Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...
Thông báo thời gian đưa thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của...
V/v triển khai Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị phân tích,...
Thông báo nội dung, thời gian kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính,...
Kế hoạch xác định Chỉ số Cải cách hành chính của cơ quan hành chính...
Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính 2011-2020

 Quyết định công bố TTHC của tỉnh

Quyết định v/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...
Quyết định v/v công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...
Quyết định v/v công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...
Quyết định v/v công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới...
Quyết định v/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành...
Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ công chức 6...
Báo cáo việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bến...