Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định...
Thông báo giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký Giám đốc, Phó...
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc...
V/v đề nghị phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của...
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh...
Kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa...
Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính ban hành...
Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành...
Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi...
Quyết định về việc công bố Danh muc 02 thủ tục hành chính ban hành...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý...
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm...