Tin mới
CaiCachTTHC2.jpg

 VB chỉ đạo cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm...
Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...
Thông báo thời gian đưa thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của...
V/v triển khai Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị phân tích,...

 Kế hoạch, chương trình cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Điều chỉnh Phụ lục tại Kế hoạch số 4688/KH-UBND ngày 11/9/2020 về xác định chỉ...
Kế hoạch xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ...
Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa...
Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai...

 Quyết định công bố Danh mục TTHC của tỉnh

Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi,...
Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi,...
Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi,...
Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi,...
Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính bị bãi...

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, hoạt động KSTTHC

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III và...
Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành...
Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu...