Trích yếu
  
  
  
  
  
Edit
1677/QĐ-UBND
Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng
7/16/2021Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
1679/QĐ-BTC
Quyết định Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng
7/16/2021Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến Tre 
273/BC-HĐPH
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
7/8/2021Báo cáoPhổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 
3729/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng
7/2/2021Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
21/2021/QĐ-TTg
Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
6/21/2021Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtThủ tướng Chính phủVăn bản chỉ đạo điều hành 
3263/KH-UBND
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg
6/11/2021Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreĐề án chương trình văn bản triển khai pbgdpl 
337-CV/TU
V/v đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh cô-vít trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
5/2/2021Công vănPhổ biến, giáo dục pháp luậtTỉnh ủy Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
631/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 năm 2021
2/2/2021Công vănPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
596/KH-UBND
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
2/1/2021Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
603/KH-HĐPH
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021
2/1/2021Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hành 
572/UBND-NC
V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
1/29/2021Công vănPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
579/UBND-KGVX
V/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
1/29/2021Công vănPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
2658/QĐ-BTP
Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
12/31/2020Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtBộ Tư phápVăn bản chỉ đạo điều hành 
6134/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
11/17/2020Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
2191/QĐ-HĐPH
Thành lập Ban biên tập, Tổ giúp việc Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre
9/9/2020Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hành 
270-KH/TU
Thực hiện Kế hoạch số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
8/17/2020Kế hoạchPhổ biến, giáo dục pháp luậtTỉnh ủy Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành 
1973/QĐ-HĐPH
Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre
8/14/2020Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hành 
909/QĐ-HĐPH
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre
4/21/2020Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtHội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hành 
890/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre
4/17/2020Quyết địnhPhổ biến, giáo dục pháp luậtUBND tỉnh Bến TreVăn bản chỉ đạo điều hành