Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Phê duyệt 70 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc...
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính...
Về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...
Về việc phê duyệt 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Bến Tre năm...
Thông báo về việc tham dự tập huấn phần mềm một cửa điện tử VNPT...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 tháng hoạt động của Trung tâm...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh...

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục...
Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong...
Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ...
Về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...
Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý...
Báo cáo kết quả rà soát quy định hành chính, TTHC năm 2019 thuộc phạm...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý...
Báo cáo Hội nghị Sơ kết 3 tháng quá trình hoạt động của Trung tâm...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý...