Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục...
Quyết định về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu...
Thông báo hoạt động chuyên trang "Cải cách thủ tục hành chính" trên Cổng thông...
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách nhân sự của Trung tâm Phục vụ...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh...
Kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Quyết định về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành...
Quyết định về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban...
Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong...
Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi...
Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm...
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý...