Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
Báo cáo giám sát tài chính
Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre 
 
Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi 
 
Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020  
 
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý 
 
Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
 
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre 
 
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre 
 
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi. 
 
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre 
 
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMĐã ban hành
Công văn số 4380/UBND-KTN ngày 26/8/2015Công văn số 4380/UBND-KTN ngày 26/8/2015
Về việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát tài chính về DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

​Xem file đính kèm:  4380-ubnd-ktn.pdf

Tải về: 4380-ubnd-ktn.zip

8/26/2015 4:25 PMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợiVề việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

1. Công văn công bố thông tin: 181_CTTL-KH.pdf

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 182_KH-CTTL_2020_Phu luc 4.pdf

3. Tình hình sắp xếp: 183_BC-CTTL_2020_Phu luc 7.pdf

4. Báo cáo quỹ tiền lương: 184_BC-CTTL_2020_Phu luc 10.pdf

3/31/2020 6:00 PMĐã ban hành
Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020
Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020

​Xem tập tin

1383-QĐ-UBND.pdf

6/18/2020 9:00 AMĐã ban hành
Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018
.

​Xem tập tin

114-BC-UBND.pdf

Tải tập tin

114-BC-UBND.zip

5/8/2018 2:30 PMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018;

- Quan hệ với Ngân sách nhà nước

Xem tập tin:

CV_205_XSKT_BaocaoTaichinh6thang.pdf

Tải tập tin:

CV_205_XSKT_BaocaoTaichinh6thang.zip

8/9/2018 9:00 AMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm: 9. 298-CTTL-KH.pdf

Tải về: 9. 298-CTTL-KH.zip

6/22/2017 10:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2013
6/30/2015 4:30 PMĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
7/25/2016 4:00 PMĐã ban hành
Công văn số 2631-UBND-KT ngày 26/5/2016Công văn số 2631-UBND-KT ngày 26/5/2016
V/v  báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2015 và giao kế hoạch năm 2016 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

​Xem file đính kèm: 2631-UBND-KT.pdf

Tải về: 2631-UBND-KT.zip

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hành
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

​Xem tâp tin

3031-UBND-TH.pdf

Tải tập tin

3031-UBND-TH.zip

6/21/2019 9:00 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2014
6/30/2015 4:35 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre năm 2014

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. ​160-BC-XSKT.pdf

2. 839-UBND-KTN.pdf

3. 943-QD-UBND.pdf

4. BAO CAO TAI CHINH 2014.pdf

Tải về: NAM 2014.zip

7/1/2015 4:50 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợiBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 11/4/2016Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 11/4/2016
Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của các DNNN do tỉnh quản lý

​Xem file đính kèm bên dưới:

​​1. 1676-ubnd-ktn.pdf

Tải về: 1676-ubnd-ktn.zip

4/11/2016 11:00 AMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 

146-CTTL-KH.pdf

PHU_LUC_IV.pdf

PHU_LUC_VII.pdf

PHU_LUC_X.pdf

4/1/2019 4:15 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến TreBáo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
6/2/2020 5:00 PMĐã ban hành
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợiThực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi.

​Xem nội dung chi tiết:

309_CTTL-KH_20190711.pdf

7/13/2019 9:00 AMĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý
Công văn số 2464/UBND-KT ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh V/v báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý.

Xem nội dung​ văn bản: 2464_20180604044515646640.pdf


Tải tập tin: 2464_20180604044515646640.zip

6/5/2018 10:00 AMĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợiVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

​Xem tập tin đính kèm:

208_CTTL_KH.pdf

Phu luc_208_CTTL_KH.pdf

Tải về:

208_CTTL_KH.zip

6/22/2018 9:00 AMĐã ban hành
Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreCông bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/23/2020 9:00 AMĐã ban hành
Công văn số 358/CTTL-KH  V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợiCông văn số 358/CTTL-KH  V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi
Công văn số 358/CTTL-KH  V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi
6/19/2020 8:00 AMĐã ban hành
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt độngCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau

​Xem file đính kèm bên dưới:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 76-KH-XSKT.pdf

2. Công văn về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 1676-UBND-KTN.pdf

3. Báo cáo tài chính năm 2015: BAO-CAO-TAI-CHINH-2015.pdf

4. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016: 143-BC-XSKT.pdf

5. Công văn về việc điều chỉnh số liệu báo cáo:215-XSKT-KTTK.pdf

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015:241-BC-XSKT.pdf

7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm (2013-2015):242-BC-XSKT.pdf

Tải về: XSKT.zip

7/14/2016 5:00 PMĐã ban hành
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMĐã ban hành
Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2013Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2013
6/4/2014 12:00 AMĐã ban hànhHuỳnh Minh Tâm
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017
3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

​Xem tập tin:

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018  KH_72_KHSX_XSKT.pdf
2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017 BC_KiemToanDocLapBCTaiChinh_XSKT.pdf
3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 BC_102_XSKT.pdf

Tải tập tin:

BCTCSXKT.zip

4/9/2018 3:35 PMĐã ban hành
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
8/7/2019 2:00 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

​Xem nội dung tập tin:

2331-UBND-KT_20170605025330666660.pdf

Tải tập tin:

2331-UBND-KT_2017.zip

6/5/2017 5:00 PMĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
3/25/2020 9:00 AMĐã ban hành
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer