Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Về việc giới thiệu điều tra viên thực hiện điều tra xã hội phục vụ...
Về việc triển khai Kế hoạch số 496/KH-BNV ngày 01/02/2018 của Bộ Nội vụ đo...
V/v công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn và...
V/v thực hiện công văn số 1272/HĐTV của Hội đồng tư vấn cải cách thủ...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018...
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên...
Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2018
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn...

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 05...
Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong...
Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong...
Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 02...
Về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 04...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

V/v tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên...
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính...