Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 24/09/2015, 08:20
Lời phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/09/2015
Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, là nền tảng để tỉnh ta tiếp tục bước sang giai đoạn thi đua yêu nước mới, giai đoạn 2015 - 2020, trước những thời cơ, thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức mới, để cùng với cả nước phát huy những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước, tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp. Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung chính như sau:

LỜI PHÁT ĐỘNG

THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

của đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

tỉnh Bến Tre tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX tỉnh Bến Tre

Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, là nền tảng để tỉnh ta tiếp tục bước sang giai đoạn thi đua yêu nước mới, giai đoạn 2015 - 2020, trước những thời cơ, thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức mới, để cùng với cả nước phát huy những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước, tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp. Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung chính như sau:


1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Nhà nước cũng như của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, đồng thời phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến căn bản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển mạnh theo chiều sâu, gắn chặt với phát triển công nghiệp chế biến để mở rộng chuỗi sản phẩm từ nông sản, gia tăng giá trị tăng thêm, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về mặt vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Bến Tre phát triển ngang bằng về mức sống với các tỉnh trong khu vực, tạo nền tảng phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại. Đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn như: ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm nghèo,... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Tập trung xây dựng và phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế: nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện; đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học; nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường cao đẳng, trường nghề; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ đội ngũ cán bộ, nâng cao y đức đội ngũ y, bác sĩ, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng; phát triển phong trào thể dục, thể thao để không ngừng nâng cao sức khoẻ nhân dân; nâng cao trình độ khoa học công nghệ, từng bước tiếp cận và làm chủ máy móc, thiết bị khoa học, công nghệ tiên tiến; tập trung “xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng con người phát triển toàn diện”, tiếp tục nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho văn hoá trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

4. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”... trong lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận Biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật để mọi công dân hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

5. Tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ năng lực “Trung thành, tận tuy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn”, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, tạo ra diện mạo mới cho chính quyền các cấp; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nội dung trên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ, ở những địa bàn trọng điểm của tỉnh.

Với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tôi tin tưởng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh sẽ chung sức, chung lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động thi đua cụ thể, thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh và giàu đẹp hơn.

Lượt người xem:   14787
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer