Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Chủ Nhật, Ngày 22/05/2016, 12:00
Bến Tre trước giờ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
22/05/2016 | Văn Thanh
Sau hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức, ngày 03/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, để triển khai các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp theo, ngày 04/02/2016 các huyện, thành phố Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử, đến ngày 05/02/2016, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Sau hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức, ngày 03/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, để triển khai các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp theo, ngày 04/02/2016 các huyện, thành phố Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử, đến ngày 05/02/2016, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Các công việc chuẩn bị cho bầu cử được ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời, chu đáo, cũng như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được nhanh chóng tiến hành theo quy định cụ thể như: Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp tỉnh 01, cấp huyện 09, cấp xã 164; Ban bầu cử: Quốc hội 03, HĐND tỉnh 21, HĐND cấp huyện 88 và HĐND cấp xã 1.153; và 1.404 Tổ bầu cử.

UBBC các cấp đã kịp thời ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể: Quốc hội có 03 đơn vị bầu cử (trong đó, có 02 đơn vị bầu 02 đại biểu và 01 đơn vị bầu 03 đại biểu); HĐND tỉnh có 21 đơn vị (trong đó, có 08 đơn vị bầu 02 đại biểu và 13 đơn vị bầu 03 đại biểu); HĐND cấp huyện có 88 đơn vị (trong đó có 12 đơn vị bầu 02 đại biểu, 35 đơn vị bầu 03 đại biểu, 13 đơn vị bầu 04 đại biểu và 28 đơn vị bầu 05 đại biểu); HĐND cấp xã có 1.153 đơn vị (trong đó có 24 đơn vị bầu 02 đại biểu, 518 đơn vị bầu 03 đại biểu, 288 đơn vị bầu 04 đại biểu và 323 đơn vị bầu 05 đại biểu).

Về số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND ở từng cấp chính thức được bầu: Quốc hội 07 đại biểu; HĐND cấp tỉnh 55 đại biểu; HĐND cấp huyện 321đại biểu; HĐND cấp xã 4.369 đại biểu. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu được đúng thời gian luật định (trước ngày 12/4/2016); tổng số cử tri theo từng cấp bầu, cụ thể: 953.227 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và 953.227 người bầu HĐND tỉnh; 953.060 cử tri bầu HĐND cấp huyện; 947.648 cử tri bầu người HĐND cấp xã.

1.JPG 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng viên tại Tp. Bến Tre (Ảnh H.C)

Điều đáng phấn khởi việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được cử tri nơi cư trú đồng tình cao. Cụ thể: Quốc hội, đã lấy ý kiến 12/12 người ứng cử ở 9 khu dân cư thuộc 9 xã, phường, thị trấn, số cử tri người có mặt 701/840 người được mời (nơi thấp nhất có 57 cử tri, nhiều nhất có 87 cử tri). Qua đó, có 08 ý kiến nhận xét cho 05 người ứng cử về ưu điểm, không nêu khuyết điểm, hạn chế. Kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 12 người ứng cử đều đạt 100%. HĐND tỉnh, đã lấy ý kiến 100/100 người ứng cử ở 79 khu dân cư của 56 xã, phường, thị trấn, số cử tri có mặt 5.292/6.904 người được mời (nơi thấp nhất có 55 cử tri, nhiều nhất có 115 cử tri). Qua đó, có 96 ý kiến nêu ưu điểm của người ứng cử, không có ý kiến cần xác minh, trả lời. Kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 100 người ứng cử đều đạt 100%.

HĐND cấp huyện đã lấy ý kiến 653/653 người ứng cử, kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 653 người ứng cử đều đạt trên 50%. HĐND cấp xã đã lấy ý kiến 8.817/8.817 người ứng cử (có 8.805/8.817 người có phiếu tín nhiệm trên 50%, đạt 99,86%; còn lại 12 đại biểu có phiếu tín nhiệm dưới 50%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sớm hơn thời gian quy định 04 ngày, kết quả: Quốc hội tổng số 10 người, cơ cấu, thành phần nữ 04 người (40%); trẻ 04 người (40%); tái cử 01 người (25%); Ngoài Đảng 01 người (10%); trên đại học 06 người (60%); Đại học 04 người (40%); không có trường hợp tự ứng cử. HĐND tỉnh, tổng số 89 người, cơ cấu, thành phần nữ 32 người (35,95%); trẻ 17 người (19,1%); tái cử 17 người (34%); ngoài Đảng 10 người (11,23%); tôn giáo: 04 người (4.49%); trên đại học 24 người (26,96%); Đại học 59 người (66,30%); dưới đại học 06 người (6,74%); tự ứng cử không có.

Đối với cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, sớm hơn thời gian quy định 02 ngày. Kết quả: HĐND cấp huyện, tổng số có 525 người, cơ cấu, thành phần nữ 197 người (37,52%); trẻ 113 người (21,52%); tái cử 146 người (45,63%); ngoài Đảng 61 người (11,61%); tôn giáo 18 người (0,19%); trên đại học 41 người (7,8%); Đại học 413 người (78,67%); dưới đại học 71 người (13,52 %); tự ứng cử 02 người (0,38%). HĐND cấp  xã, tổng số 7.262 người; cơ cấu, thành phần nữ có 2.736 người (37,67%); trẻ 2.672 người (36,79%); tái cử 2.511 người (57,60%); ngoài Đảng 1.145 người (15,77%); tôn giáo 108 người (1,48%); trên đại học 11 người (0,15%); Đại học 2.145 người (29,53%); dưới đại học 5.106 người (70,31%); tự ứng cử 39 người (0,54%).

2 (2).JPG 

Chuẩn bị điểm bỏ phiếu ở một xã nông thôn cho ngày bầu cử (Ảnh H.C)

Sau hiệp thương lần thứ 3, UBBC tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử sớm hơn thời gian quy định 02 ngày. Vào ngày 27/4/2016 (đúng thời gian quy định), UBBC tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử. UBBC cấp huyện, cấp xã cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo từng đơn vị bầu cử sớm hơn thời gian quy định.

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp bắt đầu từ ngày 05/5/2016. Kết quả: Quốc hội tổ chức 37 cuộc (kết thúc vào ngày 16/5); HĐND tỉnh 118 cuộc (kết thúc vào ngày 17/5); HĐND cấp huyện 137 cuộc (kết thúc vào ngày 18/5); HĐND cấp xã: 1.301 cuộc (kết thúc vào ngày 18/5). Ghi nhận qua các cuộc tiếp xúc, ý kiến cử tri đóng góp nội dung xoay quanh các vấn đề: như: Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên cần quan tâm và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, đề đạt lên các cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, cử tri mong muốn, các ứng cử viên gửi lại chương trình hành động để cử tri giám sát sau khi trúng cử. Đề nghị mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho cả hộ gia đình người có công, vì hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ BHYT cả hộ; có chính sách hỗ trợ cho các sĩ quan nghỉ hưu, cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ấp; có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do hạn mặn gây ra; cần hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để ngăn mặn, trữ ngọt; hỗ trợ giá dừa; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là những người có BHYT; cung ứng điện sinh hoạt cho nông thôn; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, an toàn giao thông; nghiêm trị tham nhũng, nhạc sống, ka-ra-ô-kê, tệ nạn xã hội; đầu tư cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới, … cần quan tâm đến việc xây dựng đạo đức xã hội.

3 (2).jpg 

Kiểm tra thùng phiếu trước giờ bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, Phường 4, Tp Bến Tre (Ảnh H.C)

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã được ngành văn hóa thông tin đã tiếp nhận 70 khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử do Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn thực hiện tại các địa phương; cung cấp khẩu hiệu, tranh cổ động, đĩa CD phục vụ tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn trang trí cung cấp tài liệu đến các tổ bầu cử. Các huyện, thành phố đã thực hiện trên 350 cụm pa nô, 2.000 băng ngang và băng rôn dọc, các xã phường, thị trấn đồng loạt treo băng rôn trên các trục đường chính, tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, với hình thức xã hội hóa, các địa phương, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức khá phong phú, đưa xe cổ động 2 lần/tuần qua các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền về bầu cử. Riêng thành phố Bến Tre đã vận động xã hội hóa 1.000 băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ tuyên truyền bầu cử như: Trung tâm văn hóa tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng các tiểu phẩm và biểu diễn văn nghệ phục vụ tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức các buổi chiếu phim “Hỏi - Đáp bầu cử” tại các vùng nông thôn. Báo, đài tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng: Báo Đồng Khởi đăng tải danh sách ứng cử viên đại biểu QH, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và những điểm lưu ý về bầu cử, đưa về Tổ NDTQ sinh hoạt chuyên đề; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, duy trì các chuyên mục tuyên truyền bầu cử, đăng tải các hoạt động chuẩn bị bầu cử, dành thời lượng thích hợp để phổ biến tiểu sử ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, duy trì thường xuyên liên tục 02 lượt/ngày.

4.JPG 

Trang trí điểm bỏ phiếu, khu vực bầu cử số 3, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm (Ảnh H.C)

 Về hoạt động tuyên truyền chiều sâu, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tuyên truyền về kết quả của 03 lần hiệp thương, giới thiệu danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; Luật Bầu cử; kết quả hội nghị tiếp xúc cử tri; tiểu sử ứng cử viên các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và thông qua các hình thức sinh hoạt, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Một số nơi phát huy tốt vai trò tổ NDTQ, phân công đảng viên phụ trách tổ NDTQ; bản tin của xã biên soạn danh sách đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và hướng dẫn cách thức bầu cử cho từng cấp bầu, để cử tri cân nhắc lựa chọn. Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức tuyên truyền được 1.634 cuộc, với 30.787 lượt người tham dự. Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền 539 cuộc với 14.314 lượt Hội viên và phụ nữ tham gia. Hội nông dân tổ chức tuyên truyền 5.678 cuộc với 120.223 lượt Hội viên tham gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bầu cử cho cán bộ công đoàn chủ chốt huyện, ngành và các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đơn vị cơ sở, doanh nghiệp với trên 210 đại biểu tham dự. Nội dung giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; giới thiệu các đơn vị bầu cử trong tỉnh. LĐLĐ các huyện, thành phố tham gia kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử theo sự phân công. Các Công đoàn cơ sở xã, thị trấn đã tổ chức 164 cuộc tuyên truyền cho 6.561 đoàn viên, CNVCLĐ để giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn, tiểu sử ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các cấp; cử đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên. Các Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tổ chức 386 cuộc tuyên truyền bầu cử cho 28.953 đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền bầu cử cho 500 CNVCLĐ tại Khu công nghiệp Giao Long.

Ngoài các công việc nêu trên, công tác phục vụ - hậu cần cho bầu cử cũng được chuẩn bị kịp thời, chu đáo như: cấp mới con dấu UBBC các cấp; hướng dẫn lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí; in ấn và cấp phát tài liệu cho các huyện, thành phố (Quốc huy cho hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ; thẻ nhân viên Tổ bầu cử; hòm phiếu; danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đến các Tổ bầu cử; Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội; Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND; Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND; Biên bản kiểm kê phiếu bầu cử; mẫu trung gian tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; mẫu trung gian tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; bản lời khai mạc bầu cử (dành cho Tổ Bầu cử); tờ Nội quy bầu cử; tờ Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT-ATXH), lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các mặt công tác theo Kế hoạch của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các kế hoạch của Công an tỉnh đề ra. Tiếp tục phối hợp nắm tình hình dư luận trong nội bộ và nhân dân, phát hiện những vấn đề nổi lên, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và UBBC các cấp giải quyết. Công an tỉnh đã tổ chức các đoàn tiếp tục đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử, kết hợp với kiểm tra cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu các cấp; đồng thời, đã phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền giáo dục pháp luật.... Các lực lượng nòng cốt tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến ngày 12/5 (trước bầu cử 10 ngày), UBBC các cấp đã nhận 46 đơn khiếu nại, tố cáo (cấp tỉnh 07; cấp huyện: 07; cấp xã 32 đơn). Trong đó, có 10 đơn nặc danh (cấp tỉnh 02 đơn, cấp huyện 03 đơn, cấp xã 05 đơn). Đối với cấp tỉnh, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển 04 đơn về Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Giồng Trôm (đơn không khiếu nại tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh) và đã đi kiểm tra, xác minh, hoàn thành báo cáo cho Tỉnh ủy và đề xuất giải quyết 01 đơn tố cáo ứng cử viên HĐND tỉnh. Đối với cấp huyện, cấp xã, đa số đơn thư tố cáo nhắc lại những nội dung cũ mà cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết. Những nội dung pháp sinh mới,  UBBC các cấp đã giao Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo xem xét, xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, UBBC tỉnh phân công 18 thành viên UBBC tỉnh phụ trách 09 huyện, thành phố. Các Tổ được phân công đã xây dựng Kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố, một số xã, phường, thị trấn, nhằm kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ các địa phương khắc phục sai sót. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBBC, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ và các Tiểu ban phục vụ bầu cử đồng loạt tiến hành kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố, một số xã, phường, thị trấn. Trong 02 ngày 21 và 22/5, UBBC các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với việc trang trí địa điểm bỏ phiếu, hoạt động của Tổ bầu cử, tiến độ bỏ phiếu của cử tri, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông,… ảnh hưởng đến công tác bầu cử, để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Nhìn chung, Bến Tre đã triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo đúng tiến độ, kế hoạch và lịch công tác đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Các công tác chuẩn bị từ khâu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử; công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo ANTT-ATXH trên toàn tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phục vụ, hậu cần; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tập huấn nghiệp vụ cho UBBC, Ban bầu cử các cấp và Tổ bầu cử. Tất cả đều được tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tuy vậy, cũng còn mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan một số nơi triển khai chưa đều, phần lớn chỉ tập trung tại các trụ sở, điểm bỏ phiếu; chưa ưu tiên quan tâm xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các khu đông dân cư; việc treo dán khẩu hiệu, tiểu sử ứng cử viên một số nơi chưa hợp lý, thiếu nghiêm túc (như treo quá cao, hoặc quá thấp, băng ngang treo vào hàng rào thiếu nghiêm túc); tuyên truyền chiều sâu còn hạn chế, chưa đảm bảo thông tin về số người ứng cử, số đại biểu được bầu ở từng cấp bầu đến từng cử tri,…. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, có 06 xã không đạt cơ cấu tỷ lệ nữ (dưới 35%); phát sinh 01 trường hợp ứng cử viên HĐND xã qua đời. Một số nơi, khi tổ chức tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri chưa đạt yêu cầu, phải tổ chức lại. Công tác bảo vệ ANTT-ATXH hội vẫn còn một ít bà con còn tiếp tục khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, khiếu nại về chợ ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú. Bên cạnh đó, còn ít sai sót trong việc in ấn danh sách, Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, nhất là cấp huyện, cấp xã, nhưng đã được kịp thời khắc phục. Vẫn còn phát sinh 02 đơn tố cáo sau khi hết thời gian giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đương sự khiếu nại được UBBC cùng cấp mời đến giải thích thỏa đáng theo luật định.

Để ngày hội non sông đất nước - ngày 22 tháng 5 năm 2016 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, là sự kiện trọng đại trong tháng 5/2016 của đất nước ta thành công tốt đẹp, lãnh đạo tỉnh ta đã đề ra những công việc tập trung như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thông qua hệ thống Tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền đến cử tri và màu phiếu bầu, nội quy, trình tự bỏ phiếu, danh sách, tiểu sử ứng cử viên và số người ứng cử, số người được bầu ở từng cấp bầu...

Thành viên UBBC tỉnh, UBND cấp huyện kiểm tra các xã, phường, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó, cần quan tâm đến công tác niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên, trang trí phòng bỏ phiếu, chốt danh sách cử tri,...

Tổ bầu cử tiến hành họp phân công nhiệm vụ thành viên; đến ngày 21/5/2016, Tổ bầu cử hoàn thành việc trang trí phòng bỏ phiếu và cử người trực, bảo vệ theo quy định.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các Tiểu ban phục vụ bầu cử tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đã ban hành. Lưu ý, đối với Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội các cấp, cần có phương án bảo vệ các tài liệu đã niêm yết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong những ngày trước, trong và sau bầu cử.

Ngày 22/5/2016, ngày toàn dân đi bầu cử: Các tổ chức bầu cử phân công trực và tiến hành các công việc theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ, nội dung, thời gian báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời triển khai thực hiện trách nhiệm cao, chặt chẽ, nghiêm túc thời gian kết thúc bầu cử đúng quy định. 

Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử lập các biên bản về kết quả bầu cử, gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- UBBC các cấp báo cáo kết quả sơ bộ và báo cáo kết quả chính thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo tiến độ đề ra; đồng thời, tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Lượt người xem:   48595
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer