Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

 
Ý kiến phản hồi xử lý kiến nghị - Thông báo
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 124/TB-UBND ngày 04/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2). 
 
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 23/4/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 111/TB-UBND ngày 23/4/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 107/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 106/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 109/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo số 108/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về  việc xử lý đơn kiến nghị của ông Quách Thuận, địa chỉ số 3A, Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Bến Tre. Thông báo về  việc xử lý đơn kiến nghị của ông Quách Thuận, địa chỉ số 3A, Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Bến Tre.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bân, địa  chỉ ấp 3, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bân, địa  chỉ ấp 3, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm.
 
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ số 60 đường 29, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí MinhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, địa chỉ số 60 đường 29, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lâm Thủy, cư ngụ số 141E  đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của ông Lâm Thủy, cư ngụ số 141E  đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre
<br />
11/27/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trà Thị Ánh Nguyệt, địa  chỉ số 151, tổ 7, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trà Thị Ánh Nguyệt, địa  chỉ số 151, tổ 7, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;41&nbsp; /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
<span style="font-style: italic;">Bến Tre, </span></font></b><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><font size="2">ngày 08&nbsp; tháng 01&nbsp; năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 style="text-indent: 0cm;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của
bà Đặng Thị Nhà, <br />
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến
Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span style="position: relative; top: -3pt; letter-spacing: 0.2pt;">
<font size="2">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ
ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm
1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m<sup>2</sup>
đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần
đất trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của ông Ngởi và bà Mi, để
xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m<sup>2</sup>.
Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup>
đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa&nbsp;số 547, tờ bản đồ số
15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi
chuyển nhượng diện tích 837 m<sup>2</sup> đất nhận hoán đổi thuộc thửa
số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi. </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1982,
Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất
Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã
thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất nói trên đến nay. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn
khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích
441,2m<sup>2</sup> đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân
dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét, kết luận: </font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất tại thửa số 545, tờ bản
đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây
nằm trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của vợ chồng ông Đặng Văn
Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân
dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất trên để xây
dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho
gia đình ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup> đất khác tại thửa số 547,
tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích
837m<sup>2</sup> đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn
Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2 </sup>đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là
không hợp lý nên không được chấp nhận</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân,
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m<sup>2</sup> đất,
thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân
Xuân quản lý.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã
Tân Xuân đã hoán đổi &nbsp;và sử dụng đến nay.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị
Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.
</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường để được giải quyết theo thẩm quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác
có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 41  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre,
ngày 08  tháng 01  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Đặng Thị Nhà,
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;

Kết quả thẩm tra xác minh: 

 Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm 1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m2 đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần đất trong diện tích 2.218,2 m2 đất của ông Ngởi và bà Mi, để xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m2. Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi chuyển nhượng diện tích 837 m2 đất nhận hoán đổi thuộc thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi.

Năm 1982, Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích 441,2 m2 đất nói trên đến nay.

Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích 441,2m2 đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 441,2 m2 đất tại thửa số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây nằm trong diện tích 2.218,2 m2 đất của vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m2 đất trên để xây dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho gia đình ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích 837m2 đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là không hợp lý nên không được chấp nhận

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m2 đất, thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý.

Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã hoán đổi  và sử dụng đến nay.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;  
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);        
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);        
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;  
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

1/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thới, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thới, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Âu Thị Dễ, địa chỉ ấp  An Hoà, xã An Nhơn, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Âu Thị Dễ, địa chỉ ấp  An Hoà, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
7/3/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín, thường trú tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chín, thường trú tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;36/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; </font></b><span style="font-weight: 700;">
<font size="2">06 tháng 01 năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 style="text-indent: 0cm;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Chín,<br />
thường trú tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">&nbsp;UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.8pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị
Chín, khiếu nại Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của
Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Tờ trình số 2026/TTr-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2009;</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 46.8pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Kết quả
thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1950, vợ chồng ông Lê Văn Mạnh (chết trước năm 1975)
và bà Lý Thị Vàng (chết năm 1978) mua của bà Nguyễn Thị Hai diện tích
4.080m<sup>2</sup> đất tại làng An Đức (nay là thị trấn Ba Tri, huyện Ba
Tri). </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1960, ông Mạnh và bà Vàng để cho bà Hồ Thị Tốt sử
dụng diện tích 373,2 m<sup>2</sup> đất (đo đạc năm 1998) cất nhà ở. Sau
khi ông Mạnh và bà Vàng chết, ông Lê Văn Giỏi (con ông Mạnh và bà Vàng)
tiếp tục quản lý sử dụng phần đất của ông Mạnh và bà Vàng, bà Tốt vẫn
tiếp tục sử dụng diện tích 373,2 m<sup>2</sup> đất nói trên, ông Giỏi
không có ý kiến gì. </font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1998,
thị trấn Ba Tri được đo đạc để lập hồ sơ địa chính, ông Lê Văn Giỏi để
cho bà Nguyễn Thị Chín (vợ ông Giỏi) kê khai đăng ký và được ghi vào sổ
mục kê, diện tích là 3.994,8m<sup>2</sup>, thửa đất số 459, tờ bản đồ số
18; Bà Tốt để cho ông Nguyễn Văn Sơn (con bà Tốt) kê khai đăng ký sử
dụng và được ghi vào sổ mục kê, diện tích là 373,2 m<sup>2</sup>, thửa
đất số 460, tờ bản đồ số 18, thị trấn Ba Tri, gia đình bà chín không có
ý kiến gì. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2008, bà Chín gởi đơn yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn trả
lại cho gia đình bà Chín diện tích 373,2m<sup>2 </sup>đất nói trên hoặc
muốn tiếp tục sử dụng đất thì thương lượng trả tiền cho gia đình bà.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Uỷ ban nhân dân thị trấn Ba Tri tổ chức hòa giải nhiều
lần, tại các lần hòa giải ông Sơn thừa nhận diện tích 373,2m<sup>2 </sup>
đất ông đang sử dụng nguồn gốc của ông Mạnh, bà Vàng và ông Sơn đưa ra
nhiều phương án thương lượng với bà Chín để ông được tiếp tục sử dụng
đất nhưng bà Chín không đồng ý. Tại buổi hòa giải ngày 31 tháng 7 năm
2009, ông Sơn đề xuất hỗ trợ bà Chín 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để
được tiếp tục sử dụng diện tích 373,2m<sup>2 </sup>đất, nhưng bà Chín
không đồng ý mà yêu cầu ông Sơn giao trả diện tích khoảng 120m<sup>2</sup>
đất, trên phần đất này ông Sơn cất nhà cột cây, mái lợp tol, không vách
(nằm trong diện tích 373,2m<sup>2</sup> đất gia đình ông Sơn đang sử
dụng), ông Sơn không đồng ý.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri
ban hành Quyết định số 4066/QĐ-UBND, nội dung: bác đơn tranh chấp của bà
Nguyễn Thị Chín, công nhận quyền sử dụng diện tích 373,2m<sup>2</sup>,
thửa đất số 460, tờ bản đồ số 18 cho ông Nguyễn Văn Sơn, ghi nhận sự tự
nguyện của ông Sơn hỗ trợ cho bà Chín 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Không đồng ý cách giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Ba
Tri, bà Nguyễn Thị Chín gửi đơn yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết
buộc ông Nguyễn Văn Sơn giao trả cho bà diện tích khoảng 120m<sup>2</sup>
đất nơi ông Sơn cất ngôi nhà lợp toll không vách nằm trong diện tích
373,2 m<sup>2</sup> đất gia đình ông Sơn đang sử dụng, không nhận số
tiền ba mươi triệu đồng hỗ trợ của ông Sơn.</font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; text-align: justify; text-indent: 10.75pt;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
Nhận xét, kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích khoảng 120m<sup>2</sup> đất tranh chấp thuộc
một phần thửa đất số 460, tờ bản đồ số 18, thị trấn Ba Tri nằm trong
diện tích 373,2 m<sup>2</sup> đất có nguồn gốc của vợ chồng ông Lê Văn
Mạnh và bà Lý Thị Vàng. Từ năm 1960 ông Mạnh và bà Vàng để cho bà Hồ Thị
Tốt sử dụng cất nhà ở. Sau ngày 30/4/1975 bà Vàng vẫn để cho bà Tốt sử
dụng đất. Đến năm 1998 khi nhà nước đo đạc để lập hồ sơ địa chính, ông
Giỏi và vợ là bà Chín có đất và nhà ở ngay bên cạnh diện tích 373,2 m<sup>2</sup>
đất gia đình bà Tốt đang sử dụng nhưng bà Chín chỉ kê khai đăng ký sử
dụng diện tích 3.994,8 m<sup>2</sup> đất gia đình bà đang sử dụng, bà
Tốt để cho con là ông Nguyễn Văn Sơn kê khai đăng ký sử dụng diện tích
373,2 m<sup>2</sup> đất bà Tốt sử dụng, ông Giỏi, bà Chín không có ý
kiến gì.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2008 bà Chín yêu cầu ông Sơn giao trả&nbsp; toàn bộ diện
tích 373,2 m<sup>2</sup> đất cho bà, đến năm 2009 bà Chín yêu cầu ông
Sơn giao trả cho bà 120 m<sup>2</sup> đất trong diện tích 373,2 m<sup>2</sup>
đất nói trên vì bà Chín cho rằng trước đây ông Mạnh, bà Vàng (cha, mẹ
chồng bà Chín) chỉ cho bà Tốt ở nhờ, nhưng bà Chín không cung cấp được
chứng cứ chứng minh cho yêu cầu này nên không được chấp nhận. Gia đình
ông Sơn sử dụng đất trên liên tục gần 50 năm qua, thực hiện việc kê khai
đăng ký và làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước nên xét thấy giữ y hiện trạng
sử dụng diện tích 373,2 m<sup>2</sup> đất cho ông Nguyễn Văn Sơn là cần
thiết.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của
Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết bác đơn bà Chín tranh chấp quyền
sử dụng 120 m2 đất với ông Sơn là phù hợp với quy định của pháp luật.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.1pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chín, thường trú
tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.1pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Công nhận Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm
2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.1pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà
Nguyễn Thị Chín trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định)
để thi hành. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.1pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân thị trấn Ba Tri (huyện Ba Tri), bà Nguyễn Thị Chín, ông Nguyễn
Văn Sơn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 56.1pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 36/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày 
06 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Chín,
thường trú tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Chín, khiếu nại Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2026/TTr-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2009;

Kết quả thẩm tra xác minh:

Năm 1950, vợ chồng ông Lê Văn Mạnh (chết trước năm 1975) và bà Lý Thị Vàng (chết năm 1978) mua của bà Nguyễn Thị Hai diện tích 4.080m2 đất tại làng An Đức (nay là thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri).

Năm 1960, ông Mạnh và bà Vàng để cho bà Hồ Thị Tốt sử dụng diện tích 373,2 m2 đất (đo đạc năm 1998) cất nhà ở. Sau khi ông Mạnh và bà Vàng chết, ông Lê Văn Giỏi (con ông Mạnh và bà Vàng) tiếp tục quản lý sử dụng phần đất của ông Mạnh và bà Vàng, bà Tốt vẫn tiếp tục sử dụng diện tích 373,2 m2 đất nói trên, ông Giỏi không có ý kiến gì.

Năm 1998, thị trấn Ba Tri được đo đạc để lập hồ sơ địa chính, ông Lê Văn Giỏi để cho bà Nguyễn Thị Chín (vợ ông Giỏi) kê khai đăng ký và được ghi vào sổ mục kê, diện tích là 3.994,8m2, thửa đất số 459, tờ bản đồ số 18; Bà Tốt để cho ông Nguyễn Văn Sơn (con bà Tốt) kê khai đăng ký sử dụng và được ghi vào sổ mục kê, diện tích là 373,2 m2, thửa đất số 460, tờ bản đồ số 18, thị trấn Ba Tri, gia đình bà chín không có ý kiến gì.

Năm 2008, bà Chín gởi đơn yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn trả lại cho gia đình bà Chín diện tích 373,2m2 đất nói trên hoặc muốn tiếp tục sử dụng đất thì thương lượng trả tiền cho gia đình bà.

Uỷ ban nhân dân thị trấn Ba Tri tổ chức hòa giải nhiều lần, tại các lần hòa giải ông Sơn thừa nhận diện tích 373,2m2 đất ông đang sử dụng nguồn gốc của ông Mạnh, bà Vàng và ông Sơn đưa ra nhiều phương án thương lượng với bà Chín để ông được tiếp tục sử dụng đất nhưng bà Chín không đồng ý. Tại buổi hòa giải ngày 31 tháng 7 năm 2009, ông Sơn đề xuất hỗ trợ bà Chín 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để được tiếp tục sử dụng diện tích 373,2m2 đất, nhưng bà Chín không đồng ý mà yêu cầu ông Sơn giao trả diện tích khoảng 120m2 đất, trên phần đất này ông Sơn cất nhà cột cây, mái lợp tol, không vách (nằm trong diện tích 373,2m2 đất gia đình ông Sơn đang sử dụng), ông Sơn không đồng ý.

Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 4066/QĐ-UBND, nội dung: bác đơn tranh chấp của bà Nguyễn Thị Chín, công nhận quyền sử dụng diện tích 373,2m2, thửa đất số 460, tờ bản đồ số 18 cho ông Nguyễn Văn Sơn, ghi nhận sự tự nguyện của ông Sơn hỗ trợ cho bà Chín 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Không đồng ý cách giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, bà Nguyễn Thị Chín gửi đơn yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết buộc ông Nguyễn Văn Sơn giao trả cho bà diện tích khoảng 120m2 đất nơi ông Sơn cất ngôi nhà lợp toll không vách nằm trong diện tích 373,2 m2 đất gia đình ông Sơn đang sử dụng, không nhận số tiền ba mươi triệu đồng hỗ trợ của ông Sơn.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích khoảng 120m2 đất tranh chấp thuộc một phần thửa đất số 460, tờ bản đồ số 18, thị trấn Ba Tri nằm trong diện tích 373,2 m2 đất có nguồn gốc của vợ chồng ông Lê Văn Mạnh và bà Lý Thị Vàng. Từ năm 1960 ông Mạnh và bà Vàng để cho bà Hồ Thị Tốt sử dụng cất nhà ở. Sau ngày 30/4/1975 bà Vàng vẫn để cho bà Tốt sử dụng đất. Đến năm 1998 khi nhà nước đo đạc để lập hồ sơ địa chính, ông Giỏi và vợ là bà Chín có đất và nhà ở ngay bên cạnh diện tích 373,2 m2 đất gia đình bà Tốt đang sử dụng nhưng bà Chín chỉ kê khai đăng ký sử dụng diện tích 3.994,8 m2 đất gia đình bà đang sử dụng, bà Tốt để cho con là ông Nguyễn Văn Sơn kê khai đăng ký sử dụng diện tích 373,2 m2 đất bà Tốt sử dụng, ông Giỏi, bà Chín không có ý kiến gì.

Năm 2008 bà Chín yêu cầu ông Sơn giao trả  toàn bộ diện tích 373,2 m2 đất cho bà, đến năm 2009 bà Chín yêu cầu ông Sơn giao trả cho bà 120 m2 đất trong diện tích 373,2 m2 đất nói trên vì bà Chín cho rằng trước đây ông Mạnh, bà Vàng (cha, mẹ chồng bà Chín) chỉ cho bà Tốt ở nhờ, nhưng bà Chín không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu này nên không được chấp nhận. Gia đình ông Sơn sử dụng đất trên liên tục gần 50 năm qua, thực hiện việc kê khai đăng ký và làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước nên xét thấy giữ y hiện trạng sử dụng diện tích 373,2 m2 đất cho ông Nguyễn Văn Sơn là cần thiết.

Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết bác đơn bà Chín tranh chấp quyền sử dụng 120 m2 đất với ông Sơn là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Chín, thường trú tại khu phố 3, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Công nhận Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Nguyễn Thị Chín trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Ba Tri (huyện Ba Tri), bà Nguyễn Thị Chín, ông Nguyễn Văn Sơn và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

1/20/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên ( là con bà Đặng Thị Nhành), ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Duyên ( là con bà Đặng Thị Nhành), ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Hà, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Hà, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của  ông Phan Văn Bình, địa chỉ số 03 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của  ông Phan Văn Bình, địa chỉ số 03 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình ĐạiThông báo về  việc xử lý đơn phản ánh của ông Vương Tử Đệ, địa chỉ ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Trần Phong Phú và 35 hộ dân, địa chỉ  tổ NDTQ số 1, ấp Quới Hoà Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Trần Phong Phú và 35 hộ dân, địa chỉ  tổ NDTQ số 1, ấp Quới Hoà Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Mai Thị Sửa, địa chỉ  ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba TriTrả lời đơn khiếu nại của bà Mai Thị Sửa, địa chỉ  ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri
&nbsp;
7/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Nguyễn Thị Bé Năm, địa  chỉ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Nguyễn Thị Bé Năm, địa  chỉ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Nguyễn  Thanh  Tuấn, địa chỉ 42 đường 19/5, khu phố 5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Nguyễn  Thanh  Tuấn, địa chỉ 42 đường 19/5, khu phố 5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
&nbsp;
8/5/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của  ông Nguyễn Văn Khởi, địa chỉ ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về  việc xử lý đơn yêu cầu của  ông Nguyễn Văn Khởi, địa chỉ ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Khuyển, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreVề việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Khuyển, cư ngụ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
&nbsp;
1/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017
Danh sách công dân UBND tiếp, đối thoại kỳ tháng 5/2017

Ngày tiếp: 10/5/2017
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30 phút.
Trình tự tiếp như sau:
1. Ông Trần Văn Chưởng, Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 5293/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, về việc giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Chưởng yêu cầu bồi thường đất, cây trồng  (thuộc công trình Khu Hành chính xã Hưng Khánh Trung B).
2. Bà Lê Thị Phấn, ấp Giồng Trôm,  xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất TĐSX của bà Lê Thị Phấn.
3. Ông Huỳnh Hữu Toàn, số 93 Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nội dung: Khiếu nại đòi lại đất Nhà nước quản lý ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
4. Ông Nguyễn Văn Na, ấp 12, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 668/ QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Na, yêu cầu tính bổ sung phần thửa đất số 83 từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thuộc công trình đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông./.
5/10/2017 6:00 AMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, địa  chỉ số 8/3 tổ 11, ấp 3, xã Phước Thạnh, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, địa  chỉ số 8/3 tổ 11, ấp 3, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành
&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba TriVề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri
&nbsp;
9/9/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/5/2018 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)
Thông báo số 141/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2)

Nội dung giấy mời: 141-TB_201805.pdf

Tải tập tin: ​141-TB_201805.zip

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hành
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kên, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kên, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng,  địa chỉ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng TrômTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng,  địa chỉ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
7/10/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hồng Thanh,  địa chỉ số 455F, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hồng Thanh,  địa chỉ số 455F, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Tám, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bé Tám, địa  chỉ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
<br />

9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ  ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ  ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
9/12/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Lương, cư ngụ ấp Tiên Đông Vàm,  xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Lương, cư ngụ ấp Tiên Đông Vàm,  xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202629%20Tran%20Van%20Luong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer