Hôm nay: 22/10/2014
 
Trang chủ arrow Tin tức - Sự kiện arrow Chính trị - Xã hội arrow Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre thời kỳ 2011-2020

Thủ tục hành chính

Cấp tỉnh, huyện, xã
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Thông tin website

    Khách đang xem: 10

Lượt truy cập

mod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_countermod_icbtvisit_counter
Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre thời kỳ 2011-2020 In
Người viết: Lê Văn Sáu   
28/03/2011

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới muốn phát triển kinh tế - xã hội cũng huy động và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn tài lực, nhân lực và vật lực. Trong các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển thì nguồn lực con người được xem là nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất.

Tuy nhiên, vấn đề Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực là một công việc mới mẻ, lại có tính bao quát cao trên một phạm vi rộng lớn, phức tạp, có liên quan trực tiếp đến đời sống của con người và xã hội trong hiện tại lẫn tương lai.

Con người luôn được xem là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển, bởi con người vừa là chủ thể lại vừa là khách thể của tất cả các quá trình kinh tế - xã hội. Vì vậy, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề then chốt, luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm khi xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương mình.

Trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và thực hiện công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước thì vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội là nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, là tiền đề và điều kiện tiên quyết để đảm bảo xã hội phát triển bền vững.

Image
Nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. (Ảnh: HV)

Muốn có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội, đòi hỏi phải xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và phải đổi mới công tác quy hoạch nhân lực trước hết thể hiện ở quan điểm xem đây là nhiệm vụ mang tính xã hội cao nên giải quyết vấn đề phải mang tính xã hội với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của tất cả các lực lượng trong xã hội.

Bên cạnh đó, Quy hoạch phát triển nhân lực phải được xây dựng trên nguyên tắc xuất phát từ phía cầu về nhân lực (về quy mô, số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề,...) mới có thể đáp ứng được yêu cầu đa dạng, đa tầng trong xã hội hiện đại.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nguồn lực con người trong phát triển xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

Đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực cho phù hợp với điều kiện của địa phương trên cơ sở thống kê, đánh giá thực trạng, cơ cấu nhân lực hiện có và định ra lộ trình phát triển nhân lực cho từng giai đoạn với những việc làm cụ thể.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, ngành liên quan, tỉnh Bến Tre đã tiến hành xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh đến năm 2020.

Mục đích của việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực là nhằm đề ra những mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển nhân lực trong điều kiện mới, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, chính xác thực trạng, tiềm năng phát triển nhân lực của tỉnh cũng như chỉ ra được những khó khăn, hạn chế và thách thức cần điều chỉnh, khắc phục trong giai đoạn tới, từ đó xác định bước đi cho từng thời điểm thích hợp.

Để đưa nhân lực tỉnh nhà thực sự trở thành lợi thế quan trọng bậc nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, phải nâng cao toàn diện năng lực của từng cá nhân và năng lực tổng thể của xã hội. Đây là một nội dung lớn, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội và có ý nghĩa to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển quê hương đất nước, vì vậy phải huy động tất cả mọi tầng lớp trong xã hội tham gia vào công tác này, đảm bảo quy hoạch được xây dựng có tính khả thi cao, đạt hiệu quả như mong đợi.

Vậy những giải pháp nào cần đựơc triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2020, để đảm bảo xây dựng được nguồn nhân lực của tỉnh đạt chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của xã hội?

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng phát triển nhân lực tỉnh nhà trong thời kỳ 2011-2020, tỉnh Bến Tre đề ra một số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển nhân lực. Đây là vấn đề cần được quan tâm thực hiện đầu tiên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển nhân lực. Phải xem vấn đề phát triển nguồn nhân lực là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng lao động và của chính bản thân người lao động. Vì vậy, phải đặc biệt quan tâm xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoặc chiến lược phát triển nguồn nhân lực và xem đây là một trong những tiêu chí phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả mọi tổ chức, cá nhân về vai trò, vị trí của phát triển nhân lực cũng như những thông tin cần thiết về cung - cầu nhân lực của tỉnh.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phát triển nhân lực. Muốn thực hiện đạt kết quả nội dung này, chúng ta cần phải hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý phát triển nhân lực. Trong đó, chú trọng vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nguồn nhân lực, cần thống nhất nhiệm vụ quản lý phát triển nhân lực về một đầu mối, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Để thực hiện tốt nội dung này, chúng ta cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp,... nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đây vừa là giải pháp cấp thiết trước mặt, vừa là giải pháp cơ bản lâu dài, bao gồm các cơ chế chính sách, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và học tập,...

Bên cạnh đó, phải tạo môi trường xã hội thuận lợi để xây dựng xã hội học tập, quan tâm đào tạo các ngành, nghề mũi nhọn, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích thúc đẩy phát triển nhân lực. Cơ chế, chính sách có vai trò rất quan trọng đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tỉnh cần xây dựng và tổ chức thực hiện một số chính sách như chính sách việc làm, bảo hiểm, bảo trợ xã hội; chính sách huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển nguồn nhân lực; chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài theo hướng dựa trên năng lực thực sự và hiệu lực, hiệu quả công tác; chính sách phát triển thị trường lao động và hệ thống công cụ, thông tin thị trường lao động.

Thứ năm, tăng cường, mở rộng sự phối hợp và hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực. Để gia tăng năng lực, tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro, chúng ta cần tăng cường và mở rộng hơn nữa sự phối hợp, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, giữa tỉnh với Trung ương và mở rộng quan hệ với các tổ chức bên ngoài, với các nước trong khu vực và trên thế giới để phát triển nhân lực dưới nhiều hình thức như xuất khẩu lao động, khuyến khích du học, thu hút những người có năng lực tốt về công tác tại tỉnh,...

Với những giải pháp chủ yếu vừa nêu và tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các cấp, sự cộng tác phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai, đảm bảo nguồn lực con người là nhân tố quan trọng hàng đầu trong phục vụ sự phát triển chung của xã hội.

 
< Trước   Tiếp >

Các tin khác...
Advertisement

Tìm kiếm

Tin vắn

Nhằm giúp cho các em học sinh nghèo, nhà ở xa học 2 buổi/ngày có bữa cơm trưa, Hội Chữ thập đỏ huyện vừa thành lập bếp ăn tình thương tại Trường THPT Trần Văn Ơn. Bếp ăn hoạt động 3 ngày/tuần, mỗi ngày 40 khẩu phần ăn, khoảng 10.000 đồng/khẩu phần, kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Ăn xong các em tự dọn dẹp vệ sinh gọn gàng. Thời gian tới,  Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân để có kinh phí tăng thêm khẩu phần ăn cho các em. (Hoàng Loan)

 

Ngày 3/10/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức tặng quà cho 100 em học sinh nghèo học giỏi của các trường THCS Thới Thạnh, Phú Khánh, Hoà Lợi, An Điền và An Nhơn. Mỗi phần quà, gồm 1 cái cặp và 10 quyển tập trị giá 190.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng là gần 20 triệu đồng do Hội Khuyến học huyện vận động Ngân hàng Việt Nam chi nhánh Bến Tre và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu hỗ trợ. (Văn Minh)  

 

Sáng ngày 02/10/2014, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Đại, Huyện đoàn Bình Đại phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tiếp nhận máu đợt 6 năm 2014 do cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong huyện hiến. Có 178 cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên đăng ký tham gia hiến máu đợt này và đã hiến được 165 đơn vị máu. (Tấn Lộc)

 
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement