Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksÝ kiến phản hồi xử lý kiến nghị

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Hết, địa chỉ  ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Hết, địa chỉ  ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri
 
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Yến, địa  chỉ ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình ĐạiThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Kim Yến, địa  chỉ ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại
 
5/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Yến, địa  chỉ số 80, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Yến, địa  chỉ số 80, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành
 
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phan Ngọc Ẩn, địa  chỉ tổ 1 ấp 7, xã Quới Sơn, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Phan Ngọc Ẩn, địa  chỉ tổ 1 ấp 7, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành

<br />3/14/2012 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Xe, cư ngụ ấp 4,  xã Bình Hòa, huyện Giồng TrômV/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Xe, cư ngụ ấp 4,  xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/QD/QD%201713%20Vo%20Van%20Xe.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
8/9/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Sang,  địa chỉ số 58C, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến TreThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Sang,  địa chỉ số 58C, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre
&nbsp;
5/8/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba TriQuyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: </font><span style="color: black;"><font size="2">2244 /QĐ-UBND</font></span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 18&nbsp; tháng&nbsp; 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, <br />
cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span lang="TR"><font size="2"><br />
ỦY&nbsp; BAN&nbsp; NHÂN&nbsp; DÂN&nbsp; TỈNH</font></span></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ Luật đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Căn cứ quyết định số 815/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm
2001 của Thủ tướng Chính phủ;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính về việc
yêu cầu giao lại đất cũ trưóc đây vào tập đoàn sản xuất; </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 745/TTr-TT
ngày 03&nbsp;tháng&nbsp; 9&nbsp; năm 2009.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Qua thẩm tra xác minh:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước đây, bà Nguyễn Thị Mính có canh tác và đưa vào tập
đoàn sản xuất diện tích 20.300m<sup>2</sup> đất ruộng tọa lạc tại xã An
Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Năm 1990, tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho
hộ bà Mính diện tích 6.200m<sup>2</sup>; diện tích 14.100m<sup>2</sup>
đất còn lại tập đoàn điều chỉnh giao khoán cho các hộ dân&nbsp; khác sử dụng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2001, bà Mính gửi đơn yêu cầu giải quyết giao trả
diện tích còn thừa trước đây vào tập đoàn sản xuất. Theo đề nghị của Uỷ
ban nhân dân xã An Ngãi Trung, ngày 06 tháng 02 năm 2002 Uỷ ban nhân dân
huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 279/QĐ-UB giao cho hộ bà Nguyễn Thị
Mính diện tích&nbsp; 5.000m<sup>2</sup> đất ruộng. Ngày 03 tháng 4 năm 2003,
Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung giao cho bà Mính diện tích 3.221m2 đất
ruộng, bà Mính đã nhận đất sử dụng. Phần diện tích 1.779m2 đất còn lại
do địa phương chưa có quỹ đất, nên chưa giao.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi
Trung tiếp tục giao phần diện tích đất còn thiếu cho hộ bà Mính với diện
tích thực tế là 1.886m2 (thuộc thửa số 13, tờ bản đồ số 20). Nhưng do
giao phần đất ruộng khác, nên bà Mính không đồng ý nhận, và tiếp tục
khiếu nại yêu cầu phải giao lại đất cũ hiện hộ ông Đặng Thành Cao đang
sử dụng.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri
ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà
Nguyễn Thị Mính; giữ y Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002
của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri. Bà Mính tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban
nhân dân tỉnh.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét - kết luận:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Trước đây hộ bà Nguyễn Thị Mính vào tập đoàn sản xuất
diện tích 20.300m<sup>2</sup> đất ruộng. Năm 1990, tập đoàn điều chỉnh
giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m<sup>2</sup> ; diện tích
14.100m2 đất còn lại tập đoàn giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.
</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực hiện theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng
Chính phủ và phương án 614 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
huyện Ba Tri giải quyết giao cho hộ bà Mính 5.000m<sup>2</sup> đất ruộng,
theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002, là phù hợp quy
định.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Tuy nhiên, do số đất của bà Mính trước đây vào tập đoàn
đã được điều chỉnh giao khoán cho hộ dân khác, nên địa phương đã vận
động hộ dân được nhận khoán giao lại cho bà Mính 3.221m<sup>2</sup> đất
ruộng cũ; còn lại 1.779m<sup>2</sup> địa phương giao đất khác, nhưng
cũng liền ranh với phần đất gia đình bà Mính đang sử dụng, là hợp lý.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Việc bà Mính khiếu nại yêu cầu phải giao đất tuộng cũ là
không thể giải quyết.</font></p>
<p style="text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Từ những
cơ sở trên.</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">QUYẾT ĐỊNH:</font></b></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1</font></b><font size="2">. Không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung,
huyện Ba Tri.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">- Công nhận Quyết định giải quyết số 1692/QĐ-UBND ngày 25
tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 2. </font></b><font size="2">Giao Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn
Thị Mính trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi
hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 3. </font></b><font size="2">Các Ông (Bà): Chánh văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân An Ngãi Trung, bà Nguyễn Thị Mính và các cá nhân khác có liên
quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 54pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;<br />
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);<br />
- Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường (thay b/c);&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); <br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
- Lưu: VT.&nbsp;&nbsp; </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn Thái Xây </font></span></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số:
2244 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  18  tháng  9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính,
cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.


ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ quyết định số 815/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính về việc yêu cầu giao lại đất cũ trưóc đây vào tập đoàn sản xuất;

 Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại tờ trình số: 745/TTr-TT ngày 03 tháng  9  năm 2009.

Qua thẩm tra xác minh:

Trước đây, bà Nguyễn Thị Mính có canh tác và đưa vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng tọa lạc tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Năm 1990, tập đoàn sản xuất giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn điều chỉnh giao khoán cho các hộ dân  khác sử dụng.

Năm 2001, bà Mính gửi đơn yêu cầu giải quyết giao trả diện tích còn thừa trước đây vào tập đoàn sản xuất. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung, ngày 06 tháng 02 năm 2002 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành Quyết định số 279/QĐ-UB giao cho hộ bà Nguyễn Thị Mính diện tích  5.000m2 đất ruộng. Ngày 03 tháng 4 năm 2003, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung giao cho bà Mính diện tích 3.221m2 đất ruộng, bà Mính đã nhận đất sử dụng. Phần diện tích 1.779m2 đất còn lại do địa phương chưa có quỹ đất, nên chưa giao.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã An Ngãi Trung tiếp tục giao phần diện tích đất còn thiếu cho hộ bà Mính với diện tích thực tế là 1.886m2 (thuộc thửa số 13, tờ bản đồ số 20). Nhưng do giao phần đất ruộng khác, nên bà Mính không đồng ý nhận, và tiếp tục khiếu nại yêu cầu phải giao lại đất cũ hiện hộ ông Đặng Thành Cao đang sử dụng.

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND, bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính; giữ y Quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri. Bà Mính tiếp tục khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận xét - kết luận:

Trước đây hộ bà Nguyễn Thị Mính vào tập đoàn sản xuất diện tích 20.300m2 đất ruộng. Năm 1990, tập đoàn điều chỉnh giao khoán lại cho hộ bà Mính diện tích 6.200m2 ; diện tích 14.100m2 đất còn lại tập đoàn giao khoán cho các hộ dân khác sử dụng.

Thực hiện theo tinh thần quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ và phương án 614 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri giải quyết giao cho hộ bà Mính 5.000m2 đất ruộng, theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 2002, là phù hợp quy định.

Tuy nhiên, do số đất của bà Mính trước đây vào tập đoàn đã được điều chỉnh giao khoán cho hộ dân khác, nên địa phương đã vận động hộ dân được nhận khoán giao lại cho bà Mính 3.221m2 đất ruộng cũ; còn lại 1.779m2 địa phương giao đất khác, nhưng cũng liền ranh với phần đất gia đình bà Mính đang sử dụng, là hợp lý.

Việc bà Mính khiếu nại yêu cầu phải giao đất tuộng cũ là không thể giải quyết.

Từ những cơ sở trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mính, cư ngụ ấp 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

- Công nhận Quyết định giải quyết số 1692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri.

Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố, trao quyết định này đến bà Nguyễn Thị Mính trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân An Ngãi Trung, bà Nguyễn Thị Mính và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (thay b/c);   
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;    
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Xây

9/23/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Kim Sa, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202621%20Nguyen%20Thi%20Kim%20Sa.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc  xử lý đơn yêu cầu của  ông Trần Vĩnh Long, địa chỉ 120A khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam. Thông báo về việc  xử lý đơn yêu cầu của  ông Trần Vĩnh Long, địa chỉ 120A khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Thành Công, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Thành Công, cư ngụ ấp Thuận Điền,  xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
<div style="text-align: center;"><a href="downloads/TIEP_DAN/CV%202620%20Nguyen%20Thanh%20Cong.pdf">Xem file đính kèm!</a>
</div>
7/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày BắcThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn  Thị Minh  Nguyệt, địa chỉ 328, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
&nbsp;
6/6/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
V/v giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Sử cư ngụ ấp An Hòa, Xã An Ngãi Tây, huyện Ba TriV/v giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Sử cư ngụ ấp An Hòa, Xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri
<br />

12/22/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreQuyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Nhà, đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
<title>HTML clipboard</title><style>
&lt;!--
h1
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:13.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h3
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
text-indent:.5in;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times;
font-weight:normal; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
h5
{margin-top:0in;
margin-right:0in;
margin-bottom:0in;
margin-left:.5in;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:12.0pt;
font-family:VNI-Times}
h2
{margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
--&gt;
</style><style>h4
{margin-top:0cm;
margin-right:-27.2pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
page-break-after:avoid;
font-size:14.0pt;
font-family:VNI-Times}
</style>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
Số:&nbsp;41&nbsp; /QĐ-UBND</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
<span style="font-style: italic;">Bến Tre, </span></font></b><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><font size="2">ngày 08&nbsp; tháng 01&nbsp; năm 2010</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<h3 align="left" style="text-align: left; margin-left: 144pt;"><b>
<span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></b></h3>
<h3 style="text-indent: 0cm;"><b><span style="color: black;">
<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH</font></span></b></h3>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của
bà Đặng Thị Nhà, <br />
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến
Tre</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center; page-break-after: avoid; margin-bottom: 12pt;" class="MsoNormal">
<b><span style="position: relative; top: -3pt; letter-spacing: 0.2pt;">
<font size="2">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ
ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 46.75pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Kết quả thẩm tra xác minh:</font></b><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm
1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m<sup>2</sup>
đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. </font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần
đất trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của ông Ngởi và bà Mi, để
xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m<sup>2</sup>.
Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup>
đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa&nbsp;số 547, tờ bản đồ số
15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi
chuyển nhượng diện tích 837 m<sup>2</sup> đất nhận hoán đổi thuộc thửa
số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi. </font></p>
<p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2">Năm 1982,
Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất
Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã
thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích
441,2 m<sup>2</sup> đất nói trên đến nay. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn
khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích
441,2m<sup>2</sup> đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân
dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.</font></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Nhận xét, kết luận: </font></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất tại thửa số 545, tờ bản
đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây
nằm trong diện tích 2.218,2 m<sup>2</sup> đất của vợ chồng ông Đặng Văn
Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân
dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m<sup>2</sup> đất trên để xây
dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho
gia đình ông Ngởi diện tích 837m<sup>2</sup> đất khác tại thửa số 547,
tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích
837m<sup>2</sup> đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn
Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích
441,2 m<sup>2 </sup>đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là
không hợp lý nên không được chấp nhận</font></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Từ những cơ sở nêu trên,</font></p>
<h5><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">QUYẾT ĐỊNH:</font></h5>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">Điều 1.</font></b><font size="2"> Không công nhận nội
dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân,
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m<sup>2</sup> đất,
thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân
Xuân quản lý.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã
Tân Xuân đã hoán đổi &nbsp;và sử dụng đến nay.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 2.</font></b><font size="2"> Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị
Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.
</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận
quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường để được giải quyết theo thẩm quyền.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><font size="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 3.</font></b><font size="2"> Các ông (bà): Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác
có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;</font></i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như điều 3;&nbsp;&nbsp;<br />
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Bộ TN&amp;MT (để báo cáo);<br />
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);<br />
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);<br />
- UBMTTQ tỉnh (để biết);<br />
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;&nbsp;&nbsp;<br />
- Lưu: VT, (KĐ).</font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
KT.CHỦ TỊCH<br />
PHÓ
CHỦ TỊCH</font></b><font size="2"><br />
</font><b>
<font size="2">(Đã ký)</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2"><br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal">
<span lang="TR"><font size="2">Nguyễn </font></span>
<font size="2">Văn Hiếu</font></p></td>
</tr>
</tbody></table>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 41  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre,
ngày 08  tháng 01  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Đặng Thị Nhà,
đăng ký thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 15 hiện do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2023 /TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2009;

Kết quả thẩm tra xác minh: 

 Trước năm 1975, vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi (chết năm 1986) và bà Lê Thị Mi (chết năm 2007) quản lý sử dụng diện tích 2.218,2m2 đất tọa lạc tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng một phần đất trong diện tích 2.218,2 m2 đất của ông Ngởi và bà Mi, để xây dựng Trạm y tế của xã, theo đo đạc năm 1995 có diện tích 441,2 m2. Sau đó, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân giao cho ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác (theo số liệu đo đạc năm 1995) tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân. Ông Ngởi, bà Mi nhận đất sử dụng đến năm 1988 bà Mi chuyển nhượng diện tích 837 m2 đất nhận hoán đổi thuộc thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân cho ông Trần Văn Nơi.

Năm 1982, Trạm y tế di dời nơi khác, năm 1985 Uỷ ban nhân dân xã sử dụng phần đất Trạm y tế cũ để xây dựng Hợp tác xã thương nghiệp. Năm 1987, Hợp tác xã thương nghiệp ngưng hoạt động, Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích 441,2 m2 đất nói trên đến nay.

Năm 2009, bà Đặng Thị Nhà (con ông Ngởi,bà Mi) gửi đơn khiếu nại yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết giao trả lại diện tích 441,2m2 đất nói trên cho gia đình bà mà trước đây Ủy ban nhân dân xã quản lý, nay không còn sử dụng.

Nhận xét, kết luận:

Diện tích 441,2 m2 đất tại thửa số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, bà Đặng Thị Nhà đang đòi quyền sử dụng, trước đây nằm trong diện tích 2.218,2 m2 đất của vợ chồng ông Đặng Văn Ngởi, bà Lê Thị Mi (cha và mẹ bà Đặng Thị Nhà). Năm 1978, Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân sử dụng diện tích 441,2 m2 đất trên để xây dựng trạm Y tế của Xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã đã hoán đổi giao cho gia đình ông Ngởi diện tích 837m2 đất khác tại thửa số 547, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, ông Ngởi, bà Mi đã đồng ý nhận diện tích 837m2 đất sử dụng đến năm 1988 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Nơi sử dụng đến nay. Xét thấy việc bà Đặng Thị Nhà đòi lại diện tích 441,2 m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đang quản lý là không hợp lý nên không được chấp nhận

Từ những cơ sở nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn của bà Đặng Thị Nhà (thường trú tại ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đòi lại diện tích 441,2m2 đất, thửa đất số 545, tờ bản đồ số 15, xã Tân Xuân, do Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân quản lý.

Lý do: diện tích đất trên, năm 1978 Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã hoán đổi  và sử dụng đến nay.

          Điều 2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Đặng Thị Nhà trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

          Không đồng ý Quyết định này, trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) bà Nhà có quyền gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết theo thẩm quyền.

          Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), bà Đặng Thị Nhà và các cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:               
- Như điều 3;  
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);        
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- TT.TU-TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo);        
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết);
- UBMTTQ tỉnh (để biết);
- Phòng NCNC, TD/VPUBND tỉnh;  
- Lưu: VT, (KĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 

Nguyễn Văn Hiếu

1/19/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quới, địa chỉ số 97A khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quới, địa chỉ số 97A khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
10/8/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của Bà Võ Thị Khuyển, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của Bà Võ Thị Khuyển, địa  chỉ ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.
12/7/2012 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu ThànhTrả lời đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Cúc, cư trú tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành
<br />

12/12/2011 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hiệp, cư ngụ ấp Thạnh Lễ, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hiệp, cư ngụ ấp Thạnh Lễ, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
<br />

7/30/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 06-2012 Danh sách công dân UBND tỉnh đối thoại tháng 06-2012


<p style="line-height: 11.25pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">Ngày tiếp: </span><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">20</span></b><b><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">/</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">6</span></b><b><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">/201</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">2</span></b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p>

<p style="line-height: 11.25pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">Địa điểm: <b>Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh (số 600B9, đường Nguyễn Thị Định,
khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre)</b></span><span lang="VI" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p>

<p style="line-height: 11.25pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">Lịch làm việc: <b>01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.</b></span><span lang="VI" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p>

<p style="line-height: 11.25pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);">Trình tự tiếp như sau:</span><span lang="VI" style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><ul style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><li><p><font size="2">

<span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">&nbsp; 1.</span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"> Ông Trương Văn Thao, địa chỉ ấp An Bình, xã
An Thuỷ, huyện Ba Tri.</span></font></p></li><li><p><font size="2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">&nbsp; 2.</span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"> Ông Trần Văn Hiệp, địa chỉ ấp Thạnh Lễ, xã Bảo
Thuận, huyện Ba Tri.</span></font></p></li><li><p><font size="2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">&nbsp; 3.</span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"> Bà Lê Thị Ngọc Em, địa chỉ ấp Tân Thạch, xã
Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.</span></font></p></li><li><p><font size="2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">&nbsp; 4.</span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"> Ông Phan Văn Thắng, địa chỉ ấp Thạnh Khương
B, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú.</span></font></p></li></ul>6/19/2012 12:00 AMĐã ban hànhN.T.T.H
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Nguyễn Thị Thanh  Vân, địa chỉ ấp Giao Hoà, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  bà Nguyễn Thị Thanh  Vân, địa chỉ ấp Giao Hoà, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
5/14/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nguyệt, địa chỉ số 54B, khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nguyệt, địa chỉ số 54B, khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Trọng, địa chỉ số 29/2 ấp Giao Hoà A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh PhúTrả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Trọng, địa chỉ số 29/2 ấp Giao Hoà A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú
<a href="/downloads/TIEP_DAN/GBT/Dothitrong.pdf">Trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Trọng, địa chỉ số 29/2 ấp Giao Hoà A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú</a>
3/11/2010 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vô, địa chỉ  157/ATH, ấp An Thái, xã An Phú Trung, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vô, địa chỉ  157/ATH, ấp An Thái, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri
&nbsp;
11/27/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 02 năm 2014Danh sách công dân UBND tỉnh tiếp, đối thoại kỳ tháng 02 năm 2014
&nbsp;

Ngày tiếp: 20/02/2014

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bến Tre, số 600B9 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Lịch làm việc: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 00 phút.

Trình tự tiếp như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Dũng, ấp 5, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả xây dựng công trình khu dân cư – Khu công nghiệp Giao Long.

2. Bà Nguyễn Thị Hà, số 23 đường 3/2, phường 2, thành phố Bến Tre.

Nội dung: Khiếu nại về đền bù giải toả công trình chỉnh trang Đình An Hội./.

2/18/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ ấp  Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày NamThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mọn, địa chỉ ấp  Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam
&nbsp;
1/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của  bà Trần Thị Ri, địa chỉ ấp 23/1, ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.Thông báo về việc xử lý đơn yêu cầu của  bà Trần Thị Ri, địa chỉ ấp 23/1, ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.
1/8/2013 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh PhúThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đèo, địa  chỉ số 92/1, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình ĐạiTrả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Giả, địa chỉ  khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại
&nbsp;
6/4/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Phụng, địa chỉ ấp  Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba TriThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Lê Thị Phụng, địa chỉ ấp  Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri
&nbsp;
9/26/2013 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trương Công Hoà, địa  chỉ số 57C, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu ThànhThông báo về việc xử lý đơn khiếu nại của  ông Trương Công Hoà, địa  chỉ số 57C, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành
&nbsp;
1/9/2014 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
Trả lời đơn khiếu nại của Bà Dương Thị Ba, cư ngụ tại số 21D, khu phố 4, phường 7, Thành phố Bến TreTrả lời đơn khiếu nại của Bà Dương Thị Ba, cư ngụ tại số 21D, khu phố 4, phường 7, Thành phố Bến Tre
<title>HTML clipboard</title>
<table cellpadding="0" border="0" width="100%" id="table1" style="border-collapse: collapse; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: center;">
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<font size="2"><b>UỶ BAN NHÂN DÂN</b></font><b><span style="font-size: 13pt;"><font size="2" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
TỈNH BẾN TRE</font></span></b><font size="2"><br />
-------------&nbsp; <br />
Số: 3860 /UBND-TD<br />
V/v trả lời đơn khiếu nại<br />
của
</font><font size="2">bà Dương Thị Ba</font></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal">
<b><font size="2">&nbsp;</font></b></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="text-align: center;">
<font size="2" style="font-weight: bold;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM</font><font size="2"><br />
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b> </font>
<b><font size="2"><br />
------------------------ <br />
Bến Tre, ngày&nbsp; 21 tháng 9&nbsp;năm 2009</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" style="text-align: justify;">
<p style="text-indent: 137.35pt; text-align: center;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;&nbsp; Kính gửi: </font><font size="2">Bà
Dương Thị Ba, cư ngụ tại số 21D, <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
khu phố 4, phường 7, Thành phố Bến Tre</font></p>
<p style="margin-bottom: 4pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">
<font size="2">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 2pt; text-align: justify; text-indent: 53.6pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1749-CV/TU ngày
11/9/2009 của Thường trực Tỉnh Ủy, về việc chuyển đơn khiếu nại của bà
Dương Thị Ba, bà Nguyễn Kim Xuyến, ông Nguyễn Phát Huệ và ông Nguyễn Văn
Ẩn, nội dung đơn yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất với đơn giá
6.000.000đồng/m<sup>2</sup> đối với phần đất bị </font><span lang="TR">
<font size="2">thu hồi đất để lập phương án bồi thường giải phóng mặt
bằng thực hiện công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công an
tỉnh Bến Tre</font></span><font size="2">. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân
tỉnh có ý kiến trả lời bà Ba, bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn như sau:</font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 50.2pt; margin-top: 2pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của
Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thu hồi đất tổng thể công trình cơ sở hạ
tầng kỹ thuật khu tái định cư Công an tỉnh Bến Tre tại Phường 7, thị xã
Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre ban
hành quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường, đều áp giá bồi
thường theo đơn giá 855.000đồng/m<sup>2 </sup>đối với: diện tích 244,6m<sup>2</sup>
đất do bà Ba sử dụng; diện tích 219,4m<sup>2</sup> đất do bà Xuyến sử
dụng; diện tích 27,1m<sup>2</sup> đất do ông Huệ sử dụng; diện tích
364,9m<sup>2</sup> đất do ông Ẩn sử dụng. Việc áp giá bồi thường theo
đơn giá 855.000đồng/m<sup>2</sup> là căn cứ theo nội dung quy định tại
Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bến Tre về việc quy định giá các loại đất năm 2007. </font></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 50.2pt; margin-top: 2pt;" class="MsoNormal">
<font size="2">Như vậy, xét thấy việc bà Ba, bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn
tiếp tục khiếu nại và yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất theo đơn giá
thị trường là 6.000.000đồng/m<sup>2</sup> đối với phần đất bị </font>
<span lang="TR"><font size="2">thu hồi đất trên là không phù hợp, do đó,
không thể giải quyết. </font></span><font size="2">Ủy ban nhân dân tỉnh
đã ban hành: Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 14/8/2009, không công nhận
nội dung đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ba; Quyết định số 1959/QĐ-UBND
ngày 19/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim
Xuyến; Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, không công nhận nội
dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phát Huệ và Quyết định số 1926/QĐ-UBND
ngày 14/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn
Văn Ẩn là phù hợp pháp luật ./.<br />
&nbsp;</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="44%" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><b><i><font size="2">&nbsp;Nơi nhận:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</i></b><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
- Như trên, (bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn);<br />
- TTTU, TT HĐND tỉnh (thay b/c);<br />
- Chánh VP;<br />
- Thanh tra tỉnh;&nbsp; <br />
- Sở Tài nguyên và Môi trường;<br />
- UBND Tp. Bến Tre;<br />
- NC, TD;<br />
- Lưu: VT, </font><font size="2">NgT</font><font size="2">. </font></p></td>
<td valign="top" width="56%" style="font-weight: bold;">
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH<br />
CHỦ TỊCH<br />
&nbsp;</font></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b>
<font size="2">(Đã Ký)</font></b></p>
<p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><font size="2">Nguyễn
Thái Xây</font></b></p></td>
</tr>
</tbody></table>

<p align="center">&nbsp;</p>


HTML clipboard

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

------------- 
Số: 3860 /UBND-TD
V/v trả lời đơn khiếu nại
của
bà Dương Thị Ba

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Bến Tre, ngày  21 tháng 9 năm 2009

   Kính gửi: Bà Dương Thị Ba, cư ngụ tại số 21D,
                                       khu phố 4, phường 7, Thành phố Bến Tre

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1749-CV/TU ngày 11/9/2009 của Thường trực Tỉnh Ủy, về việc chuyển đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ba, bà Nguyễn Kim Xuyến, ông Nguyễn Phát Huệ và ông Nguyễn Văn Ẩn, nội dung đơn yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất với đơn giá 6.000.000đồng/m2 đối với phần đất bị thu hồi đất để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công an tỉnh Bến Tre. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời bà Ba, bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn như sau:

Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thu hồi đất tổng thể công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công an tỉnh Bến Tre tại Phường 7, thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre ban hành quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường, đều áp giá bồi thường theo đơn giá 855.000đồng/m2 đối với: diện tích 244,6m2 đất do bà Ba sử dụng; diện tích 219,4m2 đất do bà Xuyến sử dụng; diện tích 27,1m2 đất do ông Huệ sử dụng; diện tích 364,9m2 đất do ông Ẩn sử dụng. Việc áp giá bồi thường theo đơn giá 855.000đồng/m2 là căn cứ theo nội dung quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá các loại đất năm 2007.

Như vậy, xét thấy việc bà Ba, bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn tiếp tục khiếu nại và yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất theo đơn giá thị trường là 6.000.000đồng/m2 đối với phần đất bị thu hồi đất trên là không phù hợp, do đó, không thể giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 14/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ba; Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Xuyến; Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phát Huệ và Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 14/8/2009, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ẩn là phù hợp pháp luật ./.
 

 Nơi nhận:                                         
- Như trên, (bà Xuyến, ông Huệ và ông Ẩn);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chánh VP;
- Thanh tra tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND Tp. Bến Tre;
- NC, TD;
- Lưu: VT,
NgT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 

(Đã Ký)

Nguyễn Thái Xây

 

10/6/2009 12:00 AMĐã ban hànhKim Cương
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer