Hôm nay: 24/10/2014
 
Tình hình sử dụng đất In

Ha

  2000 2005
      Tổng diện tích đất tự nhiên 231.462 235.648
       I. Đất nông nghiệp 176.380 181.251
      1. Đất sản xuất nông nghiệp 144.258 136.795

   a. Đất cây trồng hàng năm

70.905 51.405
b. Đất cây trồng lâu năm 73.353 85.390
      2. Đất lâm nghiệp 6.162 6.421
      3. Đất nước nuôi trồng thủy sản 23.071 36.294
      4. Đất làm muối 2.848 36.294
      5. Đất nông nghiệp khác 41 372
      II. Đất phi nông nghiệp 52.655 53.631
     1. Đất ở 6.952 7.382
     2. Đất chuyên dùng 7.546 8.167
     3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 156 202
     4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 770 805
     5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 37.177 37.073
     6. Đất phi nông nghiệp khác 54 2
     III. Đất chưa sử dụng 2.427 802
     1. Đất bằng chưa sử dụng 2.427 802
Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường (kết quả kiểm kê đất năm 2005)

 
 
< Trước   Tiếp >
Advertisement

Tìm kiếm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Liên kết website

Advertisement