;

 Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số: 1030/TTr -TT ngày 31 tháng 12  năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước đấy bà Nguyễn Thị Dạ có canh tác diện tích 6.000m2 đất ruộng tọa lạc tại ấp An Hoà, xã An Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh Phú. Năm 1982 diện tích 6.000m2 đất ruộng trên được đưa vào tập đoàn sản xuất. Thời điểm này, hộ bà Dạ đang sinh sống và canh tác diện tích 2.356m2 đất ruộng khác ở ấp 5, xã An Đức, huyện Ba Tri, nên không được tập đoàn giao khoán lại đất tại xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú. Diện tích 6.000m2 đất ruộng của bà Dạ tại xã An Thạnh,  huyện Thạnh Phú, tập đoàn sản xuất giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Năm 2000, bà Nguyễn Thị Dạ gửi đơn khiếu nại đòi lại diện tích 6.000m2 đất tại xã An Thạnh (huyện Thạnh Phú) mà trước đây vào tập đoàn sản xuất.

 Năm 2001, Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú giải quyết giao cấp lại cho hộ bà Dạ diện tích 2.000m2 đất ruộng khác (quỹ đất công xã quản lý),  thuộc một phần thửa số 1920, tờ bản đồ số 2, xã An Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh Phú, và bà Trần Thị Bé Ba (con bà Dạ) nhận đất sử dụng. Sau đó bà Dạ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi hết phần diện tích đất còn lại.

Năm 2006, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ An tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đồng ý giải quyết giao cấp thêm cho hộ bà Dạ diện tích 1.900m2 đất ruộng (quỹ đất công xã quản lý), thuộc một phần thửa số 1920, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ An, và bà Trần Thị Bé Ba (con bà Dạ) đã nhận đất sử dụng. Sáu đó bà Dạ  tiếp tục gửi đơn gửi khiếu nại đòi hết diện tích 2.100m2 đất còn lại.

Ngày 16/10/2009, Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà nguyễn Thị Dạ. Bà Dạ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét và kết luận:

Năm 1982, bà Nguyễn Thị Dạ có đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 6.000m2 đất ruộng tại xã An Thạnh (nay thuộc xã Mỹ An), huyện Thạnh Phú. Thời điểm này bà Dạ sinh sống và đăng ký hộ khẩu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, nên không được nhận khoán đất tại xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú. Diện tích 6.000m2 đất ruộng của bà Dạ ở huyện Thạnh Phú tập đoàn sản xuất giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Năm 2000 bà Dạ khiếu nại đòi lại diện tích 6.000m2 đất ruộng trên, căn cứ theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú giải quyết giao lại cho hộ gia đình bà Dạ 3.900m2 đất khác (theo đo đạc thực tế 3.964m2) là phù hợp quy định.

Việc bà Dạ khiếu nại đòi lại hết phần diện tích 2.100m2 đất còn lại là không phù hợp quy định, nên không có cơ sở xem xét.

Từ những cơ sở nêu trên.

                                               QUYẾT ĐỊNH:            

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạ, cư ngụ ấp 5, xã An Đức, huyện Ba Tri.

 - Công nhận nội dung Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú.

 Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Dạ trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.  

 Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú), bà Nguyễn Thị Dạ và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

             Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tươi, địa  chỉ 88/1 ấp Quí Khương, xã Quới Điền, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tươi, địa  chỉ 88/1 ấp Quí Khương, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú
<br />

1/16/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dũ, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Dũ, cư trú tại ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Hồng, cư trú tại ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Hồng, cư trú tại ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Hồng Phấn, địa chỉ ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Hồng Phấn, địa chỉ ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Tám cư ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Tám cư ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Xi, địa chỉ  ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Xi, địa chỉ  ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xiếu,   địa chỉ ấ p Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xiếu,   địa chỉ ấ p Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của Lê Thị Kim Chi và bà Lê Thị Kim Cúc,  cư ngụ ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của Lê Thị Kim Chi và bà Lê Thị Kim Cúc,  cư ngụ ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20Le%20Thi%20Kim%20Chi,%20Le%20Thi%20Kim%20Cuc.pdf">Xem file đính kèm!</a></div>
4/14/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ số 175A, đường Trương Định, khu phố 1, phường 5, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ số 175A, đường Trương Định, khu phố 1, phường 5, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT8/Nguyen%20Thi%20Nam.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huyền, địa chỉ số 79, đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huyền, địa chỉ số 79, đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT5/Nguyen%20Thi%20Huyen.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
4/15/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer