Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Ngọc Cảnh, cư ngụ số 228 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng TrômV/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Ngọc Cảnh, cư ngụ số 228 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%20189%20Ho%20Ngoc%20Canh.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
1/28/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hạnh, địa chỉ ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hạnh, địa chỉ ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/TB/Nguyen%20Van%20Hanh.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ren, địa chỉ số 89 Vĩnh Phú, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ren, địa chỉ số 89 Vĩnh Phú, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.
<p style="text-align: center;"><a href="downloads/Tiepdan-2012/TB/Nguyen%20Thi%20Ren.pdf"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Xem file đính kèm</span></font></a></p>


6/15/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thông, cư ngụ ấp 3,  xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thông, cư ngụ ấp 3,  xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202195%20Le%20Van%20Thong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại  của ông Trần Quới, cư ngụ số 110/46A,  đường Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại  của ông Trần Quới, cư ngụ số 110/46A,  đường Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%202154%20Tran%20Quoi.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
10/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hương, địa chỉ ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hương, địa chỉ ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/GBT/GBT26/Le%20Thi%20Huong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
9/16/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phước, địa  chỉ ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Thuý, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Thuý, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa  chỉ xã Mỹ Hoà, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Hà Thị Khanh, địa  chỉ xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri
&nbsp;
10/15/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiểu, địa  chỉ ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Ánh Loan, địa chỉ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Ánh Loan, địa chỉ số 59/E2,  ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201138%20Duong%20Anh%20Loan.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
5/31/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diệu,  địa chỉ ấp Hoà Trung, xã Sơn Hoà, huyện Châu Thành.Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diệu,  địa chỉ ấp Hoà Trung, xã Sơn Hoà, huyện Châu Thành.
&nbsp;
2/6/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đỏ, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày NamTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đỏ, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Nguyenthido.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đỏ, địa chỉ ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng TrômQuyết định trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm

<style>
&amp;lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&amp;gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;3201/QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 25&nbsp; tháng&nbsp; 12 năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ
số 67,<br />
&nbsp;khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;">
<b><span style="position: relative; top: -3pt; letter-spacing: 0.2pt;">
<font size="2">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi
lại phần diện tích khoảng 100m<sup>2</sup> đất hiện do Trung tâm Văn hóa
thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 37.4pt;">
<font size="2">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">&nbsp;Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần
đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm,
huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là
bà Phạm Thị Thôi sử dụng. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ
bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử
dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử
dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện
và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba
mươi sáu ngàn đồng). </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà
Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng. </font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">&nbsp;Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ
địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa
1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử
dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần
đất trống phía sau khoảng 100m<sup>2</sup> ( trên đó có 3 cây dừa do bà
Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và
trồng thêm một số cây chuối. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm
giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây
dựng trụ sở làm việc.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính,
phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao
nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m<sup>2</sup>
do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân
dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm
việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn
hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m<sup>2</sup>
đất (nằm trong diện tích 6.037,8m<sup>2</sup> đất, thửa đất số 45, tờ
bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý),
vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu
hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b>
<font size="2">Nhận xét và kết luận:</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại
đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm
1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn
Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng
Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp
chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số
tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn
lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia
đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý
sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán
bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu
hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng
không phù hợp quy định pháp luật.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3,
thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại
phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện
Giồng Trôm quản lý.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b>
<font size="2">- Lý do:</font></b><font size="2"> phần diện tích đất
trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã
quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn
vào năm 1978.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ
Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể
từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài
nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa
thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên
quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);<br />
- Bộ TN&amp;MT (để b/c);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;<br />
- Lưu: VT.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 3201/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25  tháng  12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Được, cư ngụ số 67,
 khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện do Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1980/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2009.       

Kết quả thẩm tra xác minh:

 Trước năm 1975, ông Phạm Văn Lâu quản lý sử dụng phần đất (không rõ diện tích) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Sau khi ông Lâu chết, phần đất trên để lại cho con là bà Phạm Thị Thôi sử dụng.

Sau năm 1975, bà Thôi chia cho ông Phạm Văn Thơm (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần, và ông Phạm Văn Ngôn (cháu họ bà Thôi) sử dụng một phần. Phần diện tích còn lại bà Thôi quản lý sử dụng.

Năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm có nhu cầu sử dụng phần đất của ông Phạm Văn Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000 đồng (ba mươi sáu ngàn đồng).

Riêng phần đất của bà Thôi quản lý sử dụng, năm 1980 bà Thôi chết, bà Đỗ Thị Được (con bà Thôi) tiếp tục quản lý sử dụng.

 Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đạc đất để lập bản đồ địa chính, phần đất của bà Được sử dụng có diện tích 950m2 thuộc thửa 1940, 1941, tờ bản đồ số 01. Phần đất Rạp chiếu phim huyện Giồng Trôm sử dụng có diện tích 1.700m2 thuộc thửa 1807, tờ bản đồ số 01.

Sau khi Rạp chiếu phim huyện xây dựng xong, còn lại phần đất trống phía sau khoảng 100m2 ( trên đó có 3 cây dừa do bà Thôi trồng trước đây), nên gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và trồng thêm một số cây chuối.

Năm 1986, Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm giải tỏa thêm phần đất phía sau Rạp chiếu phim (khoảng 100m2) để xây dựng trụ sở làm việc.

Năm 1998, Nhà nước đo đạc lại đất để lập bản đồ địa chính, phần đất Rạp chiếu phim và phần đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao nhập chung thành thửa số 45 (tờ bản đồ số 54) có tổng diện tích 6.037,8m2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý, được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước vào ngày 15 tháng 3 năm 2001.

Năm 2009, bà Được gửi đơn khiếu nại yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm trả lại diện tích khoảng 100m2 đất (nằm trong diện tích 6.037,8m2 đất, thửa đất số 45, tờ bản đồ số 54, hiện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Giồng Trôm quản lý), vì cho rằng phần đất này có nguồn gốc của gia đình bà và bà đang thu hoạch dừa, trồng chuối tại phần đất trên.

Nhận xét và kết luận:

Phần diện tích khoảng 100m2 đất bà Đỗ Thị Được khiếu nại đòi lại nằm trong phần diện tích 1.700m2 đất (theo đo đạc thực tế năm 1983) có nguồn gốc của bà Phạm Thị Thôi và đã cho cháu là ông Phạm Văn Ngôn sử dụng từ sau năm 1975. Đến năm 1978, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm sử dụng toàn bộ diện tích 1.700m2 đất của ông Ngôn để xây dựng Rạp chiếu phim của huyện và đã giải quyết bồi thường hoa màu cho ông Ngôn số tiền 36.000đồng (Ba mươi sáu ngàn đồng).

Sau khi xây dựng Rạp chiếu phim xong, phần đất trống còn lại ở phía sau Rạp chiếu phim khoảng 100m2, trên đó có 03 cây dừa do gia đình bà Thôi trồng trước đây, nhưng số cây dừa này khi Nhà nước quản lý sử dụng đất của ông Ngôn, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đã tính toán bồi thường cho ông Ngôn xong. Do vậy việc gia đình bà Được tự vào thu hoạch dừa và khiếu nại đòi lại phần đất trên là không hợp lý và cũng không phù hợp quy định pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Được (thường trú tại số 67, khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), về việc đòi lại phần diện tích khoảng 100m2 đất hiện Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm quản lý.

- Lý do: phần diện tích đất trên nằm trong diện tích 1.700m2 đất của ông Phạm Văn Ngôn, Nhà nước đã quản lý sử dụng và đã giải quyết bồi thường tiền hoa màu cho ông Ngôn vào năm 1978.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức công bố và trao Quyết định này đến bà Đỗ Thị Được trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Được có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm), Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm, bà Đỗ Thị Được và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;     
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);       
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

12/31/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ số 29/3C khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ LáchTrả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mười,  địa chỉ số 29/3C khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách
<br />

2/9/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trương Công Danh,địa chỉ số 320C, Nguyễn Huệ, phường Phú Khương, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trương Công Danh,địa chỉ số 320C, Nguyễn Huệ, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
V/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Chi, cư ngụ ấp Hội  Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Chi, cư ngụ ấp Hội  Thành, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%201939%20Vo%20Thi%20Chi.pdf">Xem file đính kèm!

</a></div>

8/31/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết đơn tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Hai thường trú  tại ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình ĐạiV/v giải quyết đơn tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Hai thường trú  tại ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/tiepdan2011/QD/QD%20163%20Nguyen%20Thi%20Hai.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
1/28/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cơ, địa chỉ số 216 tổ NDTQ số 8, ấp Thới Trị, xã Châu Hoà, huyện Giồng TrômThông báo về  việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cơ, địa chỉ số 216 tổ NDTQ số 8, ấp Thới Trị, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đạt, địa chỉ số 557/1 ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng TrômThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Đạt, địa chỉ số 557/1 ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm
&nbsp;
5/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Sáu cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày BắcVề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Sáu cư ngụ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
10/30/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreV/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu,  cư ngụ số 5 (khu tập thể Công an tỉnh), đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201448%20Nguyen%20Van%20Thu.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
6/28/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2017Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2017
Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngày tiếp: 05/01/2017

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Phạm Thị Đẹp, Số 60A3, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, về việc giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Đẹp đề nghị được chuyển mục đích sử dụng DT 118,1m2 đất trồng cây lâu năm sang loại đất ở tại phường Phú Tân.

2. Bà Lê Thị Phấn, ấp Giồng Trôm,  xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, về việc giải quyết khiếu nại đất tập đoàn sản xuất của bà Lê Thị Phấn.

3. Ông Lê Văn Xiêm, ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại yêu cầu xem xét Quyết định số 2077/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2001 của UBND tỉnh Bến Tre, về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Xiêm.

4. Đại diện 04 hộ ở xã Hương Mỹ: Đoàn Văn Phụng, Huỳnh Tấn Hùng, Trần Văn Công, Phạm Thị Thơ, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre..

Nội dung: Kiến nghị của các hộ dân liên quan đến tiền hoàn trả lưới điện nông thôn tại 03 ấp ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam./.

1/4/2017 3:20 PMĐã ban hành
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre


<table cellpadding="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="table1">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: 4115&nbsp; &nbsp;/UBND-TD<br />
V/v trả lời đơn khiếu nại<br />
của ông Phạm Văn Đợi</font></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 25 tháng 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="text-align: justify;" colspan="2">
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 137.35pt; text-align: center;">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Kính gửi: </font><font size="2">Ông
Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4pt; text-align: justify;">
<font size="2">&nbsp;</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Ông Phạm Văn Đợi khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, đã được
Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày
26/12/2009. Nhưng ông Đợi vẫn không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại lên
UBND tỉnh yêu cầu được giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Qua xem xét nội dung vụ việc, UBND tỉnh nhận thấy:</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Trước đây, hộ ông Phạm Văn Đợi trực canh 12.890m<sup>2</sup>
đất ruộng (gốc đất nhận truất hữu). Năm 1981, ông Đợi đưa và tập đàn sản
xuất 8.889m<sup>2</sup> theo đo đạc thực tế, sau đó tập đoàn giao khoán
lại cho ông 2.200m<sup>2</sup> đất ruộng khác. Như vậy, so với phần đất
ông Đợi đưa vào tập đoàn, trừ phần đất nhận khoán và phần đất làm lộ, hộ
ông Đợi còn đất thừa 5.301,1m<sup>2</sup>. Phần đất thừa này đã được
giao khoán cho 08 hộ khác sử dụng ổn định cho đến nay.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Đợi, UBND
thị xã Bến Tre đã áp dụng chính sách giải quyết đất tập đoàn theo tinh
thần quyết định 815 của Thủ tướng, chi hỗ trợ cho ông Đợi 16.000.000
đồng từ nguồn vốn chuyển đổi nghề, như vậy là phù hợp. Sau đó, Đoàn công
tác liên ngành tỉnh tiếp tục làm việc, động viên 08 hộ đang sử dụng phần
đất trên, mỗi hộ đã đồng ý hỗ trợ cho ông Lợi 4.000.000 đồng, tổng cộng
là 32.000.000 đồng, việc làm này là phù hợp cần được ghi nhận vì có lợi
thêm cho gia đình ông Đợi.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt;">
<font size="2">Như vậy, cách giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại
quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 là phù hợp với chủ trương,
chính sách pháp luật hiện hành, yêu cầu ông Đợi và gia đình nghiêm túc
chấp hành; đồng thời liên hệ với UBND nhân thành phố Bến Tre để được
nhận số tiền nêu trên và chấm dứt khiếu nại. Như vậy sẽ không làm tốn
kém tiền của và công sức đi lại của gia đình./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như trên;<br />
- Chánh VP;<br />
- Thanh tra tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Sở Tài nguyên và Môi trường;<br />
- UBND </font><font size="2">thành
phố Bến Tre</font><font size="2">;<br />
- Phòng NC, TD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Lưu: VT, </font><font size="2">NgT</font><font size="2">.</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH<br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b>
<font size="2">(Đã Ký)</font></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font size="2">Nguyễn
Thái Xây</font></b></p></td>
</tr>
</tbody></table>

<p align="center">&nbsp;</p>


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 4115   /UBND-TD
V/v trả lời đơn khiếu nại
của ông Phạm Văn Đợi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  25 tháng 9 năm 2009

   Kính gửi: Ông Phạm Văn Đợi địa chỉ: số 309D Nguyễn Văn Tư, khu phố 4, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

Ông Phạm Văn Đợi khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2009. Nhưng ông Đợi vẫn không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh yêu cầu được giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật.

Qua xem xét nội dung vụ việc, UBND tỉnh nhận thấy:

Trước đây, hộ ông Phạm Văn Đợi trực canh 12.890m2 đất ruộng (gốc đất nhận truất hữu). Năm 1981, ông Đợi đưa và tập đàn sản xuất 8.889m2 theo đo đạc thực tế, sau đó tập đoàn giao khoán lại cho ông 2.200m2 đất ruộng khác. Như vậy, so với phần đất ông Đợi đưa vào tập đoàn, trừ phần đất nhận khoán và phần đất làm lộ, hộ ông Đợi còn đất thừa 5.301,1m2. Phần đất thừa này đã được giao khoán cho 08 hộ khác sử dụng ổn định cho đến nay.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Đợi, UBND thị xã Bến Tre đã áp dụng chính sách giải quyết đất tập đoàn theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng, chi hỗ trợ cho ông Đợi 16.000.000 đồng từ nguồn vốn chuyển đổi nghề, như vậy là phù hợp. Sau đó, Đoàn công tác liên ngành tỉnh tiếp tục làm việc, động viên 08 hộ đang sử dụng phần đất trên, mỗi hộ đã đồng ý hỗ trợ cho ông Lợi 4.000.000 đồng, tổng cộng là 32.000.000 đồng, việc làm này là phù hợp cần được ghi nhận vì có lợi thêm cho gia đình ông Đợi.

Như vậy, cách giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 là phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, yêu cầu ông Đợi và gia đình nghiêm túc chấp hành; đồng thời liên hệ với UBND nhân thành phố Bến Tre để được nhận số tiền nêu trên và chấm dứt khiếu nại. Như vậy sẽ không làm tốn kém tiền của và công sức đi lại của gia đình./.
 

 Nơi nhận:                                         
- Như trên;
- Chánh VP;
- Thanh tra tỉnh;      
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND
thành phố Bến Tre;
- Phòng NC, TD;   
- Lưu: VT,
NgT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 

(Đã Ký)

Nguyễn Thái Xây

 

10/13/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về  việc xử lý đơn tố cáo của  ông Lê Văn Liêm, địa chỉ số 345/1 ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Thông báo về  việc xử lý đơn tố cáo của  ông Lê Văn Liêm, địa chỉ số 345/1 ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.
11/13/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 01 năm 2014Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 01 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 13/01/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút kết thúc 17 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Bà Đoàn Thị Hảo, ấp Phủ, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam.

Nội dung: Khiếu nại quyết định 2115/QĐ-UBND ngày 22/4/2007 của UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất với ông Ngô Văn Tám, ông Trịnh Bình.

2. Bà Trà Thị Ánh Nguyệt, số 151 khu phố 2, Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh.

3. Bà Trần Thị Hồng Thanh, số 455F, khu phố 2, Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh.

4. Bà Trần Tuyết Mai, số 429B, khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về giá bồi thường đất công trình xây dựng thuộc ngành Sở Y tế tỉnh./.

1/10/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="30%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">UBND TỈNH BẾN TRE<br />
VĂN PHÒNG<br />
-------------<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Số: 7847
/GB-VPUBND</font></span></h3>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></td>
<td valign="top" width="70%" style="text-align: center;">
<h3><font size="2" face="Arial">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
------------------------&nbsp;<br />
<br />
</font><span style="font-family: Arial;"><font size="2">Bến Tre, &nbsp;ngày
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 &nbsp;&nbsp;tháng &nbsp;01 &nbsp;năm 2010</font></span></h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2">
<div style="text-align: center;">

<font size="2" face="Arial">&nbsp;GIẤY BÁO TIN<br />
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân&nbsp;<br />
&nbsp;</font></div>
<font size="2" face="Arial">&nbsp;</font><div style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial"> ----------------------</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của
bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm,
tỉnh Bến Tre.</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial"><font size="2">&nbsp;Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày
21/12/2009 của UBND huyện Giồng Trôm, về việc giải quyết tranh chấp
quyền sử dụng đất giũa bà Huỳnh Thị Ri với bà Huỳnh Thị Kim Sa.</font></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 36pt;" class="MsoBodyTextIndent3"><span style="font-family: Arial;">
<font size="2">Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo
kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật.</font></span></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial">Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của Ủy ban
nhân dân tỉnh./.</font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" height="120" width="30%">
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2" face="Arial">&nbsp;Nơi nhận:<br />
</font><font size="2"><span style="font-family: Arial;">-</span><font face="Arial">&nbsp;</font>
</font><font face="Arial"><font size="2">Bà </font><font size="2">Huỳnh
Thị Ri</font></font><font size="2" face="Arial">;<br />
- Lưu.</font></p>
<font face="Arial">
<font size="2">&nbsp;</font></font><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;</font></font></p></td>
<td valign="top" height="120" width="70%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font size="2" face="Arial">TL. CHÁNH VĂN PHÒNG<br />
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN</font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<font face="Arial"> <font size="2">&nbsp;&nbsp; (Đã ký)<br />
&nbsp;</font></font></p>
<font face="Arial">&nbsp;</font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><font size="2">Trương Minh An</font></b></font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------

Số: 7847 /GB-VPUBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Bến Tre,  ngày    14   tháng  01  năm 2010

 GIẤY BÁO TIN
Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 
 
 
----------------------

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Ri, địa chỉ ấp Phú Thuận, xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

 Nội dung đơn khiếu nại quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND huyện Giồng Trôm, về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giũa bà Huỳnh Thị Ri với bà Huỳnh Thị Kim Sa.

Phòng Tiếp dân tỉnh chuyển đơn của đương sự đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre để thẩm tra xác minh, báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật.

Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 Nơi nhận:
-  Huỳnh Thị Ri;
- Lưu.

 

 

TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP DÂN

 

   (Đã ký)
 

 

Trương Minh An

1/20/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất  giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại  khu phố 3, thị trấn Giồng TrômQuyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất  giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại  khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm
<a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%20Vo%20Van%20Phai.pdf">Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn Phải với bà Phan Thị Nu cùng ngụ tại&nbsp; khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm&nbsp;</a>
4/7/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ni, địa chỉ ấp  Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
<br />

7/11/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Thanh Tân
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer