Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc...
V/v xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ...
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Danh sách công chức, viên chức được...
V/v nhắc nhở công tác rà soát quy định hành chính, TTHC năm 2019
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh...
Kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bến...
Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành...
Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế...
Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành...
Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa...
Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý...
Báo cáo thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức 6 tháng đầu...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý...