Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Thông báo
Thông báo số 298/TB-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 280/TB-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 275/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 249/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 231/TB-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 197/TB-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 187/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 177/TB-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 166/TB-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh, đăng ký thường trú tại ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày NamQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh, đăng ký thường trú tại ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;82/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày 14 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">QUYẾT&nbsp; ĐỊNH&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh,
<br />
đăng ký thường trú tại ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, <br />
&nbsp;huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Căn cứ
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Xét đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh đối với Quyết định số 71/QĐ-UB
ngày 08 tháng 8 năm 2000 của UBND huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày
Nam);&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Tờ trình số: 2008/TTr- STNMT ngày 22 tháng 12 năm
2009.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả thẩm tra xác
minh: </font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước năm 1964, ông Đào Công Nhãn và bà Phạm Thị Mua (ông,
bà ngoại của ông Trần Văn Minh) có canh tác khoảng 41 công đất ruộng tại
ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam) nguồn
gốc đất giữ canh của Địa chủ. Khoảng năm 1964 ông Nhạn, bà Mua phân chia
phần đất trên cho các con:</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Đào Thị Ngàn 10 công;</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Đào Thị Mõng (mẹ ông Lê Tấn Tiệp và bà Lê Thị Màu) 10
công;</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Đào Thị Mãnh (mẹ ông Trần Văn Minh) 10 công;</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Lâm Thiên Điểu (con nuôi bà Mua) 04 công.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Còn lại diện tích 6.900 m<sup>2 </sup>(đo đạc thực tế) bà
Mua trực tiếp quản lý canh tác, bà Mãnh sống chung với bà Mua. Năm 1983
bà Mua đưa 6.900m<sup>2</sup> đất trên vào tập đoàn, được Tập đoàn giao
khoán 3.400 m<sup>2</sup>. Còn lại diện tích 3.500 m<sup>2</sup> đất
thừa, Tập đoàn giao khoán cho hộ Lê Tấn Tiệp (con bà Mõng) diện tích
2500 m<sup>2</sup> và hộ Lê Thị Màu (con bà Mõng) diện tích 1.000 m<sup>2</sup>. Sau đó bà Màu thỏa thuận hoán đổi cho ông Tiệp diện tích 1.000 m<sup>2</sup>
đất trên để thuận canh. Như vậy, ông Tiệp sử dụng toàn bộ diện tích
3.500 m<sup>2</sup> gốc đất của bà Mua. Năm 1990, ông Tiệp chuyển nhượng
4.100 m<sup>2</sup> đất cho bà Nguyễn Thị Sang trong đó có 3.500 m<sup>2</sup>
đất gốc của bà Mua. Ông Tiệp mua lại của chủ khác 2.700 m<sup>2</sup>
đất sử dụng đến nay.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1990,
ông Minh khiếu nại đòi lại 3.500m<sup>2</sup> đất mà hộ ông Lê Tấn Tiệp
được tập đoàn giao khoán có nguồn gốc của bà Mua. Vụ việc trên được
chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần nhưng không thành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 14 tháng 02 năm 1998, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn ban
hành văn bản số 01/TB-UB trả lời không giải quyết nội dung đơn yêu cầu
của ông Trần Văn Minh. Ông Minh tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân
huyện Mỏ Cày.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Ngày 06
tháng 4 năm 2000, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành Quyết định số
31/QĐ-UB không giải quyết đơn yêu cầu của ông Trần Văn Minh; Công nhận
quyền sử dụng 3.500 m<sup>2 </sup>đất thuộc thửa 43 tờ bản đồ số 5 xã
Cẩm Sơn cho ông Lê Tấn Tiệp. Ông Minh tiếp tục khiếu nại.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 08 tháng 8 năm 2000, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày
ban hành Quyết định số 71/QĐ-UB bác nội dung đơn khiếu nại của ông Trần
Văn Minh; giữ y nội dung Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2000
của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày. Ông Minh khiếu nại đến Ủy ban nhân dân
tỉnh.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Nhận
xét, kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 3.500 m<sup>2</sup> đất ruộng mà ông Minh tranh
chấp đòi lại trước đây nằm trong diện tích 6.900 m<sup>2</sup> đất của
bà Phạm Thị Mua (bà ngoại ông Minh). Sau khi đưa đất vào Tập đoàn sản
xuất và được nhận khoán lại 3.400 m<sup>2</sup>, diện tích đất còn thừa
là 3.500 m<sup>2</sup> Tập đoàn giao khoán cho hộ ông Tiệp và bà Màu.
Việc ông Tiệp, bà Màu được nhận sử dụng diện tích 3.500 m<sup>2</sup>
đất trên là hợp pháp. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 10 công đất ruộng mà bà Mua cho con là bà Mãnh
đã lên vườn và sử dụng đến nay. Năm 1983 ông Minh không có hộ khẩu tại
địa phương và cũng không có đất đưa vào Tập đoàn. Việc ông Minh khiếu
nại yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giao trả diện tích 3.500 m<sup>2</sup>
đất nói trên cho ông sử dụng là không có cơ sở xem xét. Quyết định số
71/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày bác
đơn ông Minh là phù hợp với quy định của pháp luật.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở trên,</font></p>
<p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><font size="2">QUYẾT
ĐỊNH</font></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Điều 1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại
của ông Trần Văn Minh, hiện ngụ ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày
Nam đối với Quyết định số 71/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2000 của UBND
huyện Mỏ Cày.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 37.4pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận nội dung Quyết định giải quyết số 71/QĐ-UB
ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam).</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố quyết định này đến ông Trần
Văn Minh, ông Lê Tấn Tiệp, bà Nguyễn Thị Sang trong thời hạn 15 ngày (kể
từ ngày ban hành quyết định) để thi hành. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: -46.8pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều 3. </font></b>
<font size="2">Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh
Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, ông Trần
Văn Minh, &nbsp;ông Lê Tấn tiệp, bà nguyễn Thị Sang và các đương sự có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: -9.05pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 82/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 14
 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh,
đăng ký thường trú tại ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn,
 huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

             Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

          Xét đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh đối với Quyết định số 71/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2000 của UBND huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam);         

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 2008/TTr- STNMT ngày 22 tháng 12 năm 2009.

Kết quả thẩm tra xác minh:

Trước năm 1964, ông Đào Công Nhãn và bà Phạm Thị Mua (ông, bà ngoại của ông Trần Văn Minh) có canh tác khoảng 41 công đất ruộng tại ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam) nguồn gốc đất giữ canh của Địa chủ. Khoảng năm 1964 ông Nhạn, bà Mua phân chia phần đất trên cho các con:

- Đào Thị Ngàn 10 công;

- Đào Thị Mõng (mẹ ông Lê Tấn Tiệp và bà Lê Thị Màu) 10 công;

- Đào Thị Mãnh (mẹ ông Trần Văn Minh) 10 công;

- Lâm Thiên Điểu (con nuôi bà Mua) 04 công.

Còn lại diện tích 6.900 m2 (đo đạc thực tế) bà Mua trực tiếp quản lý canh tác, bà Mãnh sống chung với bà Mua. Năm 1983 bà Mua đưa 6.900m2 đất trên vào tập đoàn, được Tập đoàn giao khoán 3.400 m2. Còn lại diện tích 3.500 m2 đất thừa, Tập đoàn giao khoán cho hộ Lê Tấn Tiệp (con bà Mõng) diện tích 2500 m2 và hộ Lê Thị Màu (con bà Mõng) diện tích 1.000 m2. Sau đó bà Màu thỏa thuận hoán đổi cho ông Tiệp diện tích 1.000 m2 đất trên để thuận canh. Như vậy, ông Tiệp sử dụng toàn bộ diện tích 3.500 m2 gốc đất của bà Mua. Năm 1990, ông Tiệp chuyển nhượng 4.100 m2 đất cho bà Nguyễn Thị Sang trong đó có 3.500 m2 đất gốc của bà Mua. Ông Tiệp mua lại của chủ khác 2.700 m2 đất sử dụng đến nay.

Năm 1990, ông Minh khiếu nại đòi lại 3.500m2 đất mà hộ ông Lê Tấn Tiệp được tập đoàn giao khoán có nguồn gốc của bà Mua. Vụ việc trên được chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần nhưng không thành.

Ngày 14 tháng 02 năm 1998, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn ban hành văn bản số 01/TB-UB trả lời không giải quyết nội dung đơn yêu cầu của ông Trần Văn Minh. Ông Minh tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày.

 Ngày 06 tháng 4 năm 2000, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành Quyết định số 31/QĐ-UB không giải quyết đơn yêu cầu của ông Trần Văn Minh; Công nhận quyền sử dụng 3.500 m2 đất thuộc thửa 43 tờ bản đồ số 5 xã Cẩm Sơn cho ông Lê Tấn Tiệp. Ông Minh tiếp tục khiếu nại.

Ngày 08 tháng 8 năm 2000, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày ban hành Quyết định số 71/QĐ-UB bác nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh; giữ y nội dung Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày. Ông Minh khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 3.500 m2 đất ruộng mà ông Minh tranh chấp đòi lại trước đây nằm trong diện tích 6.900 m2 đất của bà Phạm Thị Mua (bà ngoại ông Minh). Sau khi đưa đất vào Tập đoàn sản xuất và được nhận khoán lại 3.400 m2, diện tích đất còn thừa là 3.500 m2 Tập đoàn giao khoán cho hộ ông Tiệp và bà Màu. Việc ông Tiệp, bà Màu được nhận sử dụng diện tích 3.500 m2 đất trên là hợp pháp.

Diện tích 10 công đất ruộng mà bà Mua cho con là bà Mãnh đã lên vườn và sử dụng đến nay. Năm 1983 ông Minh không có hộ khẩu tại địa phương và cũng không có đất đưa vào Tập đoàn. Việc ông Minh khiếu nại yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giao trả diện tích 3.500 m2 đất nói trên cho ông sử dụng là không có cơ sở xem xét. Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày bác đơn ông Minh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những cơ sở trên,

QUYẾT ĐỊNH

             Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Minh, hiện ngụ ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam đối với Quyết định số 71/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2000 của UBND huyện Mỏ Cày.

- Công nhận nội dung Quyết định giải quyết số 71/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam).

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức công bố quyết định này đến ông Trần Văn Minh, ông Lê Tấn Tiệp, bà Nguyễn Thị Sang trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

                          Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, ông Trần Văn Minh,  ông Lê Tấn tiệp, bà nguyễn Thị Sang và các đương sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

1/26/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hoàng,  địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hoàng,  địa chỉ ấp An Thới, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu  Hương, địa chỉ số 3C đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến Tre
&nbsp;
4/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Vĩnh và 80  hộ dân xã Vĩnh Bình, địa chỉ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Vĩnh và 80  hộ dân xã Vĩnh Bình, địa chỉ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách
&nbsp;
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại kỳ 2 tháng 9-2016
Ngày tiếp: 16/9/2016, Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 16/9/2016

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Lê Văn Hạng, ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại quyết định số 312/QĐ-SGD&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Bến Tre, về việc giải quyết bác đơn của ông Lê Văn Hạng khiếu nại việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Hạng.

2. Bà Bùi Thị Sảnh, ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, về việc bác đơn khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 360m2 đất của bà Sảnh.

3. Bà Nguyễn Thị Hèn, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết không công nhận khiếu nại của Hèn liên quan đến việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà./.

9/16/2016 7:55 AMĐã ban hành
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa chỉ  ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
&nbsp;
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Bửu, địa chỉ số 58/2, ấp Giao Hoà Chợ, xã Giao Hoà, huyện Thạnh Phú. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Bửu, địa chỉ số 58/2, ấp Giao Hoà Chợ, xã Giao Hoà, huyện Thạnh Phú.
<br />

6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ LáchThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Anh, địa chỉ ấp  Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;200/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td width="56%" valign="top" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 27 </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">&nbsp;tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b><span style="color: black; font-weight: bold;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Q</font></span><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">UYẾT ĐỊNH</font></h3><h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">Về việc giải quyết
khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.</font></h3>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;</font></b></p>
<p style="margin-left: 108pt; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc
xin lại 750m<sup>2</sup> đất do nhà nước quản lý;</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Theo đề
nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 /
TTr-STNMT ngày 11 tháng&nbsp; 01 &nbsp;năm 2010,&nbsp; </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả
thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Diện tích
750m<sup>2 </sup>đất, bao gồm: 250m<sup>2</sup> đất ao và 500m2 đất sân
phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ
bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong &nbsp;diện tích
5.496,0m<sup>2</sup> đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động &nbsp;xã hội huyện
Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính
quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm
1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của
huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất
trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là
Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay. </font>
</p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1990,
ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh
xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện
tích 750m<sup>2 </sup>, với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông
Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng
trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;Năm 1991
Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của
huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và
đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn
bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 2009
ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6
năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả
lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp
tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m<sup>2</sup>
đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào
năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng
xét hỏi&nbsp; và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần
đất trên.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Ngày 24 tháng 12 năm 2009,
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam
(nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây
ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về, &nbsp;hiện ông Về
đang quản lý sử dụng; diện tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi mượn để
làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm
trong diện tích 1.958,2m<sup>2</sup> đất&nbsp; ông Về đã kê khai đăng ký vào
năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng
diện tích khoảng 250m<sup>2</sup> đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi
lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Trước đây Trại tạm giam Công an
huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất
ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân
phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di
dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử
dụng đến nay.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Theo đo đạc năm 1998 phần diện
tích 500m<sup>2</sup> đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích
1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Riêng phần diện tích đất ao nằm
phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý,
trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm
trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn
Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Việc ông Về khiếu nại đòi lại
750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì
cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của
Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.</font></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T<span lang="VI">ừ
những cơ sở nêu trên</span>, </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm 6pt 144pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">QUYẾT ĐỊNH</font></b><font size="2">:</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Điều 1</font><span style="color: black;"><font size="2">.</font></span></b><span style="color: red;"><font size="2">&nbsp;</font></span><span style="color: black;"><font size="2">Không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ </font></span>
<font size="2">số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú<span style="color: black;">
v</span></font><span style="color: black;"><font size="2">ề việc đòi lại
diện tích 750m<sup>2</sup> đất<b>&nbsp;</b>hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội
huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">- <b>Lý do:</b> phần diện tích
đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước
đã quản lý năm 1975 đến nay.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 2.</font></span></b><span style="color: black;"><font size="2">
Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao
quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày
ban hành quyết định) để thi hành.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 28.05pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">&nbsp; - N</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ếu
không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường xem xét theo thẩm quyền.</font></span></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<span style="color: black;"><font size="2">Điều 3. </font></span></b>
<font size="2"><span style="color: black;">Các ông (bà): Chánh Văn phòng</span><b><span style="color: red;">&nbsp;</span></b></font><span style="color: black;"><font size="2">Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị
Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông
Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi
hành.</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<span style="color: black;"><font size="2">Quy</font></span><span style="color: black;"><font size="2">ết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></span></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="44%" valign="top" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh;&nbsp; UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td width="56%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 200/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  27
 tháng 01 năm 2010

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về ngụ tại số 22/1, ấp 5,Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về về việc xin lại 750m2 đất do nhà nước quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32 / TTr-STNMT ngày 11 tháng  01  năm 2010, 

Kết quả thẩm tra xác minh:

Diện tích 750m2 đất, bao gồm: 250m2 đất ao và 500m2 đất sân phơi, ông Nguyễn Văn Về khiếu nại đòi lại thuộc một phần thửa số 287, tờ bản đồ số 16, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú nằm trong  diện tích 5.496,0m2 đất hiện do Phòng Tổ chức Lao động  xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng. Toàn bộ khu vực đất này trước năm 1975 chính quyền chế độ cũ sử dụng làm căn cứ đồn bót. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Công an huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng làm trại tạm giam của huyện. Đến năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, diện tích đất trên giao lại cho Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội (nay là Phòng Tổ chức Lao động xã hội) trực tiếp quản lý sử dụng đến nay.

 Năm 1990, ông Nguyễn Văn Về gởi đơn yêu cầu Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội huyện Thạnh Phú trả lại ao cá và phần đất sân phơi lúa có diện tích 750m2 , với lý do ông cho rằng trước đây ông đã cho ông Lê Văn Tam (Trưởng trại giam) mượn phần đất sân phơi để làm Văn phòng trại giam và phần đất ao làm nhà vệ sinh cho phạm nhân.

 Năm 1991 Phòng Tổ chức – Lao động thương binh xã hội cùng các ngành chức năng của huyện tổ chức họp xem xét nội dung đơn khiếu nại đòi đất của ông Về và đã thống nhất kết luận phần đất ông Về đòi lại trước năm 1975 là đất đồn bót, nên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Năm 2009 ông Về tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại phần đất trên. Ngày 05 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú có công văn số 11/UBND trả lời không giải quyết đơn xin lại đất của ông Nguyễn Văn Về. Ông Về tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh, vì cho rằng diện tích 750m2 đất trên trước đây của cha ông là ông Nguyễn Văn Tuyển đã cho ông vào năm 1972. Sau năm 1975 ông Về đã cho Trại tạm giam mượn để làm Văn phòng xét hỏi  và nhà vệ sinh cho can phạm, nay ông yêu cầu giao trả lại phần đất trên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với ông Lê Văn Tam (nguyên Trưởng Trại giam của huyện), ông Tam xác nhận: cái ao trước đây ông mượn để làm cầu vệ sinh là cái ao nằm sau nhà ông Về,  hiện ông Về đang quản lý sử dụng; diện tích 500m2 đất sân phơi mượn để làm Văn phòng, sau đó ông Về lấy lại sử dụng và diện tích đất này nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất  ông Về đã kê khai đăng ký vào năm 1998 (thuộc thửa số 368, tờ bản đồ 16 - thị Trấn Thạnh Phú). Riêng diện tích khoảng 250m2 đất ao hiện ông Về đang khiếu nại đòi lại nằm trong hàng rào bót của chế độ cũ trước đây.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây Trại tạm giam Công an huyện Thạnh Phú có mượn của ông Nguyễn Văn Về 02 phần đất, gồm phần đất ao phía sau nhà ông Về để làm nhà vệ sinh trại tạm giam và phần đất sân phơi lúa để làm Văn phòng xét hỏi can phạm. Năm 1985, trại tạm giam di dời đi nơi khác, 02 phần đất trên bỏ trống, sau đó ông Về đã lấy lại sử dụng đến nay.

Theo đo đạc năm 1998 phần diện tích 500m2 đất sân phơi và cái ao nằm trong diện tích 1.958,2m2 đất thuộc thửa 368 ông Về đã kê khai đăng ký sử dụng.

Riêng phần diện tích đất ao nằm phía sau và phần đất trống Phòng Tổ chức Lao động xã hội đang quản lý, trước đây là đất đồn bót của chế độ cũ, hiện nay 02 phần đất này nằm trong diện tích 5.496m2 đất thuộc thửa 287, tờ bản đồ số 16, thị trấn Thạnh Phú, do Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý.

Việc ông Về khiếu nại đòi lại 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý, vì cho rằng phần đất trên của gia đình ông trước đây cho Trại tạm giam của Công an huyện Thạnh Phú mượn là không đúng.

        Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Về cư ngụ số 22/1, ấp 5, Thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú về việc đòi lại diện tích 750m2 đất hiện Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú quản lý sử dụng.

- Lý do: phần diện tích đất trên trước đây nằm trong khu vực đồn bót của chế độ cũ, và Nhà nước đã quản lý năm 1975 đến nay.

Điều 2. Giao chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức công bố, trao quyết định này đến ông Nguyễn Văn Về trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

  - Nếu không đồng ý với quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) ông Về có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị Trấn Thạnh Phú, Phòng Tổ chức Lao động xã hội huyện Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Về và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ TN&MT (để báo cáo);           
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay bc)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Việt Phương, địa  chỉ ấp Giao Hoà B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Việt Phương, địa  chỉ ấp Giao Hoà B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
4/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín (được bà Nguyễn Thị Ba uỷ quyền), địa chỉ số 144/A tổ 7B, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín (được bà Nguyễn Thị Ba uỷ quyền), địa chỉ số 144/A tổ 7B, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp Bến Tre
<br />

5/26/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Liêm  (do bà Bùi Thị Y ủy quyền) ngụ tại ấp 1, xã Lương Quới,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreV/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Liêm  (do bà Bùi Thị Y ủy quyền) ngụ tại ấp 1, xã Lương Quới,  huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD 2176 Le Thi Liem.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

10/7/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, địa chỉ  ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201941%20Huynh%20Thi%20Tuyet%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Ông Hồ Văn Xuyên, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ  Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Tri, huyện Ba Tri.Trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu, địa chỉ  Chủ tịch Hội nông dân huyện Ba Tri, huyện Ba Tri.
<br />

8/27/2012 12:00 AMĐã ban hànhPhan Bá Tùng
Thông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201881%20Bui%20Tuan%20Kiet.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td width="30%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 8054
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td width="70%" valign="top" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;08 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;02 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của
bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân,
thành phố Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày
29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại
về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh
tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem
xét theo quy định.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.</font></font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="120" width="30%" valign="top">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bà Bùi Thị Năm;</font></span><font size="2" face="Arial"><br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td height="120" width="70%" valign="top" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 8054 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày  08   tháng  02  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Bùi Thị Năm, địa chỉ ấp số 238A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

 

Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại về đền bù công trình Sân Vận động tỉnh.

 

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Thanh tra tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

 Nơi nhận:
-  Bà Bùi Thị Năm;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

2/25/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, cư ngụ số 57E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, cư ngụ số 57E,     ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201575%20Nguyen%20Van%20Minh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/22/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thái, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thái, cư ngụ ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
1/25/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Thắng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ  ấp Phú Hữu (ấp 1 cũ), xã Hữu Định, huyện Châu Thành.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 03-2012Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 03-2012
<br />

Ngày tiếp: 21/3/2012

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (số 600B9, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre)

Lịch làm việc: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Trình tự tiếp như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn Nhiều, địa chỉ ấp 4, Bình Thới, huyện Bình Đại.
  2. Ông Nguyễn Văn Quảng, địa chỉ ấp 4, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.
3/20/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Đàm Cẩm Hường, cư ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Đàm Cẩm Hường, cư ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201492%20Dam%20Cam%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ  số 32, đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre
&nbsp;
11/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Quen, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu Thành
<br />

9/8/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thẩm,  địa chỉ ấp 9, xã An Hiệp, huyện Ba Tri Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thẩm,  địa chỉ ấp 9, xã An Hiệp, huyện Ba Tri
&nbsp;
2/11/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trần Văn Ni, địa chỉ tổ NDTQ số 8, ấp Thới Thuận, xã Châu Hoà , huyện Giồng Trôm. Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trần Văn Ni, địa chỉ tổ NDTQ số 8, ấp Thới Thuận, xã Châu Hoà , huyện Giồng Trôm.

<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/TB/Tran%20Van%20Ni.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Huynhkimxuyen.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Xuyến, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại  của bà Giang Thị Lẹ, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại  của bà Giang Thị Lẹ, địa chỉ  ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer